29. redna seja Občinskega sveta Občine Ajdovščina

Občinski svet občine Ajdovščina

19. 5. 2022

Zapisnik

Pred prvo točko dnevnega reda

Sejo je vodil Tadej Beočanin, župan Občine Ajdovščina.

Prisotni člani sveta: od 26 članov prisotnih 23 članov, opr. Suzana Krašna, Valter Polanc

Ostali prisotni: Mojca R. PLANINC, občinska uprava Zlata ČIBEJ, občinska uprava Katarina AMBROŽIČ, občinska uprava Tina VELIKONJA, občinska uprava Nastja Zadravec, občinska uprava Tinkara LAMPRET FAKUČ, občinska uprava Janez FURLAN, občinska uprava Karmen SLOKAR, občinska uprava Alenka KOBOL ČADEŽ, občinska uprava Eliana HUMAR, občinska uprava Mateja KOKORAVEC, občinska uprava Irena RASPOR, občinska uprava Tomaž PLIBERŠEK, JSS OA Luka JEJČIČ, KSD Ajdovščina Marta KLEMŠE, KSD Ajdovščina Alenka TRATNIK, Primorske novice Karin ZORN, RTV Koper Rosana RIJAVEC, STA Ana Štokelj, Primorski val

Predsedujoči je najprej pozdravil prisotne.

TADEJ BEOČANIN je vprašal, če je kaka pripomba na dnevni red? Ker ni želel nihče razpravljati, je predlagal, da glasujejo.

H glasovanju se je prijavilo 24 svetnikov. ZA je glasovalo 24 svetnikov. Predsedujoči je ugotovil, da je sprejet naslednji sklep:

DNEVNI RED:

 1. Potrditev zapisnikov ter poročil o izvajanju sklepov 27. in 28. redne seje;
 2. Informacije in pobude;
 3. Statut Občine Ajdovščina – I. obravnava;
 4. Poslovnik Občinskega sveta Občine Ajdovščina – I. obravnava;
 5. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta in župana v občini Ajdovščina – I. obravnava;
 6. Odlok o določitvi volilnih enot in števila članov svetov krajevnih skupnosti v občini Ajdovščina – I. obravnava;
 7. Odlok o OPPN za prostorsko ureditev skupnega pomena za sanacijo s plazom poškodovane državne ceste R3-609/2117 Ajdovščina–Predmeja na območju plazu Stogovce – seznanitev;
 8. Letno poročilo Komunalno stanovanjske družbe d.o.o. Ajdovščina za leto 2021; Cenik komunalnih storitev: oskrbe s pitno vodo, oskrbe s pitno vodo – posebne storitve, odvajanja in čiščenja odpadnih voda, odvajanja in čiščenja odpadnih voda – posebne storitve, zbiranja komunalnih odpadkov; odvoza odpadnih nagrobnih sveč; Sprejem poslovnega in finančnega načrta Javnega stanovanjskega sklada Občine Ajdovščina; Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja:
 • Mnenje - imenovanje ravnatelja/ice Glasbene šole Vinka Vodopivca Ajdovščina.
Dnevni red (Dnevni red)
1. Potrditev zapisnikov ter poročil o izvajanju sklepov 27. in 28. redne redne seje

Predsedujoči je odprl razpravo o zapisnikih in poročilu.

Ker ni želel nihče razpravljati, je predsedujoči predlagal glasovanje o zapisniku 27. seje.

H glasovanju se je prijavilo 24 svetnikov. ZA je glasovalo 24 svetnikov. Predsedujoči je ugotovil, da je zapisnik 27. seje sprejet.

Predsedujoči je predlagal glasovanje o zapisniku 28. seje.

ZA je glasovalo 22 svetnikov. Predsedujoči je ugotovil, da je zapisnik 28. seje sprejet.

Predsedujoči je predlagal glasovanje o poročilu o izvajanju sklepov 27. in 28. redne seje.

ZA je glasovalo 23 svetnikov. Predsedujoči je ugotovil, da je poročilo sprejeto.

Potrditev zapisnikov ter poročil o izvajanju sklepov 27. in 28. redne seje (zapisnik 27. seje)
Potrditev zapisnikov ter poročil o izvajanju sklepov 27. in 28. redne seje (zapisnik 28 seje)
Potrditev zapisnikov ter poročil o izvajanju sklepov 27. in 28. redne seje (poročilo o izvajanju sklepov 27. in 28. redne seje)
2. Informacije in pobude;

MIHA KAPELJ je rekel, da je kar nekaj pritožb glede vožnje z avti po novem Lavričevem trgu. lzdane so bile dovolilnice. Zanima ga, koliko jih je bilo - koliko po poslovnih subjektih oz. koliko na hišo oz. na stanovanje. Ali ima isti poslovni subjekt več dovolilnic?

TADEJ BEOČANIN je rekel, da je izdano veliko število dovolilnic – vsi stanovalci, saj število ni omejeno. Če vozilo izpolnjuje pogoje, se mu dovolilnico da.

ANGEL VIDMAR je predlagal, da se prouči 13. člen odloka o čiščenju odpadnih voda, vezano na hišna črpališča, ki so v lasti objekta. Lastnik je dolžan vzdrževati to črpališče. Na račun tega teče tudi elektrika. Vprašuje oz. prosi, da proučijo, ali je prav, da ljudje, ki imajo to črpališče, plačujejo enak prispevek. Ali so enaki pred zakonom v primerjavi s tistimi občani, ki hišnega črpališča ne potrebujejo oz. kjer teče na prosti pad? Ni prav, da je to v breme posameznega uporabnika. Kdo bo to plačeval, ko bodo zgradili črpališča v zaselku Gorenje, kjer je 30 oz. 40 hiš pod nivojem? Meni, da morajo imeti vsi enake pravice.

ZVONKO VIDMAR je dejal, da v Ajdovščini nimajo urejenih parkirišč za motorje. Če motor parkira na parkirišču za avte, dobi kazen.

TADEJ BEOČANIN je povedal, da ni kazni. Bodo pa proučili, če bi bilo smiselno urediti taka parkirišča.

ANDREJA ŠKVARČ je rekla, da se mesto širi in jo zanima, če so razmišljali o mini busu, ki bi povezoval vse konce mesta. Starejšim je marsikateri konec mesta nedosegljiv.

TADEJ BEOČANIN je povedal, da jih ekonomika in potencialne možnosti niso pripeljale do rešitve. Verjame, da bo z izgradnjo novega ZD prelomni trenutek, ko bo ta ureditev nuja, tudi za vasi – cca 3 leta.

UROŠ ŠTOR je rekel, da se v zadnjem času v Ajdovščini pojavljajo pogoste kontrole s strani redarske službe. Ali je to namerno ali slučajno? Ali je res več ljudi oglobljenih v Ajdovščini?

TADEJ BEOČANIN je dejal, da je bila redarska služba pozvana, da učinkovito opravlja nadzor mirujočega prometa na območju celotne občine. Letošnja realizacija do aprila je večja, kot lanska celoletna.

MARJAN VIDMAR je vprašal, kam se bo odvažal material, ki se odkriva pri novogradnji pri Slokarju. Z desne strani se je vozilo v luknjo, za to stran pa so obljubili, da bodo nadzirali. Zanima ga še, ali se načrtno postavi jaške na cesti tako, da jih vozila povozijo. Gume in asfalt pokajo. Če bi jih zamaknili za 1 m na levo, bi se temu izognili.

TADEJ BEOČANIN je odgovoril, da je naročnik tega izkopa občina, izvajalec pa KSD, zato misli, da ne bi smelo biti težav. Glede jaškov bodo vprašali projektanta.

LUKA JEJČIČ je dodal, da so vrhnjo plast odpeljali, večje kosovne odpadke pa zlagajo na kup in jih bodo potem odpeljali na CERO.

JOŽKO PREMRN je prosil, da njegov odgovor glede Stran še dopolnijo. Kdaj se pričakuje prodaja teh zemljišč? Ali je soglasje ta čas pridobljeno?

TADEJ BEOČANIN je povedal, da še ni realizacije, kljub temu, da so že določili datumu. Verjame, da bo to v roku 10 dni. Ko bodo imeli ta osnovni pogoj izpolnjen, bodo oddali vlogo za GD. Po pridobitvi, bodo območje parcelirali in takoj pristopili k prodaji. Verjame, da bodo GD dobili do sredine poletja. V oktobru bi zemljišča lahko ponudili na dražbi.

KAZIMIR ČEBRON je rekel, da se je v času covida pričela anarhija po gozdovih in travnikih, saj je bilo tam odloženih precej odpadkov. Še bolj nerazumljivo pa je, da se ne ločuje na ekoloških otokih. Stanje je veliko slabše, kot je bilo na začetku.

DRAGOTIN ŠTOKELJ je dejal, da so se nanj obrnili zaposleni v OC pri Slokarju, ker večje število tovornjakov po 16. uri tam parkira ter s tem ovirajo promet.

TADEJ BEOČANIN je povedal, da so o tej tematiki že 2 43x govorili z redarsko službo. Izvedli so nekaj dodatnih ukrepov, vendar pa se stanje ni izboljšalo. Prosili bodo še policijo za dodatno pomoč.

DAVID KOREN je vprašal, kdaj se bodo nadaljevala dela pri mostu čez Lokavšček oz. kakšna je časovnica? Ali je bil ponovni razpis za oddajo stolpa na tržnici uspešen? Predlaga, da se označbo za avtokamp popravi. Turisti namreč vozijo mimo proti Gradišču, na vrhu obračajo, kar je precej nerodno. Predlagal je tudi, da bi k tabli za cono 30 dodali še tablo za slepo ulico. Tudi namesto v Lokavec zavijejo proti Gradišču.

TADEJ BEOČANIN je povedal, da bo nadaljevanje del letos (priključek na Lokavško cesto ter navezava na Ulico Quiliano), zaključek pa drugo leto. Razpis za stolp je bil ponovno neuspešen. Za avtokamp bodo postavili ustrezno signalizacijo in preučili signalizacijo za slepo ulico.

ADAM RASPOR je dejal, da želi predsednik KS Dolga Poljana pisni odgovor glede smradu iz deponije. Direktor KSD mu je rekel, da bodo zgornje plasti iz bivšega odpada odvažali na CERO. Večkrat je dobil odgovor, da CERO ne služi več odlaganju, ampak samo zbiranju, da se tam odlaga kompost in blato iz komunalne čistilne naprave. Ali komunalna infrastruktura za odvajanje odplak sledi razvoju mesta Ajdovščina? So kapacitete čistilne naprave še vedno dovolj ustrezne? Kako se to planira za naprej?

LUKA JEJČIČ je rekel, da bodo v CERU odpadke prebrali, sortirali in peljali naprej.

TADEJ BEOČANIN je dejal, da je centralna ČN v določenem delu preobremenjena in potrebuje nadgradnjo. Iskali bodo druge rešitve – nadgradnja ali novogradnja.

JANEZ TRATNIK se je navezal na odgovor glede projekta Holistic. Ni mu jasno, da so se vse kamere pokvarile. Ali tega sistem res ne potrebujejo več, ali je bil projekt samo za to, da dobijo evropska sredstva in se okoristijo. Na Colu bi potrebovali redarje, da večkrat pridejo mimo šole. Pohvalil je, da so izvedli košnjo. Za GRC je vprašal, če so kaj ukrepali glede na njegove trditve. Rad bi videl rezultate tega oz. ali se to najavi pristojnim institucijam. S 1. 7. se prične požarno varovanje. Kako je to zamišljeno, oz. kako se bo matematika izšla? Če bosta šla dva gasilca na teren, bi na postaji morala ostati dva. V zakonu je določeno, da morajo najprej reševati osnovno dejavnost, šele nato pridobitno.

TADEJ BEOČANIN je dejal, da je sistem Holistic izjemno napreden, res pa je bil deležen okvar. Glede na dosežke in rezultate ga je gotovo smiselno ohraniti. Redarje bodo poslali tudi v vasi. Košnja je bila izvedena glede na vreme in plan dela. Okrog GRC-ja bodo odgovorili. Do nekega ukrepanja ni prišlo in se bodo pozanimali. Pri požarnem varovanja ne gre za varovanje na terenu, ampak za varovanje prek alarmov in so izvozi samo ob intervenciji.

JANEZ TRATNIK je glede na prakso menil, da se bodo senzorji kar precej javljali, zato dvomi, da se bo matematika izšla.

TADEJ BEOČANIN je povedal, da je bil izračun narejen, ostalo je v rokah direktorja GRC-ja, ki bo organiziral stvari, da se bodo matematično, teoretično in praktično izšle.

DEJAN ŠKVARČ je vprašal glede objekta starega hotela na Predmeji. Ali občina še išče investitorja za ureditev hotela ali ima v načrtu kaj drugega?

TADEJ BEOČANIN je povedal, da je objekt v zelo slabem stanju. Preprečili so dostop in predali objekt v nadzor KSD. Še vedno ohranjajo namen za hotel. Ker prednostno iščejo investitorja za hotel v mestu, Predmeja malo stagnira.

BRUNA KASTELIC je rekla, da je bila cesta na Ravne razširjena. Širitev na ovinku so izvajali v živo skalo. Iz tega območja padajo kamni na cestišče in prihaja do naletov. Postaviti bi morali mrežo.

TADEJ BEOČANIN je rekel, da bodo zadevo preučili.

BOJAN MIKUŠ je dejal, da je na Goriški 17 sedež skoraj vseh političnih strank. Prav bi bilo, da bi tam stalno visela zastava ali vsaj za državne praznike.

ALOJZ KLEMENČIČ se je navezal na projekt Holistic. Tudi v Stomažu je bil kamera odstranjena. Neodgovorno je, da so vse kamere hkrati odstranili oz. da se razmišlja o smiselnosti popravila kamer. Sistem je neoperativen. Ugotovil je, da 3/4 občanov ne ve, da ima Ajdovščina avtokamp. Privat kamp v Gojačah ima tablo 2x2 m. To je sramota za upravljalca, da domačini ne vedo, kje je avtokamp v Ajdovščini. Lastnik večjega posestva nad Lokavcem se je pritožil, da je udarniška brigada na njegovem zemljišču urejala kolesarsko stezo, brez njegove vednosti. Trdili so, da to urejajo s podporo občine. Te zadeve je treba urediti, saj na privatni lastnini ne morejo delati brez dovoljenj. Upa, da ni kršitelj Občina. Stanje je neobvladljivo. Tudi motoristi vozijo skupine Italijanov na Čaven, kjer cel dan obremenjujejo okolje. Kmete je treba zaščititi.

TADEJ BEOČANIN je pojasnil, da so bile kamere odstranjene tam, kjer so se pojavljale težave. Evidentirale so se vse težave, katere bodo uredili z dograditvami. Sistem se ne opušča, ampak se ga nadgrajuje. Naročen je bil priklop na optično omrežje, saj zaradi velike količine podatkov prenos ni dobro tekel. Odločilo se je, da bo sistem ponovno vzpostavljen z dograditvami, ki so potrebne za njegovo nemoteno delovanje.

JANEZ FURLAN je dejal, da je bil mogoče njegov odgovor slabo razumljen. Nikjer ni bilo napisano, da bodo zadevo opustili. Skušali so odgovoriti, kdo bo kril strošek. Če gre na primer za popravilo kamere, v katero je udarila strela, bo strošek krila zavarovalnica. V kolikor pa gre za tekoče, redno vzdrževanje, bo stroške kril upravljalec. V primeru nadgradnje se bodo dogovorili ali bo stroške kril upravljalec ali Občina. Nikjer ni bil izražen dvom v to, ali se bo kamere popravilo ali ne.

TADEJ BEOČANIN je glede označitve avtokampa dejal, da bodo zadolžili upravljalca. Občina si prizadeva urediti gorsko kolesarstvo in ustrezne pogoje za to športno in turistično dejavnost. Vodijo kompleksne projekte in deloma že urejajo pravno formalna razmerja z lastniki zemljišč, kjer kolesarske enoslednice potekajo. Začeli so na območju ŠP Pale in severno od njih. Lastniki v Stomažu niso še bili kontaktirani. Urejajo se vsa potrebna soglasja, da uredijo prečenje teh poti s cestami in tako naprej z ustreznimi označitvami in drugimi ukrepi na cestiščih, da ne bo prihajalo do nesreč. Nikakor pa ni občina nikomur rekla, da lahko delajo poti kjerkoli želijo. S klubi imajo jasno dogovorjene zadeve, kateri traili so – za vse tekme imajo soglasja vseh lastnikov. Ne verjame, da je šlo za neko zelo organizirano zgodbo, kajti v tem primeru bi klubi predhodno pristopili do lastnikov. V takih primerih je odločitev lastnika, ali bo ukrepal ali ne, na to občina nima vpliva. Urejajo in legalizirajo se traili za gorsko kolesarjenje, kar izključuje vožnjo z motorji. Tega po naših območjih ne podpirajo in zaenkrat ne želijo vzpostavljati pogojev za to dejavnost. Kot občina želijo, da v roku nekaj let vse te poti, ki so vzpostavljene, tudi legalizirajo – sklepale se bodo služnosti ali odkupi zemljišč. Ko bo vse to urejeno, se bo določil tudi upravljalec, ki bo skrbel za njihovo varnost, uporabo in nadzor, kar vključuje tudi vsa potrebna nadomestila, ki jih bodo kolesarji plačali. Podpore Občine, da gre kdorkoli kamorkoli kopat, nima nobeden.

MITJA TRIPKOVIĆ je predlagal ustanovitev delavne skupine, ki bi izdelala študijo in projekt za občinski sadovnjak. Vsa avtohtona sadna drevesa bi uredili v celoto. Ne bi bilo drago, učinki pa pozitivni. S tem bi negovali naravno dediščino. Zbrali bi avtohtone vrste iz Vipavske doline, jih precepili in na enem mestu zasadili kot arboretum sadnega drevja. Zanimivo bi bilo za naše otroke v smislu spoznavanja sadnih vrst in negovanja drevja kot tudi za ekskurzije iz cele Slovenije. To bi bila turistična zanimivost, kašno avtohtono drevo še raste kje.

TADEJ BEOČANIN je dejal, da se mu zdi pobuda smiselna. V sklopu prejete donacije se načrtuje hortikulturna ureditev, tako da se bo lahko v ta sklop umestila tudi ta zadeva.

ANGEL VIDMAR je dejal, da so enoslednice velik problem in se zato ne sme odlašati z ureditvijo. Na plazu Slano blato so kar na počez začeli urejati poti. Ko se ene naveličajo, grejo drugam. Te stvari tako ne morejo naprej. Naj redarji hodijo kaznovat tiste kolesarje. Pa tudi predstavnike klubov lahko vprašajo, zakaj vozijo s kombiji kolesarje na Predmejo.

3.      Statut Občine Ajdovščina

ZLATA ČIBEJ je podala uvodno obrazložitev. TADEJ BEOČANIN je povedal, da se doda samo besedica »katerega«. Trenutno veljaven statut v nekaterih delih velja do konstitutivne seje po prvih redni lokalnih volitvah, vse ostalo pa 8 dan po objavi v UL. NINA ŠTRANCAR je povedala, da so na komisiji sprejeli pozitivno mnenje in občinskemu svetu predlagajo, da status sprejme.

BRUNA KASTELIC je predlagala, da bi v 18. členu v zadnjih dveh alinejah dodali: da se imenuje predstavnike občine v drugih pravnih osebah »katerih ustanoviteljica je Občina Ajdovščina«.

ZLATA ČIBEJ je rekla, da je ta dikcija na splošno. Drugi predpisi določajo pravico dajati soglasja in mnenja. Če bi to dodali, bi morali dodati še, v katerih primerih ima občina pristojnost. Za direktorja DSO se daje predhodno soglasje, pa občina ni ustanoviteljica itd. Lahko bi torej dodajali celoto ali samo »v skladu s predpisi«, ali pa nič.

TADEJ BEOČANIN je menil, da ni treba dodajati, ker je to urejeno z drugimi predpisi.

ALOJZ KLEMENČIČ je dejal, da je pričakoval, da ga bodo obvestili, kako bodo rešili tista dva člena, na katera je dal pripombe, in to pred sejo. V 8. odstavku 9. člena je treba nekaj popraviti. Treba je spoštovati uradno ime državnega praznika »vrnitev primorske k matični domovini«, ne več priključitev. 111. člen je zelo inovativen. V 1. odstavku sporočajo, da statut ne velja več, vendar uporabljamo še člene te in te. Pravno bi bilo boljše, da bi te člene uvrstili v sedanji statut in napisali, da ga uporabljamo samo do konstituiranje novega OS.

ZLATA ČIBEJ je povedala, da se takšen način običajno uporablja pri zakonih. Statut se mora uveljaviti z objavo oz. v določenem roku po objavi. Ne more se vezati veljavnosti statuta na nedoločen datum, na primer prvo konstitutivno sejo. Če je predpisana veljavnost v roku 8 dni po objavi, bo datum začetka veljavnosti novega statuta natančno znan. Na ta način se to zagato reši, da se tem členom tako podaljša veljavnost do takrat, čeprav statut ne velja več. Takšna je običajna praksa.

TADEJ BEOČANIN je rekel, da bi bila alternativa temu samo podvajanje členov. Če bi v prvi člen zapisali, da ima odbor 5 članov, in nato v naslednji člen, sedaj ima odbor pa 7 članov, bi morali zapisati v končnih in prehodnih določbah, v katerem časovnem obdobju se uporablja kateri od prej omenjenih členov. To bi bila alternativa, vendar bi imel tak statut podvojene člene. Ker so 5 mesecev pred lokalnimi volitvami, meni, da je boljša predlagana oblika, ker je to čistopis in kot takšen je bolj berljiv in uporaben. Običajno se prehodnih in končnih določb ne bere, zato bi marsikdo to napačno interpretiral. Če bi kdo želel ugotoviti, koliko članov imajo odbori, bi bral prvi člen, ki bi imel ta podatek, in bi s tem prevzel napačno število. Opravičil se je g. Klemenčiču, da mu ni odgovoril, vendar je šele danes ob 15.20 govoril z Zlato.

MIHA KAPELJ je povzel 9. odstavek 9. člena in predlagal, da se izbriše naštevanje »zaslužnim občanom, organizacijam in drugim«, saj je to verjetno že določeno z drugim predpisom.

TADEJ BEOČANIN je potrdil predlog, da se črta »zaslužnim občanom, organizacijam in drugim«.

TADEJ BEOČANIN je predlagal, da se statut sprejme s tremi predlaganimi popravki:

 • v 8. odstavku 9. člena se beseda »priključitev« zamenja z »vrnitev«,

 • v 9. odstavku 9. člena se črta »zaslužnim občanom, organizacijam in drugim«,

 • v 110. členu se pred »peta alineja« doda beseda »katerega«.

  Ker ni želel nihče več razpravljati, je predsedujoči predlagal glasovanje o statutu s predlaganimi popravki v I. obravnavi. H glasovanju se je prijavilo 24 svetnikov. ZA je glasovalo 24 svetnikov. Predsedujoči je ugotovil, da je statut v I. obravnavi sprejet.

Predsedujoči je predlagal glasovanje o sklepu, da se izvede II. obravnava statuta v enakem besedilu, kot je bil sprejet v I. obravnavi. ZA je glasovalo 24 svetnikov. Predsedujoči je ugotovil, da je sklep sprejet.

Ker ni želel nihče več razpravljati, je predsedujoči predlagal glasovanje o statutu v II. obravnavi.

ZA je glasovalo 24 svetnikov. Predsedujoči je ugotovil, da je Statut Občine Ajdovščina v II. obravnavi sprejet. Čestital je novoustanovljeni KS.

Statut Občine Ajdovščina (I. obravnava)
Statut Občine Ajdovščina (sklep)
Statut Občine Ajdovščina (II. obravnava)
4.      Poslovnik Občinskega sveta Občine Ajdovščina

ZLATA ČIBEJ je podala uvodno obrazložitev. NINA ŠTRANCAR je povedala, da so na komisiji predlagali spremembo, in sicer, da se zaradi večje jasnosti besedila, v prvem stavku 7. odstavka 123. člena črta besedilo »vsaj deloma ali v celoti«. V ostalem delu je besedilo ustrezno, zato občinskemu svetu predlagajo, da poslovnik sprejme s predlagano spremembo.

JOŽKO PREMRN je dejal, da je vesel, da se sprejema nov poslovnik, predvsem zaradi uvedbe proporcionalne zastopanosti svetniških skupin oz. strank v odborih. To je velik korak za občinsko politiko in sodelovanje v prihodnosti. Zahvaljuje se županu in vsem svetniškim skupinam, da so zmogli to moč, znanje in pogum, saj bo sprememba pripomogla k lažjemu in bolj produktivnemu delu tudi v prihodnosti.

Ker ni želel nihče več razpravljati, je predsedujoči predlagal glasovanje o poslovniku s popravkom v I. obravnavi.
H glasovanju se je prijavilo 24 svetnikov. ZA je glasovalo 24 svetnikov. Predsedujoči je ugotovil, da je statut v I. obravnavi   sprejet.

Predsedujoči je predlagal glasovanje o sklepu, da se izvede II. obravnava poslovnika v enakem besedilu, kot je bil sprejet v I. obravnavi. ZA je glasovalo 23 svetnikov. Predsedujoči je ugotovil, da je sklep sprejet. Ker ni želel nihče več razpravljati, je predsedujoči predlagal glasovanje o poslovniku v II. obravnavi.

 ZA je glasovalo 24 svetnikov. Predsedujoči je ugotovil, da je Poslovnik Občinskega sveta Občine Ajdovščina v II. obravnavi  sprejet.
Poslovnik Občinskega sveta Občine Ajdovščina (I. obravnava)
Poslovnik Občinskega sveta Občine Ajdovščina (sklep)
Poslovnik Občinskega sveta Občine Ajdovščina (II. obravnava)
5.      Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta in župana v občini Ajdovščina

ZLATA ČIBEJ je podala uvodno obrazložitev. MATJAŽ BAJEC je povedal, da so na komisiji sprejeli pozitivno mnenje in občinskemu svetu predlagajo, da odlok sprejme. Ker ni želel nihče razpravljati, je predsedujoči predlagal glasovanje o odloku v I. obravnavi. H glasovanju se je prijavilo 24 svetnikov. ZA je glasovalo 23 svetnikov. Predsedujoči je ugotovil, da je odlok v I. obravnavi sprejet.

Predsedujoči je predlagal glasovanje o sklepu, da se izvede II. obravnava odloka v enakem besedilu, kot je bil sprejet v I. obravnavi. ZA je glasovalo 24 svetnikov. Predsedujoči je ugotovil, da je sklep sprejet.

Ker ni želel nihče več razpravljati, je predsedujoči predlagal glasovanje o odloku v II. obravnavi.

 ZA je glasovalo 24 svetnikov. Predsedujoči je ugotovil, da je Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta in župana v občini Ajdovščina v II. obravnavi  sprejet
Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta in župana v občini Ajdovščina (I. obravnava)
Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta in župana v občini Ajdovščina (Skklep)
Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta in župana v občini Ajdovščina (Druga obravnava)
6. Odlok o določitvi volilnih enot in števila članov svetov krajevnih skupnosti v občini Ajdovščina

ZLATA ČIBEJ je podala uvodno obrazložitev. MATJAŽ BAJEC je povedal, da so na komisiji sprejeli pozitivno mnenje in občinskemu svetu predlagajo, da odlok sprejme.

JOŽKO PREMRN je dejal, da ima KS Lokavec 14 članov, KS Ajdovščina 12, kar se mu zdi veliko.

ANGEL VIDMAR je dejal, da ne razume tega vprašanja. Svet KS se je tako odločil, glede na to, da ima 1300 prebivalcev. To je njihova avtonomna pravica in tega jim ne bo odvzel.

JOŽKO PREMRN je dejal, da jim ni hotel ničesar odvzeti, dal je samo opazko oz. primerjavo.

Ker ni želel nihče več razpravljati, je predsedujoči predlagal glasovanje o odloku s popravkom v I. obravnavi.
H glasovanju se je prijavilo 24 svetnikov. ZA je glasovalo 24 svetnikov. Predsedujoči je ugotovil, da je odlok v I. obravnavi   sprejet.
Odlok o določitvi volilnih enot in števila članov svetov krajevnih skupnosti v občini Ajdovščina (I. obravnava)
7.      Odlok o OPPN za prostorsko ureditev skupnega pomena za sanacijo s plazom poškodovane državne ceste R3-609/2117 Ajdovščina–Predmeja na območju plazu Stogovce

IRENA RASPOR je podala uvodno obrazložitev.

KAZIMIR ČEBRON je povedal, da so se na odboru seznanili z odlokom, in predlagajo občinskemu svetu, da se seznani.

ANGEL VIDMAR je dejal, da si skoraj upa trditi, da to ne bo zadnja javna razgrnitev. Boji se, da bodo lastniki zemljišč temu nasprotovali. Misli, da tudi zemljišča še niso rešena? Upa na najboljše, vendar se boji, da bo to še 10 let cesta v gradnji s 40 km/h.

IRENA RASPOR je rekla, da je bila tudi ona enakega mnenja po javni razpravi. Potem so šli s projektanti in lastniki zemljišč na teren in upa na kompromis. Malo so se do sedaj stvari umirile, vendar bodo videli.

Ker ni želel nihče več razpravljati, je predsedujoči predlagal glasovanje o naslednjem sklepu:

»Občinski svet Občine Ajdovščina se je seznanil z Odlokom o OPPN za prostorsko ureditev skupnega pomena za sanacijo s plazom poškodovane državne ceste R3-609/2117 Ajdovščina–Predmeja na območju plazu Stogovce.«

 H glasovanju se je prijavilo 24 svetnikov. ZA je glasovalo 24 svetnikov.  Predsedujoči je ugotovil, da je predlagan sklep  sprejet. 

IRENA RASPOR je še pojasnila, da bi po sedaj veljavnem zakonu morali stališča do pripomb obravnavali na OS. Postopek se je začel na podlagi Zakona o prostorskem načrtovanju, zato se morajo postopki tudi zaključiti po tistem zakonu, in jih bo sprejel župan. Lahko pa jih bodo seznanili v obliki informacije.

Odlok o OPPN za prostorsko ureditev skupnega pomena za sanacijo s plazom poškodovane državne ceste R3-609/2117 Ajdovščina–Predmeja na območju plazu Stogovce (seznanitev)
8.      Letno poročilo Komunalno stanovanjske družbe d.o.o. Ajdovščina za leto 2021

LUKA JEJČIČ je podal uvodno obrazložitev. KATJA MUŽINA je povedala, da na odboru za finance in odboru za gospodarstvo niso imeli pripomb in predlagajo občinskemu svetu, da se seznani.

IVAN KRAŠNA je rekel, da med navedbami analize vodovodnih sistemov ni budanjskega vodovoda. Julija lani je svet KS Budanje posredoval Občini Ajdovščina in Občini Vipava ter komunali dopis z odprtimi vprašanji in niso prejeli odgovora. Predlaga, da bi se sestali in se pogovorili, katere stvari je možno izvesti, katere ne.

TADEJ BEOČANIN je dejal, da se bodo dogovorili z Občino Vipava.

LUKA JEJČIČ je rekel, da je analiza sigurno bila narejena, saj so imeli poostren nadzor zaradi epidemije tularemija. Zgleda, da je samo izpadel pri navajanju in je napaka v poročilu.

BRUNA KASTELIC je rekla, da so danes v gradivu predvidene nove cene za odvajanje in čiščenje odpadnih voda, ter tudi za omrežnino. Iz elaborata izhaja, s kakimi težavami se srečuje centralna čistilna naprava. Povečan obseg je v največji meri zaradi industrije, kar povzroča različne okvare in posledično izpade delovanja. Blato vsebuje preveč vode. Zanima jo, če imajo predvidene rešitve? Pred kratkim so na občinskem svetu sklepali o odvozu blata v Ljubljano. Kako je s tem? Upa, da ne bo prišlo do kakega izliva v Hubelj. Stroški pa se bodo sigurno odrazili na položnicah občanov.

TADEJ BEOČANIN je dejal, da je njena ugotovitev pravilna. Dodatni stroški, ki nastajajo, ne bremenijo položnic. Za reševanje so najemali dodatno opremo. Drugo je povečevanje splošnih stroškov (energenti in stroški dela), ki pa bremenijo položnice. Za iskanje najboljše rešitve so naročili analizo več variant: dograditev, nadgradnja oziroma tudi izgradnja popolnoma nove čistilne naprave. Za pokritje najnujnejših potreb so pred mesecem dni oddali vlogo za pridobitev evropskih sredstev za dodatno centrifugo. Verjame, da bo prijava uspešna in bo sledila izvedba v naslednjem letu. Ukrepanje je res nujno, vendar je potrebno najprej dobiti najustreznejšo rešitev. Ajdovsko gospodarstvo terja kompleksno rešitev. Najprej bodo zahtevali, da se predčiščenje opravi v okviru firm. Upa, da bodo v pol leta imeli rešitev. Svetniki se morajo zavedati, da bo šlo za izjemno velike stroške, ki bodo bremenili tudi proračun. Pridobivanje evropskih sredstev za ta namen je zaenkrat še pod vprašajem, ker finančna perspektiva temu ni naklonjena.

ANGEL VIDMAR je vprašal, kako sodelujejo z upravno enoto glede pridobivanja podatkov o številu prebivalcev na hišni številki. V Lokavcu imajo v dveh hišah prijavljenih 30 prebivalcev. Ti niti ne ločujejo odpadkov. Zanima ga, kako jim obračunavajo stroške?

LUKA JEJČIČ je odgovoril, da podatke pridobivajo iz centralnega registra prebivalstva. Omenjeni primer so prijavili policiji. Stanodajalec se je prišel pritožit, da mu ne smejo izstavljati računa za toliko ljudi, ker so samo fiktivno prijavljeni, vendar so striktni in obračunavajo. Zaradi varovanja osebnih podatkov lahko ugotovijo samo število prijavljenih oseb, ne pa, kdo te osebe so.

ALOJZ KLEMENČIČ je dejal da so se s ČN že velikokrat ubadali in sprejeli določene sklepe o investiciji v tej enoti. Nekatere investicije so ustavljene ali nedokončane. ČN je amortizirana in amortizacija je zelo majhna, kar je napaka. Potrebno bi jo bilo na novo oceniti in določiti, kar lahko naredi lastnik. Na spletni strani komunale je že nekaj let opozorilo, da je voda v nekaj vaških vodovodih oporečna. Na podlagi česa obveščajo, če vzdrževanje ni v njihovi pristojnosti? Ali res ne znajo povedati, kaj je treba tam narediti, da bi bila voda pitna? To je ena ključnih nalog občine – zagotavljati pitno vodo. Opozorilo se stalno podaljšuje, brez sleherne odgovornosti. Ko so pred letom obravnavali delovanje komunale, so govorili, da je potrebno pravilno razdeliti stroške pri čiščenju odpadnih voda med stroški prebivalstva in stroški posebnih dejavnosti. Nekaj časa so razliko tolerirali zaradi krize. To še vedno ni rešeno, saj naj bi bil delež čiščenja odpadnih voda iz posebnih dejavnosti 70–80 %. Vsako leto je bil zanimiv podatek, koliko neplačnikov imajo in kaj to pomeni za njihovo delovanje.

LUKA JEJČIČ je povedal, da imajo trenutno s ČN velike težave, ker jim je zabilo melišče. To se do sedaj še ni zgodilo. Materiali, ki bi morali na melišču gniti, ne gnijejo. Blato je preredko, zato so ga morali začasno skladiščiti v CERU. Sedaj bodo pobirali z vrha, kar bo suho. Ko so spraznili sistem, niso dosegali temperatur na vhodu in so pripeljali grelec na nafto. Preša, kadar dela, ima kapaciteto 15 t, sedaj je samo 5 t, sušina ima 90 % vode. Blato so peljali tudi v NG in Domžale. To se je zgodilo ravno v višku sezone, sladoled proizvajajo že od februarja, sadje pa sedaj. Težave so velike. Imajo določene vodne vire v upravljanju, določene pa v skrbništvu, kar jih obvezuje, da morajo obveščati javnost. Neplačniki vedno so, niso pa poseben problem. Najprej se izdajo opomini, potem pa se gre v izterjavo.

TADEJ BEOČANIN je rekel, da skušajo zagotavljati zadostne vire vode. Letos se izvaja gradnja od Cola do Hrušice oz. se bodo dela začela tudi v Stomažu. Gre za velika vlaganja. Cilj pa je to zagotavljati skozi javne sisteme. Naš predlog je, da se vaški vodovodi predajo v upravljanje KSD in bo voda neoporečna.

ALOJZ KLEMENČIČ je rekel da že 8 let 3000 ljudi nima pitne vode. To je treba rešiti na nek način. Financirajo se druge stvari, ni pa denarja za čisto vodo za občane. Tukaj je problem imeti voljo. V Stomažu nihče ne prekuhava vode, ampak jo vsi pijejo. Nihče ne bo nosil odgovornosti, če bi se kaj zgodilo. Ker niso menjali UV žarnice, je problem. To morajo spremeniti, drugače bo zahteval točko na dnevnem redu samo za to.

TADEJ BEOČANIN je dejal, da vlaganj v vodooskrbno ni malo, na skupni rabi gre za izjemno velike stroške. Kjer so lastniki prenesli lastništvo na občino, KSD naredi vse, da je voda ustrezna.

LUKA JEJČIČ je dodal, da imajo tudi drugačne probleme. Kjer so včasih imeli vaške vodovode, se posamezniki nočejo priklopiti na javni vodovod. To morajo urejati z inšpekcijo, ker drugače ne gre. Pripeljati je treba pitno vodo, potem pa stroškov ne plačajo.

ALOJZ KLEMENČIČ je rekel, da se to ne tiče izpostavljenega problema. Težave so bile in bodo. V Stomažu ljudje pijejo umazano vodo, občina pa si kot Pilat umiva roke. Če je treba zamenjati UV žarnico, to ni velik strošek, saj je sistem že urejen.

TADEJ BEOČANIN je ponovil, da vodovod ni občinska last in zato ne smejo vlagati javnih sredstev. Če sistemsko ne želijo zadeve urediti, to potem ni v njihovi pristojnosti. Lastniki se morajo odločiti in predati v lastništvo občini – od takrat dalje lahko Občina vlaga v vodovod. Ko bo zgrajeno javno omrežje, bodo dobili način, da se jim vaški vodovod preda nazaj.

ALOJZ KLEMENČIČ je dejal, da je vse v redu, ko se gre za vložek 50.000,00 € v ribiško družino.

TADEJ BEOČANIN je ponovno poudaril, da je Občina čisto vsakemu, ki se je nanjo obrnil v zvezi z nakupom žarnice, tudi zagotovila pomoč.

ANGEL VIDMAR je rekel, da je na pogrebni dejavnosti 52.000,00 € plusa. Že zadnjič je bi kritičen, ker so nekatere njegove pobude vključevale tudi vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic, saj so nekatere potrebne temeljite obnove. Ena takšnih, ki je res v katastrofalnem stanju, je na Otlici. Zanimalo ga je, zakaj je stanje takšno, če ima KSD tukaj višek. Škoda je, da sredstva ostajajo.

LUKA JEJČIČ je povedal, da mora KSD opravljati vzdrževalna dela (vzdrževanje zidov, košnja ...), ne smejo pa vlagati v investicijo (fasada, streha …). KSD ni lastnik infrastrukture.

TADEJ BEOČANIN je dodal, da je bilo v štirih letih vloženih 7,5 milijonov € v vodooskrbo.

Ker ni želel nihče več razpravljati, je predsedujoči predlagal glasovanje o naslednjem sklepu:

»Občinski svet Občine Ajdovščina se seznanil z letnim poročilom Komunalno stanovanjske družbe d.o.o. Ajdovščina za leto 2021.« H glasovanju se je prijavilo 24 svetnikov. ZA je glasovalo 24 svetnikov. Predsedujoči je ugotovil, da je sklep sprejet.

Letno poročilo Komunalno stanovanjske družbe d.o.o. Ajdovščina za leto 2021 (seznanitev)
9.      Cenik komunalnih storitev

LUKA JEJČIČ je podal uvodno obrazložitev za vse sklepe.

KATJA MUŽINA je povedala, da so na odboru za gospodarstvo sprejeli pozitivno mnenje k sklepom in predlagajo, da jih občinski svet sprejme.

JOŽKO PREMRN je rekel, da se v izračunu izkazuje 10 % povečanje glede na leto 2021. Ljudem je treba jasno povedati, zakaj je do podražitve prišlo. Če je direktorja prav razumel, je to največ na račun podražitve električne energije. Ali je to res samo zaradi tega ali tudi zaradi večje porabe? Na podlagi kakšne cene električne energije je narejena kalkulacija za leto 2022? V zadnjem četrtletju 2021 je bila cena 66 € za eno MWh. Zanima ga, kako so izvedli ta nakup oz. kako so prišli do te cene.

LUKA JEJČIČ je povedal, da so dolžni delati razpise. Tokrat so ga izvedli preko skupnosti komunal (20 podjetij). Razpis je narejen, kot mora biti. Cena je poleti zrasla na 100 €. Večina firm je čakala z nakupom, oni pa so močno privarčevali, ker so kupili elektriko do konca leta.

JOŽKO PREMRN je ugotavljal, da so kupili po ceni 133 € za MWh za leto 2022. Ali imajo podatek tudi za leto 2021?

LUKA JEJČIČ je povedal, da je bila borzna cena 50 €, enotna tarifa pa nekaj čez 56, plus marža dobavitelja. Januarska lanska faktura za komunalo je bila 21.000, letos januarja pa 54.000. V februarju, marcu in aprilu, so bili oproščeni plačevanja omrežnine. Kdo bo na koncu plačnik omrežnine, bo odločilo ustavno sodišče. Elaborate potrjuje OS s 1. 6. in zato prvih pet mesecev ustvarjajo izgubo. V podražitev so vključili tudi to razliko. Če bi bila postavljena previsoka cena in bi s tem ustvarili presežek, bi ga morali naknadno poračunati. Občani ne bodo oškodovani. Asfalt je dražji, cement celo dvakrat.

JOŽKO PREMRN je prosil, če bi lahko naredili izračun za podatek v prilogi 1 na strani 20 (vodarina). Kako so prišli do teh izračunov? Prosi za kasnejši odgovor.

ALOJZ KLEMENIČ je vprašal, če je prav razumel, da cenijo vodo za Novo Gorico. Če se prav spomni, je bila dogovorjena cena 0,115. Zgleda, da jo ponujajo po 0,0986.

LUKA JEJČIČ je rekel, da je cena za VIK 14 % nižja, ker je sodišče odločilo v sporu, da je cena 0,115 € dokler ne sklenejo pogodbe, potem grejo na ceno iz elaborata. Vse stroške za VIK vodijo posebej in po teh kalkulacijah je cena sedaj 14 % cenejša, kot je bila.

ALOJZ KLEMENČIČ je smatral, da je to izhodiščna cena in jo bodo usklajevali z elaboratom. Govora je o obdelani oz. pitni vodi. Janez je imel za namakanje višjo ceno vode, kot je ta za NG. En ali drug izračun ni pravilen.

LUKA JEJČIČ je ponovil, da se stroški knjižijo posebej. Sodišče je to ceno postavilo in jo morajo upoštevati, dokler z elaborati ne dokažejo, kakšna cena bi morala biti. Pribitki so bili prej višji, zato so plačevali več. Elaborat so dolžni delati po uredbi, kalkulacije so transparentne.

Ker ni želel nihče več razpravljati, je predsedujoči predlagal glasovanje o Sklepu o cenah oskrbe s pitno vodo.

H glasovanju se je prijavilo 24 svetnikov. ZA je glasovalo 22 svetnikov. Predsedujoči je ugotovil, da je sklep  sprejet.
Predsedujoči je predlagal glasovanje o Sklepu o cenah oskrbe s pitno vodo za posebne storitve.
ZA je glasovalo 22 svetnikov. Predsedujoči je ugotovil, da je sklep  sprejet.

Predsedujoči je predlagal glasovanje o Sklepu o cenah odvajanja in čiščenja odpadnih voda.
ZA je glasovalo 21 svetnikov. Predsedujoči je ugotovil, da je sklep  sprejet.
Predsedujoči je predlagal glasovanje o Sklepu o cenah odvajanja in čiščenja odpadnih voda za posebne storitve.
ZA je glasovalo 21 svetnikov. Predsedujoči je ugotovil, da je sklep sprejet.
 Predsedujoči je predlagal glasovanje o Sklepu o cenah zbiranja komunalnih odpadkov.
ZA je glasovalo 22 svetnikov. Predsedujoči je ugotovil, da je sklep  sprejet.
     Predsedujoči je predlagal glasovanje o Sklep o cenah odvoza nagrobnih sveč.
ZA je glasovalo 24 svetnikov. Predsedujoči je ugotovil, da je sklep  sprejet.

LUKA JEJČIČ je v zvezi z vprašanjem o odpadkih na ekoloških otokih povedal, da so lani izvajali izobraževanje, na katero se je odzvalo kar lepo število ljudi. Žal se odzovejo le tisti, ki so najbolj vestni. V medijih stalno obveščajo, kako se ločuje odpadke. Povezali so se tudi z medobčinsko inšpekcijo in izvajali nadzor na ekoloških otokih. Če je inšpektorica ugotovila sledljivost od kje so neločeni odpadki, je tudi ukrepala. Delavci iz tujine niso vajeni ločevanja odpadkov, na ekoloških otokih končujejo tudi kosovni odpadki, kar vsem povečuje stroške. Stroški zaradi tega grejo gor, vendar kaj več od tega kar že delajo, ne morejo narediti, niso niti pristojni.

Cenik komunalnih storitev (oskrba s pitno vodo)
Cenik komunalnih storitev (oskrba s pitno vodo – posebne storitve)
Cenik komunalnih storitev (odvajanje in čiščenje odpadnih voda)
Cenik komunalnih storitev (zbiranje komunalnih odpadkov)
Cenik komunalnih storitev (odvoz odpadnih nagrobnih sveč)
Cenik komunalnih storitev (odvajanje in čiščenje odpadnih voda – posebne storitve)