28. redna seja Občinskega sveta Občine Ajdovščina

Občinski svet občine Ajdovščina

12. 4. 2022

Zapisnik

Pred prvo točko dnevnega reda

Predlog skrajšanega zapisnika 28. redne seje Občinskega sveta Občine Ajdovščina, ki je bila 12. aprila 2022, s pričetkom ob 15.30. Seja je potekala v dvorani KS Dobravlje.

Sejo je vodil Tadej Beočanin, župan Občine Ajdovščina.

Prisotni člani sveta: od 26 članov prisotnih 26 članov.

Ostali prisotni: Mojca R. PLANINC, občinska uprava Zlata ČIBEJ, občinska uprava Katarina AMBROŽIČ, občinska uprava Karmen SLOKAR, občinska uprava Janez FURLAN, občinska uprava Alenka Č. KOBOL, občinska uprava Tinkara L. FAKUČ, občinska uprava Tina VELIKONJA, občinska uprava Nastja Zadravec, občinska uprava Karin ZORN, RTV Koper Rosana RIJAVEC, STA Ana Štokelj, Primorski val

Predsedujoči je najprej pozdravil prisotne in besedo predal gostitelju.

BORIS KALIN je pozdravil prisotne, predstavil KS ter jim zaželel uspešno delo.

TADEJ BEOČANIN je odprl je razpravo o dnevnem redu. Danes so jim posredovali popravek. Z dnevnega reda se umika zapisnik, ker še ni izdelan.

ANGEL VIDMAR se je opravičil direktorici, ker jo je včeraj tako pozno klical, vendar je iskal v gradivu zapisnik, odgovorov ni bilo, pri poročilu o realizaciji sklepov za delovno uspešnost so odločali tudi o OŠ Dobravlje, Otlica, Šturje in Zavodu za šport. Ne smejo si dovoliti in ne sme postati praksa, da vse, kar jim prinesejo na mizo, je to to. Gradivo v zadnjem času ni pripravljeno tako, kot bi si želel. Predlog – treba se je vzeti v roke, da bodo stvari take, kot si svetnice in svetniki zaslužijo.

ALOJZ KLEMENČIČ je dejal, da so nek popravek dobili 5 minut prej. Izgleda, kot da se norčujejo z občinskimi svetniki. Če hoče vedeti, kaj se dogaja, mora brskati po internetu in časopisih. Pogreša tudi podatke o glasovanju na prejšnji seji.

TADEJ BEOČANIN je rekel, da je poročilo sestavni del zapisnika. Ker ni zapisnika, še poročila ni. Predlagal je, da umaknejo celotno točko, da popravijo še poročilo in bo gradivo pripravljeno, kot je treba.

Vprašal je, če je še kaka pripomba na dnevni red? Ker ni želel nihče razpravljati, je predlagal, da glasujejo o spremenjenem dnevnem redu.

H glasovanju se je prijavilo 25 svetnikov. ZA je glasovalo 25 svetnikov. Predsedujoči je ugotovil, da je sprejet naslednji

DNEVNI RED:

Informacije in pobude: Zaključni račun proračuna Občine Ajdovščina za leto 2021; Odlok o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v Občini Ajdovščina - I. obravnava; Sklep o cenah programov Otroškega vrtca Ajdovščina; Redna delovna uspešnost direktorjev javnih zavodov – Osnova šola Col, Osnovna šola Danila Lokarja Ajdovščina, Gasilsko reševalni center Ajdovščina, Lavričeva knjižnica Ajdovščina; Sklep o odvzemu statusa javno dobro; Sklep o podelitvi priznanj Občine Ajdovščina za leto 2022.

dnevni red (dnevni red)
1.      Informacije in pobude:

DAVID KOREN je vprašal, koliko interesentov se je odzvalo na razpis za oddajo stolpa na tržnici, oz. ali je bil izbran ponudnik. V Lokalnih Ajdovščina je bilo zapisano, da je bil na seji sprejet sklep o izbiri izvajalca za izgradnjo večnamenske gimnastične dvorane. Kakšen sklep so sprejeli?

TADEJ BEOČANIN je povedal, da je bil prvi razpis za stolp neuspešen, ker se ni nihče prijavil in ga bodo ponovili. Kar se tiče lokalnih – dvomi, da je bilo to zapisano na občinski strani. Gre za napako, ker niso sprejemali takega sklepa.

JOŽKO PREMRN je ponovil vprašanje, kje se zatika pri investiciji za Strane, ker odgovora ni dobil.

TADEJ BEOČANIN je rekel, da bo do naslednje seje.

JANEZ TRATNIK rekel, da je pogodba za Holistik potekla. Zanima ga seznam opreme, ki je prišla s tem projektom. Projekt je bil dobro zamišljen, vendar ni zaživel tako. Kdo je lastnik teh osnovnih sredstev? Nekatera se sedaj že odstranjujejo, pa so še delujoča. Kje bodo pristala? Nekatere pa se popravljajo in ga zanima, kdo bo plačnik.

ALOJZ KLEMENČIČ je rekel, da so zadnjič na hitro sprejemali spremembo odloka o nagradah z nekim namenom, predvsem ta del, ki se tiče častnega občana. Ali lahko župan pove, če je prišlo to v poštev, ali ne?

TADEJ BEOČANIN je dejal, da je bil popravek sprejet preventivno, kar je tudi povedal na sestanku svetniških skupin. Njegovega predloga v tem letu ni za pričakovati.

DEJAN ŠKVARČ je dejal, da so v ponedeljek že izvedli sanacijo pri odlagališču v Dolgi Poljani. Pohvalil jih je, ker je bilo hitro narejeno. Tudi župan v medijih večkrat navaja dobro sodelovanje s trenutno vlado. Ne ve, zakaj je v slovenskem prostoru tako slabo mišljenje o politiki. Dotaknil se je nesreče na Bevkovi ulici med šolarjem in vozilom - zvin roke. Rad bi preveril novico v medijih, da ni svetlobnega prometnega znaka. Ni imel časa, da bi šel pogledat, in ne ve kaj je mišljeno. V Ajdovščini je kvaliteta življenja visoka, mnoge pa motijo zamaški v krožišču. Zanima ga mnenje župana, ali je Ajdovščina prenaseljena, ali se morajo navaditi na tak način življenja?

TADEJ BEOČANIN je okrog nesreče rekel, da prehod ni opremljen s svetlobnimi prometnimi znaki oz. utripajočimi oranžnimi lučmi nad cestiščem. Promet je res gost, posebno v konicah, vendar Ajdovščina ni prenaseljena. Upa, da bodo Ajdovci z ureditvijo kolesarskih stez uporabljali druga prevozna sredstva, zaradi mobilnosti v mestu. Izboljšati morajo še prometno infrastrukturo. Za območje obvoznice in Tovarniške ulice direkcija projektira ureditev križišča. V planih je, da bodo takoj po izdelavi projektov izvedli javno naročilo za izbor izvajalca. Letos naj bi bilo to urejeno. Zagotovo bo potrebno sprejemati tudi dodatne ukrepe, da se bo mesto razbremenilo. Število vozil v mestnem središču je preveliko.

DEJAN ŠKVARČ je vprašal, ali so nujne tiste luči?

JOŠT ČERNIGOJ je povedal, da je na tem območju promet omejen na hitrost 30 km/h. Konkretnih informacij o dogodku nima, zato do uradne razlage tega ne bi komentiral. Ali je šlo vozilo prehitro ali ne, ne more reči. Tam je šolska pote, zato je omejitev na 30 km/h, ob šoli je bila izdelana študija. Omejitev je tudi v smeri vrtca. Hitrostne ovire so postavljene in težko komentira, ali so potrebne še luči. Lahko so se samo mediji narobe izrazili oz. niti ne ve, kje so povzeli to mnenje. Zaradi izvajanja del oz. določenih zapor cestišč, je precej vozil. Ta dan je bil še rally in so lahko vozniki iskali druge variante. Bil je prometni kolaps.

MIHA KAPELJ je rekel, da ni znaka za konec naselja, ko se gre iz Vipavskega Križa proti Cesti. Imajo nov asfalt in pločnike, zato predlaga postavitev znaka Vi vozite pri šoli v Dobravljah. Zaradi varnosti bi bilo smiselno.

ANGEL VIDMAR je pri pregledu ta IPja ZA Pilonovo hišo ugotovil, da ta zadeva ne zajema samo Pilonove galerije, ampak še Rustjevo in Križarjevo hišo. Ali je tako prav, ali narobe razume?

TADEJ BEOČANIN je povedal, da je IP narejen samo za prenovo PG v enem delu, in ne posega na druge objekte. Vsebinsko je projekt sestavljen iz dveh delov. IP je izdelan za potrebe prijave na razpis Ministrstva za kulturo.

KATARINA AMBROŽIČ je dodala, da sta Rustjeva in Križajeva hiša omenjeni v kontekstu – zakaj je to območje zanimivo, s katerimi vsebinami bodo nadaljevali, kje so odprte možnosti. Prenova ja načrtovana samo za Pilonovo galerijo v delu obnove in razvijanja turističnih produktov ter digitalizacije.

ANGEL VIDMAR je dejal, da bere v IPju: vrednost operacije 1,9, vrednost; 1. sklop prostor doživetij pekarske in mlinarske tradicije, 2. sklop Pilonova galerija, Rustjeve hiša je enako 927.000 eur. Naslov pa navaja samo Pilonovo galerijo.

KATARINA AMBROŽIČ se je opravičila in rekla, da bodo preverili; lahko so pripeli napačen IP. Imeli so polno dela že z samo izdelavo IPja in potem še gradivo za OS. Bodo preverili in dali pravo gradivo.

ANGEL VIDMAR je dejal, da velja tisto, kar je rekel na začetku, kako je pripravljeno gradivo.

2. Zaključni račun proračuna Občine Ajdovščina za leto 2021

TADEJ BEOČANIN je podal uvodno obrazložitev.

UROŠ ŠTOR je povedal, da so vsi odbori in komisija za kmetijstvo sprejeli pozitivno mnenje in predlagajo občinskemu svetu, da zaključni račun sprejmejo.

JANEZ TRATNIK je rekel, da je precej investicij v razne neprofitne organizaciji, športna društva. Pred časom je bil dogovor, da se na investicije društev knjiži občina. Ali to še velja?

TADEJ BEOČANIN je povedal, da ne več, ker se je spremenil zakonodajni okvir. Društvom je možno namenjati sredstva za investicije brez tega, da bi občina vpisovala solastništvo teh nepremičnin.

MIHA KAPELJ je dejal, da v rezervnemu skladu piše: nadomestilo plače Benko računalniški sistemi, potem pa podjemna pogodba Benko – poveljnik štaba. Ali so potem dali 3000 na mesec za Igorja Benka.

ZLATA ČIBEJ je povedala, da ima g. Benko kot poveljnik CZ sklenjeno pogodbo po zakonu. Če je epidemija, dobi plačilo za dneve, ko je vpoklican, za preostali čas dobi stalno pripravljenost. Nadomestilo za plačo dobi firma.

MIHA KAPELJ je vprašal še za GRC, zakaj je dobil nadomestilo poveljnik?

ZLATA ČIBEJ je povedala, da tudi on sodeluje v štabu CZ. Če poveljnika ni bilo, ga je nadomeščal g. Mlečnik, ki je dobil plačo. GRC pa je enako dobil nadomestilo za tisti dan, ko je bil poveljnik aktiviran.

TADEJ BEOČANIN je dodal, da to velja za vse pripadnike CZ.

Ker ni želel nihče več razpravljati, je predsedujoči predlagal glasovanje o Zaključnem računu. H glasovanju se je prijavilo 26 svetnikov. ZA je glasovalo 23 svetnikov. Predsedujoči je ugotovil, da je Zaključni račun proračuna Občine Ajdovščina za leto 2021 sprejet.

Zaključni račun proračuna Občine Ajdovščina za leto 2021 (Zaključni račun)
3. Odlok o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v Občini Ajdovščina

JOŠT ČERNIGOJ je podal uvodno obrazložitev. KAZIMIR ČEBRON je povedal, da so sprejeli pozitivno mnenje in predlagajo, da občinski svet odlok sprejme. ANGEL VIDMAR je vprašal, ali je eno in isto predstavnik občine, ki je predsednik sveta in predstavnik občinske uprave. TADEJ BEOČANIN je rekel, da ne. Do sedaj je bila praksa, da je bil en svetnik in 1 predstavnik občinske uprave. Sedaj ni več potrebno, da je svetnik, lahko pa je. MIHA KAPELJ je menil, da bi mogoče razmislil o širitvi pristojnost te komisije. Nikjer ne piše, da pomaga z idejami o kaki tehnični rešitvi prometa (postavitev ovir, prometnih znakov,..). V občinski upravi se srečujejo s pobudami občanov. Mogoče bi komisija pomagala občinski upravi s svojim mnenjem. Sodeloval je v občini Pivka in so imeli kar dosti dela. Občinska uprava bi se mogoče lažje odločala. JOŠT ČERNIGOJ je rekel, da so v 5. člen dali odstavek, da se lahko povabi k določeni temi tudi druge predstavnike, ki niso člani sveta. Če je vezano na problematiko OŠ, se lahko povabi njihovega predstavnika. Če je problematika prezahtevna, se povabi presojevalca varnosti cest. Teh je v Sloveniji 30. MIHA KAPELJ je navedel primer, da mora občina odločiti o predlogu za postavitev ovire za umirjanje prometa. V Pivki so 1x na mesec šli pogledati lokacije in so se odločili. JOŠT ČERNIGOJ je rekel, da v tem trenutku to lahko naredi samo presojevalec cest. Na koncu sicer odloči SPV, vendar mora biti mnenje presojevalca. Predlagan način bi bil lažji, vendar ne ve, kdo bo na koncu prevzel odgovornost, ko bo kaj narobe. TADEJ BEOČANIN je dodal, da se skozi te ukrepe na nek način lahko opredeli. Je pa to pristojnost, ki jo svet po zakonu nima. Zato tega ne smejo opredeliti v odloku. ALOJZ KLEMENČIČ je rekel, da je v 3. členu navedeno imenovanje komisije za vse, razen za OŠ, ki se morajo med sabo dogovoriti. Zakaj ne bi tudi one predlagale več ljudi? Ta član mora biti iz okolja, da lahko zagovarja svoje delo. Škoda, da šole obremenjujejo s tem. TADEJ BEOČANIN je dejal, da so šole pričakovale, da bodo imele vsaka svojega predstavnika, vendar so se zaradi operativnosti dogovorili, da določijo enega. Ko je obravnavana problematika posamezne šole, povabijo tudi predstavnika šole. Zato meni, da je sestava dobra. ALOJZ KLEMENIČ je dejal, da bo na koncu komisija ponudila kandidate občinskemu svetu, zato ne ve, zakaj bi imeli vmes še en korak, da se poenotijo. Brez potrebe. TADEJ BEOČANIN je rekel, da imajo tako prakso pri vseh organizacijah, ki imajo več članov. ANGEL VIDMAR je za primer navedel, da imajo na Bevkovi prehode za pešce iz smeri blokov proti šoli in tam so hitrostne ovire. Če bi bila ideja za postavitev rumenih utripajočih luči, kdo o tem odloča? JOŠT ČERNIGOJ je rekel, da dobijo npr. 10 pobud glede hitrostnih ovir. Ko se postavijo, je dostikrat na drugi strani protest. Zato so napr. dali v analizo cesto od Pal do Idrijske cest presojevalcu, ki bo izdelal študijo varnosti prometa. Odločajo se od primera do primera. ANGEL VIDMAR je vprašal, če iz neke sredine pride pobuda za postavitev prometnega znaka, ali ovire, kdo bo proučil to pobudo in odločil? Ali to pade sedaj samo na uradnika občinske uprave? JOŠT ČERNIGOJ je rekel, da je odvisno od problematike. Če je stvar prometnega znaka, se lahko odloči delavec. Če je poziv za postavitev ovir ali kompleksnejših zadev, se odloči SPV na podlagi analize, od štetje prometa do mnenja presojevalca varnosti cest. Svet se bo zelo težko odločal brez kake analize. TADEJ BEOČANIN je dejal, da je dosti bolj operativni ta sistem, ki je vzpostavljen. Če je prometni znak, se hitro odloči. Če pa je tematika zahtevnejša, gre na ta organ.

Ker ni želel nihče več razpravljati, je predsedujoči predlagal, da glasujejo o odloku v I. obravnavi.
H glasovanju se je prijavilo 24 svetnikov. ZA je glasovalo 23 svetnikov. Predsedujoči je ugotovil, da je odlok v I. obravnavi   sprejet.

Predsedujoči je predlagal sprejem sklepa, da izvedejo II. obravnavo odloka v enakem besedilu, kot je bil sprejet v I. obravnavi.

ALOJZ KLEMENČIČ je dejal, da je resno mislil o spremembi.

TADEJ BEOČANIN je menil, da je obrazložil, zakaj ne. Če želi, lahko grejo v amandmajsko obliko.

ZA je glasovalo 19 svetnikov. Predsedujoči je ugotovil, da je sklep  sprejet.

Ker ni želel nihče več razpravljati, je predlagal glasovanje o odloku v II. obravnavi.

ZA je glasovalo 20 svetnikov. Predsedujoči je ugotovil, da je Odlok o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v Občini Ajdovščina v II. obravnavi  sprejet.
Odlok o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v Občini Ajdovščina (I. obravnava)
Odlok o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v Občini Ajdovščina (sklep)
Odlok o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v Občini Ajdovščina (II. obravnava)
4. Sklep o cenah programov Otroškega vrtca Ajdovščina

KATARINA AMBROŽIČ je podala uvodno obrazložitev. SUZANA KRAŠNA je povedala, da so na odboru prejeli pozitivno mnenje, in predlagajo občinskemu svetu, da sklep sprejme.

Ker ni želel nihče več razpravljati, je predsedujoči predlagal glasovanje o sklepu.
 H glasovanju se je prijavilo 25 svetnikov. ZA je glasovalo 24 svetnikov.  Predsedujoči je ugotovil, da je predlagan Sklep o cenah programov Otroškega vrtca Ajdovščina  sprejet.
Sklep o cenah programov Otroškega vrtca Ajdovščina (sklep)
5. Redna delovna uspešnost direktorjev javnih zavodov – Osnova šola Col, Osnovna šola Danila Lokarja Ajdovščina, Gasilsko reševalni center Ajdovščina, Lavričeva knjižnica Ajdovščina

TADEJ BEOČANIN je podal uvodno obrazložitev

Osnovna šola Col

SUZANA KRAŠNA je povedala, da so na odboru sprejeli negativno mnenje za OŠ Col in OŠ DL Ajdovščina ter pozitivno mnenje za Lavričevo knjižnico, in predlagajo občinskemu svetu, da predlagane sklepe sprejme.

KAZIMIR ČEBRON je povedal, da so na odboru sprejeli pozitivno mnenje za GRC Ajdovščina, in predlagajo občinskemu svetu, da predlagan sklep sprejme.

JOŽKO PREMRN je vprašal, kaj je bil razlog, da niso podali soglasja za OŠ Col in DL Ajdovščina.

SUZANA KRAŠNA je rekla, da je odgovor isti, kot zadnjič.

JOŽKO PREMRN je dejal, da je bilo zadnjič rečeno, da tisti, ki predlagajo 100, niso realni. Tisti ravnatelji, ki delajo dobro, niso nagrajeni, tisti ki delajo slabše, pa so. Kakšen sporočilo dajejo ravnateljem, ki imajo pod sabo toliko učiteljev in vzgojo naših otrok? Kaj naj od njih pričakujejo? Če jim ne znajo povedati, kaj je narobe, zakaj sploh svetniki odločajo. To je problematika, s katero se mora seznaniti celoten občinski svet, da vejo o čem odločajo. Lani se je to začelo in ne ve, kateri cilj se tukaj zasleduje? Treba se je pogovarjati, jih spodbujati. Če je kaj narobe, jim je treba povedati. Tak način ni pravi. Kako si lahko to pravico vzamejo? To je širši problem in bi se ga župan moral zavedati.

TADEJ BEOČANIN je povedal, da je z vsemi ravnatelji prejšnji teden opravil 3 urni sestanek. Sklep je sestavljen iz dveh delov: iz mase plač, ki nima nobene povezave s tem, kako je človek ocenjen in drugi del je ocena. Občinski svet tega ne more obravnavati ločeno, ampak je paketno glasovanje. Občinski svet ne more povedati, kateri del sklepa mu ustreza, kateri ne. Ključni del je določitev mase plač, ki ne govori o uspešnosti direktorja, niti o njegovi oceni, ampak samo, koliko sredstev se namenja za nagrado. Če se občinski svet v enem delu ne strinja, takega soglasja ne more dati.

ALOJZ KLEMENČIČ je menil, da ne more biti samo ena dejavnost kaznovana, vse drugo je nagrajeno. Če bi bila 1 ali 2 iz tovrstne dejavnosti zavoda slaba, bi to razumel. Da pa je celotno osnovno šolstvo enotno ocenjeno slabo, tega ni moč sprejemati z levo roko. Predlagal je, da OS opravi obsežno razpravo o tem, da bodo povedali svoje mnenje. Odloča namreč koalicijski del. Nekatere OŠ so bile na nekaterih segmentih ocenjene kot najboljše v Sloveniji. Protestira proti takemu načinu. OS ima pravico vprašati po kaki razlagi. Odbor naj za tem stoji.

TADEJ BEOČANIN je ponovil, da sklep ni sestavljen samo iz ocene, govori tudi o masi, ki se jo namenja izplačilu. Taka točka ne bi bila ustrezna, ker OS nima pravice ocenjevati dela ravnateljev, ampak svet zavoda.

ALOJZ KLEMENČIČ je dejal, da je mislil, da se pogovorijo o osnovnem šolstvu, ali je res nekaj narobe, ali ni. Lahko zanemarijo, kdo jo vodi.

TADEJ BEOČANIN je še enkrat rekel, da ta sklep ni povezan s kvaliteto delovanja naših OŠ.

UROŠ ŠTOR je rekel, da je bila zadeva na svetu šole predstavljena – plačala bo država, ne se sekirat. Če je v svetu 5 učiteljev, je najbolje, da se pohvali ravnateljico. Ali se jim na drugi strani ne zdi čudno, da je vse 100 %? Srž problema je že prej.

JOŽKO PREMRN je dejal, da je bil v svetu GŠ in ZD, in zadeve pozna. Če ne sprejmejo sklepa, problema na bodo rešili. Ta zadeva se ne dogaja samo v OŠ, ampak povsod. To ne drži. Masa plač – potrjevali so 5 % ali 3,5 %. Prva leta mandata to ni bil problem, sedaj je. Problem je samo tam, kjer so ocene 100 %. Misli, da gre za politično držo – mi smo, potem pa dolgo ni nobenega. Koliko časa so potrebovali, da so svetniki dobili mikrofon pred sabo, da se usedejo in razpravljajo. Problem je v pripravi gradiv, pravočasnost. Tukaj se kaže odnos do OS, nujno zlo. Župan je bil na sestanku z ravnatelji 3 ure, vendar svetniki nič ne vejo. Tukaj bi morala biti izmenjava informacij. Zadeve je treba spremeniti.

TADEJ BEOČANIN je rekel, da zavrača navedbo o nujnem zlu, ker je tudi po njegovem mnenju občinski svet najvišji organ občine.

LJUBO VIDRIH je rekel, da je bil lani član sveta ZD in sta bila 2 %. Tudi v dopisu ministrstva je bilo navedeno od 2 do 5 %. Zakaj se prikazuje stvari črno - belo. Če je za šole 3,5 %, je 3,5 %.

MITJA TRIPKOVIĆ je dejal, da je bilo zanimivo poslušati g. Klemenčiča in g. Premrna – navedena je bila »politična ihta«, oz. »mi smo in potem dolgo nobenega«. To ga je spomnilo na razpravo v državnem zboru, ko je vladajoča koalicija spremenila zakon in zmanjšala štv. učiteljev v svetu zavoda OŠ. S tem so povečali vlogo ustanovitelja. Mogoče je vsebina teh mahinacij ista stvar.

JANEZ TRATNIK je rekel, da je že zadnjič začel s problematiko delovanja direktorja GRC, danes pa bi ga nagradili. Pred sabo ima evidenco požarne straže na podjetju Kurivo. Požarna straža se ni vršila, mogoče je bilo to opravljeno vsak 2. ali 3. datum, podpisi so se vršili za nazaj. Sam direktor je 24. 9. 2021 šel iz službe prej in straže ni mogel opravljati. Predsednik sveta zavoda bi moral te stvari pregledati, narediti zapisnik in ukrepati. Avtomobili imajo GPS, zaposleni imajo kartico prisotnosti na delavnem mestu in obstajajo kamere. Prav bi bilo, da bi enkrat prišli do zaključka. Ne glede na to, kaj je navedel, ve, da bodo nekateri glasovali za njegovo delavno uspešnost, in s tem pokazali, da ne vidijo, kdo izmed direktorjev oz. ravnateljev je zaslužen za uspešnost. Dobro je, da bodo kmalu volitve in se bo občinski svet prevetril.

Ker ni želel nihče več razpravljati, je predsedujoči predlagal glasovanje o naslednjem sklepu:

Občinski svet Občine Ajdovščina ne poda soglasja k višini dela plače za redno delovno uspešnost ravnatelja in ravnateljice Osnovne šole Col, ki jo je za leto 2021 določil svet zavoda, in sicer: Jasmina Likar Štinjek (doseganje meril: 100 %), Jernej Ferjančič (doseganje meril: 100 %), skupna masa plač: 5 %.

 H glasovanju se je prijavilo 26 svetnikov. ZA je glasovalo 15, PROTI 8 svetnikov.  Predsedujoči je ugotovil, da je predlagan sklep  sprejet. 

Osnovna šola Danila Lokarja Ajdovščina Občinski svet Občine Ajdovščina ne poda soglasja k višini dela plače za redno delovno uspešnost ravnateljici Osnovne šole Danila Lokarja Ajdovščina, Ireni Kodele Krašna, za leto 2021, ki jo je določil svet zavoda (doseganje meril: 100 %, masa plač 5 %).

Ker ni želel nihče razpravljati, je predsedujoči predlagal glasovanje o sklepu.
 ZA je glasovalo 16, PROTI 8 svetnikov. Predsedujoči je ugotovil, da je sklep   sprejet.

Gasilsko reševalni center Ajdovščina

Občinski svet Občine Ajdovščina podaja soglasje k višini dela plače za redno delovno uspešnost direktorja Gasilsko reševalnega centra Ajdovščina, Blažu Mlečniku, za leto 2021, ki jo je določil Svet zavoda Gasilsko reševalnega centra Ajdovščina na svoji 7. seji dne 23. 3. 2022 in je priloga tega sklepa (doseganje meril: 100%, masa plač 5%).

Ker ni želel nihče razpravljati, je predsedujoči predlagal glasovanje o sklepu.
 ZA je glasovalo 17, PROTI 7 svetnikov. Predsedujoči je ugotovil, da je sklep   sprejet.

Lavričeva knjižnica Ajdovščina

Ker ni želel nihče razpravljati, je predsedujoči predlagal glasovanje o sklepu:

Občinski svet Občine Ajdovščina podaja soglasje k višini dela plače za redno delovno uspešnost direktorja Lavričeve knjižnice Ajdovščina, Arturju Lipovžu, za leto 2021, ki jo je določil svet zavoda (doseganje meril: 84,75 %, masa plač 3,5 %).

 ZA je glasovalo 23 svetnikov. Predsedujoči je ugotovil, da je sklep   sprejet.
Redna delovna uspešnost direktorjev javnih zavodov – Osnovna šola Col, Osnovna šola Danila Lokarja Ajdovščina, Gasilsko reševalni center Ajdo (Osnovna šola Col)
Redna delovna uspešnost direktorjev javnih zavodov – Osnovna šola Col, Osnovna šola Danila Lokarja Ajdovščina, Gasilsko reševalni center Ajdo (Osnovna šola Danila Lokarja Ajdovščina)
Redna delovna uspešnost direktorjev javnih zavodov – Osnovna šola Col, Osnovna šola Danila Lokarja Ajdovščina, Gasilsko reševalni center Ajdo (Gasilsko reševalni center Ajdovščina)
Redna delovna uspešnost direktorjev javnih zavodov – Osnovna šola Col, Osnovna šola Danila Lokarja Ajdovščina, Gasilsko reševalni center Ajdo (Lavričeva knjižnica Ajdovščina)
6. Sklep o odvzemu statusa javno dobro

VIDA ŠUŠTAR je podala uvodno obrazložitev.

KAZIMIR ČEBRON je povedal, da so sklep na odboru obravnavali in sprejeli pozitivno mnenje.

Ker ni želel nihče več razpravljati, je predlagal, da se sprejme naslednji sklep:

»1. Spodaj navedenim nepremičninam oz. njihovim delom po predhodni parcelaciji, se odvzame javno dobro:

 • parc. št. 1918/12 k.o. 2392 Ajdovščina (zahodni del, cca 88 m2)
 • parc. št. 1912/10 k.o. 2392 Ajdovščina (zahodni del, cca 16 m2)
 • parc. št. 1488/11 k. o. 2385 Gojače, ob vzhodni meji nepremičnine parc. št. 16 k.o. Gojače (cca 10m2).

H glasovanju se je prijavilo 24 svetnikov. ZA je glasovalo 23 svetnikov. Predsedujoči je ugotovil, da je sklep sprejet.

Sklep o odvzemu statusa javno dobro (sklep)
7.      Sklep o podelitvi priznanj Občine Ajdovščina za leto 2022.

MATJAŽ BAJEC je podal uvodno obrazložitev. Ker ni želel nihče več razpravljati, je predsedujoči predlagal glasovanje o naslednjem sklepu:

 1. Petomajsko priznanje Občine Ajdovščina prejmeta:
 • Edvard Pelicon, Lavričeva cesta 1, 5270 Ajdovščina,
 • INCOM d.o.o., Tovarniška cesta 6 a, 5270 Ajdovščina.
 1. Zlati znak Občine Ajdovščina prejmejo:
 • Marija Marušič, Pot v Žapuže 1, 5270 Ajdovščina,
 • Marjuta Slamič, Vrtovin 14, 5262 Črniče,
 • Marko Terbovšek, Ulica Ivana Regenta 4, 5000 Nova Gorica,
 • GVO, d.o.o., Cigaletova ulica 10, 1000 Ljubljana.
 1. Priznanja se podelijo na slavnostni seji Občinskega sveta Občine Ajdovščina ob praznovanju občinskega praznika.

  H glasovanju se je prijavilo 24 svetnikov. ZA je glasovalo 24 svetnikov. Predsedujoči je ugotovil, da je sklep sprejet.

Ker ni bilo več razprave, je predsedujoči predlagal, da zaključijo sejo.

TADEJ BEOČANIN se je vsem zahvalil za sodelovanje ter jih povabil na slovesnost ob občinskem prazniku. Vsem je zaželel lepe praznike.

Sklep o podelitvi priznanj Občine Ajdovščina za leto 2022 (sklep)