21. redna seja Občinskega sveta Občine Ajdovščina

Občinski svet občine Ajdovščina

14. 5. 2021

Zapisnik

Pred prvo točko dnevnega reda

Skrajšani zapisnik

Predlog skrajšanega zapisnika 21. redne seje Občinskega sveta Občine Ajdovščina, ki je bila 25. maja 2021, s pričetkom ob 15.30. Seja je potekala na daljavo.

Sejo je vodil Tadej Beočanin, župan Občine Ajdovščina.

Prisotni člani sveta: od 26 članov prisotnih 24 članov, opr. Andreja Škvarč, Uroš Štor

Ostali prisotni:

 • Mojca R. PLANINC, občinska uprava
 • Zlata ČIBEJ, občinska uprava
 • Karmen SLOKAR, občinska uprava
 • Janez FURLAN, občinska uprava
 • Irena RASPOR, občinska uprava
 • Barbara REGULJ, občinska uprava
 • Katarina AMBROŽIČ, občinska uprava
 • Tina VELIKONJA, občinska uprava
 • Alenka Č. KOBOL, občinska uprava
 • Nastja Zadravec, občinska uprava
 • Matjaž JAZBAR, Lokalne Ajdovščina
 • Alenka TRATNIK, Primorske novice
 • Karin ZORN, RTV Koper
 • Rosana RIJAVEC, STA
 • Vanja Trkman, Radio Robin
 • Ana Štokelj, Primorski val
 • Luka JEJČIČ, KSD Ajdovščina
 • Alenka MOČNIK, Otroški vrtec Ajdovščina
 • Viljem FABČIČ, Studio 3 d.o.o.

Predsedujoči je najprej pozdravil prisotne. Izvajanje seje na daljavo sedaj že poznajo in bo potekala enako kot zadnjič. Predlaga, da se dnevni red se dopolni z novo 14. točko ter še enim sklepom o odvzemu javnega dobra v k. o. Ajdovščina, ki se umesti pod 12. točko. Pod točko 12. pa popravljajo navedbo cenikov, ker so bili pomanjkljivo navedeni. Odprl je razpravo o dnevnem redu.

Ker ni želel nihče razpravljati, je predlagal, da najprej glasujejo o sklepu, da se dnevni red dopolni z novo 14. točko in sklepom o odvzemu JD ter popravki pod 8. točko.

H glasovanju se je prijavilo 23 svetnikov. ZA je glasovalo 23 svetnikov. Predsedujoči je ugotovil, da je sklep sprejet.

Prosil je še za glasovanje o celotnem dnevnem redu.

ZA je glasovalo 23 svetnikov sprejet naslednji dnevni redu.

DNEVNI RED:

 1. Potrditev zapisnika ter poročila o izvajanju sklepov 20. redne seje;
 2. Informacije in pobude;
 3. Rebalans proračuna Občine Ajdovščina za leto 2021 – I. obravnava;
 4. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o subvencioniranju komunalnega prispevka za mlade in mlade družine v občini Ajdovščina – I. obravnava;
 5. Odlok o dodelitvi enkratne denarne pomoči ob rojstvu ali posvojitvi otroka – I. obravnava;
 6. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Ribnik SB II – seznanitev;
 7. Letno poročilo Komunalno stanovanjske družbe d.o.o., Ajdovščina za leto 2020;
 8. Cenik komunalnih storitev:
 • oskrbe s pitno vodo,
 • oskrbe s pitno vodo – posebne storitve,
 • odvajanja in čiščenja odpadnih voda,
 • odvajanja in čiščenja odpadnih voda – posebne storitve,
 • zbiranja komunalnih odpadkov in odvoza odpadnih sveč
 • uporabe pokopališke infrastrukture ter pogrebno pokopaliških storitev,
 • javne snage ter vzdrževanja občinskih cest, ulic, parkirišč, parkov in zelenic;
 1. Sklep o cenah programov Otroškega vrtca Ajdovščina;
 2. Sklep o spremembi območja izvajanja pomoči na domu izvajalca DSO Ajdovščina;
 3. Sklep – soglasje k redni delovni uspešnosti pomočnice direktorja za zdravstveno nego v Zdravstvenem domu Ajdovščina;
 4. Sklep o odvzemu statusa javno dobro;
 5. Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja:
 • Mnenje - imenovanje ravnatelja OŠ Col.
 1. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Ribnik SB II – preverjanje sklicev 6. in 7. korespondenčne seje.
Sprejme se Sklep, da se dnevni red dopolni z novo 14. točko in sklepom o odvzemu JD ter popravki pod 8. točko
1. Potrditev zapisnika ter poročila o izvajanju sklepov 20. redne seje

Predsedujoči je odprl razpravo o zapisniku in poročilu.

ALOJZ KLEMENČIČ je rekel, da je v poročilu o izvajanju sklepov napaka v 7 točki. Piše namreč, da smo sprejeli sklepe – soglasja k delovni uspešnosti, vendar nekaterih soglasij niso.

TADEJ BEOČANIN je dejal, da so bili sklepi sprejeti, so bila pa nekatera soglasja negativna. Navedbo boo popravili.

Ker ni želel nihče več razpravljati, je predsedujoči predlagal glasovanje o zapisniku 20. seje.

H glasovanju se je prijavilo 24 svetnikov. ZA je glasovalo 24 svetnikov. Predsedujoči je ugotovil, da je zapisnik sprejet.

Predsedujoči je predlagal glasovanje o poročilu o izvajanju sklepov 20. redne seje s popravkom.

ZA je glasovalo 24 svetnikov. Predsedujoči je ugotovil, da je poročilo sprejeto.

Potrdi se Zapisnik 20. redne seje
Potrdi se poročilo o izvajanju ukrepov 20. redne seje s popravkom
2. Informacije in pobude;

BRUNA KASTELIC je rekla, da je bil leta 2018 z Naturo 2000 izveden posek nad Gojačami z namenom obnovitve habitata za škrjanca. Glede na močno zaraščanje vprašuje, kako je s tem projektom. Kaj je predvideno, da se še izvede? Območje se je zaraslo z robido, črnim trnom ... v takem pa škrjanec ne gnezdi. Predvideno je bilo, da se bo območje paslo, vendar drobnice še ni naseljene. Ali se bo to območje pogozdilo? Krajane skrbi, ker je območje neprehodno, oz. je zdajšnje stanje slabše od prejšnjega.

JANEZ FURLAN je rekel, da projekt še ni zaključen, ker vodilni partner projekt podaljšuje. Glavna aktivnost letos bo postavljanje ograje. Dogovarjajo se za dovolj velika dodatna sredstva. Ko bo to izvedeno, bo območje namenjeno paši. Malo so precenili potrebo po paši goveda, zato bodo namestili drobnico. Glede naselitve škrjanca je bil izveden moritoring pred posekom, po poseku pa ne in bo ob zaključku projekta in takrat bo znano, ali so bili ukrepi učinkoviti. Letos bo torej ograja, naslednje leto bodo poskusili naseliti drobnico.

LJUBO VIDRIH je dejal, da trte na trgu lepo poganjajo. Predlaga, da se jih zaščiti, da ne bodo otroci vsega posmukali.

ADAM RASPOR je v imenu prebivalcev s Prekomorske vprašal glede stare vile na Fužinah. Tam je 6 družin, stanovalci pa so brez optike, kanalizacije, vodovoda in telefonskega signala. Ali občina načrtuje ureditev kake od teh zadev in kdaj? TADEJ BEOČANIN je dejal da bodo dali pisni odgovor, ker je treba stvari preveriti.

MARJAN VIDMAR je predlagal, da bi uredili prehod za pešce za Hofer, ker hodijo pri Sparu kar čez cesto. V industrijski coni pri križišču za Slokarja se gradi levo in desno. Tam je bila deponija, največ je bilo stekla. Možno pa je, da so bili odloženi tudi kaki strupeni odpadki. Pred odlaganjem na novi lokaciji bi morali to kontrolirati.

TADEJ BEOČANIN je povedal, da bo prehod urejen skupaj z ureditvijo križišča med obvoznico in Tovarniško. Direkcija je v fazi projektiranja. Na lokaciji deponije se je izvedel samo posek dreves, odvoza še ni. Na drugi strani ceste menda ni bila prisotna deponija, in naj bi šlo samo za odvoz zemljine. Bodo pa vseeno preverili.

MARJAN VIDMAR je dejal, da je bilo steklo tudi na desni strani in se je odvažalo v eno luknjo. Steklo ni ekološko nevarno, vendar se je tam odlagalo različne stvari.

JOŽKO PREMRN je dejal, da so že prejšnji mandat predlagali umirjanje prometa na ulici Vena Pilona. Izdelana sta dva predloga. Ali bo šlo v realizacijo in kdaj?

TADEJ BEOČANIN je povedal, da so to obravnavali. Načinu dviganja delov cestišča se izogibajo. Druga rešitev še ni dorečena. Spremljali bodo hitrosti, potem bodo videli naprej.

JANEZ TRATNIK je pohvalil, da so na Colu pokosili občinske zelenice. Enako je pohvalno, da so v GRC-ju dali zvezek, kdaj naprave delajo in kdaj ne. Kdor je organiziral sestanke po KS za moja pobuda, bi moral malo uskladiti stvari. Čez eno uro bo to na Colu in se ne bo mogel udeležiti.

TADEJ BEOČANIN je pojasnil, da so se termini določali glede na želje predsednikov KS. Danes je nekaj teh srečanj.

ALOJZ KLEMENČIČ je vprašal, kako teče postopek za izplačevanje delovne uspešnosti ravnateljev, ki niso dobili potrditve? Kakšni so bili sklepi drugih občinskih svetov za zavode, ki so skupni zavod za turizem, vrtec, Zdravstveni dom ...? Ali je delo na spremembi poslovnika umrlo? Obljube so bile, meseci pa tečejo. Če ni interesa, je treba to povedati. Zelo slab dostop je tudi do trgovine Spar predvsem za pešce. Pri izvozu se je treba postaviti ven iz črte, da se vidi na cesto. Na strani občine je, da od njih zahtevajo ureditev. Prenos slavnostne seje je bil totalen fiasko. Pred računalnikom je čakal več kot ½ ure, pa ni bilo nobenega obvestila. Lahko bi jih poklicali, ne pa, da so čakali, kdaj bo kaj. Razume vse tehnične težave, vendar bi jih morali obvestiti. Takega fiaska ne želi več doživeti.

TADEJ BEOČANIN je glede delavna uspešnosti rekel, da bodo vprašali zavode, kako postopajo naprej. Pa tudi sklepe drugih občinskih svetov bodo podali. Za lekarno ve, da je bil v Vipavi sprejet enak sklep, za ostalo jih bodo obvestili. Poslovnik ni zamrl, trenutno jim mora on posredovati stvari. Potrudil se bo, da jih čim prej obvesti. Sparu so že večkrat posredovali predlog, da uredijo pločnik in ostalo, pa za enkrat ni bilo posluha. Najverjetneje bodo morali sami poskrbeti za varnost, ker so navedli, da nimajo sredstev za ta namen. Kar se tiče prenosa slavnostne seje, drži, da je šlo za velik fiasko, in mu je zelo žal, da je do tega prišlo. Obvestilo je bilo dano šele, ko so izvajalci obupali, in rekli, da tega ne bodo mogli prenašati.

ALOJZ KLEMENČIČ je rekel, da razume, da občinska uprava v teh corona časih skrbi zase. Niti svetniki se v neuradnih dneh ne morejo priglasiti k nobenemu uslužbencu. Tretirani so kot vsak občan, pa so le funkcionarji. Če ga kdo z občinske uprave pokliče, ne more vrniti klica. To ni sprejemljivo. Malo pozornosti do hierarhije političnega odločanja bi morali imeti.

TADEJ BEOČANIN je dejal, da so direktne linije izključene, na centrali pa se oglašajo. Prosi, da povejo, s kom bi želeli govoriti, pa jih bodo poklicali nazaj. Mobilne številke pa lahko uporabljajo.

ALOJZ KLEMENČIČ je dejal, da kontaktov nimajo, niti ne vejo, kaj kdo dela. Na centrali ga vseeno zavrnejo, češ da ga ne morejo vezati. Na občinski upravi bi jih morali poznati.

TADEJ BEOČANIN se je strinjal. Prosil je, da naročijo na centrali, da jih pokličejo nazaj in bodo poskrbeli.

IGOR ČESNIK je povedal, da na letaku za mojo pobudo, ki so ga dobili, ni bilo KS Plače. Pripravljavec bi se moral potruditi in ugotoviti, da je sedaj 27 KS. Do 25. 5 je prosil za odgovor za dve moji pobudi (za kateri bo spraševal vsako sejo) in ni dobil odgovora. Tudi do naslednje seje prosi za poročilo, kaj se je naredilo od današnje do naslednje seje.

MOJCA R. PLANINC je rekla, da je v sklopu dodatnega gradiva njen odgovor za obe pobudi. Odgovori so kratki, ker ni bilo veliko narejenega. Do naslednjič upa da bo več.

IGOR ČESNIK je rekel, da bo pogledal in prosi tudi do naslednjič.

TADEJ BEOČANIN je povedal, da so bile Plače pisane pri terminih, res pa so ušle pri letaku. Kjer je še bilo možno, so to napako hitro popravili, vse pa žal ni šlo več.

DAVID KOREN je glede skejt parka vprašal, ali se bo znesek prenove kaj povečal, ko bo končan? Komu je namenjen in kdo ga bo upravljal? Ob Lokavščku so hiše na desni strani. Stanovalci pravijo, da se na levi strani, kjer so parcele ministrstva za obrambo, pojavljajo vrtički in pa zabave itd.. To je treba urediti.

TADEJ BEOČANIN je dejal, da bodo dali pisni odgovor glede skejt parka. Upravljan bo enako, kot vse javne športne površine - komunala. Primarno bo namenjen skejterjem, lahko bodo tudi drugi, če ne bo konfliktov. Lokacije združevanja so se pojavljale v času corone na različnih delih občine. Obvestili bodo policijo, da bodo malo bolj pozorni.

VALTER POLANC je tudi vprašal, ali se je Moja pobuda na Predmeji kaj premaknila ali nič?

DEJAN ŠKVARČ je rekel, da se veliko ljudi zanima za obdelovanje vrtička oz. za najem površin od 40 – 50 m2. Ali ima občina namen še kje urediti te lokacije? Ljudje želijo biti v teh časih corone samooskrbni.

TADEJ BEOČANIN je dejal, da so občani pozvani, da izrazijo interes. Glede na interes, bodo potem pristopili k urejanju vrtičkov ob neposredni bližini mesta – podobno kot Kresničke.

3. Rebalans proračuna Občine Ajdovščina za leto 2021

TADEJ BEOČANIN je podal uvodno obrazložitev. IGOR ČESNIK je povedal, da so o rebalansu razpravljali vsi 4 odbori in komisija za kmetijstvo ter sprejeli pozitivno mnenje.

ALOJZ KLEMENČIČ je dejal, da se povečujejo sredstva za nakup osebnega avtomobila, nekje drugje pa bere, da je bil avto kupljen. Ali je to za ta kupljen avto?

TADEJ BEOČANIN je pojasnil, da je kupljeno vozilo za Sopotnika in so bila sredstva predvidena v proračunu. Drugo vozilo je tisto, ki ga uporablja on in bo tudi na prihodkovni strani prihodek, saj gre za zamenjavo.

JOŽKO PREMRN je povedal, da njihova svetniška skupina ni sodelovala pri pripravi, tako da rebalansa ne bo podprl.

KARMEN SLOKAR je dodala, da popravek na proračun nič ne vpliva, gre za uskladitev sredstev za vzdrževanje gozdnih cest s pogodbo, ki so jo prejeli šele potem, ko je bilo gradivo pripravljeno.

Ker ni želel nihče več razpravljati, je predsedujoči predlagal glasovanje o rebalansu v I. obravnavi s Sklepom o spremembah in dopolnitvah načrtov ravnanja s stvarnim premoženjem OA za leti 2020 in 2021 in popravki.

H glasovanju se je prijavilo 23 svetnikov. ZA je glasovalo 23 svetnikov. Predsedujoči je ugotovil, da je rebalans v I. obravnavi sprejet.
Ker ni želel nihče več razpravljati, je predsedujoči predlagal glasovanje o rebalansu v II. obravnavi.

ZA je glasovalo 23 svetnikov. Predsedujoči je ugotovil, da je Rebalans proračuna Občine Ajdovščina za leto 2021 v II. obravnavi sprejet.

Sprejme se Rebalans proračuna Občine Ajdovščina za leto 2021 v I. obravnavi s Sklepom o spremembah in dopolnitvah načrtov ravnanja s stvarnim premoženjem OA za leti 2020 in 2021 in popravki
Sprejme se Rebalans proračuna Občine Ajdovščina za leto 2021 v II. obravnavi
4.      Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o subvencioniranju komunalnega prispevka za mlade in mlade družine v občini Ajdovščina

IRENA RASPOR je podala uvodno obrazložitev.

KAZIMIR ČEBRON je povedal, da so na odboru sprejeli pozitivno mnenje.

ADAM RASPOR je dejal, da je rahel premik glede roka za pridobitev uporabnega dovoljena, vendar še ni zadovoljen. Po mnenju UE je to obdobje od 5 do 10 let. Koliko je smiselno omejevanje, saj imajo ljudje sami interes čim prej se vseliti v novo hišo. Če bo nekomu zmanjkalo sredstev za nadaljevanje gradnje, bo moral še vrniti subvencijo. Predlaga podaljšanje, oz. ne vidi smisla v varovalki.

TADEJ BEOČANIN je menil, da varovalka mora biti, ker morajo tudi na občini v nekem obdobju zadevo zaključiti. Subvencionirajo tudi take, ki niso naši občani in je prav, da se čim prej vselijo. Podaljšanje na 5 let je bilo ugotovljeno na podlagi dejstev izdanih subvencij. Preverili so zadevo na terenu. Predlaga, da ostanejo pri tej dikciji in se o morebitnih spremembah še pogovarjajo. Želja je, da čim prej zaključijo gradnjo. ALOJZ KLEMENČIČ je rekel, da imajo tako željo tudi mlade družine, pa je ne morejo uresničiti, če nimajo bogatih staršev. To je računsko dokazljivo. Če hočejo biti prijazni do mladih družin, bi morali rok podaljšati vsaj na 7 let. Tudi v času gradnje jim morajo omogočiti normalno življenje. Tistim, ki bo uspelo v 5 letih, super, vendar vsi ne morejo.

MITJA TRIPKOVIĆ je dejal, da lahko debatirajo o podaljšanju, nikakor pa ne smejo zaobiti uporabnega dovoljenja. Občina je potem upravičena do glavarine. Ljudje so hiše končali, se vselili in niso pridobili uporabnega dovoljenja. Te barve hiš v zadnjem času ne sodijo v našo dolino, v gradbenem dovoljenju pa so navedene take, ki sodijo v Vipavsko dolino. Uporabna dovoljenja so zaključek verificiranih gradbenih dovoljenj.

JOŽKO PREMRN je tudi predlagal, da podaljšajo na 7 let.

JANEZ TRATNIK je dejal, da je to okusil. Potreboval je 10 let – od nakupa zemljišča do hišne številke. 5 let je samo za bogataše. Sedaj ni možno dobiti hišne št. brez uporabnega dovoljenja.

TADEJ BEOČANIN je ugotavljal, da je večinsko mnenje 7 let. Če ta predlog osvojijo, je treba popraviti navedbo v 1. členu na »sedmih letih«, 9. a člen »po preteku štirih let« ter 10. a člen »podaljša rok za prijavo stalnega prebivališča za tri leta«, da bo veljalo za vse. Vprašal je, če lahko te spremembe osvojijo že v I. obravnavi in izvedejo tudi II. obravnavo?

LJUBO VIDRIH je samo dodal, da te divjaške barve ne sodijo v našo dolino.

KAZIMIR ČEBRON se je tudi strinjal s 7. leti.

TADEJ BEOČANIN je ugotavljal, da lahko odlok popravijo tudi sedaj in sicer v 1. členu s 5 letih spremenijo na »sedmih«, v 2. členu 9.a člen »treh let« popravijo na »štirih let«, ter v 3. členu 10.a člen »za tri leta«.

Ker ni želel nihče več razpravljati, je predsedujoči predlagal glasovanje o Odloku o spremembah in dopolnitvah Odloka o subvencioniranju komunalnega prispevka za mlade in mlade družine v občini Ajdovščina v I. obravnavi z navedenimi popravki. H glasovanju se je prijavilo 24 svetnikov. ZA je glasovalo 24 svetnikov. Predsedujoči je ugotovil, da je odlok v I. obravnavi sprejet. Predsedujoči predlagal sprejem sklepa, da izvedejo II. obravnavo odloka v enakem besedilu, kot je bil sprejet v I. obravnavi.

ZA je glasovalo 24 svetnikov. Predsedujoči je ugotovil, da je sklep sprejet.

Predsedujoči je predlagal glasovanje o odloku v II. obravnavi.

ZA je glasovalo 24 svetnikov. Predsedujoči je ugotovil, da je Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o subvencioniranju komunalnega prispevka za mlade in mlade družine v občini Ajdovščina v II. obravnavi sprejet.

Sprejme se Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o subvencioniranju komunalnega prispevka za mlade in mlade družine v občini Ajdovščina v I. obravnavi z navedenimi popravki.
Sprejme se sklep, da izvedejo II. obravnavo odloka v enakem besedilu, kot je bil sprejet v I. obravnavi.
Sprejme se Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o subvencioniranju komunalnega prispevka za mlade in mlade družine v občini Ajdovščina v II. obravnavi
5.      Odlok o dodelitvi enkratne denarne pomoči ob rojstvu ali posvojitvi otroka

KATARINA AMBROŽIČ je podala uvodno obrazložitev.

ANGEL VIDMAR je povedal, da so odlok na odboru obravnavali in sprejeli pozitivno mnenje.

MIHA KAPELJ je dejal, da se vse draži, zato predlaga, da se znesek dvigne na 800 eur.

TADEJ BEOČANIN je dejal, da sklep sovpada s proračunom in mora biti finančno pokrit. Predlaga, da sedaj višino ohranijo in se pri naslednji spremembi pogovorijo o pobudi.

ALOJZ KLEMENČIČ je menil, da je 2. odstavek v 4. členu dvoumno ali nerodno zapisan. To bi lahko razumeli, da posvojitelj lahko da vlogo, ko otrok doseže 15 let. Odlok govori o enem otroku, vendar se lahko rodi več kot eden. Ali morajo roditelji dati za vsakega otroka svojo vlogo? Če je tako, je treba bolj jasno napisati.

KATARINA AMBROŽIČ je pojasnila, da je rok za vložitev vloge 6 mesecev po posvojitvi. Posvojitev se zgodi z odločbo CSD-ja, starost otroka je lahko od 0 do 15 let. Meni, da je to dovolj jasno napisano. Tudi če so imeli starši dvojčke, trojčke.., že do sedaj niso imeli težav, saj so hkrati oddali za vsakega otroka svojo vlogo. O tem jih obveščajo na spletni strani.

ALOJZ KLEMENČIČ je dejal, da v obrazložiti piše »odda vlogo v roku 6 mesecev od posvojitve, vendar najkasneje do otrokovega 15. leta starosti«.

TADEJ BEOČANIN je dejal, da bi bilo smiselno, da bi v obrazložitvi navedli enako, kot v odloku.

ALOJZ KLEMENČIČ je menil, da bi se lahko nekdo, ki bi zamudil 6 mesečni rok, skliceval na to, da ima pravico do 15. leta starosti.

TADEJ BEOČANIN je dejal, da se obrazložitev lahko popravi, vendar se je ne objavlja.

JOŽKO PREMRN je dejal, da pozdravlja to pomoč za novorojence. Ime odloka bi lahko ostal enak, saj se lahko rodijo v družini ali so posvojeni. Odlok bi se dalo izboljšati oz. ga bolj jasno napisati, ker so noter pomanjkljivosti glede oddaje vloge. Ko je pritožba, v katerem roku jo je treba vložiti, kdaj je denarna pomoč nakazana (npr. v roku 30 dni). Navesti bi morali še, da občinska uprava lahko določi, da se namesto denarnih sredstev nameni pomoč v materialni obliki, če je po mnenju CSD to dobro za otroka. Odlok ni najboljše zapisan.

KATARINA AMBROŽIČ je rekla, da so želeli postopek oz. odlok poenostaviti. Postopa se po splošnem upravnem postopku. Vložnik vidi v sklepu, kdaj se mora pritožiti. Praksa, da bi dali raje materialna pomoč, se ni izkazala. Najbolj so zadovoljni s sredstvi, ker kupijo, kar potrebujejo. Posvojitve postopki so dolgi in večinoma niso novorojenci, zato so naslov odloka spremenili. Logično je, da imajo občine različne odloke. Pri nas so želeli stvari poenostaviti.

JOŽKO PREMRN je citiral, kako bi lahko bil napisan 5. člen: »Pravico do enkratne denarne pomoči uveljavlja upravičenec z vlogo na predpisanem obrazcu, ki je priloga tega odloka. Vlogo upravni organ objavi na uradnih spletnih straneh občine ter je dostopna v sprejemni pisarni občine. Vlogo se lahko vloži v sprejemni pisarni občine, pošlje po pošti ali po elektronski pošti. Vloga je pravočasna, če jo organ prejme ali je oddana s priporočeno poštno pošiljko v roku šestih mesecev od otrokovega rojstva.«

TADEJ BEOČANIN je dejal, da občani ne berejo odloka, ampak pogledajo informacije na spletni strani, kjer je to navedeno (zraven vloge). V praksi to na ta način funkcionira.

ANGEL VIDMAR je rekel, da je odlok v I. obravnavi. Če ima g. Jožko veliko pripomb, pričakuje, da bo v II. obravnavi podal amandmaje.

TADEJ BEOČANIN je dejal, da je videl njegove predloge kot dobronamerne. Lahko se vse zajame v odlok, vendar ni potrebno.

JOŽKO PREMRN je predlagal, da lahko še enkrat pogledajo oz. jim posreduje svoje pripombe, če se s sprejemanjem odloka ne mudi.

TADEJ BEOČANIN je dejal, da glede na to, da vsebinsko stvari tečejo oz. tudi ne morejo biti drugače izvajane, ni nujno, da je to v odloku.

Ker ni želel nihče več razpravljati, je predsedujoči predlagal glasovanje o Odloku o dodelitvi enkratne denarne pomoči ob rojstvu ali posvojitvi otroka v I. obravnavi. H glasovanju se je prijavilo 24 svetnikov. ZA je glasovalo 24 svetnikov. Predsedujoči je ugotovil, da je odlok v I. obravnavi sprejet. Predsedujoči predlagal sprejem sklepa, da izvedejo II. obravnavo odloka v enakem besedilu, kot je bil sprejet v I. obravnavi. Če imajo res več pripomb, naj to izrazijo sedaj pri glasovanju.

ZA je glasovalo 17, PROTI 6 svetnikov. Predsedujoči je ugotovil, da je sklep sicer sprejet, vendar je vseeno predlagal glasovanje o odloku v II. obravnavi na naslednji seji.

Sprejme se Odlok o dodelitvi enkratne denarne pomoči ob rojstvu ali posvojitvi otroka v I. obravnavi.
6. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Ribnik SB II

IRENA RASPOR in VILJEM FABČIČ sta podala uvodno obrazložitev.

KAZIMIR ČEBRON je povedal, da so se na odboru seznanili z odlokom.

Ker ni želel nihče razpravljati, je predsedujoči predlagal glasovanje o naslednjem sklepu:

»Občinski svet se je seznanil z Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Ribnik SB II in zavezuje občinsko upravo, da prouči podane pripombe v razpravi ter se do njih opredeli.«

H glasovanju se je prijavilo 23 svetnikov. ZA je glasovalo 23 svetnikov. Predsedujoči je ugotovil, da je sklep sprejet.

Sprejme se Sklep »Občinski svet se je seznanil z Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Ribnik SB II in zavezuje občinsko upravo, da prouči podane pripombe v razpravi ter se do njih opredeli.«
7. Letno poročilo Komunalno stanovanjske družbe d.o.o., Ajdovščina za leto 2020

LUKA JEJČIČ je podal uvodno obrazložitev.

KATJA MUŽINA je povedala, da so na odboru sprejeli pozitivno mnenje k letnemu poročilu.

JOŽKO PREMRN je rekel, da je primerjal Vipavo in Ajdovščino pri oskrbi z vodo - mi imamo vzdrževalnino vodovodnega priključka, Vipava pa ne.

LUKA JEJČIČ je pojasnil, da v Vipavi priključki ostajajo občinski in niso v lasti občanov, zato je ne zaračunavajo. V Ajdovščini je urejeno, kot mora biti (priključki so v lasti občanov), v Vipavi pa ne.

ALOJZ KLEMENČIČ je menil, da pri taki organizaciji (javni zavod) dobiček ali ne dobiček sploh ni pomembno vprašanje. Vprašanje je opravljeno delo za obračunano vrednost. Zbiranje odpadkov bo še dolgo taka dejavnost, ki se bo dražila in nikoli do konca urejena. Pogreša inovativnost, da bi bili v nekaterih postopkih prvi v Sloveniji, mogoče zboljšanje tehnologije pri odpadkih, da bi bili nižji stroški. Zaznal je, da je Snaga s 1. 4. povečala cene. Župan je zastopnik v organu, ki to sprejema. Po njegovem mnenju bi bilo spodobno, da jih kaj obvesti. Delu komunale nimajo kaj očitati, vedno pa se da kaj boljše narediti in jih spodbuja, da iščejo.

TADEJ BEOČANIN je dejal, da jim bodo drugič posredovali gradiva za skupščine RCERO, da bodo sproti obveščeni.

LUKA JEJČIČ je dejal, da je Snaga v povprečju dvignila cene za 15 % na podlagi elaborata. Cene so transparentne, to je koncesionar, ki je izbran. Večje, kot so količine odpadkov, večje so cene. Potrebno je osveščanje, da zmanjšajo količine in s tem nižajo stroške na položnici. Imajo plane tudi za nove tehnologije. Imajo kompostarno, in biološke odpadke obdelajo z bistveno nižjimi stroški. To je zadeva, ki je drugi nimajo.

Ker ni želel nihče razpravljati, je predlagal, da se sprejme Letno poročilo Komunalno stanovanjske družbe d.o.o., Ajdovščina za leto 2020 na znanje in preidejo k naslednji točki.

8. Cenik komunalnih storitev

LUKA JEJČIČ je podal uvodno obrazložitev za vse sklepe.

KATJA MUŽINA je povedala, da so na odboru sprejeli pozitivno mnenje k sklepom in predlagajo, da jih občinski svet sprejme.

JOŽKO PREMRN je rekel, da je leta 2019 OS sprejel višino najemnine, ki jo KSD plačuje občini za najem infrastrukture. Za leto 2020 je KSD plačal 1,542 mio, za leto 2021 pa 1,715 eur. To je cca 12 % višji prispevek in bi moral biti vključen v nove cene. Najemnina za infr. naj bi bila po zakonu najmanj v višini amortizacije. Ta način se v naši občini ne izvaja. KSD plačuje Občini Vipavi samo v višini amortizacije, v naši občini pa je še prispevek za nove investicije (lani je bilo tega 634.000). Zaradi tega so zneski na položnicah primerno večji. Izvirni prihodek bi moral biti komunalni prispevek, tam pa je občina med najnižjimi v Sloveniji. Ta politika se mu ne zdi prava. Plačujejo nekaj, kar nimajo. V naši občini je 44 % objektov priključenih na javno kanalizacijo, v Vipavi pa 55 %. Naša občina ima 72 km fekalnih kanalizacij, 48 km mešanih, v Vipava je 39 km fekalnih, samo 2,4 km mešanih. V naši občini je stanje dosti slabše oz. premalo vlagajo vanjo. Komunalni prispevek bi moral biti namenski za izgradnjo kom. infrastrukture. Grivče naj bi bile izvedene 20-21, pa niso šle v realizacijo. V naši občini bodo plačevali vodo 44 % dražje, kot Vipavci. Najemnino so povečali za 200 eur. Tudi gospodarstveniki se pritožujejo. Morali bi peljati skupno politiko.

TADEJ BEOČANIN je rekel, da drži navedba, da so pred leti dvigovali omrežnine s ciljem dodatnega prispevka za infrastrukturo. Sredstva so porabljena za ta namen, z vlaganji morajo pospešeno nadaljevati. Vso infrastrukturo, ki jo na novo zgradijo, vračunajo v najemnino. Zato je treba pričakovati, da se bo v prihodnjem letu še povečala ta postavka. Letos se bodo v najemnino dodale Dobravlje. Tudi, ko bo končan Skuk oz. vodovod do Hrušice, se bo konkretno odrazil v najemnini. Leta 2027 bodo prihodki iz omrežnin višji od novih vlaganj in takrat se bodo lahko odločili, kako naprej. Do takrat je smiselno to politiko ohraniti.

ALENKA Č. KOBOL je dodala, da vsako leto pri ZR poročajo o namenskosti porabe teh sredstev. Poraba je evidentirana in je jasno, katere naložbe so se izvedle.

ALOJZ KLEMENČIČ je rekel, da je prepričan, da 2027 ne bo viška sredstev. Vsakih 6 let ostaja cena vode za Novo Gorico nespremenjena. Bila je nekako politično določena. Prosi za odgovor, lahko tudi kasneje. Ima informacije (vendar ne ve, če so prave), da se da blato z manjšim postopkom zmanjšati na razumne meje in naj bi se investicija hitro povrnila. Te cene bodo rasle, še posebno tam, kjer se prijavi samo eden na razpis.

LUKA JEJČIČ je pojasnil, da je bila s sodno poravnavo določeno, da se vodarina fiksira vse dokler se ne sklene pogodba z VIKom. Ta pogodba še ni bila sklenjena, ker s strani VIKa ni pripravljenosti. Potrudil se bo letos skleniti to pogodbo. V pogodbi bo treba fiksirati tudi omrežnino. Edini način, ki ga vidi je, da jim določijo cene po elaboratih. Videli bodo, kakšna cena vodarine dejansko bo, ker namreč lahko upravičijo samo stroške, ki jih imajo s pripravo vode in bo cena lahko odstopala navzgor ali tudi navzdol. Omrežnino preračunajo iz najemnine glede na količine, ki gredo VIKu. V Ajdovščini so vpeljali aerobno stabilizacijo blata in ga v minimalnih količinah izvažajo v Avstrijo na sežig. Gre pa za velike količine in so možne dve investicije. Namesto stiskalnice bodo uporabili centrifugo in bodo s tem znižali količine za 3 do 4 %. Druga varianta je sušenje blata. Pripravili bodo projekt, ker je dolgoročno to prava rešitev. Aerobno stabilizacijo pa bodo vpeljali v čim večji možni meri.

JOŽKO PREMRN je vprašal, zakaj je tako velika razlika vodarine med Ajdovščino in Vipavo – 44 %?

LUKA JEJČIČ je rekel, da morajo upoštevati razliko, ki jo ustvarijo pri cenah. Ta plus, ki je v Vipavi višji, so upoštevali pri novi ceni ter stroški priprave vode so nižji in je vodarina toliko nižja. Letos so svetniki prejeli še elaborat za odpadne sveče. Planirali so 13 ton sveč (lani jih je bilo 11 ton). Družbam računajo storitev zbiranja, skladiščenja in nalaganja. Iz tega naslova bodo občani imeli nižjo ceno zbiranja odpadkov. Posebne storitve vezano na omrežnine – na odpadnih vodah in čiščenju so določili še ostale industrijske onesnaževalce. To so tisti, ki delajo moritoring na odpadnih vodah. Pri pitni vodi so zajeli vse te onesnaževalce, ter vsa podjetja, ki imajo vodna dovoljenja oz., ki jo uporabljajo vodo za tehnološke namene.

MITJA TRIPKOVIĆ je vprašal g. Klemenčiča, kako izgleda inv., ki se povrne še prej, kot je končana.

ALOJZ KLEMENČIČ je dejal, da se take ideje plača.

Ker ni želel nihče več razpravljati, je predsedujoči predlagal glasovanje o Sklepu o cenah storitev oskrbe s pitno vodo. H glasovanju se je prijavilo 21 svetnikov. ZA je glasovalo 21 svetnikov. Predsedujoči je ugotovil, da je sklep sprejet.

Predsedujoči je predlagal glasovanje o Sklepu o cenah storitev oskrbe s pitno vodo za posebne storitve sklepu. ZA je glasovalo 23 svetnikov. Predsedujoči je ugotovil, da je sklep sprejet.

Predsedujoči je predlagal glasovanje o Sklepu o cenah storitev odvajanja in čiščenja odpadnih voda.

ZA je glasovalo 21 svetnikov. Predsedujoči je ugotovil, da je sklep sprejet.

Predsedujoči je predlagal glasovanje o Sklepu o cenah storitev odvajanja in čiščenja odpadnih voda za posebne storitve sklepu.

ZA je glasovalo 23 svetnikov. Predsedujoči je ugotovil, da je sklep sprejet.

Predsedujoči je predlagal glasovanje o Sklep o cenah zbiranja komunalnih odpadkov in odvozu nagrobnih sveč.

ZA je glasovalo 19 svetnikov. Predsedujoči je ugotovil, da je sklep sprejet.

Predsedujoči je predlagal glasovanje o Sklepu o cenah uporabe pokopališke infrastrukture ter pogrebno pokopaliških storitev.

ZA je glasovalo 24 svetnikov. Predsedujoči je ugotovil, da je sklep sprejet.

Predsedujoči je predlagal glasovanje o Sklepu o cenah javne snage ter vzdrževanja občinskih cest, ulic, parkirišč, parkov in zelenic

ZA je glasovalo 24 svetnikov. Predsedujoči je ugotovil, da je sklep sprejet.

Sprejme se Sklep o cenah storitev oskrbe s pitno vodo za posebne storitve
Sprejme se Sklep o cenah storitev odvajanja in čiščenja odpadnih voda.
Sprejme se Sklep o cenah storitev odvajanja in čiščenja odpadnih voda za posebne storitve
Sprejme se Sklep o cenah zbiranja komunalnih odpadkov in odvozu nagrobnih sveč.
Sprejme se Sklep o cenah uporabe pokopališke infrastrukture ter pogrebno pokopaliških storitev.
Sprejme se Sklep o cenah javne snage ter vzdrževanja občinskih cest, ulic, parkirišč, parkov in zelenic
Sprejme se Sklep o cenah storitev oskrbe s pitno vodo.
9. Sklep o cenah programov Otroškega vrtca Ajdovščina

KATARINA AMBROŽIČ in ALENKA MOČNIK sta podali uvodno obrazložitev.

ANGEL VIDMAR je povedal, da so sklep na odboru obravnavali in sprejeli pozitivno mnenje.

Ker ni želel nihče več razpravljati, je predsedujoči predlagal glasovanje o sklepu.

H glasovanju se je prijavilo 24 svetnikov. ZA je glasovalo 24 svetnikov. Predsedujoči je ugotovil, da je Sklep o cenah programov Otroškega vrtca Ajdovščina sprejet.

Sprejme se Sklep o cenah programov Otroškega vrtca Ajdovščina