29. redna seja Občinskega sveta Občine Ajdovščina

Občinski svet občine Ajdovščina

19. 5. 2022

Dnevni red

Točke dnevnega reda
Gradivo
Pred prvo točko dnevnega reda
2. Informacije in pobude;
3.      Statut Občine Ajdovščina
4.      Poslovnik Občinskega sveta Občine Ajdovščina
5.      Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta in župana v občini Ajdovščina
7.      Odlok o OPPN za prostorsko ureditev skupnega pomena za sanacijo s plazom poškodovane državne ceste R3-609/2117 Ajdovščina–Predmeja na območju plazu Stogovce
8.      Letno poročilo Komunalno stanovanjske družbe d.o.o. Ajdovščina za leto 2021
9.      Cenik komunalnih storitev
10.  Sprejem poslovnega in finančnega načrta Javnega stanovanjskega sklada Občine Ajdovščina
11.  Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja: