1. redna seja Občinskega sveta Občine Ajdovščina

Občinski svet občine Ajdovščina

8. 12. 2022

Zapisnik

Pred prvo točko dnevnega reda

Sejo je vodil najstarejši svetnik Ljubomir Vidrih, nato Tadej Beočanin, župan Občine Ajdovščina.
Prisotni člani sveta: od 26 članov prisotnih 26 članov

Ostali prisotni: Mojca R. PLANINC, občinska uprava Zlata ČIBEJ, občinska uprava Katarina AMBROŽIČ, občinska uprava Janez FURLAN, občinska uprava Karmen SLOKAR, občinska uprava Alenka Č. KOBOL, občinska uprava Tina VELIKONJA, občinska uprava Nastja ZADRAVEC, občinska uprava Mateja KOKORAVEC, občinska uprava Alenka TRATNIK, Primorske novice Karin ZORN ČEBOKLI, RTV Koper Ana ŠTOKELJ, Primorski val Rosana RIJAVEC, STA

Predsedujoči je najprej pozdravil prisotne in imel kratek nagovor, v katerem je čestital izvoljenim svetnikom in županu, ter dodal, da upa, da v tokratnem mandatu ne bo potrebno delati na daljavo.

Seja je potekala po naslednjem

DNEVNEM REDU:

 1. Ugotovitev števila navzočih novoizvoljenih članov Občinskega sveta Občine Ajdovščina,
 2. Seznanitev s Poročilom Občinske volilne komisije Občine Ajdovščina o izidu volitev z dne 20. 11. 2022 za Občinski svet Občine Ajdovščina in za župana Občine Ajdovščina,
 3. Imenovanje mandatne komisije za pregled potrdil o izvolitvi za člane občinskega sveta in za župana ter za pripravo predloga potrditve mandatov članov občinskega sveta in ugotovitve izvolitve župana,
 4. Poročilo mandatne komisije v zvezi z mandati članov občinskega sveta in potrditev mandatov članov občinskega sveta,
 5. Poročilo mandatne komisije v zvezi z mandatom župana in ugotovitev izvolitve župana,
 6. Slovesna prisega župana in pozdravni nagovor,
 7. Imenovanje komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
1. Ugotovitev števila navzočih novoizvoljenih članov Občinskega sveta Občine Ajdovščina,

LJUBOMIR VIDRIH je rekel, da občinski svet o dnevnem redu 1. seje ne razpravlja in ne glasuje, zato pričenjajo s 1. točko dnevnega reda.

Na podlagi Poročila o prisotnosti in istovetnosti župana in članov občinskega sveta ugotavlja, da je prisotnih vseh 26 članov občinskega sveta, prisoten je tudi izvoljeni župan.

2. Seznanitev s Poročilom Občinske volilne komisije Občine Ajdovščina

LJUBOMIR VIDRIH je prosil predsednico Občinske volilne komisije, da poda poročilo.

LEA CHIABAI je čestitala izvoljenemu županu ter svetnicam in svetnikom ter podala uvodno poročilo, v katerem je izpostavila, da so volitve potekale brez posebnosti in brez težav in brez vloženih pravnih sredstev zoper odločitve. Vse vložene kandidature so bile tehnično in vsebinsko popolne, za kar gre posebna zahvala tajnici in namestnicama volilne komisije. Volilni odbori so bili tokrat precej pomlajeni. Pohvalila je njihovo delo, saj so delali resno in natančno. Volilna udeležba je bila približno takšna kot na prejšnjih volitvah in ni bilo opaznega odstopanja navzdol, kot so to opažali v drugih občinah. V zvezi z volitvami za občinski svet pa opažajo, da se ljudje vedno bolj poslužujejo preferenčnega glasovanja.

MOJCA R. PLANINC je podala pojasnila kako se uporablja glasovalne naprave in kako poteka glasovanje.

Ker ni želel nihče razpravljati, je predsedujoči predlagal glasovanje o naslednjem sklepu:

»Občinski svet Občine Ajdovščina se je seznanil: s Poročilom Občinske volilne komisije Občine Ajdovščina o izidu volitev za občinski svet dne 20. 11. 2022, št. 040-2/2022 z dne 24. 11. 2022 in s Poročilom Občinske volilne komisije Občine Ajdovščina o izidu volitev za župana dne 20. 11. 2022, št. 040-3/2022 z dne 24. 11. 2022.«

H glasovanju se je prijavilo 26 svetnikov. ZA je glasovalo 26 svetnikov. Predsedujoči je ugotovil, da je sklep sprejet.

Seznanitev s Poročilom Občinske volilne komisije Občine Ajdovščina o izidu volitev z dne 20. 11. 2022 za Občinski svet Občine Ajdovščina in za župana Občine Ajdovščina
3. Imenovanje mandatne komisije za pregled potrdil o izvolitvi

LJUBOMIR VIDRIH je povedal, da je mandatna komisija je samo začasna in se imenuje samo za potrditev mandatov članov občinskega sveta in za ugotovitev izvolitve župana. Prosil je člane sveta, da vložijo svoje predloge (liste kandidatov).

MITJA TRIPKOVIĆ je povedal, da v imenu predlagateljev Mitja Tripković, Miha Kapelj in Matjaž Bajec občinskemu svetu predlaga, da se v mandatno komisijo imenujejo:

 1. Ljubomir Vidrih, predsednik
 2. Janez Tratnik, član
 3. Jordan Polanc, član
 4. Uroš Štor, član
 5. Jožko Premrn, član.

Predsedujoči je ugotovil, da je bila vložena 1 lista z imenom »MK«.

Ker ni želel nihče razpravljati, je predsedujoči predlagal glasovanje o listi z imenom »MK«.

H glasovanju se je prijavilo 26 svetnikov. ZA je glasovalo 26 svetnikov. Predsedujoči je ugotovil, da je lista sprejeta.

Ker ni želel nihče razpravljati, je predsedujoči predlagal glasovanje o naslednjem sklepu:

»1.

V mandatno komisijo za pregled potrdil o izvolitvi za člane občinskega sveta in za župana na lokalnih volitvah 20. 11. 2022 ter za pripravo predloga potrditve mandatov članov občinskega sveta in ugotovitve izvolitve župana, se imenujejo:

 1. Ljubomir Vidrih, predsednik
 2. Janez Tratnik, član
 3. Jordan Polanc, član
 4. Uroš Štor, član
 5. Jožko Premrn, član.

Komisija ima naslednje naloge:

 • poda občinskemu svetu poročilo o pregledu potrdil o izvolitvi za člane občinskega sveta in za župana,
 • predlaga občinskemu svetu odločitev o potrditvi mandatov članov sveta,
 • predlaga občinskemu svetu odločitev o ugotovitvi izvolitve župana.

Ta sklep velja takoj.«

ZA je glasovalo 26 svetnikov. Predsedujoči je ugotovil, da je sklep sprejet.

Imenovanje mandatne komisije za pregled potrdil o izvolitvi za člane občinskega sveta in za župana (Imenovanje članov in nalog mandatno volilne komisije)
Imenovanje mandatne komisije za pregled potrdil o izvolitvi za člane občinskega sveta in za župana (predlog o članih mandatne komisije)
4. Poročilo mandatne komisije v zvezi z mandati in potrditivjo mandatov članov občinskega sveta

LJUBOMIR VIDRIH je prosil mandatno komisijo, da pripravi poročilo za to točko. Sejo je zaradi zasedanja mandatne komisije prekinil za 10 minut.

Po vrnitvi komisije se je nadaljevalo s sejo.

LJUBOMIR VIDRIH je povedal, da je mandatna komisija pregledala potrdila o izvolitvi članov občinskega sveta in ugotovila, da na občinski svet ni bila dana nobena pritožba zoper odločitev občinske volilne komisije, zato predlaga občinskemu svetu, da potrdi mandate izvoljenih članov občinskega sveta.

Ker ni želel nihče razpravljati, je predsedujoči predlagal glasovanje o naslednjem sklepu: »Občinski svet Občine Ajdovščina potrjuje mandate naslednjih izvoljenih članov Občinskega sveta Občine Ajdovščina za mandatno obdobje od 2022 do 2026:

Bojan Arnol, Cesta IV. Prekomorske 2A, 5270 Ajdovščina Sandi Bačar, Kidričeva ulica 1, 5270 Ajdovščina Matjaž Bajec, Col 3 b, 5273 Col Harij Bat, Vipavski Križ 21a, 5270 Ajdovščina Kristjan Bratož, Selo 85a, 5263 Črniče Vilko Brus, Vrtovin 76, 5262 Črniče Marjan Curk, Dolga Poljana 2A, 5271 Vipava Klemen Čehovin, Gaberje 92, 6222 Štanjel Igor Česnik, Plače 24 a, 5270 Ajdovščina Marija Ferjančič, Budanje 4A, 5271 Vipava Miha Kapelj, Dobravlje 100, 5263 Dobravlje Dragana Keber, Skrilje 22, 5263 Dobravlje Valentin Krtelj, Šibeniška ulica 20, 5270 Ajdovščina Rajko Likar, Predmeja 87A, 5270 Ajdovščina Nada Pirjevec, Vrtovin 27, 5262 Črniče Dejan Pišot, Selo 18, 5263 Črniče Jordan Polanc, Cebejeva ulica 11A, 5270 Ajdovščina Jožko Premrn, Ulica Vena Pilona 55, 5270 Ajdovščina Adam Raspor, Dolga Poljana 70, 5271 Vipava Bogdan Slokar, Lokavec 175A, 5270 Ajdovščina Dejan Škvarč, Dolga Poljana 1, 5271 Vipava Uroš Štor, Cesta 61, 5270 Ajdovščina Janez Tratnik, Col 90 g, 5273 Col Mitja Tripković, Na Livadi 8, 5270 Ajdovščina Angel Vidmar, Lokavec 135 d, 5270 Ajdovščina Ljubomir Vidrih, Cebejeva ulica 32/a, 5270 Ajdovščina.«

H glasovanju se je prijavilo 26 svetnikov. ZA je glasovalo 26 svetnikov. Predsedujoči je ugotovil, da je sklep sprejet.

Potrditev mandatov članov občinskega sveta Občine Ajdovščina za mandatno obdobje od 2022 do 2026
5. Poročilo mandatne komisije v zvezi z mandatom in ugotovitev izvolitve župana

LJUBOMIR VIDRIH je povedal, da je mandatna komisija pregledala poročila občinske volilne komisije o izidu volitev za župana in potrdilo o izvolitvi župana ter na podlagi ugotovitve, da na občinski svet ni bila dana nobena pritožba zoper odločitev občinske volilne komisije, predlaga občinskemu svetu, da ugotovi mandat župana.

Ker ni želel nihče razpravljati, je predsedujoči predlagal glasovanje o naslednjem sklepu:

»Občinski svet Občine Ajdovščina ugotavlja, da je Tadej Beočanin, Goriška cesta 23 b, 5270 Ajdovščina, izvoljen za župana za mandatno obdobje od 2022 do 2026.«

H glasovanju se je prijavilo 26 svetnikov. ZA je glasovalo 26 svetnikov. Predsedujoči je ugotovil, da je predlagan sklep sprejet.

Potrditev mandatov župana Občine Ajdovščina za mandatno obdobje od 2022 do 2026
6. Slovesna prisega župana in pozdravni nagovor,

LJUBOMIR VIDRIH je čestital županu in mu predal vodenje seje.

TADEJ BEOČANIN je pozdravil člane občinskega sveta in ostale, se zahvalil za zaupanje ter podal slovesno izjavo:

»Prisegam, da bom svojo funkcijo opravljal v skladu z Ustavo republike Slovenije, zakoni, statutom občine in občinskimi predpisi, vestno in odgovorno, v dobrobit občine in občanov občine Ajdovščina.«.

Župan se je zahvalil svetnicam in svetnikom. Povedal je, da je pred nami izrazito intenziven mandat in da je zato je še posebej vesel, da so se uspeli dogovoriti za skupno sodelovanje v dobrobit občank in občanov. To ga navdaja z optimizmom, da bodo lahko naloge in izzive uspešno naslavljali ter občino peljali v smeri nadaljnjega razvoja tudi upoštevajoč dolgoročno razvojno vizijo, ki je zapisana v Strategij razvoja občine do 2030. Ključne prioritete tega mandata so, poleg gospodarskega razvoja in razvoja stanovanjske politike, tudi kmetijstvo, promet, šport, kultura in razvedrilo. Jasno pa je tudi, da se mora odgovoriti na ključne izzive šolstva in predšolske vzgoje, zdravstva in reševanja. S tem so povezani tudi pomembnejši infrastrukturni projekti predvsem v smeri tega, da občino z javnimi in zasebnimi sredstvi pripeljejo še korak dlje. Pri tem pa ne gre pozabiti na težave posameznikov, zato bodo uvedeni tudi ukrepi, ki bodo poskrbeli, da bo napredovala tudi kvaliteta življenja vsakega posameznega občana. Med večjimi infrastrukturnimi projekti se poleg gradnje kanalizacije in kanalizacijskih sistemov, obnove in novogradnje vodovodnih sistemov, pričakuje še štiri večje investicije: GRC, zdravstveni center, EXPO Vipavske doline in Park znanja. Občina Ajdovščina je po sestavljenem indeksu razvojne uspešnosti uvrščena na 6. mesto med 212 slovenskimi občinami. Upa, da bo ob koncu mandata uvrščena še višje. Občinski svet je seznanil s svojo odločitvijo, da bo funkcijo opravljal poklicno. Za 3 nepoklicne podžupane je imenoval: Mitjo Tripkovića za splošne in družbene zadeve, Matjaža Bajca za gospodarstvo in šport in Dejana Pišota za gospodarske javne službe in investicije. Svetnikom je čestital ob izvolitvi in jim zaželel uspešno delo.

7. Imenovanje komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

TADEJ BEOČANIN je pozval člane sveta, da vložijo svoje predloge (liste kandidatov).

MITJA TRIPKOVIĆ je povedal, da v imenu predlagateljev Mitja Tripković, Miha Kapelj in Matjaž Bajec občinskemu svetu predlaga, da se v komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja imenujejo:

 1. Ljubomir Vidrih, predsednik
 2. Janez Tratnik, član
 3. Jordan Polanc, član
 4. Uroš Štor, član
 5. Jožko Premrn, član.

Predsedujoči je ugotovil, da je vložena 1 lista z imenom »KMVVI«.

Ker ni želel nihče razpravljati, je predsedujoči predlagal glasovanje o listi z imenom »KMVVI«.

H glasovanju se je prijavilo 26 svetnikov. ZA je glasovalo 26 svetnikov. Predsedujoči je ugotovil, da je lista sprejeta.

Ker ni želel nihče razpravljati, je predsedujoči predlagal glasovanje o naslednjem sklepu:

»V Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občinskega sveta Občine Ajdovščina se za mandatno obdobje od 2022 do 2026 imenujejo:

 1. Ljubomir Vidrih, predsednik
 2. Janez Tratnik, član
 3. Jordan Polanc, član
 4. Uroš Štor, član
 5. Jožko Premrn, član.«

ZA je glasovalo 26 svetnikov. Predsedujoči je ugotovil, da je predlagan sklep sprejet.

Ker ni bilo več razprave, je predsedujoči predlagal, da zaključijo sejo.

TADEJ BEOČANIN je prosil svetnike, da pred odhodom počakajo v avli na skupinsko fotografiranje.

MOJCA R. PLANINC je podala nekaj tehničnih navodil.

Seja je bila zaključena ob 17.25.

Imenovanje komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja (imenovanje članov in nalog komisije)
Imenovanje komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja (predlog o članih komisije)