25. redna seja Občinskega sveta Občine Ajdovščina

Občinski svet občine Ajdovščina

16. 12. 2021

Zapisnik

Pred prvo točko dnevnega reda

Skrajšani zapisnik

Predlog skrajšanega zapisnika 25. redne seje Občinskega sveta Občine Ajdovščina, ki je bila 16. decembra 2021, s pričetkom ob 15.30. Seja je potekala v dvorani KS Cesta.

Sejo je vodil Tadej Beočanin, župan Občine Ajdovščina.

Prisotni člani sveta: od 26 članov prisotnih 24 članov, opr. Andreja Škvarč, Matjaž Bajec

Ostali prisotni:

 • Mojca R. PLANINC, občinska uprava
 • Zlata ČIBEJ, občinska uprava
 • Katarina AMBROŽIČ, občinska uprava
 • Vida ŠUŠTAR, občinska uprava
 • Tina VELIKONJA, občinska uprava
 • Nastja Zadravec, občinska uprava
 • Matjaž JAZBAR, Lokalne Ajdovščina
 • Alenka TRATNIK, Primorske novice
 • Karin ZORN, RTV Koper
 • Rosana RIJAVEC, STA
 • Ana Štokelj, Primorski val

Predsedujoči je najprej pozdravil prisotne. Odprl je razpravo o dnevnem redu. Zahvalil se je predsedniku KS Cesta, ki jih danes gosti.

ERIK ŠTRUKELJ je pozdravil prisotne in na kratko predstavil KS.

TADEJ BEOČANIN je odprl razpravo o dnevnem redu. Povedal je, da so jim posredovali dva popravka na proračun. Prvi se nanaša na izpad ene investicije, včeraj pa so dodali še spremembo, vezano na možnost prijave na razpis –– prenova Rustjeve hiše. Predlagal je, da ta dva popravka obravnavajo kljub temu, da nista bila obravnavana na odborih.

JOŽKO PREMRN je proceduralno zahteval, da se k mikrofonu da mizo, da lahko odložijo zvezek, kadar razpravljajo. Za naprej naj se pripravi normalne pogoje za delo svetnikov.

TADEJ BEOČANIN je dejal, da danes lahko pridejo razpravljati tu spredaj, kjer je tudi miza. Za naprej pa bodo upoštevali predlog. Vprašal je, če je še kaka pripomba na dnevni red? Ker ni želel nihče razpravljati, je predlagal, da glasujejo o dnevnem redu upoštevaje tudi predlagana popravka.

H glasovanju se je prijavilo 24 svetnikov. ZA je glasovalo 23 svetnikov. Predsedujoči je ugotovil, da je sprejet naslednji

DNEVNI RED:

 1. Potrditev zapisnika ter poročila o izvajanju sklepov 24. redne seje;
 2. Informacije in pobude;
 3. Odlok o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Občine Ajdovščina – II. obravnava;
 4. Proračun Občine Ajdovščina za leto 2022 – I. obravnava;
 5. Odlok o spremembi Odloka o subvencioniranju socialno varstvene storitve socialnega servisa – I. obravnava;
 6. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Komunalno stanovanjska družba d.o.o. Ajdovščina – I. obravnava;
 7. Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Ajdovščina;
 8. Letni program izobraževanj odraslih v občini Ajdovščina za leto 2022;
 9. Letni program športa v občini Ajdovščina za leto 2022;
 10. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o dispoziciji pozidave za območje stanovanjske gradnje v Stomažu ST1 – II. faza;
 11. Program dela Občinskega sveta Občine Ajdovščina za leto 2022;
 12. Program dela Nadzornega odbora Občine Ajdovščina za leto 2022;
 13. Sklep o odvzemu statusa javno dobro;
 14. Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja:
 • Odstop članice Nadzornega odbora Občine Ajdovščina in imenovanje nove članice,
 • Imenovanje novega člana sveta zavoda Zavod za šport Ajdovščina.
1. Potrditev zapisnika ter poročila o izvajanju sklepov 24. redne seje

Predsedujoči je odprl razpravo o zapisniku in poročilu.

Ker ni želel nihče razpravljati, je predsedujoči predlagal glasovanje o zapisniku 24. seje.

H glasovanju se je prijavilo 23 svetnikov. ZA je glasovalo 23 svetnikov. Predsedujoči je ugotovil, da je zapisnik sprejet.

Predsedujoči je predlagal glasovanje o poročilu o izvajanju sklepov 24. redne seje.

ZA je glasovalo 23 svetnikov. Predsedujoči je ugotovil, da je poročilo sprejeto.

Potrditev zapisnika 24. redne seje
Potrditev poročila o izvajanju sklepov 24. redne seje
2. Informacije in pobude;

BRUNA KASTELIC je izpostavila problem družinskih zdravnikov. Pacienti so nezadovoljni, zdravniki preobremenjeni. Težave niso od danes, večjih premikov pa žal ni. To je zamujena sistemska napaka. Po sistemsko opredeljenem štev. pacientov, ki naj bi jih imel posamezen zdravnik, bi v našem ZD potrebovali 8 do 10 zdravnikov. Zdravniki imajo 100 % več opredeljenih pacientov in si torej lahko predstavljajo njihovo delo. Morajo se vprašati, kako privabiti zdravnika v našo občino. Kaj lahko nudi direktor ZD? Ne preveč, oz. bi moral kandidat prevzeti 100 % več pacientov, kot je normativ. Še vedno so v ZD dobri in pozitivni odnosi v kolektivu. Kaj pa lahko naredita občini ustanoviteljici? Zdravnika bi moral pričakati rešen stanovanjski problem. Mogoče se mu ponudi stanovanje, če ga potrebuje, ali parcelo za gradnjo, zagotovi vpis otroka v vrtec. Ob ustanavljanju stanovanjskega sklada naj se te predloge vidi in zagotavlja na zalogo primerna stanovanja za te potrebe. Z zagotavljanjem novih delovnih mest bodo imeli več občanov, ki bi jim morali zagotoviti možnost do zdravnika. V občini imajo cca 1500 neopredeljenih pacientov. Naloga vseh je, da skušajo zagotoviti nove zdravnike.

TADEJ BEOČANIN je rekel, da je problematika poznana in pomembna. Skušajo na vse možne načine dobiti zdravnike, tudi s ponudbo kadrovskih stanovanj. Stanovanja so na zalogi in se ne prenašajo v stanovanjski sklad. V začetku prihodnjega leta prihajajo 2 oz. 3 novi zdravniki. Verjame, da bodo s sistemskim delom uspeli rešiti vrzel, ki je nastala. Že kar lep čas se vsi trudijo, da pridobijo družinske zdravnike in druge specialiste, ki jih ni v ZD.

JANEZ TRATNIK je rekel, da je dnevni red kar dolg. Imajo novo medobčinsko redarstvo in na začetku je bil izražen dvom, da bo kvaliteta oz. kvantiteta v občini trpela. 28. 4. je pisal g. Dušanu Bremcu, ga seznanil z določenimi dejstvi in ga prosil, da ukrepa. Telefonsko sta se naslednji dan dogovorila, da počakajo do jeseni. Če se zadeva ne bo uredila, bodo ukrepali. 23. 9. ga je prosil, če se oglasi v naših krajih. Dana je bila obljuba, drugo nič. 29. 10. ga je zopet vprašal, če se kaj dogaja. 25. 11. ga je seznanil z novimi dejstvi. Rekel je, da imajo problem z ekipami zaradi covida… Pove pa, da je glede na nova dejstva to že začetek kaznivega dejanja in da bo potrebno ukrepati. Koliko časa in truda je bilo vloženo in niso dobili nič. Kot dober gospodar takih stvari ne bi toleriral. Pričakuje, da se stvari uredijo in da dobijo tako storitev, kot jo plačujejo.

TADEJ BEOČANIN je rekel, da bodo pobudo posredovali naprej. Ko bo na seji OS obravnavano poročilo o delu, se lahko to vprašanje naslovi na g. Bremca, ki bo na seji. Če pa ima dogajanje elemente kaznivega dejanja, je treba obvestiti policijo.

ADAM RASPOR je rekel, da so se nanj obrnili občani iz novega zaselka v Črničah. Te prebivalce skrbi, ker se je tam naredila rampa za prekladanje lesa. Zanima jih, kakšna dejavnost se bo tam opravljala.

TADEJ BEOČANIN je povedal, da so v sodelovanju z obema KS (Gojače in Črniče), določili to lokacijo, da tovornjaki tam ustavljajo in prekladajo les, ki ga navlečejo iz gozda in potem odpeljejo naprej. Lokacija je bila izbrana, ker je zagotovljen najmanjši negativni učinek na obe KS. S spravilom so vedno večji negativni učinki - uničevanje lokalnih in gozdnih cest, umazane ceste, zato so skupaj s KS in Zavodom za gozdove ponudili to lokacijo. Ocenjuje, da je to začasen ukrep. Ko bodo območje posekali, se za 30 let zapusti. Res je lokacija zraven petih novih hiš, vendar ocenjuje, da ne bi smelo biti negativnih učinkov na bivanje. Dogajanje je bilo bolj intenzivno, sedaj pa je za par mesecev prepovedana sečnja in se bo umirilo. Eden od prebivalcev je pisal na občino in bo dobil pisni odgovor.

ANGEL VIDMAR je rekel, da so se nanj obrnili nekateri predsedniki KS v zvezi z vzdrževanje objektov po izgradnji. Pohvalno je, da je občina z različnim projekti v KS marsikaj zgradila. V parih letih po izgradnji je potem treba vlagati. Predsedniki imajo težave s pridobivanjem sredstev za vzdrževanje teh objektov. Za vzdrževanje športnih objektov je v programu za šport namenjenih 10.000 eur, mogoče je še kaka druga postavka, kar je absolutno premalo. Predlaga, da se pogleda, če se da te objekte tudi primerno vzdrževati. Mogoče za kako zadevo potrebujejo samo 5 kg barve in barvanje, vendar bi morali imeti v občinski upravi posluh tudi za to. Pridružuje se mnenju g. Premrna, da je čas, da se svetniki vrnejo na neko normalno delo. Na tak način, da stojijo za mikrofonom in so brez možnosti, da gledajo gradivo na računalniku, je težko razpravljati. Na vsaki mizi bi morali imeti en mikrofon, ki si ga bodo podajali.

TADEJ BEOČANIN je rekel, da se strinja glede vzdrževanja objektov; tudi številni zavodi imajo iste probleme. Ob vseh željah in potrebah se vedno skuša najti nek kompromis. Za manjša vzdrževanja ni bilo še nikoli problem, sploh če so v KS pripravljeni delo izvesti. Običajno se pri večjih objektih zatakne pri sredstvih.

ALOJZ KLEMENČIČ je glede odgovora o talni razsvetlitvi v Vipavskem Križu rekel, da je pripravljavec pozabil, da je razsvetlitev nekaj časa delovala, in da gre za projekt, kjer je avtor z razlogom predvidel tako razsvetlitev – mističnost naselja. Popravkov je preveč, luči na parkirišču, oz. parkirišče samo. Usmeritev je, da bi se talna razsvetlite zamenjala z uličnimi svetilkami, do česar pa ne bi smelo priti, ker spreminja koncept v celoti. Več ljudi govori, da izvajalci niso bili plačani in da zato ne želijo sodelovati. To bi prosil, da pojasnijo. V gradivu piše, da je svetnik dobil odgovor DRSI glede modrih odsevnikov. Če je vprašanje javno, mora biti tudi odgovor javen (tako piše v statutu). Če je odgovor samo zanj, naj gre na občino. Danes bere na spletni strani občine, da je občina Ajdovščina prevzela investitorstvo namakalnega sistema, lahko da tudi za Vipavo. Ne ve, da bi na občinskem svetu kaj sprejeli. Takih izjav ne razume; brez da bi svetniki karkoli odločili. Da je namenjeno nekaj sredstev, to ve. Ob razpravi te tematike so rekli naslednje – dokler niso sigurni, da je procent kmetov, ki bodo šli v namakanje, dovolj velik, ne bomo vlagali nič.

ALENKA Č. KOBOL je glede osvetlitve v Vipavskem Križu rekla, da iščejo več variant. Problem je, da so se svetilke s prevozi traktorjev poškodovale. Najbolj skrajna varianta so ulične svetilke, najbrž pa so skupaj s KSD dobili neko rešitev. Če bodo izvedli menjavo, je treba rešiti promet s temi kršitelji. Šlo je za evropski projekt in so vse obveznosti do izvajalcev plačali v roku ter dobili potrdila izvajalcev, da so vse obveznosti poravnane.

TADEJ BEOČANIN je dejal, da bodo pripombo glede javnih objav upoštevali. Investicijo v namakalni sistem ne peljejo nič drugače, kot ostale investicije. Zelo jasno je bil postavljen proces uvajanja namakanja v občini. Jasno je bila sprejeta odločitev, da se čim prej preveri interes kmetov za uvedbo namakanja. Po tistem se bo nadaljevalo s projektiranjem. O nobeni investiciji občinski svet ne sprejme takih ali drugačnih sklepov. V tem primeru je drugače. Ponujena je bila podrobnejša predstavitev. Načrtovano je še eno srečanje s svetniki v januarju mesecu. Projekt so pripeljali do točke, da se kmetom lahko da konkretne odgovore, koliko naj bi jih uvedba namakanja stala. Začeli bodo z zbiranjem soglasij lastnikov zemljišč za uvedbo namakanja. Do te točke so določeni stroški nastali: za izračune so morali narediti neke projekte. Sedaj so začeli pridobivati soglasja, zakonodaja zahteva 67 % pokritosti. V zadnjem obdobju je zelo dober odziv kmetov. Prišli so do tiste točke, ko šele lahko kmete nagovarjajo, ti pa se odločajo s podpisom zavezujoče pogodbe. Občina je od vsega začetka prisotna kot investitor namakalnega sistema. Za določene segmente občina zagotavlja vire financiranja, sredstva bodo zagotovili iz programa razvoja podeželja - iz evropskih sredstev. Nobena zadeva torej ni prevagala, saj je bila občina od vedno nosilka projekta in bo projekt peljala do konca. Torej projekt ne poteka nič drugače, kot ostali projekti.

ALOJZ KLEMENČIČ je dejal, da njegova razprava ni bila usmerjena v to ali grejo v namakanje ali ne. Vendar, če kot svetnik zve iz časopisa oz. spletnih strani, da občina sprejema investitorstvo za 17 mio., oz. če ni vreden, da to župan pove na seji OS, potem lahko vse zaprejo. Za tako vrednost morajo kaj vedeti. Tudi svetniki imajo kake izkušnje in bi lahko pripomogli k reševanju problema.

TADEJ BEOČANIN je dodal, da so bili po seji svetniki povabljeni, da pridejo in se informirajo. Na seji pa so bili informiranih o vseh korakih investiranja v ta sistem. Na neformalnih srečanjih so govorili o zadevi in so jih želeli vključiti. Ker je bil interes majhen, bodo naredili srečanje za svetnike v januarju. Za noben projekt niso imeli toliko predstavite, kot za ta.

JANEZ FURLAN je rekel, da dopušča, da se je lahko v medijskih izjavah narobe izrazil in bi bilo bolj korektno, da govori o potencialnem investitorstvu. V tem trenutno ne vejo, ali bo projekt dobil implementacijo, ali ne. Ključno je, ali se bodo lastniki zemljišč na predvidenem namakalnem območju odločili za pristop. Takrat bo tista točka, ko bodo rekli, ali gredo v investicijo. Da pa lahko kmete nagovorijo, pa morajo imeti podatke, kaj jih bo tangiralo. Kmetje se morajo namreč zavezati s pogodbo za 20 let, da bodo pristopili k namakanju in da bodo nosili stroške. Tukaj jih čaka izjemno zahtevno delo, ki ga želijo izpeljati do konca maja. Šele takrat bodo lahko na parcelo natančno zarisali namakalno območje in šli s projektiranjem in ostalimi aktivnostmi naprej.

DEJAN ŠKVARČ je vsem zažel blagoslovljene praznike, kljub razlikam naj pri vseh prevladuje vztrajanje v dobrem. Opozoril je na povečan promet v križišču pri gasilskem domu, zato ga zanima začetek reševanja krožišča na obvoznici. Zanimajo ga še hiške za 50.000 eur, ali je projekt propadel in vzroki za to. Na cestišču med Šparom in Lidlom je veliko pokrovov nad jaški, ki niso v liniji s cesto. Javni spomeniki v občini so del zgodovine, vendar so eni zanemarjeni drugi ne. Kako občina tukaj pristopa? V Šturjah na Cankarjevem trgu sta ploščad in spomenik zelo zamazana.

TADEJ BEOČANIN je povedal, da kakršni koli posegi na Tovarniški za križišče k Incomu niso predvideni. Prvi ukrep bo rekonstrukcija križišča na državni cesti (obvoznica – AC) in potem bodo videli, kako se bo promet s to ureditvijo odvijal, saj so tam zastoji. Upa, da začnejo pred pričetkom prihodnjega leta. Projekti še niso izdelani, in država ne more objaviti razpisa za iskanje izvajalca. Pokrove bodo pregledali in uredili oz. dali odgovor. Glede projekta nizkocenovnih hiš je optimističen. Do konca leta naj bi definirali lokacije. Pogovori so v teku in upa, da se projekt uspešno nadaljuje. Kar se tiče spomenikov, so nekateri v upravljanju KSD, drugi v upravljanju KS oz. društev. Za navedenega bodo naročili komunali, da ga uredi.

3. Odlok o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Občine Ajdovščina

TADEJ BEOČANIN je povedal, da so bili vloženi 4 amandmaji in predlagal, da jih g. Jožko pojasni. JOŽKO PREMRN je povedal, da se prvi nanaša na 14. člen glede pristojnosti nadzornega sveta, kjer se doda alineja, da se daje soglasje k višini tržne in službene najemnine za namenska stanovanja. 2. amandma je dal k 15. členu in sicer, da pogodbo o zaposlitvi z direktorjem sklene predsednik nadzornega sveta oz. da se z njo seznani celotni nadzorni svet. Iz medijev lahko vidijo, kako se marsikje zadeve delajo. Če pride do kakih anomalij pri pogodbah, je odgovoren celoten nadzorni svet, zato se mu zdi prav, da je tudi NO seznanjen. 3. amandma je k 18. členu in bi dodali 3 in 4 točko. V 4. amandmaju pa so jasno določene pristojnosti občinskega sveta. Izhajal je iz zakona o javnih zavodih in so ti amandmaji dodana vrednost k odloku. Odbor je razpravljal in sprejel samo dva, misli pa, da bi moral še 1. in 2. IGOR ČESNIK je povedal, da so na skupni seji odbora za finance in odbora za družbene zadeve k vloženemu 1. in 2. amandmaju sprejeli negativno mnenje, k 3. in 4. pa pozitivno mnenje. Občinskemu svetu predlagajo, da sprejme odlok skupaj s 3. in 4. amandmajem.

Ker ni želel nihče več razpravljati, je predsedujoči predlagal glasovanje o amandmaju št. 3. k 18. členu (poslovna politika javnega sklada) in sicer: »Členu se doda tretji in četrti odstavek, ki se glasita: (3) Spodbude javnega sklada po tem odloku so subvencije, ugodni krediti, garancije in drugi finančni ukrepi za pospeševanje dejavnosti na stanovanjskem področju. (4) Pomoči fizičnim osebam po tem odloku so dodelitev stanovanja z neprofitno najemnino in subvencije stanovanjskih najemnin.«

H glasovanju se je prijavilo 23 svetnikov. ZA je glasovalo 23 svetnikov. Predsedujoči je ugotovil, da je amandma št. 3 sprejet.

Predsedujoči je predlagal glasovanje o amandmaju št. 4 kot dodano poglavje »IX. NADZOR NAD DELOM SKLADA« in z novim členom 21. členom (pristojnosti občinskega sveta). »Spremeni se 21. člen (pristojnosti občinskega sveta), ki se glasi Nadzor nad delom in poslovanjem javnega sklada opravlja občinski svet občine Ajdovščina. Vsak član občinskega sveta občine Ajdovščina lahko od direktorja ali nadzornega sveta javnega sklada zahteva kakršnekoli informacije, potrebne za izvajanje nadzora. Direktor oziroma predsednik nadzornega sveta pa pošlje zahtevane informacije občinskemu svetu kot organu. Vsak član občinskega sveta občine Ajdovščina lahko na podlagi prejetih informacij predlaga ustreznemu organu inšpekcijski nadzor nad javnim skladom.« Obstoječi 21. člen, postane 22. člen in tako naprej.

ZA je glasovalo 23 svetnikov. Predsedujoči je ugotovil, da je amandma št. 4 sprejet. Predsedujoči je rekel, da je potrebno mnenje občinskega sveta o tem, ali želijo glasovati o amandmajih, za katere je odbor sprejel negativno mnenje. Prosil je za glasovanje o sklepu:

Glasuje se o amandmaju štv. 1 k 14. členu (pristojnosti nadzornega sveta) »Členu se doda nova alineja, ki se glasi:

 • daje soglasje k višini tržne in službene najemnine za namenska stanovanja.« ZA je glasovalo 10, PROTI 13 svetnikov. Predsedujoči je ugotovil, da sklep ni sprejet. Predsedujoči je predlagal glasovanje o sklepu:

Glasuje se o amandmaju štv. 2 k 14. členu (pristojnosti nadzornega sveta) »Členu se doda nova alineja, ki se glasi:

 • Ustanoviteljica imenuje direktorja za dobo največ štirih let. Po poteku mandata lahko ustanoviteljica na podlagi javnega natečaja isto osebo ponovno imenuje za direktorja javnega sklada. Delovno razmerje z direktorjem se sklene za določen čas, za čas trajanja mandata. Pogodbo o zaposlitvi z direktorjem sklene predsednik nadzornega sveta, ki jo pred podpisom soglasno potrdi nadzorni svet.«

ZA je glasovalo 11, PROTI 12 svetnikov. Predsedujoči je ugotovil, da sklep ni sprejet.

Ker ni želel nihče več razpravljati, je predsedujoči predlagal glasovanje o odloku v II. obravnavi s sprejetima amandmajema.

ZA je glasovalo 23 svetnikov. Predsedujoči je ugotovil, da je Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Odlok o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Občine Ajdovščina v II. obravnavi sprejet.

Odlok o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Občine Ajdovščina (amandma št. 3 - 18. člen)
Odlok o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Občine Ajdovščina (amandma št. 4)
Odlok o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Občine Ajdovščina (amandma št. 1., 14. člen)
Odlok o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Občine Ajdovščina (amandma št. 2., 14. člen)
Odlok o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Občine Ajdovščina (II. obravnava)
4. Proračun Občine Ajdovščina za leto 2022

TADEJ BEOČANIN je podal uvodno obrazložitev. Povedal je, da drugi popravek vsebuje po nesreči izpadel projekt Moja pobuda in je sedaj dodan, ter popravek, ki se nanaša na Rustjevo hišo, ker se je pojavila možnost prijave na razpis Ministrstva za kulturo. IGOR ČESNIK je povedal, da so proračun obravnavali vsi odbori in komisija za kmetijstvo in predlagajo občinskemu svetu, da proračun sprejme.

JOŽKO PREMRN je dejal, da pozdravlja tako visok proračun na strani prihodkov in upa, da se bo uresničil. Vprašanje ima glede prihodkov od prodaje zemljišč. Leta 2021 je bil planiran prihodek 4,4 mio., dobili so cca 800.000 eur - 20 % realizacija. Boji se, da teh 5 mio drugo leto ne bodo uresničili. Pričakoval bi bolj realno oceno. Če seštevajo vrednosti zemljišč, ki so zadaj navedene, ugotavlja, da niti točno ne vejo, katera zemljišča zajema. Za prihodnja leta je treba točno določiti, da vejo, kaj se je uresničilo, kaj ne. Vključena je postavka, ki ni nikjer obrazložena 7203, prodaja osnovnih sredstev 500.000; tudi lani prihodki niso bili obrazloženi. Glede kanalizacije je v NRP vrednost vseh investicij 25 mio., pa ne verjame, da so vse KS. Drugo leto je edino Stomaž, kjer so predvidena evropska sredstva. Ali nimajo pripravljenih projektov, da na drugih projektih ne morejo kandidirati? Meni, da bi morali vodovodov, komunalni infrastrukturi, cestam namenjati večjo pozornost. Glede na sosednje občine so v zaostanku. Moti ga še neto zadolževanje v višini 60.000 eur. Ali gre tu za plačilo obresti oz. zakaj je potrebno pri tako velikem znesku? V prilogi se sprejema nova vrednost točke za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča za 2 %. Lani so se dogovarjali, da ostane enaka in predlaga, da do povišanja ne pride. Najemnina za komu. infrastrukturo, ki jo plačuje KSD, se povečuje za 2,76 %. Vse to se odraža na položnicah občanov. V tej situaciji bi morali poskrbeti, da cen ne bi dvigovali. TADEJ BEOČANIN je glede prihodkov od prodaje zemljišč povedal, da se določeni, med njimi tudi za zemljišče SB Ribnik II v višini 1.300.000, premikajo v leto 2022. Kot so najbrž seznanjeni, so uspešno izvedli dražbo, tudi varščina za varovana stanovanja je bila plačana. Gre za večja območja, ki jih nameravajo odprodati v prihodnjem letu. Kar bodo pridobili od državnih organov, bodo odprodali naprej v delu, ki ga ne bodo potrebovali. Zato upa, da bodo te visoke vrednosti dosegli oz. se jim približali. Osnovna sredstva – tu gre za elektro omrežje, ki ni predvideno, da ostaja v lasti občine, ampak pritiče upravljavcu Elektro primorska – trafo postaje, kablovodi…Vzpostavljena je skupna komisija in so v fazi cenitve premoženja. Naloga se premika v prihodnje leto, ker letos ni bila realizirana. Stomaž ne bo edini sofinanciran. Kanalizacija v Ajdovščini bo sofinancirana iz sredstev eko sklada, pri kolesarkah pokrivajo kar znaten del, vodovod Hubelj-Skuk bo v višini 3,6 mio. sofinanciran iz evropskih virov. Stomaž bo šele prijavljen na razpis. So pa tam zelo jasne omejitve - 1 projekt kanalizacije in 1 projekt vodovoda, torej ne morejo prijavljati več sistemov. Maksimalno se trudijo, da pridobijo druga sredstva. Zadolževanje se v prihodnjem letu predvideva in je za 60.000 eur višje, kot je odplačilo kredita. Z današnjim popravkom se znesek povečuje za 200.000 eur. Sklep za nadomestilo je seznanitve narave in se usklajuje v skladu z odlokom za rast življenjskih stroškov. Glede omrežnin je to znesek, ki je predviden z operativnim programom. Vsako leto priklapljajo nove uporabnike, ki bodo začeli plačevati. Ni nujno torej, da bo odraz na položnicah. Letos je končano v Dobravljah, in bodo na novo plačevali omrežnino.

BRUNA KASTELIC je povedala, da bo proračun podprla, ker je pozitivno investicijsko naravnan. Plan vlaganj v stanovanja in poslovne prostore - viri sredstev so ostali enaki kot letos, le struktura je spremenjena. Iz naslova prilivov neporabljenih sredstev za leto 21 za najemnine za stanovanja se prenaša 127.760. V letošnje leto iz 2019 tega prenosa ni bilo, prav tako je za 2022 višja postavka vira najemnine za 32.000. Vir najemnin poslovnih prostorov je zmanjšan za 50 % in znaša 21.000. Zanimajo jo te spremembe oz. vzroki, predvsem jo zanima ta prenos. Ali se je letos plan vzdrževanj stanovanj v celoti izvedel, oz. če se ni, ali se prenašajo sredstva in neizvedena dela v leto 22. Tudi pri poslovnih prostorih so pri tekočih stroških oz. vzdrževanju v planu popolnoma isti zneski. Dobi se vtis, da so stvari samo prepisane. Koliko so bili ti plani izvršeni, manjka informacija. Lahko da dela tekočega vzdrževanja niso izvršena. Vrednost točke za nadomestilo se revalorizira. Zanima jo tabela, kjer je prikaz višine za 100 m2 zazidanega stavbnega zemljišča, za 1000 m2 nezazidanega stavbnega. Pri nezazidanem stavbnem zemljišču za poslovno gradnjo v 3. območju je faktor 448, oz. se za leto 2022 ni povečal, v vseh ostalih primerih se je.

TADEJ BEOČANIN je rekel, da je v obrazložitvenem delu napaka, indeks bi moral biti upoštevan.

ALENKA Č. KOBAL je povedala, da so najemnine za stanovanja namenska sredstva in so posebej evidentirana v proračunu. Pri pripravi proračuna se oceni višina neporabljenih najemnin. Pri najemninah za poslovne prostore ne poberejo dovolj najemnin in imajo več porabljenih sredstev. Imajo 50.000 eur odhodkov, prihodkov pa dobri 20.000. Prenosa pri poslovnih prostorih nobeno leto ni, pri stanovanjih pa je. Dejansko porabo se ugotavlja pri zaključnem računu. Lani so imeli težave pri javnem razpisu za obnovo stanovanj. Razpis so morali ponavljati, ker niso dobili izvajalca. Pogodba je bila podpisana, realizirana v celoti, kljub temu se prenašajo sredstva v 2022.

TADEJ BEOČANIN je v zvezi z nadomestilom povedal, da je upravno sodišče pred slabim mesecem sprejelo sodbo, po kateri se objektom, ki niso priključeni na javni vodovod, nadomestilo ne obračunava. To pomeni, da vasi z vaškim vodovodom nadomestila ne plačujejo. Na račun tega se bo prihodek zmanjšal za 45.000.

Ker ni želel nihče več razpravljati, je predsedujoči predlagal glasovanje o Proračunu Občine Ajdovščina za leto 2022 s popravki v I. obravnavi ter vseh priloženih sklepih:

 • Sklep o sprejetju Načrtov ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Ajdovščina za leto 2022,
 • Sklep o določitvi najemnine za javno infrastrukturo za leto 2022,
 • Sklep o ugotovitvi javnega interesa pri finančnih naložbah Občine Ajdovščina za leto 2022,
 • Sklep o sprejetju programa prodaje deleža kapitalskih naložb Občine Ajdovščina za leto 2022,
 • Sklep o višini enkratne denarne pomoči ob rojstvu ali posvojitvi otroka.

H glasovanju se je prijavilo 24 svetnikov. ZA je glasovalo 23 svetnikov. Predsedujoči je ugotovil, da so proračun v I. obravnavi ter priloženi sklepi sprejeti. Predsedujoči je predlagal sprejem sklepa, da izvedejo II. obravnavo proračuna v enakem besedilu, kot je bil sprejet v I. obravnavi.

ZA je glasovalo 22 svetnikov. Predsedujoči je ugotovil, da je sklep sprejet.

Ker ni želel nihče več razpravljati, je predlagal glasovanje o proračunu v II. obravnavi.

ZA je glasovalo 23 svetnikov. Predsedujoči je ugotovil, da je Proračun Občine Ajdovščina za leto 2022 v II. obravnavi sprejet.

Proračun Občine Ajdovščina za leto 2022 (I. obravnava)
Proračun Občine Ajdovščina za leto 2022 (glasovanje o sprejemu po hitrem postopku)
Proračun Občine Ajdovščina za leto 2022 (II. obravnava)
5.  Odlok o spremembi Odloka o subvencioniranju socialno varstvene storitve socialnega servisa – I. obravnava

KATARINA AMBROŽIČ je podala uvodno obrazložitev. SUZANA KRAŠNA je povedala, da so na odboru prejeli pozitivno mnenje, in predlagajo občinskemu svetu, da odlok sprejme.

Ker ni želel nihče več razpravljati, je predsedujoči predlagal glasovanje o odloku v I. obravnavi. H glasovanju se je prijavilo 22 svetnikov. ZA je glasovalo 22 svetnikov. Predsedujoči je ugotovil, da je predlagan odlok v I. obravnavi sprejet.

Predsedujoči je predlagal sprejem sklepa, da izvedejo II. obravnavo odloka v enakem besedilu, kot je bil sprejet v I. obravnavi.

ZA je glasovalo 22 svetnikov. Predsedujoči je ugotovil, da je sklep sprejet.

Ker ni želel nihče več razpravljati, je predlagal glasovanje v II. obravnavi.

ZA je glasovalo 22 svetnikov. Predsedujoči je ugotovil, da je Odlok o spremembi Odloka o subvencioniranju socialno varstvene storitve socialnega servisa v II. obravnavi sprejet.

Odlok o spremembi Odloka o subvencioniranju socialno varstvene storitve socialnega servisa (I. obravnava)
Odlok o spremembi Odloka o subvencioniranju socialno varstvene storitve socialnega servisa (glasovanje o sprejemu po hitrem postopku)
Odlok o spremembi Odloka o subvencioniranju socialno varstvene storitve socialnega servisa (II. obravnava)
6.  Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Komunalno stanovanjska družba  d.o.o. Ajdovščina

JANEZ FURLAN je podal uvodno obrazložitev. KATJA MUŽINA je povedala, da so na odboru prejeli pozitivno mnenje, in predlagajo občinskemu svetu, da odlok sprejme.

Ker ni želel nihče več razpravljati, je predsedujoči predlagal glasovanje o odloku v I. obravnavi. H glasovanju se je prijavilo 21 svetnikov. ZA je glasovalo 21 svetnikov. Predsedujoči je ugotovil, da je predlagan odlok v I. obravnavi sprejet.

Izveden je bil 10 minutni odmor.

Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Komunalno stanovanjska družba d.o.o. Ajdovščina (I. obravnava)
7.  Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Ajdovščina

IRENA RASPOR in dr. MOJCA FOŠKI so podale uvodno obrazložitev.

KAZIMIR ČEBRON je povedal, da so na odboru sprejeli pozitivno mnenje, in predlagajo občinskemu svetu, da odlok sprejme. Zelo dobrodošel je tudi zamik veljavnosti.

TADEJ BEOČANIN je rekel, da je sedaj že predsednik odbora omenil, da se predlaga, da odlok prične veljati 1. 2.

ALOJZ KLEMENČIČ je rekel, da bodo blizu svetovnega rekorda pri sprejemanju tega odloka. Nesprejemljivo je, da se sprejema tako dolgo, saj v drugih občinah to teče npr. Bovec in Ljubljana. Ni pa ugotavljal, kdo je kriv. Datum veljavnosti - če se da, bi predlagal, da se podaljša še za en mesec, ker ve, da se še intenzivno delajo načrti. Tako bodo uspeli premostili čas in bodo imeli možnost priti do gradbenega dovoljenja, ki ga po tem planu ne bo možno. Člani OS, ki ste prišli v tem mandatu, resnično niste imeli možnosti, da bi o tej tematiki kaj rekli. Javna razgrnitev je bila namreč 2014. Zanima ga, kakšen je po tem OPNju status dispozicij? Do sedaj je občina marsikaj reševala na ta način, ker so bile sprejemljive in so v veljavi. Dispozicije so bile za več hiš v nekem strnjenem območju. Lastniki, ki se pripravljajo na zidavo, so velikokrat vlagali v infrastrukturo, poti, elektriko… Lahko so zgrajeni 2 hiši, ampak zemljišča so dali vsi, ker so mislili, da bodo lahko zidali. Kaj se bo zgodilo, če bodo občani ugotovili, da jih je občina na nek način opeharila? Ali bodo po sprejemu tega OPN imeli še vedno 2 OPN-ja - današnjega in tistega, ki so ga zadnjič sprejeli in rekli, da se iz Občine Vipava uveljavlja tudi v Občini Ajdovščina? Dva je težko imeti, to mu morajo odgovoriti. Ali bodo morali tisto, kar so zadnjič sprejeli, preklicati, ali je zajeto tudi tukaj? Če je, potem imajo že veljavni OPN za tam, če pa ni, bodo imeli 2 OPN-ja. Tunela Idrija ni več tukaj, pa imajo 5000 eur planiranih v proračunu. V 21. členu so napisali, da je celotno območje občine prekrito z omrežjem čiste izvirske vode. To ne drži, ker je treba govoriti o javnem omrežju in tega povsod pač ni. Rad bi vedel, koliko nas je do sedaj stala priprava tega dokumenta. Če so začeli 2006 in do 2021, bodo lahko zbrali stroške. Ta odgovor lahko dajo svetnikom na naslednjo sejo pod točko informacije.

TADEJ BEOČANIN je rekel, da je bilo v obdobju zadnjih 6. letih dajanje novih pobud na ta plan zamrznjeno. V tem času nihče ni imel vpliva, zgolj soglasodajalci. Glede veljavnosti odloka se bodo odločili na koncu, da vidijo kaka bo razprava. Glede stroškov jim bodo pripravili odgovor.

IRENA RASPOR je pojasnila, da je toliko časa trajala priprava OPN-ja, ker so bili v predhodnih fazah planirani obsežni posegi na kmetijska zemljišča. To je bil tudi ključni razlog, da so bile negativne smernice ministrstva, pristojnega za kmetijstvo, in da je posledično bilo okoljsko poročilo negativno. To je v tedanjem času pomenilo, da občina ni mogla postopka nadaljevati. Občina je nekajkrat zmanjšala predvidene širitve, vendar je ministrstvo za kmetijstvo zavzelo končno stališče, da OPN-ja ne bo več pregledovalo, dokler ne bodo upoštevane njihove smernice, zakonodaja in ustava. S tem načinom bi lahko postopek trajal tudi nadaljnjih 20 let. Dokler ni prišlo do »streznitve« oz. bistvenega krčenja predlaganih širitev stavbnih zemljišč na kmetijska, postopka ni bilo možno nadaljevati. Sprejeta je bila tudi sprememba zakona o prostorskem načrtovanju, ki je omogočila nadaljevanje postopka brez pridobljenih pozitivnih smernic nosilcev urejanja prostora, zato je občina lahko s postopkom nadaljevala. Dispozicije pozidave so bile sprejete namesto občinskih podrobnih načrtov za večja območja nezazidanih stavbnih zemljišč. Glavni problem dispozicij je, da se je omogočila gradnja navadno ene ali dveh stanovanjskih hiš, stavbna zemljišča pa so ostala le delno ali sploh niso komunalno opremljena. Tudi v predlaganem OPN-ju so območja, kjer so predvideni občinski podrobni prostorski načrti, vendar jih je zelo malo. To so večja območja, ki niso komunalno opremljena, in bo potreben še en bolj podroben prostorski akt. Sprejete dispozicije so v OPN-ju zajete kot podlaga za parcelacijo stavbnih zemljišč, predvsem za potek javne infrastrukture, kar je tudi osnovni namen dispozicij. Glede vprašanja o dveh OPN-ih je v obrazložitvi navedeno, da ta zemljišča niso bila zajeta v postopek predlaganega OPN. Če bi želeli vključiti zemljišča, ki so prešla iz Občine Vipava, bi se morali vrniti na začetek postopka OPN oz. par let nazaj. To je težavna zgodba prostorskega načrtovanja, kjer že sam zakonsko predpisan postopek priprave traja več let, če pa je potrebna še celovita presoja vplivov na okolje, se postopek še bistveno podaljša. Že po samem gradivu se vidi, koliko dokumentov je potrebnih, da se OPN lahko sprejme, ob dejstvu, da se pravila pri nosilcih prostorskega planiranja stalno spreminjajo. Poleg tega niso izdelane strokovne podlage, ki bi jih morala izdelati ministrstva in so podlaga za pripravo OPN. Glede določb o vodnih virih je v nadaljevanju navedeno, da ima več naselij vaške vodovode, ki se napajajo iz lokalnih vodnih virov. V prihodnjih spremembah in dopolnitvah OPN se bodo sedanje nejasne določbe popravile.

ALOJZ KLEMENČIČ je rekel, da ne ve, ali ni razumel ali mu niso odgovorili. Ali je možno, da bodo imeli z današnjim dnem v občini dva OPN-ja?

IRENA RASPOR je ponovila, da tista zemljišča, ki so bila pridobljena od Občine Vipave, niso bila nikoli vodena v postopku OPN, ker so bila pridobljena šele leta 2018. Pred tem časom je bilo območje občine manjše in ni bilo možno planirati v sosednji občini. Ker to območje ni bilo vključeno v postopek OPN in ni bilo javno razgrnjeno v postopku priprave OPN, ne more postati sestavni del predlaganega OPN-ja. Če bi ga sedaj vključili, bi lahko tvegali neustavnost OPN-ja. Tako bo občina imele dva veljavna OPN-ja. Na nekaj parcelah bodo veljala določila odloka OPN Občine Vipava.

ALOJZ KLEMENČIČ je dejal, da je prebral OPN Vipava in piše, da OPN velja za območje občine Vipava. Mi pa pravimo, da za tisti del, 3 njive in 2 dvorišči, velja za Občino Ajdovščina.

IRENA RASPOR je odgovorila, da zakonodajalec v času sprejema zakona ni predvidel vseh posledic, ki bodo nastale zaradi sprememb meja občin. Očina je za razrešitev problema sledila predlogu ministrstva: predlagala je prevzem prostorskih aktov Občine Vipava na tem območju in v prihodnjih spremembah in dopolnitvah OPN bo ta zemljišča vključila v OPN Občine Ajdovščina.

MIHA KAPELJ je rekel, da je bilo ogromno prošenj občanov za zamenjavo kmetijskega v stavbno zemljišče, oz. tudi obratno. Pravilo naj bi bilo 1:1. Ali so menjali 1:1, kako so zbirali, komu bodo to dali, in če tega niso naredili, zakaj niso, če možnost obstaja?

TADEJ BEOČANIN je komentiral, da je to rekel zelo poenostavljeno, vendar so v osnovi sledili temu, čeprav spreminjajo neto več površin iz kmetijskega v stavbno, kot obratno. To je tudi posledica avtoceste, ki gre čez občino. S tem argumentom so intenzivno delali. Maksimalno so se potrudili za vsak posamezen primer. Ministrstvo je dalo jasno vedeti, katera zemljišča so lahko predmet pogovorov in katera ne. V občini imajo veliko večino zemljišč opredeljenih kot najboljša kmetijska zemljišča. To ni nujno slabo, vendar si ljudje iščejo rešitev za bivanje. Prvi odziv Ministrstva za kmetijstvo je bil, da so vse spremembe iz kmetijskega v stavbne letele ven. Maksimalno so se morali truditi, da so čim več pobud uvrstili. Niso ločevali, na katerih bodo več delali, na katerih manj, razen kjer je bil javni interes in je občina ali RS lastnica zemljišč. Tiste so posebej izpostavljali, da so pridobili možnost stavbnega, pri ostalih so se trudili maksimalno. Kljub temu je ogromno pobud ostalo izven. Nekatere imajo strokovno podlago, nekatere so mejne in bi po naši presoji oz. presoji pripravljavca lahko bile uvrščene, pa je ministrstvo odklonilo. Posredovali so ogromno pojasnil in za vsak primer, za katerega so se bili pripravljeni pogajati, so se maksimalno trudili.

MIHA KAPELJ je vprašal, če je bilo doseženo razmerje 1 : 1?

TADEJ BEOČANIN je dejal, da je kvota v plus stavbnim zemljiščem.

MIHA KAPELJ je ugotavljal, da jih je vseeno ostalo toliko brez. Predlagal je, da tistim, ki niso dobili, napišejo en dopis, zakaj niso dobili, saj čakajo že 15 let. Verjetno jih je 500 takih.

IRENA RASPOR je rekla, da so leta 2016 ali 2017 vsem pobudnikom pisali. Za nekatere se je jasno vedelo, da bodo zavrnjeni, pri nekaterih je bil izid neznan.

IVAN KRAŠNA je vprašal, kako velike so te površine, ki so šle ven ali noter?

MOJCA FOŠKI je rekla, da na pamet ne ve, vendar je šlo v prid stavbnih zemljišč.

IRENA RASPOR je rekla, da jim podatke lahko pripravi za naslednjo sejo. Poudarila je, da se uspešnost OPN-ja ne more in ne bo moglo meriti s širitvami stavbnih zemljišč. Pravkar je bil sprejet nov zakon o urejanju prostora - ZUreP-3 in v pripravi je sprememba Zakona o kmetijskih zemljiščih. Oba zakona se medsebojno prepletata in dopolnjujeta, širitev stavbnih zemljišč pa je po obeh zelo omejena in skoraj prepovedana. V pripravi je izdelava evidence nezazidanih stavbnih zemljišč, ki je zakonsko predpisana in bo javno razgrnjena. Na osnutek evidence bodo lastniki zemljišč lahko podali svoje pripombe in občinski svet bo moral sprejeti stališča do pripomb. Iz končnega elaborata bo razvidno, koliko je nezazidanih stavbnih zemljišč v občini in kakšno je stanje komunalne opremljenosti teh zemljišč.

TADEJ BEOČANIN je dejal, da ta projekt že nastaja oz. je že del popravljanja tega akta. To bo ena od strokovnih podlag, ki jo bodo uporabljali pri delu naprej.

MITJA TRIPKOVIĆ je podprl predlog za podaljšanje roka vsaj še za 1 mesec. Za pripravo odloka so porabili 15 let in torej brez slabe vesti rok podaljšajo. Poleg tega je problem, ker manjka projektantov, pa tudi javnih uslužbencev je manj oz. je še več bolniške odsotnosti zaradi vovida. Težje je izvajati projekte.

BRUNA KASTELIC je rekla, da tudi podpira predlog za podaljšanje, ker so stvari nedokončane. Upravna enota je zasuta s stvarmi in jim en mesec veliko pomeni. Na odborih so veliko govorili o 3. mesecih.

Ker ni želel nihče več razpravljati, je predsedujoči predlagal glasovanje o odloku s popravkom, da je začetek veljavnosti 1. 3. 2022. Datum 1. 2. so sicer oblikovali v pogovorih s tistimi, ki so na občini urejali zadeve, vendar zamik na 1. 3. ne bo škodil.

H glasovanju se je prijavilo 23 svetnikov. ZA je glasovalo 23 svetnikov. Predsedujoči je ugotovil, da je predlagan Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Ajdovščina s popravkom začetka veljavnosti 1. 3. 2022 sprejet. Zahvalil se je pripravljavcem, saj je bilo vloženega ogromnega dela

Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Ajdovščina (OPN)
8.  Letni program izobraževanj odraslih v občini Ajdovščina za leto 2022;

EVA MERMOLJA je podala uvodno obrazložitev. SUZANA KRAŠNA je povedala, da so na odboru sprejeli pozitivno mnenje in predlagajo občinskemu svetu, da program sprejme.

ALOJZ KLEMENČIČ je prosil, da dobijo način, da ponudijo roko starejšim ljudem na vasi tudi tam, kjer so krajevne oblasti neaktivne. V nekaterih KS nikoli niso bili. Prosil je, da dobijo način, da bi bili aktivni na vasi.

EVA MERMOLJA je rekla, da so bili na en ali drug način prisotni v vseh vaseh. Prizadevali si bodo, da pridejo v vse KS, pač v okviru možnosti, ki jih letni program ima. V končni fazi je to tudi njihov interes.

TADEJ BEOČANIN je dodal, da je bil poziv v tem smislu, da pridejo tudi tja, kjer predsednik KS nima interesa.

ANGEL VIDMAR je rekel, da je vesel, da so popravili, kar je rekel na odboru - materialni stroški in storitev. Program je v 85 % isti, kot lani. Pričakoval je, da bo predsednica podala širše poročilo, kaj se je dogajalo na odboru, ker tisti, ki niso člani, ne vedo, kako se dogovarjajo. Za vas je mišljeno, da so projekti za vasi, ki jih je treba približati krajanom na različnih koncih.

BRUNA KASTELIC je vprašala glede pohodov po vaseh, saj so se kar prijeli in dobro obiskani. Obveščajo jo, da tega vaškega promotorja ni več in se morajo sami organizirati. Ali je zmanjkalo sredstev, ali zakaj ga ni več, ker je škoda, da prekinejo z dobro prakso?

EVA MERMOLJA je rekla, da je to sedaj njena prva informacija. Drugače so tudi spremenili organizacijo dogodkov, saj so se povezali s planinskim društvom in skupaj z njimi organizirajo pohod zaradi zagotavljanja večje varnosti (oni imajo strokovne ljudi), in potrebovali so zunanjega izvajalca.

Ker ni želel nihče več razpravljati, je predsedujoči predlagal glasovanje o naslednjem sklepu: »Sprejme se Letni program izobraževanja odraslih v občini Ajdovščina za leto 2022, s katerim so določeni programi, ki se financirajo iz sredstev proračuna Občine Ajdovščina. Za izvedbo programa se Ljudski univerzi Ajdovščina v letu 2022 zagotovi 71.000,00 €. »

H glasovanju se je prijavilo 23 svetnikov. ZA je glasovalo 23 svetnikov. Predsedujoči je ugotovil, da je Letni program izobraževanj odraslih v občini Ajdovščina za leto 2022 sprejet.

Sprejme se Letni program izobraževanja odraslih v občini Ajdovščina za leto 2022, s katerim so določeni programi, ki se financirajo iz sredstev proračuna Občine Ajdovščina. Za izvedbo programa se Ljudski univerzi Ajdovščina v letu 2022 zagotovi 71.000,00 €.
9.  Letni program športa v občini Ajdovščina za leto 2022

ERIKA ZAVNIK je podala uvodno obrazložitev. SUZANA KRAŠNA je povedala, da je bil na odboru prisoten tudi direktor Zavoda za šport. Po burni razpravi so na odboru sprejeli pozitivno mnenje in predlagajo občinskemu svetu, da program sprejme.

ANGEL VIDMAR je dejal, da je bila razprava burna zato, ker mora vodenje seje delavnega telesa potekati po enakem procesu, kot delo na občinskem svetu. Ta program športa je 99,9 % prepisan iz lanskega leta, razen investicije in gimnastična dvorana. Kaj bi bilo, če bi športna zveza dala negativno mnenje. Velika sredstva so namenjena za šport - 2,5 mio. z investicijami. V programu je za obnovo igrišč po KS 10.000 eur, za Zavod za šport 0,5 mio. Potem KS rečejo, da se morajo tržno obnašati. V Lokavcu se, saj odklepa in zaklepa dvorano tudi sobote in nedelje, da pokrijejo stroške. Subvencionirana ura je 10,37 eur in je taka že 10 let. V Vipavi je najem športne dvorane v vojašnici JPV 28,20 eur, v škofijski gimnaziji pa 50 eur/h. Za 10,30 bo v Lokavcu gorela 1 vrsta reflektorjev, v WC ne bo toaletnega papirja, garderobe in tuši bodo zaprti. Dobili so račun za 200 eur za elektriko, 800 za ogrevanje. Te stvari niso preproste, posebno ne za tiste, ki upravljajo malo večje dvorane. Na odboru so ga prepričevali, da itak ne more biti drugače, ker so zneski zajeti v proračunu. Glasoval je proti sprejemu programa, ker bi te stvari lahko uredili malo drugače. Tista društva, ki se prijavljajo na občinske razpise, imajo pogodbo o sofinanciranju. Društvom, ki ne plačajo, občina lahko odtrga od sredstev dotacij, za dvorano v KS pa pridejo računi vsak mesec.

TADEJ BEOČANIN je rekel, da je del svetnikove razprave povezan s strategijo športa, ki je v pripravi, del pa s tem programom. Kot je ugotovil, je forma predpisana in ni drugega, kot da ga sprejmejo. Enak je iz razloga, ker se ohranja tak program, kot je bil v preteklem letu. Razume pa to neenakost med zavodom in KS, ki upravljate z dvoranami. Na tem področju bo treba narediti širši razmislek. Športna stran bo želela čim nižje cene, upravljalci dvoran pa vsaj pokrite stroške. Ceniki so povezani s splošnimi, modificiranih za zavode pa še niso uspeli pripraviti. Do konca mandata teh cenikov po KS ne bodo odpirali. Razume pa pomisleke.

DAVID KOREN je povedal, da je pregledal programe od leta 2019 dalje in je bil bolj pozoren na investicije v športni park Pale. Skupno bo investirano skoraj 700.000 eur za tekoče in inv. vzdrževanje parka, prenovo garaž, urejanje tunela za lokostrelce, izgradnja prostora za pranje koles, komunalnih priključkov in skate parka. Razen prostora za pranje koles in skate parka, ki se bo urejal tudi drugo leto, ostalih sprememb ne opazi. Prosi za obrazložitev, v katere stvari se je dejansko investiralo.

TADEJ BEOČANIN je povedal, da v nobene, ker so bili projekti kasneje umaknjeni iz proračuna. V nekaterih primerih (tuneli) se ni našlo tehnične rešitve, drugo so bile podražitev – tankovske garaže. Za investicije, ki so sedaj predvidene, upa da bodo izvedene. Lahko pa se zgodi, da se zamaknejo, sploh tiste, kjer je predviden samo začetek del.

JOŽKO PREMRN je rekel, da letni program morajo gledati iz tega vidika športa in rekreacije. Če imajo dvorane, morajo vedeti, da bo sledilo vzdrževanje. Gradijo jih za uporabnike, zato morajo skrbeti, da so čim bolj izkoriščene. Če bodo dvignili najemnino, bo manj uporabnikov in posledično zopet manj sredstev. Pred investicijo morajo vedeti, ali to potrebujejo ali ne. Spodbujati morajo ukvarjanje s športom in ti stroški bi morali biti na račun proračuna. V tem smislu bi morali peljati.

Ker ni želel nihče več razpravljati, je predsedujoči predlagal glasovanje o programu.

H glasovanju se je prijavilo 23 svetnikov. ZA je glasovalo 16, PROTI 5 svetnikov. Predsedujoči je ugotovil, da je Letni program športa v občini Ajdovščina za leto 2022 sprejet.

Letni program športa v občini Ajdovščina za leto 2022