27. redna seja Občinskega sveta Občine Ajdovščina

Občinski svet občine Ajdovščina

24. 3. 2022

Zapisnik

Pred prvo točko dnevnega reda

ANGEL VIDMAR je pozdravil prisotne in na kratko predstavil KS.

TADEJ BEOČANIN je dejal, da so jim naknadno posredovali predlog, da se dnevni red dopolni z novo 3. točko in sicer Odlokom o spremembi Odloka o priznanjih Občine Ajdovščina ter danes še predlog za novo 13. točko Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Občine Ajdovščina, ker je bila namreč ugotovljena napaka v odloku. Eno stanovanje, ki je bilo zavedeno med stanovanji, ki se prenašajo v sklad, je bilo v vmesnem času ½ odprodano in se v drugem etažnem delu prenaša v upravljanje KS Ajdovščina. Odlok bi se spremenil v delu, ki govori o vrednosti. Kljub temu, da se eno stanovanje umika, se vrednost še povečuje zaradi rasti cen. Stanovanje se briše iz priloge – zap. št. 42. Oba odbora sta zadevo obravnavala na izredni seji in potrdila. Sedaj bodo pripravili tiskano gradivo, da bodo svetniki zadevo lahko pregledali. Mudi se jim, ker so vezani na vpis v poslovni register, zato ne bi bilo dobro, da bi sprejem odloka uvrščali na naslednjo sejo. Vprašal je, če je kaka pripomba na dnevni red?

ALOJZ KLEMENČIČ je rekel, da o tej točki ne vemo nič in je to mimo vseh pravil. Verjetno tega niso zvedeli sedaj, ampak 5 ur prej. Če so sklicali odbore, bi lahko tudi svetnikom napovedali, da je to za pričakovati in bi jih prosili, če lahko spregledajo te šlamparije. Tudi če bo dnevni red sprejet, jim morajo dati vsaj dovolj časa, da to pogledajo in se odločijo.

TADEJ BEOČANIN je dejal, da so zato predlagali uvrstitev točke na zadnje mesto, da si bodo lahko pogledali. Popravlja se vrednost na podlagi cenitve, ki so jo dobili ob 15.25, zato gradiva še niso mogli pripraviti. Vsebinskih sprememb pa odlok nima. Ker ni želel nihče več razpravljati, je predlagal, da glasujejo najprej o dopolnitvah – 3. točka.

H glasovanju se je prijavilo 24 svetnikov. ZA je glasovalo 17 svetnikov. Predsedujoči je ugotovil, da je sprejet naslednji sklep:

»Dnevni red se dopolni z novo 3. točko in sicer Odlok o spremembah Odloka o priznanjih Občine Ajdovščina.«

Ker ni želel nihče razpravljati, je predlagal, da glasujejo o dopolnitvi z novo 13. točko.

ZA je glasovalo 14 svetnikov. Predsedujoči je ugotovil, da je sprejet naslednji sklep:

»Dnevni red se dopolni z novo 13. točko in sicer Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada.

Ker ni želel nihče razpravljati, je predlagal, da glasujejo o celotnem dnevnem redu.

ZA je glasovalo 15 svetnikov. Predsedujoči je ugotovil, da je sprejet naslednji

DNEVNI RED:

Potrditev zapisnika ter poročila o izvajanju sklepov 26. redne seje; Informacije in pobude:

 • predstavitev projekta Parlameter;
  1. Odlok o spremembah Odloka o priznanjih Občine Ajdovščina - I. obravnava;
 1. Letno poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta lokalnega energetskega koncepta in njihovih učinkih za leto 2021;
 2. Letno poročilo o delu in porabi sredstev Nadzornega odbora za leto 2021; Letna poročila javnih zavodov, katerih ustanovitelj je Občina Ajdovščina, in soglasja k razporeditvi presežkov (pri posameznem zavodu):
 • Lekarna Ajdovščina
 • Zdravstveni dom Ajdovščina,
 • Otroški vrtec Ajdovščina;
 • Lavričeva knjižnica Ajdovščina,
 • Glasbena šola Vinka Vodopivca Ajdovščina
 • Razvojna agencija ROD Ajdovščina
 • GRC Ajdovščina
 • Zavod za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina
 • Pilonova galerija Ajdovščina,
 • Zavod za šport Ajdovščina,
 • Ljudska univerza Ajdovščina,
 • Osnovna šola Šturje, Ajdovščina,
 • Osnovna šola Col,
 • Osnovna šola Danila Lokarja Ajdovščina,
 • Osnovna šola Otlica,
 • Osnovna šola Dobravlje; Redna delovna uspešnost direktorjev javnih zavodov; Sklep o soglasju k zadolžitvi Javnega zavoda za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina; Prenos lastninske pravice ter upravljanja in vzdrževanja državnega namakalnega sistema Namakalni razvod Vogršček; Soglasje k odobritvi pravnega posla; Sklep o odvzemu statusa javno dobro; Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja: direktor Stanovanjskega sklada Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Občine Ajdovščina.
Odlok o spremebi Odloka o ustanovitvi javnega stanovanjksega sklada Občine Ajdovščina (1. obravnava)
Odlok o spremebi Odloka o ustanovitvi javnega stanovanjksega sklada Občine Ajdovščina (sklep)
Odlok o spremebi Odloka o ustanovitvi javnega stanovanjksega sklada Občine Ajdovščina (2. obravnava)
dnevni red (dopolnitev)
dnevni red (dopolnitev 2)
dnevni red (Dnevni red)
1.  Potrditev zapisnika ter poročila o izvajanju sklepov 26. redne seje

Predsedujoči je odprl razpravo o zapisniku in poročilu.

Ker ni želel nihče razpravljati, je predsedujoči predlagal glasovanje o zapisniku 26. seje.

  H glasovanju se je prijavilo 24 svetnikov. ZA je glasovalo 22 svetnikov. Predsedujoči je ugotovil, da je zapisnik 26. seje  sprejet.

Predsedujoči je predlagal glasovanje o poročilu o izvajanju sklepov 26. redne seje.

ZA je glasovalo 22 svetnikov. Predsedujoči je ugotovil, da je poročilo  sprejeto.
Potrditev zapisnika ter poročila o izvajanju sklepov 26. redne seje (zapisnik 26. redne seje)
Potrditev zapisnika ter poročila o izvajanju sklepov 26. redne seje (poročilo o izvajanju sklepov 26. redne seje)
2.  Informacije in pobude:

MAJA CIMERMAN je rekla, da jim bo na kratko predstavila orodje Parlameter, katerega namen je digitalizacija glasovanj odločevalskih institucij oz. odpiranje glasovalnih institucij za javnost. Namestili bi ga za spremljanje glasovanja vašega občinskega sveta. Razvili so ga leta 2016 s pomočjo goooglove fundacije. Javnost je težko spremljala delovanje Državnega zbora, ker so podatki, ki so objavljeni na spletni strani DZ, razpršeni in nepregledni – za vsako sejo svoj PDF. Do takih podatkov je težko dostopati oz. jih primerjati. Zato so se odločili, da jih pripravijo na uporabniku bolj prijazen in dostopen način. Letos so pričeli z vključevanjem občinskih svetov in že deluje v MO Ljubljana. Do konca leta bodo orodje namestili v Ajdovščini, Lendavi in Hrastniku. S tem želijo približati podatke občanom. Glasovanje svetnikov vidijo občani na preprost način, lahko primerjajo glasovanje svetniških skupin in dostopajo do zgodovine glasovanj. Možno bo iskanje po podatkih, po vseh zapisnikih. Če bo nekoga zanimala samo določena tema, jo bo našel brez brskanja po veliki količini podatkov. Orodje omogoča, da se vsi podatki lahko delijo na družbenih omrežjih. Tudi novinarji imajo lažje delo pri poročanju. Občani se bodo lahko naročili na določene novice. Trenutno polnijo parlameter s podatki za ta sklic, ki ga jim bodo poslali v predogled. To jim bodo posredovali prej, kot bodo objavili za javnost. V začetku leta so jih prosili za posredovanje osebnih podatkov. Ob tej priliki jih prosi, da jim željeno posredujejo.

ALOJZ KLEMENČIČ je dejal, da razume to že kot izvršeno dejstvo oz., da za našo občino že delajo. Ali je občinski svet dal dovoljenje, da se to dela?

MAJA CIMERMAN je rekla, da na parlametru ne objavljamo nekih novih podatkov, ampak jih objavljajo na način, ki je uporabnikom bolj prijazen.

ALOJZ KLEMENČIČ je dejal, da je bila Ajdovščina napovedana že pri predstaviti za MOL. V občini imajo pravila, ki so si jih sami postavili in niso dosegli niti soglasja, da bi seje prenašali. Brez pristanka občinskega sveta nihče ne more snemati. Gre mu na živce, da nekdo nekaj naroča v imenu občinskega sveta. Če se gre za zadeve, ki se tičejo občinskega sveta, ne more odločati kdorkoli namesto njih. Iz katerih datotek zbirajo podatke?

MAJA CIMERMAN je povedala, da iz podatkov o glasovanju, ter iz zapisnikov, ki so objavljeni na spletni strani.

ALOJZ KLEMENČIČ je rekel, da imajo na vsak seji podatek o glasovanju na prejšnji seji. Kdor želi pogledati, to lahko že sedaj vidi. S takim načinom se ne strinja. Če je to danes predstavitev za svetnike, na podlagi katere se odločijo ZA ali PROTI, je prav, vendar od tu dalje ne.

TADEJ BEOČANIN je dejal, da je naročnik Občina Ajdovščina, ne OS. Orodje bo integrirano v spletno stran občine in bo zajemalo podatke o delu OS, ki pa je rekel, da je treba o njihovem delu poročati. Vesel je, da so vključeni v projekt in da je zadeva v celoti krita. Gre za orodje, ki ga lahko kdorkoli implementira na katerokoli spletno stran. Današnja predstavitev je prav z namenom, da so prvi seznanjeni. Zadeva je dogovorjena in ne gre za vsebine, ki sicer niso dostopne javnosti.

ALOJZ KLEMENČIČ je menil, da je edino OS tisti, ki reče, da so za zadevo ali ne, če se gre za delo občinskega sveta.

TADEJ BEOČANIN je povedal, da občinski svet nikoli ni odločal, da objavljajo gradivo oz. novičke na internetni strani. Tudi nikoli ni odločal, kateri mediji poročajo o seji OS.

JOŽKO PREMRN je vprašal, kdo to financira in za koliko časa je podpisana pogodba.

MAJA CIMERMAN je povedala, da se projektu reče tudi Norveški fant, ker ga financirajo vlade Norveška, Islandija in Lihtenštajn. Pogodba je podpisana za 2 leti.

JOŽKO PREMRN je vprašal še za vrednost.

TADEJ BEOČANIN je pojasnil, da je to krovni projekt, ki vključuje vse občine in ni pogodba z Občino Ajdovščina.

JANEZ TRATNIK je rekel, da je dal pobudo že 2 leti nazaj, vendar še ni realizirana. Prav bi bilo, da upravljalec pokopališča na Colu zamenja keramiko pred mrliško vežico. Lahko je drug material, ker očitno ta ni ustrezen. Glede na požarno situacijo v zadnjem tednu vprašuje, kake so možnosti postavitve požarnih posekov, poti oz. preprek po celi dolini oz. Gori. Tako bi lažje reševali tak požar. Pohvalil je organizatorja današnje seje, ker jim nudi normalno delo.

TADEJ BEOČANIN je dejal, da bodo dali pisna odgovora. Glede požarnih posek bo to trajalo dlje časa, ker morajo preveriti veliko zadev.

DAVID KOREN je dejal, da se bodo končno uredile luči v Vipavskem Križu, vendar je treba urediti tudi boljši prometni režim, da ne bo takoj vse uničeno. Redarji so 2x dnevno tam, pa se menda samo obrnejo. Pričakuje, da pripravijo predlog, za boljši prometni režim.

JOŽKO PREMRN je vprašal glede pozidave Strane Planina. V čem je tam problem, oz. kako se zadeva rešuje. Ali je možnost, da bo šlo naprej, ali se bo celo ustavilo.

TADEJ BEOČANIN je pojasnil, da še vedno pridobivajo gradbeno dovoljenje za izgradnjo infrastrukture. Največji problem je bil zaradi dostopa. Sedaj so sklenili predpogodbe z lastniki zemljišč, tudi izmere. Izvesti morajo zamenjave oz. nakupe zemljišč, kjer bo tekla dostopna pot. Tudi sam si želi hitre rešitve, ker imajo v upravi ogromno povpraševanj.

MARJAN VIDMAR je vprašal, kako poteka izvajanje Moje pobude pri njih? Ker se starostniki ne znajo naročati k zdravniku v elektronski obliki, pridejo težje do zdravstvenih storitev. Kako bi jim to olajšali? Še vedno se pritožujejo, da ne pridejo do zdravnika prek telefona.

TADEJ BEOČANIN je povedal, da bo Moja pobuda realizirana v letošnjem letu, konkretno za Ustje mora preveriti. Osebni zdravnik - še vedno je telefonsko naročanje možno. Klici, ki so v okviru ordinacijskega časa zdravnika, se zabeležijo in jih iz ZD kličejo nazaj. Na ta problem so jih že opozorili, zato sedaj vračajo klice.

ZVONKO VIDMAR je vprašal v čigavi lasti je zemljišče zraven starega pokopališča Šturje. Če je v občinski lasti, daje pobudo, da se tam postavi nov ZD.

TADEJ BEOČANIN je povedal, da je zemljišče v lasti občine. Ob podpisu pisma o nameri s Tajo in Ivom Boscarolom so umestili nov ZD na območje logističnega centra. Z vidika intervencij je ena bolj dostopnih točk. Lokacija v Šturjah je premajhna in ne bi mogli tja seliti vsega.

MIHA KAPELJ je vprašal ali maske nosijo ali ne nosijo?

TADEJ BEOČANIN je rekel, da jih nosijo in se opravičil, ker ni opazil, da jih nimajo vsi.

MIHA KAPELJ je rekel, da so vsak dan dobili dodatno gradivo. Na tak način ne morejo spremljati vsega. Treba se je držati nekega roka, vsaj 4-5 dni. Razume, da lahko pride kaj vmes, vendar pa prav vsak dan, je prehuda.

TADEJ BEOČANIN je rekel, da je bilo tokrat res nadpovprečnih dopolnitev, za kar se opravičuje.

ANGEL VIDMAR je pohvalil, da se lično ureja območje občine, tudi stanovanjski kompleks pri ABCju, pa kolesarka proti Lokavcu. 2016 so sprejeli odlok o javnem redu in miru. Čigava je stara razpadajoča hiša, kjer je bilo cestno podjetje, oz. razpadajoča ograja na območju Lipe? Pričelo bo zeleneti, tam se ustavljajo odpadki. Ko ozeleni, je cesta tako blizu, da rastlinje tolče po avtomobilih. Ali lahko opozorijo lastnike? TADEJ BEOČANIN je dejal, da so že posredovali. En del je v zasebni lasti, drugi pa je od CP NG. Zasebni lastnik ni bil pripravljen tega urediti, razen da se je odstranila lopa. Če stvari rastejo na pločnik, bodo ukrepali, glede objekta pa ni možnosti.

ALOJZ KLEMENČIČ je povedal, da lastniki kmetijskih zemljišč, ki bodo udeleženi v namakalnem sistemu, pričakujejo, da bodo udeleženi pri oblikovanju sistema na način, da bodo sodelovali pri poslovanju. Kot ve, bo upravljalec komunalno podjetje. Noben njihov akt ne predvideva, da bi kmetje lahko imeli vpliv na odločanje pri sistemih. Kaj kmetom obljubljajo? V zadnjem času se kar naprej govori o plačah in dela slaba volja. Prosi, da za vse vodstvene in vodilne kadre v javnih podjetjih, zavodih in občinski upravi dobijo seznam osnovne plače, dodatke oz. cel bruto.

TADEJ BEOČANIN je dejal, da bodo pripravili tako, kot je možno. Kot je najbrž že sam videl v medijih, sta pri nas dve plači izstopali. Preveril je in ugotovil, da je šlo za izplačilo plač z dodatki in poračuni za nazaj. Podatke bodo zbrali. Namakanje - včeraj so se dobili z nekaterimi lastniki, in se pogovarjali tudi o soupravljanju. Pristopili bodo na način, da bodo soudeleženi pri upravljanju prek nekega telesa. Na določene zadeve ne bodo mogli vplivati, med njimi na cene, ki jo bo potrjeval občinski svet. Pristojnosti za določene stvari so razmejene. Vključevanje javnosti bodo torej enako zagotavljali tudi v okviru namakalnega sistema.

ALOJZ KLEMENČIČ je dejal, da ima v spominu, da so precej let nazaj sprejeli sklep ali pravilo, da so osnovne plače direktorjev oz. ravnateljev največ do 90 % županove plače. Ali to še velja?

TADEJ BEOČANIN je pritrdil, da je nekoč to veljalo, vendar se je ta sistem že kar nekaj časa nazaj porušil – ključni razlog je sprememba uredbe. Plače direktorjev in ravnateljev javnih zavodov so določene z uredbo, tako da ne OS, ne župan nimajo vpliva. Plačni razred župana imajo še 4 direktorji javnih zavodov, plača direktorja javnega podjetja je višja, ostale so nižje.

DEJAN ŠKVARČ je menil, da imajo v občini razlog za praznovanje (zlati kamen, Boscarol, Slokarjeva, pridni gasilci, ki se borijo s požari). Vse je povabil na drugo obliko praznovanja oz. sinodo Hodimo skupaj, ki poteka v župniji Šturje. Vsi vabljeni ob sredah po maši, saj je namenjana tudi ateistom. S tem bodo okrepili duhovno in telesno zdravje. Od naše občine se veliko drugih občin uči. Cero pod Dolgo Poljano - ogromno vode je na SV strani. Poslal bo slike, da upravljalec pogleda. Gre za gnitje, smrad, poleti bodo komarji. Včasih je bil urejen odtok. Kako je z novim otroškim vrtcem oz. prizidkom OŠ Šturje - ali se bo uporabljalo sončne panele oz. toplotne črpalke? Javne zgradbe naj bi bile zgrajene tako, da bi imele sončne panele in bi bile samozadostne. Semafor pri obvoznici – ob konicah je tam ogromna kolona. Ali je že nameščen pameten semafor? Najbrž ne, ker se čaka preveč časa.

TADEJ BEOČANIN je povedal, da bodo zasledovali cilj, da na objekte nameščajo sončne elektrarne, in da bodo energijo koristili tudi v drugih zavodih, oz. bodo namenjene tudi občanom. Toplotne črpalke so večinoma povsod vgrajene. Tukaj so naredili že pomembne korake. Semafor še ni pameten, ker čakajo projektiranje. Do konca meseca naj bi bil projekt končan in upa, da bo hitro sledila izvedba.

SUZANA KRAŠNA je vprašala, kako je zanimanje za vrtičke?

TADEJ BEOČANIN je rekel, da so bili najprej ponujeni tistim, ki so jih umikali z dosedanjih. Dodali so še javni poziv. V 2. dneh se je nabralo toliko vlog, da so zbiranje ustavili, saj je bilo več interesa, kot je vrtov (101 vrtiček). Jutri je podpis pogodb z zakupniki. Glede na dodatno izkazan interes bodo poiskali še kako lokacijo.

3. Odlok o spremembah Odloka o priznanjih Občine Ajdovščina

TADEJ BEOČANIN je podal uvodno obrazložitev. MATJAŽ BAJEC je povedal, da so na komisiji sprejeli pozitivno mnenje in občinskemu svetu predlagajo, da sprejme odlok. Predlagajo še dopolnitev 2. člena z besedo »izjemoma«.

JOŽKO PREMRN je dejal, da je razpis že v teku. Ali odlok sprejemajo za naslednji razpis, ali za tega, ki je bil? Izjemoma – kaj to pomeni? Kdaj bo in kdaj ne? To bi moralo biti konkretizirano.

TADEJ BEOČANIN je povedal, da bo odlok začel veljati po objavi v Uradnem listu. Sprememba se nanaša na podeljevanje priznanj in bodo podeljena s spremembami že v letošnjem letu. Lahko bi specificirali besedo »izjemoma«, vendar na koncu še vedno odloča občinski svet in lahko presodi, kdaj se je izjemen pogoj zgodil. Razmišljali so o konkretizaciji, vendar bi se lahko zgodilo, da izjemne situacije, ko bi jo želeli uporabiti, ne bi bilo noter. Določba ne sme veljati kot pravilo, ampak res kot izjema. Častni občan se že po defoltu podeljuje izjemoma.

ADAM RASPOR je vprašal, če se lahko podeli samo eno.

TADEJ BEOČANIN je dejal, da priznanje »častni občan« ni omejeno in to se ne spreminja.

JOŽKO PREMRN je dejal, da ne piše roka, do kdaj lahko župan da predlog.

TADEJ BEOČANIN je rekel, da je mišljeno kadarkoli. Zato se to besedilo uvršča, saj se v času razpisa tako ali tako lahko predlaga. Občinski svet se mora strinjati. Lahko se nekaj zgodi septembra in župan takrat predlaga komisiji, občinski svet odloča oktobra, priznanje pa bo podeljeno 5. maja.

Ker ni želel nihče več razpravljati, je predsedujoči predlagal glasovanje o odloku v I. obravnavi.
H glasovanju se je prijavilo 21 svetnikov. ZA je glasovalo 18 svetnikov. Predsedujoči je ugotovil, da je odlok v I. obravnavi   sprejet.

Predsedujoči je predlagal glasovanje o sklepu, da se izvede II. obravnava odloka v enakem besedilu, kot je bil sprejet v I. obravnavi. ZA je glasovalo 18 svetnikov. Predsedujoči je ugotovil, da je sklep sprejet.

Ker ni želel nihče več razpravljati, je predsedujoči predlagal glasovanje o odloku v II. obravnavi.

ZA je glasovalo 17 svetnikov. Predsedujoči je ugotovil, da je Odlok o spremembi Odloka o priznanjih Občine Ajdovščina v II. obravnavi sprejet.

Odlok o spremembah Odloka o priznanjih Občine Ajdovščina (I. obravnava)
Odlok o spremembah Odloka o priznanjih Občine Ajdovščina (sklep)
Odlok o spremembah Odloka o priznanjih Občine Ajdovščina (II. obravnava)
4. Letno poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta lokalnega energetskega koncepta

TOMAŽ JAKIN je podal uvodno obrazložitev. KATJA MUŽINA je povedala, da so na odboru prejeli pozitivno mnenje, in predlagajo občinskemu svetu, da sklep sprejme.

MIHA KAPELJ je rekel, da lepo, da si občina prizadeva za trajnostno energijo. Ne bi se hvalil s 6 tonami privarčevanega CO2. Na svoji sončni v letno prihrani 7 ton.

TOMAŽ JAKIN je rekel, da so kolesarske poti tisti podatki, ki ni merljivi, vendar je prav, da se dotaknejo tudi tega podatka.

MIHA KAPELJ je vprašal, na katere javne zgradbe bodo še namestili sončne elektrarne?

TOMAŽ JAKIN je rekel, da je predvidenih 18 objektov. Najprej je treba pregledati statiko objekta in pravilno usmerjenost. Z ekipo so obiskali te objekte, izmerili površino, naklone,... Pridobiti je potrebno soglasje Elektro Primorska, ki pove, da dovodni kabel ustreza, da je trafo postaja dovolj blizu. Za 5 objektov imajo že zagotovilo in nadaljujejo. Res delajo intenzivno naprej.

TADEJ BEOČANIN je rekel, da je bilo pred kratkim na razpis danih 6 objektov z vsemi soglasji. Z vidika omejitev so elektrarne na zaščitenih objektih tudi prepovedane. Te omejitve, s katerimi se srečujejo tudi občani, so številne. Verjame, da bodo uspeli zagotavljati čim več. Tudi za potrebe delovanja namakalnega sistema bodo uporabili energijo iz sončnih elektrarn, da bodo znižali strošek delovanja sistema. Na več frontah so odprte aktivnosti.

Ker ni želel nihče več razpravljati, je predsedujoči predlagal glasovanje o naslednjem sklepu:

»1. Potrdi se Letno poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta Lokalnega energetskega koncepta in njihovih učinkih za leto 2021.

 1. Sklep velja takoj.«

  H glasovanju se je prijavilo 24 svetnikov. ZA je glasovalo 24 svetnikov. Predsedujoči je ugotovil, da je sklep sprejet.

Letno poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta lokalnega energetskega koncepta (sklep)
5. Letno poročilo o delu in porabi sredstev Nadzornega odbora za leto 2021;

TADEJ BEOČANIN je povedal, da je predsednik tu, če ga želi kdo kaj vprašati. Ker ni želel nihče razpravljati, je predsedujoči predlagal glasovanje o sklepu:

»Občinski svet Občine Ajdovščina se je seznanil z Letnim poročilom o delu in porabi sredstev Nadzornega odbora za leto 2021.«

H glasovanju se je prijavilo 24 svetnikov. ZA je glasovalo 24 svetnikov. Predsedujoči je ugotovil, da je predlagan sklep sprejet.

Letno poročilo o delu in porabi sredstev Nadzornega odbora za leto 2021 (sklep)
6.  Letna poročila javnih zavodov, katerih ustanovitelj je Občina Ajdovščina, in soglasja k razporeditvi presežkov (pri posameznem zavodu)
 • Lekarna Ajdovščina KATJA KRUŠIČ je podala uvodno obrazložitev. IGOR ČESNIK je povedal, da so poročilo obravnavali na odborih in sprejeli pozitivno mnenje k sklepu in predlagajo, da ga občinski svet sprejme. ADAM RASPOR je dejal, da cilj zavoda ne sme biti pridobivanje dobička. Ali zavod sledi temu cilju? Imajo 225.000 € dobička, manjka podatek o akontacijskem izplačanem dobičku, kar pomeni 345.000 € dobička. To je veliko in je daleč od cilja, da bi sledili navedbi zakona. Ali so kake možnosti, da bi občina podala koncesijo kakemu zasebniku, da bi imeli normalno konkurenco? Če se kaj financira iz proračuna, bi mogoče lahko razmerje spremenili. Če preračunajo na štv. prebivalcev 20.000, je to nekako 16 eur na prebivalca. Največ njihove storitve potrebujejo starejših, ki imajo nizke pokojnine in so že zaradi bolezni prizadeti. TADEJ BEOČANIN je dejal, da ni noben zavod ustanovljen z namenom dobička. Ni pa narobe, če ga nekaj ustvarijo, če v popolnosti izvršujejo svoje poslanstvo. Lekarna ima tradicionalno vsako letno dobiček, letos malo več. Lekarna ni financirana iz proračuna, razen študentsko delo v poletnem času. Ko se bo postavljala še ena enota, se bo dobiček zmanjšal. Povečali se bodo stroški dela za ne bistveno večji promet. Imajo ustrezno podlago, da si to širitev mreže lahko privoščijo. Koncesiji ni naklonjen. Zavod deluje izjemno dobro, in pokriva mrežo v celoti. Njegovo stališče je, da dodatne enote odpira javni zavod. JANEZ TRATNIK je vprašal, zakaj bolj točno bo namenjen dobiček - prostori in oprema. To je bilo verjetno mišljeno pred donacijo. KATJA KRUŠIČ je rekla, da je namenjeno za investicije – za prenovo ali še eno novo lekarno. Vse je bilo načrtovano pred dogodkom, ki se je zgodil v petek. TADEJ BEOČANIN je dejal, da piše v donatorski pogodbi, da bodo iskali dodatne vire, da bo lahko projekt realiziran, torej vključno s presežki, ki jih zavodi ustvarjajo. JANEZ TRATNIK je ugotavljal, da potrjuje nekaj, za kar sredstva ne bodo porabljena. TADEJ BEOČANIN je dejal, da zavod sredstva namenja investicijam. Zavod torej ne sme porabiti sredstev za nekaj drugega, kar ni investicija ali oprema. Tudi v preteklih letih so presežke akumulirali za ta namen, in bodo tega še dodali. IGOR ČESNIK je vprašal, kako zalogo covid testov ima trenutno lekarna in kaka je marža pri enoti. KATJA KRUŠIČ je rekla, da je zaloga cca 600 po 5 testov skupaj. Izvedli so javno naročilo in je cena nekaj čez 5 eur. Testi imajo točko z receptom, ali brez recepta. Točnega podatka ne ve, lahko pa jim preračunajo in pošljejo. ALOJZ KLEMENČIČ je vprašal, ali je lekarna sedaj vpeta v javno naročanje? KATJA KRUŠIČ je povedala, da so v sklopu lekarniške zbornice pristopili k projektu za izvajanje tega postopka. Nihče v Sloveniji še ni uspel priti do zaključka, razen za teste. ALOJZ KLEMENČIČ je rekel, da so nekateri privatniki zelo iznajdljivi in dosegajo boljše nabavne pogoje. To pričakovanje, da bodo sledili zakonu, traja že precej let. Težko je razumeti, da se to ne da. KATJA KRUŠIČ je rekla, da so v okviru lekarniške zbornice šli že tretjič v ta projekt. TADEJ BEOČANIN je dodal, da na nivoju države teče sistem skupnega javnega naročanja, v katerega so vključene skoraj vse lekarne. Javna naročila so bila objavljena oz. izpeljana, vendar tudi razveljavljena. V sodelovanju z lekarniško zbornico je skušal na ministrstvu nekaj premakniti, vendar bo potrebno sodelovanje vseh resornih ministrstev (zdravje, MJU). Obstoječi zakon je presplošen, da bi bil lahko apliciran za lekarniško dejavnost. ALOJZ KLEMENČIČ je dejal, da se zadeva vleče že zelo dolgo. Nekaj časa je bilo zelo kritično, ker se je zavodu očitalo, da ne izvaja naročil, kot bi jih moral po zakonu. Ker ni želel nihče razpravljati, je predsedujoči predlagal glasovanje o naslednjem sklepu: »Lekarni Ajdovščina se podaja soglasje k razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki iz leta 2021, kot je predlagano in specificirano v prilogi tega sklepa.« H glasovanju se je prijavilo 25 svetnikov. ZA je glasovalo 25 svetnikov.

 • Zdravstveni dom Ajdovščina EGON STOPAR je podal uvodno obrazložitev. IGOR ČESNIK je povedal, da so poročilo obravnavali na odboru za finance in odbor za družbene zadeve ter sprejeli pozitivno mnenje k sklepu in predlagajo, da ga občinski svet sprejme. BRUNA KASTELIC je ponovila, da je bil na svetu zavoda sprejet sklep, da bi se ponovno vzpostavila nujna reševalna pomoč. Predlaga, da stopijo skupaj, da se pospeši aktivacijo ponovnega umeščanja postaje v Ajdovščino. Ker ni želel nihče razpravljati, je predsedujoči predlagal glasovanje o naslednjem sklepu: »Zdravstvenemu domu Ajdovščina se podaja soglasje k razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki iz leta 2021, kot je predlagano in specificirano v prilogi tega sklepa.« ZA je glasovalo 25 svetnikov. Predsedujoči je ugotovil, da je sklep sprejet.

 • Otroški vrtec Ajdovščina ALENKA MOČNIK je podala uvodno obrazložitev. IGOR ČESNIK je povedal, da so poročilo obravnavali na odboru za finance in odboru za družbene zadeve sprejeli pozitivno mnenje k sklepu in predlagajo, da ga občinski svet sprejme. JANEZ TRATNIK je vprašal, kak pogled ima direktorica na spremembo pravilnika komisije, ki ga je podal (pri razporeditvi ne bi imeli več prednosti neobčani OA, čeprav so vpisani 1. leto, pred otroci občanov, ki so se redno vpisali). Prav bi bilo, da bi imeli krajani tistega kraja prednost. ALENKA MOČNIK je rekla, da je bil pravilnik sprejet na obeh občinah. Največ točk pridobijo, če so občani občine ustanoviteljice. Ko je presežen vpis na lokaciji, se jim ponudi vpis v drugi enoti. Nekateri sprejmejo drugo enoto, drugi ne. Če nekdo že hodi v vrtec, se ga ob začetku novega šolskega leta premesti v enoto, kjer se sprostijo mesta. Ne bi bilo prav, da tiste otroke dajo v isto sito, kot tiste, ki se prvič vpišejo. Komisija obravnava samo novo vpisane otroke. JANEZ TRATNIK je vseeno menil, da bi morali imeti naši otroci prednost. TADEJ BEOČANIN je dejal, da je problem cikla, drugače naši občani dobijo točke. Ker ni želel nihče razpravljati, je predsedujoči predlagal glasovanje o naslednjem sklepu: »Otroškemu vrtcu Ajdovščina se podaja soglasje k razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki iz leta 2021 in preteklih let, kot je predlagano in specificirano v prilogi tega sklepa.« ZA je glasovalo 22 svetnikov. Predsedujoči je ugotovil, da je sklep sprejet.

 • Lavričeva knjižnica Ajdovščina ARTUR LIPOVŽ je podal uvodno obrazložitev. IGOR ČESNIK je povedal, da so poročilo obravnavali na odboru za finance in odboru za družbene zadeve ter sprejeli pozitivno mnenje k sklepu in predlagajo, da ga občinski svet sprejme. Ker ni želel nihče razpravljati, je predsedujoči predlagal glasovanje o naslednjem sklepu: »Lavričevi knjižnici Ajdovščina se podaja soglasje k razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki iz leta 2021 in preteklih let, kot je predlagano in specificirano v prilogi tega sklepa.« ZA je glasovalo 22 svetnikov. Predsedujoči je ugotovil, da je sklep sprejet.

 • GRC Ajdovščina BLAŽ MLEČNIK je podal uvodno obrazložitev. Povedal je še, da je požar na Kovku zagorel v nedeljo, in se je hitro razširil. Uspeli so ga zajeziti na robu gore. Sodelovale so tudi druge enote, ter helikopter slovenske vojske. Zaradi močne burje so se pojavljali ponovni vžigi in imajo še vedno požarno stražo. Zahvaljuje se vsem gasilskim enotam, županu in ostalim, oz. svoji enoti. Opozoril je še, da je razglašena velika požarna ogroženost oz. prepoved kurjenja v naravi. KAZIMIR ČEBRON je povedal, da so poročilo obravnavali na odboru za finance in odboru za okolje ter sprejeli mnenje, da se presežek ne razporedi in predlagajo, da občinski svet sprejme predlagan sklep. JANEZ TRATNIK je vprašal, kako to, da ni bila opravljena natančna analiza požara v Dolgi Poljani? Ali se mogoče kake stvari prikriva? Mogoče nedelovanje kakega vozila in je požar ušel nadzoru. Ali poteka požarna straža na podjetju Kurivo, kot je potrebno, ali pa se niso vršile in se je s podpisi za nazaj ponarejalo stvari brez opravljenega dela? Ali se je, oz. se, v njihovi enoti dogaja kak mobing? BLAŽ MLEČNIK je povedal, da je bila analiza opravljena kmalu po požaru s poveljnikom GZA in regijskim poveljnikom. Zaradi covid ukrepov ni bila obravnava v širšem obsegu. Podrobna analiza je bila opravljena na strokovnem svetu. Za Kurivo ne opravljajo več požarnih straž, saj so prekinili pogodbo. Za mobing pa ni dobil nobene prijave. MATJAŽ BAJEC se je zahvali GRC in vsem gasilcem za vso pomoč pri gašenju. Ko je videl, da gori zraven hiše, se je zavedal, da se je vsak vložek v gasilstvo obrestoval. Organiziranost je bila na visokem nivoju. Čakajo še dež drug teden. Hvala! ALOJZ KLEMENČIČ je dejal, da bo to, kar bodo delali za podjetja, tržna dejavnost v celoti. Pri njih velja pravilo, da si del prihodka lahko brez soglasja delijo v plače. Sedaj bo prihodek kar velik in ne ve, če ne bo šlo v plače, in kar bo stroškov za tržno dejavnost, pa v javno službo. BLAŽ MLEČNIK je dejal, da občina ne zagotavlja v celoti sredstev za plače, ampak jih morajo sami pridobivati na trgu. TADEJ BEOČANIN je dodal, da je moral center za to, da bo lahko izvajal požarno varovanje, zaposliti 4 dodatne operativne gasilce. Pokrivali jih bodo iz proračuna in iz tržne dejavnosti. Večina virov iz te tržne dejavnosti bo torej šla za zagotavljanje plač za te 4 gasilce. Dodatke iz uspešnosti pa lahko izplačajo vsem gasilcem.
  BLAŽ MLEČNIK je dejal, da zavod ima možnost razdeliti ½ iz tržne dejavnosti med zaposlene. Do sedaj tega še niso nikoli izvedli. Vedno se dobiček usmerja za nakup osnovne opreme oz. za razvoj dejavnosti. ALOJZ KLEMENČIČ je rekel, da delovanje zavoda zelo dobro pozna, ker je bil 2 mandata član sveta zavoda. Rad bi jih opozoril, da jih ne bo premagala skušnjava, da bi delili v plače, ker bo tržna dejavnost znatno višja. Drugo leto jim bodo pogledali pod prste. Ker ni želel nihče več razpravljati, je predsedujoči predlagal glasovanje o naslednjem sklepu: »Javnemu zavodu Gasilsko reševalni center Ajdovščina se poda soglasje k razporeditvi nerazporejenega presežka prihodkov nad odhodki iz leta 2021, kot je predlagano in specificirano v Sklepu o razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki iz leta 2021 št. 49-1/2022 z dne 18. 2. 2022, ki ga je sprejel Svet Gasilsko reševalnega centra Ajdovščina na svoji 6. redni seji dne 18. 2. 2022, in je priloga tega sklepa.«

  ZA je glasovalo 24 svetnikov. Predsedujoči je ugotovil, da je sklep sprejet. Regijska razvojna agencija ROD Ajdovščina

BRIGITA ŠTOLFA je podala uvodno obrazložitev. IGOR ČESNIK je povedal, da so poročilo obravnavali na odboru za finance ter odboru za gospodarstvo in sprejeli pozitivno mnenje k sklepu, zato predlagajo, da ga občinski svet sprejme. Ker ni želel nihče več razpravljati, je predsedujoči predlagal glasovanje o naslednjem sklepu: »Regijski razvojni agenciji ROD Ajdovščina se podaja soglasje k razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki iz leta 2021, kot je predlagano in specificirano v predlogu o porabi presežka, ki je priloga tega sklepa.« ZA je glasovalo 25 svetnikov. Predsedujoči je ugotovil, da je sklep sprejet.

 • GRC Ajdovščina BLAŽ MLEČNIK je podal uvodno obrazložitev. IGOR ČESNIK je povedal, da so poročilo obravnavali na odboru za finance in odboru za okolje ter sprejeli pozitivno mnenje k soglasju k razporeditvi presežkov in predlagajo, da ga občinski svet sprejme. Ker ni želel nihče več razpravljati, je predsedujoči predlagal glasovanje o naslednjem sklepu: »Javnemu zavodu Gasilsko reševalni center Ajdovščina se poda soglasje k razporeditvi nerazporejenega presežka prihodkov nad odhodki iz leta 2021, kot je predlagano in specificirano v Sklepu o razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki iz leta 2021 št. 49-1/2022 z dne 18. 2. 2022, ki ga je sprejel Svet Gasilsko reševalnega centra Ajdovščina na svoji 6. redni seji dne 18. 2. 2022, in je priloga tega sklepa.«

  ZA je glasovalo 24 svetnikov. Predsedujoči je ugotovil, da je sklep sprejet. Javni zavod za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina

ERIKA LOJK je podala uvodno obrazložitev. IGOR ČESNIK je povedal, da so poročilo obravnavali na odboru za finance in odboru za gospodarstvo ter se z njim seznanili. IGOR ČESNIK je rekel, da so različni mediji, ki jih uporabljajo za predstavitev. Dobil je občutek, da se objavlja 70: 30 v korist Nove Gorice. Dogodki od tam so opisani na dolgo in široko, od Ajdovščine manj. ERIKA LOJK je rekla, da so v NG rekli obratno. Objavljajo stvari, ki so pomembne za razvoj turizma. V različnih medijih skušajo vplivati na različne ciljne skupine. ALOJZ KLEMENČIČ je dejal, da naj bi bilo 152.000 nočitev v vseh treh občinah, v naši občini je bilo 18.500 € turistične takse. V celem sklopu nočitev imajo slab doseg, ali pa ne pobirajo takse. Leta 2020 se je zavod ustanavljal in je najel pisarno odvetnice. Samo za razpis je plačal 6000 €, pa so tukaj 3 občine s kopico pravnikov. Če so ena destinacija, bi se morali dogovoriti za enake turistične takse. Stroški so v Ajdovščini zelo visoki napram NG. Kako se to balansira? ERIKA LOJK je povedala, da podatek nočitev ne drži. Dobijo jih iz statistik, kjer se registrirajo nočitve, podatke o taksah pa posredujejo občine. Prihaja tudi do terjatev pri posameznih ponudnikih. TADEJ BEOČANIN je dejal, da k razliki pomembno doprinesejo oprostitve turističnih taks. Lahko pride cel avtobus potnikov ene šole, društva…, kjer ni takse, se pa registrira nočitev. Dejstvo pa je, da imajo na našem območju malo namestitev. Sedaj so ogromno naredili na nivoju kampov, glampingov , hotelska ponudba pa jim manjka. ERIKA LOJK je glede razpisa rekla, da so že lani dali odgovor na enako vprašanje. Sedaj delajo z internimi resursi, kar ne gre, dajo ven. Letno so namenili temu manj kot 3000 eur. Mesta in podeželje imajo različne takse, kar je praksa v Sloveniji. Na višine zavod ne vpliva, pač pa svetniki to potrjujejo. Ta praksa je primerljiva z ostalimi občinami. Plače – v zavodu je ona in sodelavka, in so plačane s strani vseh 3 občin. Ostale plače so glede na štev. zaposlenih v posameznih TICih v občinah, v Ajdovščini so dve. Ker ni želel nihče več razpravljati, je predsedujoči predlagal, da sprejmejo seznanitveni sklep: »Občinski svet Občine Ajdovščina se je seznanil z letnim poročilom Javnega zavoda za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina in soglasjem k razporeditvi presežka.«

ZA je glasovalo 24 svetnikov. Predsedujoči je ugotovil, da je sklep  sprejet.
 • Pilonova galerija Ajdovščina TINA PONEBŠEK je podala uvodno obrazložitev. IGOR ČESNIK je povedal, da so poročilo obravnavali na odboru za finance in odboru za družbene zadeve ter sprejeli pozitivno mnenje k sklepu in predlagajo, da ga občinski svet sprejme. Ker ni želel nihče razpravljati, je predsedujoči predlagal glasovanje o naslednjem sklepu: »Pilonovi galeriji Ajdovščina se podaja soglasje k razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki iz leta 2021, kot je predlagano in specificirano v prilogi tega sklepa.« ZA je glasovalo 24 svetnikov. Predsedujoči je ugotovil, da je sklep sprejet. Zavod za šport Ajdovščina

UROŠ PINTAR je podal uvodno obrazložitev. IGOR ČESNIK je povedal, da so poročilo obravnavali na odboru za finance in odboru za družbene zadeve ter sprejeli pozitivno mnenje k sklepu in predlagajo, da ga občinski svet sprejme. JANEZ TRATNIK je vprašal, zakaj imajo zaostrene pogoje za obisk bazena? Določene so kopalke oz. prepovedane kopalne hlače. UROŠ PINTAR je dejal, da so kopalke predpisane od leta 2019. Na letnem kopališču so bili s standardi vode na meji. Stanje bazenske vode se je po tem bistveno izboljšalo. Mladostniki so namreč prej prihajali s hlačami, ki so jih imeli cel dan na sebi in so šli z njimi v vodo. DAVID KOREN je pohvalil zavod, saj so bili lani kljub razmeram aktivni. Zanima ga, ali je upad kopalcev, ker se je odprl bazen v NG. Kako bodo obiskovalce privabili nazaj? UROŠ PINTAR je rekel, da so izredno veseli, da imajo notranji bazen tudi v NG. Upada pa ne beležijo, saj je namen našega bazena učenje plavanja in ni namenjen kakim večjim aktivnostim. JURKO PERGAR je rekel, da jih letos lahko pohvali, saj je komunikacija med uporabniki in zavodom na nivoju. Lanski problemov ni več. Res se je treba truditi, da pridejo do sredstev za sanacijo objekta. Ker ni želel nihče razpravljati, je predsedujoči predlagal glasovanje o naslednjem sklepu: »Zavodu za šport Ajdovščina se podaja soglasje k razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki iz leta 2021 in preteklih let, kot je predlagano in specificirano v prilogi tega sklepa.« ZA je glasovalo 24 svetnikov. Predsedujoči je ugotovil, da je sklep sprejet.

 • Ljudska univerza Ajdovščina EVA MERMOLJA je podala uvodno obrazložitev. IGOR ČESNIK je povedal, da so poročilo obravnavali na odboru za finance in odboru za družbene zadeve ter sprejeli pozitivno mnenje k sklepu in predlagajo, da ga občinski svet sprejme. ALOJZ KLEMENČIČ je dejal, da je delovanje zavoda fantastično glede na 500.000 eur na računu. Kot ustanovitelji bi morali naročiti univerzi, da iz teh sredstev naredi nekaj za občane, kar do sedaj še ni naredila. Napr. starejše ljudi bi naučili napisati elektronsko pošto, da pridejo do zdravnika. Ustanovitelj ne opravlja funkcije, če imajo toliko sredstev. TADEJ BEOČANIN je rekel, da ni smiselno zmanjševati akumuliran dobiček, ampak ga je bolje nameniti novim programom, ki jih bo občina vodila. Razdelitev presežka potrjuje svet zavoda. Predlagane programe že izvajajo. Dobička ne bodo namenili potrošnji, ampak investirali v smiselne namene. ALOJZ KLEMENČIČ je vprašal direktorico, kaj bodo z vsemi sredstvi? EVA MERMOLJA je rekla, da jih bodo porabi v skladu z usmeritvami. JANEZ TRATNIK je vprašal, kdaj bodo prišli na Col opravljati program izobraževanje odraslih? EVA MERMOLJA je rekla, da so pozvali vse KS. Če ni bil na sestanku, ga vabi, da izrazijo interes. MARJAN VIDMAR je menil, da so nekatere storitve predrage. Tečaj angleščine stane 200 eur na osebo, 9 se jih prijavi. Misli, da bi morali znižati ceno, da bi prišlo več udeležencev. 1 % tržijo od uporabnikov, drugače imajo podjetja. EVA MERMOLJA je pojasnila, da večino programov izvajajo brezplačno, saj se prijavljajo na različne evropske projekte. Vključene so cilje skupine. Asortiman je zelo različen. Za ta sredstva naredijo ogromno. Ker ni želel nihče razpravljati, je predsedujoči predlagal glasovanje o naslednjem sklepu: »Ljudski univerzi Ajdovščina se podaja soglasje k razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki iz leta 2021, kot je predlagano in specificirano v prilogi tega sklepa.« ZA je glasovalo 24 svetnikov. Predsedujoči je ugotovil, da je sklep sprejet.
 • Osnovna šola Šturje, Ajdovščina LEA VIDMAR je podala uvodno obrazložitev. IGOR ČESNIK je povedal, da so poročilo obravnavali na odboru za finance in odboru za družbene zadeve ter sprejeli pozitivno mnenje k sklepu in predlagajo, da ga občinski svet sprejme. Ker ni želel nihče razpravljati, je predsedujoči predlagal glasovanje o naslednjem sklepu: »Osnovni šoli Šturje, Ajdovščina se podaja soglasje k razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki iz leta 2021 in preteklih let, kot je predlagano in specificirano v prilogi tega sklepa.« ZA je glasovalo 25 svetnikov. Predsedujoči je ugotovil, da je sklep sprejet.
 • Osnovna šola Col JERNEJ FERJANČIČ je podal uvodno obrazložitev. IGOR ČESNIK je povedal, da so poročilo obravnavali na odboru za finance in odboru za družbene zadeve ter sprejeli pozitivno mnenje k sklepu in predlagajo, da ga občinski svet sprejme. JANEZ TRATNIK je vprašal, kaj pa ostali del? Kakšna je klima na šoli? JERNEJ FERJANČIČ je dejal, da je dobra klima med zaposlenimi. Ko so bili pozvani s strani staršev, so takoj pristopili k reševanju. Ker ni želel nihče razpravljati, je predsedujoči predlagal glasovanje o naslednjem sklepu: »Osnovni šoli Col se podaja soglasje k razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki iz leta 2021, kot je predlagano in specificirano v prilogi tega sklepa.« ZA je glasovalo 25 svetnikov. Predsedujoči je ugotovil, da je sklep sprejet. Osnovna šola Danila Lokarja Ajdovščina

IRENA KODELE KRAŠNA je podala uvodno obrazložitev. IGOR ČESNIK je povedal, da so poročilo obravnavali na odboru za finance in odboru za družbene zadeve in niso sprejeli pozitivnega mnenja in predlagajo, da občinski svet ne da soglasja k razporeditvi presežka. ALOJZ KLEMENČIČ je dejal, da so med občani krožile dve zadevi - plača pomočnice ravnateljice, ter nesrečno slikanje otrok. IRENA K. KRAŠNA je pojasnila, da je bilo pri plači zamolčano, da ni samo plača, ampak vsi prejemki. Zraven je bila delovna uspešnost, ki jo izplačujejo na ½ leta. Za drugo zadevo poteka kriminalistična preiskava in bodo o vsem obveščeni. TADEJ BEOČANIN je rekel, da lahko pohvali ravnateljico, da je zadeva s strani šole zelo korektno tekla. To je v veliki meri pripomoglo, da so se tudi starši umirili. ALOJZ KLEMENČIČ je dejal, da je glede na oceno slabše ocenjeno vodenje šole samo še na OŠ Ščavnica. Ali so res dobri in jih skušajo disciplinirati, ali niso dobri? IRENA K. KRAŠNA je rekla, da glasujejo oni. Ker ni želel nihče več razpravljati, je predsedujoči predlagal glasovanje o naslednjem sklepu: »Osnovni šoli Danila Lokarja Ajdovščina se ne poda soglasje k razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki iz leta 2021 in preteklih let, kot je predlagano in specificirano v prilogi tega sklepa.« ZA je glasovalo 16, PROTI 8 svetnikov. Predsedujoči je ugotovil, da je sklep sprejet.

Osnovna šola Otlica

DANIJELA LIKAR je podala uvodno obrazložitev. IGOR ČESNIK je povedal, da so poročilo obravnavali na odboru za finance in odboru za družbene zadeve in sprejeli pozitivno mnenje k sklepu in predlagajo, da ga občinski svet sprejme. Ker ni želel nihče razpravljati, je predsedujoči predlagal glasovanje o naslednjem sklepu: »Osnovni šoli Otlica se podaja soglasje k razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki iz leta 2021 in preteklih let, kot je predlagano in specificirano v prilogi tega sklepa.« ZA je glasovalo 24 svetnikov. Predsedujoči je ugotovil, da je sklep sprejet.

Osnovna šola Dobravlje

MIRJAM KALIN je podala uvodno obrazložitev. V imenu vseh je želela pojasniti nesoglasja glede delovne uspešnosti. Ko komunicirajo, marsikdaj ne razumejo drug drugega. Boji se, da so nastale zgodbe. Če so prej zamudili priložnosti pogovorov, je prav, da se vzpostavijo. Misli, da so vse predane delavke, želijo si dobrega sodelovanja. Ministrstvo jim je dodelilo naloge, da vodijo epidemijo, ker NJZ ni zmoglo več. Imeli so dogovor, da jih lahko starši kličejo do 22. ure. Ni bilo izplačila nadur, zato bi bil to nek skromen znesek za opravljeno delo. IGOR ČESNIK je povedal, da so poročilo obravnavali skupaj z odborom za družbene zadeve, sprejeli pozitivno mnenje k sklepu in predlagajo, da ga občinski svet sprejme. MIHA KAPELJ je ugotavljal, da se namenja sredstva za http opremo. Ali bodo ponovno kupili prenosnike, saj so jih dobili. Če bo kaj ostalo, bi predlagal ureditev košev na igrišču. MIRJAM KALIN je rekla, da niso navedli višine sredstev, ker ne vejo, kaj se bo še zgodilo. Včasih morajo imeti pri teh razpisih zagotovljena lastna sredstva. Prenosnike bi kupili za učitelje, da lahko izvajajo pouk, ko se morajo seliti po učilnicah. Stacionarni so stari in jih ne bi kupovali. Koše ima v upravljanju KS. Govorila je z delavko občinske uprave. Ker morajo imeti ustrezne certifikate, bodo naročilo izvedli oni. Koši so bili menjani 2 leti nazaj in so bili sad vandalizma. IGOR ČESNIK je vprašal, koliko je otrok v Vipavskem Križu, in kakšni so pogoji? MIRJAM KALIN je rekla, da je 76 otrok, 70 jih bo. Pogoji za telovadbo so skromni. IGOR ČESNIK je dejal, da je to ena večjih šol in nima telovadnice. Šola bi se morala seliti na Cesto, da bo dovolj možnosti. Ker ni želel nihče razpravljati, je predsedujoči predlagal glasovanje o naslednjem sklepu: »Osnovni šoli Dobravlje se podaja soglasje k razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki iz leta 2021 in preteklih let, kot je predlagano in specificirano v prilogi tega sklepa.« ZA je glasovalo 24 svetnikov. Predsedujoči je ugotovil, da je sklep sprejet. Glasbena šola Vinka Vodopivca Ajdovščina

BERNARDA PAŠKVAN je podala uvodno obrazložitev. IGOR ČESNIK je povedal, da so poročilo obravnavali na odboru za finance in odboru za družbene zadeve ter sprejeli pozitivno mnenje k sklepu in predlagajo, da ga občinski svet sprejme. SUZANA KRAŠNA je povedala, da so poročilo obravnavali na in sprejeli pozitivno mnenje, zato predlagajo, da ga občinski svet sprejme. IVAN KRAŠNA se je zahvalil direktorici za pomoč enemu boljših zborov v dolini, ki so se nanjo obrnili zelo pozno, vendar jim je s svojo pripravljenostjo rešila problem. Hvala. Ker ni želel nihče več razpravljati, je predsedujoči predlagal glasovanje o naslednjem sklepu: »Glasbeni šoli Vinka Vodopivca Ajdovščina se podaja soglasje k razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki iz leta 2018, 2019 in 2020, kot je predlagano in specificirano v prilogi tega sklepa.« ZA je glasovalo 22 svetnikov. Predsedujoči je ugotovil, da je sklep sprejet. Regijska razvojna agencija ROD Ajdovščina

BRIGITA ŠTOLFA je podala uvodno obrazložitev. IGOR ČESNIK je povedal, da so poročilo obravnavali na odboru za finance in odboru za gospodarstvo ter sprejeli pozitivno mnenje k sklepu in predlagajo, da ga občinski svet sprejme. Ker ni želel nihče razpravljati, je predsedujoči predlagal glasovanje o naslednjem sklepu: »Regijski razvojni agenciji ROD Ajdovščina se podaja soglasje k razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki iz leta 2021, kot je predlagano in specificirano v predlogu o porabi presežka, ki je priloga tega sklepa.« ZA je glasovalo 24 svetnikov. Predsedujoči je ugotovil, da je sklep sprejet.

Letna poročila javnih zavodov, katerih ustanovitelj je Občina Ajdovščina, in soglasja k razporeditvi presežkov (pri posameznem zavodu): (Glasbena šola Vinka Vodopivca Ajdovščina)
Letna poročila javnih zavodov, katerih ustanovitelj je Občina Ajdovščina, in soglasja k razporeditvi presežkov (pri posameznem zavodu): (Regijska razvojna agencija ROD Ajdovščina)
Letna poročila javnih zavodov, katerih ustanovitelj je Občina Ajdovščina, in soglasja k razporeditvi presežkov (pri posameznem zavodu): (Osnovna šola Dobravlje)
Letna poročila javnih zavodov, katerih ustanovitelj je Občina Ajdovščina, in soglasja k razporeditvi presežkov (pri posameznem zavodu): (Osnovna šola Otlica)
Letna poročila javnih zavodov, katerih ustanovitelj je Občina Ajdovščina, in soglasja k razporeditvi presežkov (pri posameznem zavodu): (Osnovna šola Danila Lokarja Ajdovščina)
Letna poročila javnih zavodov, katerih ustanovitelj je Občina Ajdovščina, in soglasja k razporeditvi presežkov (pri posameznem zavodu): (Javni zavod za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina)
Letna poročila javnih zavodov, katerih ustanovitelj je Občina Ajdovščina, in soglasja k razporeditvi presežkov (pri posameznem zavodu): (Osnovna šola Šturje, Ajdovščina)
Letna poročila javnih zavodov, katerih ustanovitelj je Občina Ajdovščina, in soglasja k razporeditvi presežkov (pri posameznem zavodu): (GRC Ajdovščina)
Letna poročila javnih zavodov, katerih ustanovitelj je Občina Ajdovščina, in soglasja k razporeditvi presežkov (pri posameznem zavodu): (Lekarna Ajdovščina)
Letna poročila javnih zavodov, katerih ustanovitelj je Občina Ajdovščina, in soglasja k razporeditvi presežkov (pri posameznem zavodu): (Ljudska univerza Ajdovščina)
Letna poročila javnih zavodov, katerih ustanovitelj je Občina Ajdovščina, in soglasja k razporeditvi presežkov (pri posameznem zavodu): (Zavod za šport Ajdovščina)
Letna poročila javnih zavodov, katerih ustanovitelj je Občina Ajdovščina, in soglasja k razporeditvi presežkov (pri posameznem zavodu): (Pilonova galerija Ajdovščina)
Letna poročila javnih zavodov, katerih ustanovitelj je Občina Ajdovščina, in soglasja k razporeditvi presežkov (pri posameznem zavodu): (Lavričeva knjižnica Ajdovščina)
Letna poročila javnih zavodov, katerih ustanovitelj je Občina Ajdovščina, in soglasja k razporeditvi presežkov (pri posameznem zavodu): (Otroški vrtec Ajdovščina)
Letna poročila javnih zavodov, katerih ustanovitelj je Občina Ajdovščina, in soglasja k razporeditvi presežkov (pri posameznem zavodu): (Zdravstveni dom Ajdovščina)
Letna poročila javnih zavodov, katerih ustanovitelj je Občina Ajdovščina, in soglasja k razporeditvi presežkov (pri posameznem zavodu): (Osnovna šola Col)
7.  Redna delovna uspešnost direktorjev javnih zavodov

Zdravstveni dom Ajdovščina

SUZANA KRAŠNA je povedala, da so na odboru sprejeli pozitivno mnenje, in predlagajo občinskemu svetu, da sklep sprejme.

Ker ni želel nihče več razpravljati, je predsedujoči predlagal glasovanje o naslednjem sklepu:
 1. Občinski svet Občine Ajdovščina podaja soglasje k višini dela plače za redno delovno uspešnost direktorju javnega zavoda Zdravstveni dom Ajdovščina, Egonu Stoparju, za leto 2021, ki jo je določil svet zavoda (doseganje meril: 100 %, masa plač 5 %).
 2. Občinski svet Občine Ajdovščina podaja soglasje k višini dela plače za redno delovno uspešnost pomočnice direktorja za zdravstveno nego javnega zavoda Zdravstveni dom Ajdovščina, Meliti Kerkoč, za leto 2021, ki jo je določil svet zavoda (doseganje meril: 100 %, masa plač 5 %). H glasovanju se je prijavilo 24 svetnikov. ZA je glasovalo 24 svetnikov. Predsedujoči je ugotovil, da je predlagan sklep sprejet.

Ljudska univerza Ajdovščina

SUZANA KRAŠNA je povedala, da so na odboru sprejeli pozitivno mnenje, in predlagajo občinskemu svetu, da sklep sprejme.

Ker ni želel nihče razpravljati, je predsedujoči predlagal glasovanje o naslednjem sklepu:

Občinski svet Občine Ajdovščina podaja soglasje k višini dela plače za redno delovno uspešnost direktorici Ljudske univerze Ajdovščina, Evi Mermolja, za leto 2021, ki jo je določil svet zavoda (doseganje meril: 100 %, masa plač 5 %).

 ZA je glasovalo 23 svetnikov.  Predsedujoči je ugotovil, da je predlagan sklep  sprejet. 

Glasbena šola Vinka Vodopivca Ajdovščina SUZANA KRAŠNA je povedala, da so na odboru prejeli negativno mnenje, in predlagajo občinskemu svetu, da sklep sprejme.

JOŽKO PREMRN je prosil za širšo obrazložitev, ker ne ve, zakaj se soglasja ne da (tudi za ostale zavode, kjer soglasja ni).

TADEJ BEOČANIN je dejal, da so na podlagi razgovorov, ki so jih opravili v okviru koalicijskih svetniških skupin, zavzeli osnovne usmeritve, skozi katere je podajal predloge. Glede na predhodno ugotovljeno večinsko voljo bo verjetno ta sklep sprejet.

JOŽKO PREMRN je vprašal, če lahko te usmeritve predstavi, da bodo vedeli, v čem je razlog.

TADEJ BEOČANIN je rekel, da o vsebini ne bi govoril.

JANEZ TRATNIK je ugotavljal, da so oni dali predlog, odbor pa sledi predlogu. Ali odbor ni samostojno telo?

TADEJ BEOČANIN je rekel, da je odbor samostojen in enako dobi gradivo, ter lahko sklep potrdi ali zavrne.

ALOJZ KLEMENČIČ je dejal, da njegova skepsa velja za vse šole. Že sam predlog je tak, da prejudicira odločitev OS. Pričakoval bi, da se da na glasovanje sklep sveta zavoda. Ni fer, da se prejudicira negativno mnenje. Če so se dogovorili, da tega ne bodo podprli, pač ne bodo.

TADEJ BEOČANIN je rekel, da je stvar izbire, kak sklep se predlaga. Sklepi so pripravljeni v skladu s preverjanjem večinske volje.

JANEZ TRATNIK je vprašal predsednico odbora, na podlagi kakih dejstev se je odbor odločil?

SUZANA KRAŠNA je rekla, da bi bili obveščeni, če bi imeli svojega člana v odboru, vendar je odstopil. Z vsem spoštovanjem do ravnateljev, ki so se sigurno trudili. Odbor ni ugotavljal in jih delil na pridne in nepridne. Pri predlogu za direktorja ZD in Lekarne so smatrali, da so 100 % upravičeni, ker so bile razmere v času corone res naporne. Pri Ljudski univerzi in Zavodu za šport so upoštevali tržno dejavnost, kjer so presegli svoje delovanje. Za ravnatelje so se strinjali, da so se trudili. Ali so 100 % dosegli, kar so si zastavili? Se potem v normalnem času trudijo 150 %?

MIHA KAPELJ je dejal, da nihče ni odstopil od nobenega odbora, ampak so predlagali razrešitev. To je malo kontradiktorno. Prej so bili presežki, sedaj niso dobri. Letos bi bil čas, da presežejo lansko zamero, in jim dajo, kar so predlagali sveti zavodov, ki jih ocenjujejo. Ne ve, če so oni tisti, ki poznajo njihovo uspešnost. Naslanjati bi se morali na svet zavoda, ker nimajo orodja.

MITJA TRIPKOVIĆ je rekel, da ne ocenjujejo ravnateljev, to delajo sveti zavodov, oni dajo samo soglasje. Kdor ve, da mora pridobiti soglasje, bo morali nekaj narediti za ta sredstva. Politika daje soglasja in usmeritve.

ALOJZ KLEMENČIČ je dejal, da je problem v vsebini, ne v štetju. Lani je bila Ajdovščina in še ena občina, ki ni dala uspešnosti. Letos bodo pa najbrž edini in to zaradi inata. Niti cent ne gre iz občinskega proračuna. Ko so se pogovarjali o združevanju šol, je bilo rečeno, da dokler država plačuje, pustijo, kot je. Ni prav, ker ne gre za 500 eur, gre za odnos – koliko so vložili in koliko dobijo.

UROŠ ŠTOR je povedal, da je v svetu zavoda OŠ Dobravlje in ve, kako se glasuje in kdo ima večino. Čeprav se skuša prikazati realno oceno, je na koncu preglasovan. Lani je bil nekdo kritičen do zavoda za šport, letos ga je pohvalil. Tudi sami so opazili, da se da še kaj narediti.

Ker ni želel nihče več razpravljati, je predsedujoči predlagal glasovanje o naslednjem sklepu:

Občinski svet Občine Ajdovščina ne poda soglasja k višini dela plače za redno delovno uspešnost ravnateljici Glasbene šole Vinka Vodopivca Ajdovščina, Bernardi Paškvan, za leto 2021, ki jo je določil svet zavoda (doseganje meril: 100 %, masa plač 5 %).

 ZA je glasovalo 15, PROTI 8 svetnikov.  Predsedujoči je ugotovil, da je predlagan sklep  sprejet. 

RRA ROD Ajdovščina

KATJA MUŽINA je povedala, da so na odboru sprejeli pozitivno mnenje, in predlagajo občinskemu svetu, da sklep sprejme.

Ker ni želel nihče razpravljati, je predsedujoči predlagal glasovanje o naslednjem sklepu:

Občinski svet Občine Ajdovščina podaja soglasje k višini dela plače za redno delovno uspešnost direktorice Regijske razvojne agencije ROD Brigite Habjan Štolfa, za leto 2021, ki jo je določil svet zavoda in kot izhaja iz priloženega sklepa.

 ZA je glasovalo 21 svetnikov.  Predsedujoči je ugotovil, da je predlagan sklep  sprejet. 

JZ za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina

KATJA MUŽINA je povedala, da so na odboru sprejeli pozitivno mnenje, in predlagajo občinskemu svetu, da sklep sprejme.

Ker ni želel nihče več razpravljati, je predsedujoči predlagal glasovanje o naslednjem sklepu:

Občinski svet Občine Ajdovščina podaja soglasje k višini dela plače za redno delovno uspešnost direktorice Javnega zavoda za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina Erike Lojk za leto 2021, ki jo je določil svet zavoda (doseganje meril: 85 %, masa plač: 3,5 %).

 ZA je glasovalo 22 svetnikov.  Predsedujoči je ugotovil, da je predlagan sklep  sprejet. 

Osnovna šola Dobravlje

SUZANA KRAŠNA je povedala, da so na odboru sprejeli negativno mnenje, in predlagajo občinskemu svetu, da sklep sprejme.

Ker ni želel nihče več razpravljati, je predsedujoči predlagal glasovanje o naslednjem sklepu:

Občinski svet Občine Ajdovščina ne poda soglasja k višini dela plače za redno delovno uspešnost ravnateljici Osnovne šole Dobravlje, Mirjam Kalin, za leto 2021, ki jo je določil svet zavoda (doseganje meril: 100 %, masa plač 5 %).

 ZA je glasovalo 14, PROTI 8 svetnikov.  Predsedujoči je ugotovil, da je predlagan sklep  sprejet. 

Osnovna šola Otlica

SUZANA KRAŠNA je povedala, da so na odboru sprejeli negativno mnenje, in predlagajo občinskemu svetu, da sklep sprejme.

Ker ni želel nihče več razpravljati, je predsedujoči predlagal glasovanje o naslednjem sklepu:

Občinski svet Občine Ajdovščina ne poda soglasja k višini dela plače za redno delovno uspešnost ravnateljici Osnovne šole Otlica, Danijeli Likar, za leto 2021, ki jo je določil svet zavoda (doseganje meril: 99 %, masa plač 5 %).

 ZA je glasovalo 14, PROTI 8 svetnikov.  Predsedujoči je ugotovil, da je predlagan sklep  sprejet. 

Osnovna šola Šturje

SUZANA KRAŠNA je povedala, da so na odboru sprejeli negativno mnenje, in predlagajo občinskemu svetu, da sklep sprejme.

Ker ni želel nihče več razpravljati, je predsedujoči predlagal glasovanje o naslednjem sklepu:

Občinski svet Občine Ajdovščina ne poda soglasja k višini dela plače za redno delovno uspešnost ravnateljici Osnovne šole Šturje, Lei Vidmar, za leto 2021, ki jo je določil svet zavoda (doseganje meril: 100 %, masa plač 5 %).

 ZA je glasovalo 14, PROTI 8 svetnikov.  Predsedujoči je ugotovil, da je predlagan sklep  sprejet. 

Zavod za šport Ajdovščina

SUZANA KRAŠNA je povedala, da so na odboru sprejeli pozitivno mnenje, in predlagajo občinskemu svetu, da sklep sprejme.

Ker ni želel nihče več razpravljati, je predsedujoči predlagal glasovanje o naslednjem sklepu:

Občinski svet Občine Ajdovščina podaja soglasje k višini dela plače za redno delovno uspešnost direktorja Zavoda za šport Ajdovščina, Urošu Pintarju, za leto 2021, ki jo je določil svet zavoda (doseganje meril: 85 %, masa plač 3,5 %).

 ZA je glasovalo 24 svetnikov.  Predsedujoči je ugotovil, da je predlagan sklep  sprejet.
Redna delovna uspešnost direktorjev javnih zavodov (Osnovna šola Otlica)
Redna delovna uspešnost direktorjev javnih zavodov (Zavod za šport Ajdovščina)
Redna delovna uspešnost direktorjev javnih zavodov (Zdravstveni dom Ajdovščina)
Redna delovna uspešnost direktorjev javnih zavodov (Ljudska univerza Ajdovščina)
Redna delovna uspešnost direktorjev javnih zavodov (RRA ROD Ajdovščina)
Redna delovna uspešnost direktorjev javnih zavodov (JA ZA turizem Nova Gorica in Vipavska dolina)
Redna delovna uspešnost direktorjev javnih zavodov (Glasbena šola Vinka Vodopivca Ajdovščina)
Redna delovna uspešnost direktorjev javnih zavodov (Osnovna šola Dobravlje)
Redna delovna uspešnost direktorjev javnih zavodov (Osnovna šola Šturje)
8.  Sklep o soglasju k zadolžitvi Javnega zavoda za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina

JANEZ FURLAN je podal uvodno obrazložitev. IGOR ČESNIK je povedala, da so na odboru sprejeli pozitivno mnenje in predlagajo občinskemu svetu, da sklep sprejme.

Ker ni želel nihče več razpravljati, je predsedujoči predlagal glasovanje o naslednjem sklepu:

Občinski svet Občine Ajdovščina soglaša, da se Javni zavod za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina, kot izvajalec javnih nalog turizma na območju občin soustanoviteljic (Mestna občina Nova Gorica, Ajdovščina in Renče-Vogrsko), v letu 2022 zadolži za namen financiranja izvedbe projektnih aktivnosti, v višini 50.000 €. Javni zavod za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina bo s kreditnimi sredstvi kril stroške izvedbe nalog in aktivnosti projektov, ki se bodo nanašali na javne razpise v letu 2022. Soglasje k zadolžitvi se podaja pod pogojem, da Javni zavod za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina zagotavljala servisiranje dolga iz lastnih virov in dolga ne bo zavaroval s stvarnim premoženjem, ki je namenjeno izvajanju javne službe. H glasovanju se je prijavilo 23 svetnikov. ZA je glasovalo 23 svetnikov. Predsedujoči je ugotovil, da je sklep sprejet.

Sklep o soglasju k zadolžitvi Javnega zavoda za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina (sklep)
9.  Prenos lastninske pravice ter upravljanja in vzdrževanja državnega namakalnega sistema Namakalni razvod Vogršček

JANEZ FURLAN je podal uvodno obrazložitev. IGOR ČESNIK je povedal, da so na odboru za gospodarstvo, odboru za finance in komisiji za kmetijstvo sprejeli pozitivno mnenje in predlagajo občinskemu svetu, da sklep sprejme.

ALOJZ KLEMENČIČ je vprašal, ali se bo cevovod Ajdovščina – Vipava napajal iz našega dela zajetja Vogršček?

JANEZ FURLAN je rekel, da ne. Del, ki bo namakal črniško polje, se napaja iz zgornjega jezera, ki se pod AC preliva v glavno jezero. Glavni odvzemni objekt je v spodnjem jezeru ob pregradi. Tisto jezero zagotavlja glavnino volumskih zalog vode (7 milionov m3) samega namakalnega sistema.

ALOJZ KLEMENČIČ je rekel, da v gradivu piše, da v trenutku, ko se bo priključila Ajdovščina in Vipava, pričakujejo prihodek 80.000 eur (plačilo stroškov, ki se bodo delili na več uporabnikov). Če se bodo priključili na glavno jezero, bodo morali dobiti soglasje lastnikov, to je 4. občin. Od njih bodo odvisni. Čudi ga, da niso šli v skupno lastništvo. V 4. ali 5. členu pisma o nameri piše o varovanju poslovnih skrivnosti. Ali je to sedaj umaknjeno?

JANEZ FURLAN je pojasnil, da jezero ostaja v državni lasti, prenašajo se cevovodi, črpališča,… Tista navedba je bila zavedena, potem so sledile naslednje aktivnosti in se sedaj lahko prosto razpolaga z dokumenti.

Ker ni želel nihče več razpravljati, je predsedujoči predlagal glasovanje o naslednjem sklepu:
 1. Občinski svet Občine Ajdovščina pooblašča župana Občine Ajdovščina, da v imenu občine sklene Pogodbo o prenosu lastninske pravice ter upravljanja in vzdrževanja državnega namakalnega sistema Namakalni razvod Vogršček.
 2. Občinski svet Občine Ajdovščina pooblašča župana Občine Ajdovščina, da v imenu občine sklene Sporazum o sodelovanju na projektu prevzem in tehnološka posodobitev namakalnega sistema Namakalni razvod Vogršček in organiziranju gospodarske javne službe upravljanje, vzdrževanje in delovanje lokalnega namakalnega sistema Namakalni razvod Vogršček. H glasovanju se je prijavilo 21 svetnikov. ZA je glasovalo 16 svetnikov. Predsedujoči je ugotovil, da je sklep sprejet.
Prenos lastninske pravice ter upravljanja in vzdrževanja državnega namakalnega sistema Namakalni razvod Vogršček (sklep)