27. redna seja Občinskega sveta Občine Ajdovščina

Občinski svet občine Ajdovščina

24. 3. 2022

Dnevni red

Točke dnevnega reda
Gradivo
Pred prvo točko dnevnega reda
1.  Potrditev zapisnika ter poročila o izvajanju sklepov 26. redne seje
4. Letno poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta lokalnega energetskega koncepta
5. Letno poročilo o delu in porabi sredstev Nadzornega odbora za leto 2021;
7.  Redna delovna uspešnost direktorjev javnih zavodov
8.  Sklep o soglasju k zadolžitvi Javnega zavoda za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina
9.  Prenos lastninske pravice ter upravljanja in vzdrževanja državnega namakalnega sistema Namakalni razvod Vogršček
10.  Soglasje k odobritvi pravnega posla
11.  Sklep o odvzemu statusa javno dobro
12. Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja: direktor Stanovanjskega sklada
13. Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja:
14. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Občine Ajdovščina