26. redna seja Občinskega sveta Občine Ajdovščina

Občinski svet občine Ajdovščina

31. 1. 2022

Zapisnik

Pred prvo točko dnevnega reda

Sejo je vodil Tadej Beočanin, župan Občine Ajdovščina.

Prisotni člani sveta: od 26 članov prisotnih 24 članov, opr. Matjaž Bajec, Jurko Pergar

Ostali prisotni: Mojca R. PLANINC, občinska uprava Zlata ČIBEJ, občinska uprava Katarina AMBROŽIČ, občinska uprava Vida ŠUŠTAR, občinska uprava Tina VELIKONJA, občinska uprava Nastja Zadravec, občinska uprava Matjaž JAZBAR, Lokalne Ajdovščina Alenka TRATNIK, Primorske novice Karin ZORN, RTV Koper Rosana RIJAVEC, STA Vanja Trkman, Radio Robin Ana Štokelj, Primorski val

Predsedujoči je najprej pozdravil prisotne in podal nekaj navodil za oddaljen dostop. Odprl je razpravo o dnevnem redu. Vprašal je, če je še kaka pripomba na dnevni red? Ker ni želel nihče razpravljati, je predlagal, da glasujejo o dnevnem redu.

H glasovanju se je prijavilo 22 svetnikov. ZA je glasovalo 22 svetnikov. Predsedujoči je ugotovil, da je sprejet naslednji

DNEVNI RED:

Potrditev zapisnika ter poročila o izvajanju sklepov 25. redne seje; Informacije in pobude; Izvajanje občinskega programa varnosti:

 • Poročilo PP Ajdovščina o delu na območju občine Ajdovščina v letu 2021,
 • Poročilo Medobčinske uprave Mestne občine Nova Gorica, Občine Ajdovščina in Občine Brda – medobčinske inšpekcije in medobčinske redarske službe v letu 2021,
 • Poročilo občinske uprave o izvajanju ukrepov Občinskega programa občine Ajdovščina v letu 2021; Poročili o izvajanju storitev pomoči na domu (DSO Ajdovščina, Zavod Pristan); Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Komunalno stanovanjska družba d.o.o. Ajdovščina – II. obravnava; Odlok o spremembah Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v občini Ajdovščina – I. obravnava; Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Gasilsko reševalni center Ajdovščina – I. obravnava; Odlok o spremembi Odloka o subvencioniranju KP za stanovanjske objekte zaradi izboljšanja opremljenosti stavbnega zemljišča na območju občine Ajdovščina – I. obravnava; Dopolnitev in sprememba sklepa o uporabi normativov in soglasja k sistemizaciji Otroškega vrtca Ajdovščina; Sklep o podpisu pisma o nameri o prevzemu blata iz komunalnih čistilnih naprav v nadaljnjo termično predelavo; Sklep o sprejemu pobude za ustanovitev nove Krajevne skupnosti Male Žablje; Sprememba in dopolnitev Letnega programa dela Nadzornega odbora leto 2022; Sklep o odvzemu statusa javno dobro; Sklep o pridobitvi statusa javno dobro; Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja:
 • imenovanje članov nadzornega sveta Javnega stanovanjskega sklada Občine Ajdovščina,
 • odstop pooblaščenca za zastopanje Občine Ajdovščina na skupščina KSD d.o.o. in imenovanje novega pooblaščenca
 • predhodno mnenje k imenovanju direktorice Doma starejših občanov Ajdovščina.
Glasovanje o predlogu dnevnega reda
1. Potrditev zapisnika ter poročila o izvajanju sklepov 25. redne seje

Predsedujoči je odprl razpravo o zapisniku in poročilu.

Ker ni želel nihče razpravljati, je predsedujoči predlagal glasovanje o zapisniku 25. seje.

H glasovanju se je prijavilo 23 svetnikov. ZA je glasovalo 22 svetnikov. Predsedujoči je ugotovil, da je zapisnik  sprejet.

Predsedujoči je predlagal glasovanje o poročilu o izvajanju sklepov 25. redne seje.

ZA je glasovalo 23 svetnikov. Predsedujoči je ugotovil, da je poročilo  sprejeto.
Glasovanje o poročilu o izvajanju sklepov 25. redne seje
Glasovanje o potrditvi zapisnika 25. seje
2. Informacije in pobude

DEJAN ŠKVARČ se je zahvalil za odgovore. Svetniki niso dobili povabila za proslavo ob kulturnem prazniku. Res je bila v organizaciji ZKDja, pa vseeno se spodobi. Tudi glede drugih dogodkov v organizaciji občine ga zanima, kako jim lahko pridejo nasproti, da bodo obveščeni.

TADEJ BEOČANIN je pritrdil, da je bila proslava ob kulturnem prazniku organizirana s strani ZKD. Zaradi epidemiološke slike so se odločili, da ne bodo pošiljali vabil. Javnost so obvestili, da lahko vstopnice prevzamejo v Lavričevi knjižnici. S tem so nekako sugerirali, da se proslava raje spremlja na daljavo. Na dogodke v organizaciji občine svetnike vedno povabijo prav na vse, ker so izredno veseli, če se jih udeležijo.

ALOJZ KLEMENČIČ je dejal, da so nekateri vabila dobili. Res pa je, da ni kriv župan. Iz zapisnika izhaja tudi odgovor na njegovo vprašanje, da imajo dva OPNja. Hoče samo opozoriti, da je to delikatna zadeva. Župan mora presoditi, kateri sklepi občinskega sveta so taki, da bi jih moral zadržati. Tukaj so lahko velike finančne posledice. Dobili so tudi dokument Sistemsko pojasnilo o lobiranju. Vsebina je zanimiva in bi priporočal, da si svetniki to preberejo. Veliko dejanj se da uvrstiti v lobiranje. Župana vprašuje, ali o lobiranju vodi kak seznam, oz. ali ima take sestanke zabeležene in kaj je poročaj naprej. Prosi za seznam, da bo vedel, kako se ta zadeva streže v občini. Dobili so tudi obvestilo o nerealiziranem sklepu OS - odvzem JD v k. o. Vrtovin. Župan (II. stopenjski organ) je odločil, da se javno dobro ne odvzame. Postavil se je nad sklep občinskega sveta, kar ne zdrži nobene presoje. Sklep lahko prekliče samo občinski svet sam. Dolžnost župana je le v tem, da sklep zadrži, če smatra da je v nasprotju z zakonodajo. Pričakuje, da zadevo umaknejo in predlagajo spremembo prvotnega sklepa na način, da OS ta sklep prekliče. Pozitivno mnenje je dala tudi KS. Mogoče bi bilo dobro preveriti, če je KS poosebljal predsednik sam ali je odločal celoten svet KS. Težko verjame, da bi svet spregledal tako reč, kot je pot do parcel. Zasledil je novičko o deficitarnih poklicih. Če se prav spomni, so o tem odločali na OS. Ali je šlo sedaj to kar mimo in so občinski svetniki postali samo bralci novic?

TADEJ BEOČANIN je glede vabil na proslavo rekel, da so njemu rekli, da jih niso pošiljali. Imajo prostorski načrt, v enem delu pa uporabljajo vipavski OPN in naš OPN ne velja. Tukaj ne pričakuje težav. Okrog lobiranja se je odločil za tisti seznam, da evidentira tiste, ki so se izkazali kot logisti. V 7. letih ga ni imel, zato je seznam prazen. Glede nerealiziranega sklepa - OS sprejme sklep s katerim steče upravni postopek. Do ukinitve ne pride takrat, ko sklene OS, ampak prične teči postopek, ki se konča z upravno odločbo. S pritožbami se je ugotovilo, kar piše v obrazložitvi. V upravnem postopku je on organ na II. stopnji. Ne gre, da se postavlja nad OS, ampak odloča na koncu upravnega postopka, kar mu nalaga ZUP. Odgovor bo dopolnila ga. Zlata. Deficitarni poklici so bili že v preteklosti obravnavani na seji odborov in se še vedno tam sprejemajo.

ZLATA ČIBEJ je pojasnila, da je po zakonu sklep OS 1 akt v tem postopku. Pri nas je še potrebno pridobiti mnenje KS. Svet KS se je strinjal z odvzemom. Uveden je bil upravni postopek. Na I. stopnji (občinska uprava) je bilo odločeno, da se status odvzame. V pritožbenem roku se je izvedlo ugotovitveni postopek, kjer se je ugotovilo, da nekatera dejstva na prvi stopnji niso bila upoštevana. Javno dobro predstavlja dostop do nekaterih parcel, ki so ene še v postopku dedovanja. Javnega dobra torej ni moč odvzeti, ker bi te parcele ostale brez dostopa. Zakonski pogoj ni bil izpolnjen, ker ni bila zgrajena nobena druga pot, ki bi tem parcelam zagotavljala dostop. Izpolnjen je bil tudi pogoj, da javno dobro ni bilo uničeno, saj nepremičnina v naravi obstaja, sicer bolj kot dvorišče, kot javna pot. V primeru, da se to ugotovi v upravnem postopku, ko se izvede konkreten dokazni postopek, je treba odločiti tako, kot narekuje dokazni postopek. Če bi odločili drugače, bi kršili materialne določbe zakona. Kaj pomeni v takem primeru sklep OS, so pridobili mnenje ministrstva za javno upravo. Potrdili so jim, da ni potrebno, da OS ponovno odloča o tem, ampak se ga samo seznani z obrazložitvijo, zakaj. Ne gre za to, da bi župan presegel sklep OS, ampak gre za postopkovno urejen postopek, ki je dal drugačen rezultat, kot je bil predviden na začetku.

ALOJZ KLEMENČIČ je dejal, da ni vpraševal o vsebinskosti tega sklepa. Razume, da je bilo neprimerno odvzeti javno dobro. Ne razume, da tega niso vedeli že pri predstavitvi OS. Zanima ga postopkovno. Sklep OS še vedno velja, nihče ga ne more preklicati. Veliko bolj preprosto bi bilo, da OS sklep negira. Če ga ni nihče preklical, velja.

TADEJ BEOČANIN je ponovil, da so to preverjali na MJU in je bilo tako mnenje. Tudi on misli, da sklep velja, vendar ga ni moč realizirati.

KATARINA AMBROŽIČ je rekla, da deficitarne poklice na podlagi pravilnika določata odbor za gospodarstvo in odbor za družbene zadeve, ne pa OS.

ALOJZ KLEMENČIČ je vprašal, ali odbora razpravljata ali odločata? (Določita.) Ne verjame, da imata to pristojnost po statutu. Kot se spomni, jo ima samo odbor za okolje.

TADEJ BEOČANIN je rekel, da je to rešeno v pravilniku. Če ni v statutu, ne ve, bodo pa kdaj kasneje dodali še to korekcijo.

IGOR ČESNIK je glede vabil za proslavo rekel, da so bila lična, in res so se pošiljala. Zanima ga, koliko občinskih sredstev se je namenilo za proslavo, saj je bila režirana. Običajno so svetnike vabili. Misli, da so vabila šla celo po pošti, kar bo vprašal tistega, ki ga je dobil.

TADEJ BEOČANIN je rekel, da neposredno iz proračuna ni šlo nič sredstev. Ali je šlo iz sredstev, ki jih dajo ZKDju, bodo odgovorili.

ANGEL VIDMAR je rekel, da je iz tega postala grozna zadeva. On je na slovesnosti bil, marsikdo pa je vedel, da je bila proslava, pa ga ni bilo, kar ni prvič. Marsikatera občinska proslava je bila organizirana, vabila so dobili, pa jih ni bilo. Običajno na prste ene roke našteje tiste, ki se proslav udeležijo.

BOJAN MIKUŠ je rekel, da je pred časom vprašal okrog toaletnih prostorov na ajdovskem trgu. Rečeno je bilo, da se bodo dogovorili z lastniki lokalov. Kakšen je bil odziv lastnikov; ali se strinjajo, da se uporablja njihove sanitarije?

TADEJ BEOČANIN je dejal, da je bil postopek izpeljan. Polovico se jih je odzvalo, da so pripravljeni nuditi toaletne prostore kot javna stranišča. So v fazi priprave pogodbe. Vsaj v začetku turistične sezone bodo lokali označeni in obveščena javnost.

ADAM RASPOR je rekel, da je v okviru medobčinske uprave organizirana služba za notranjo revizijo in zaposlena ena oseba. Katere naloge izvaja ta služba oz. oseba? Koliko revizij je služba izvedla v tem času in pri katerih občinskih proračunskih uporabnikih? Kakšne so bile ugotovitve oz. ali je bil nadzorni odbor seznanjen s temi ugotovitvami? Enkrat je že spraševal o asfaltaciji ceste od postaje do dolenjskega mosta. Ali se bo ta del uredilo z makadamom ali asfaltom?

TADEJ BEOČANIN je rekel, da so sredstva za asfaltcijo zagotovljena v letošnjem proračunu.

MOJCA R. PLANINC je rekla, da so glede službe za notranjo revizijo dobil informacijo za to sejo. 2021 je začela delovati, zaposlena je bila ena uslužbenka. Velik del leta je bila odsotna, zato se revizije niso izvajale. Sprejet je bil pravilnik, ki je podlaga za delo. Pravilnik je bil posredovan NO. Revizije se niso izvajale in se bodo letos.

MIHA KAPELJ je predlagal, da bi v tem letu volitev za vrstni red na plakatnih mestih opravljali javno žrebanje. Ni jim še uspelo, da bi bili na 1. mestu. Ostale občine imajo tak sistem.

TADEJ BEOČANIN je rekel, da je to možno izvesti, vendar se morajo zavedati, da bo treba čakati na sklepe, da se še zadnji prijavi. Zato so do sedaj imeli sistem, da tisti, ki prvi odda vlogo, pride na 1. prvo mesto. Tako ni bilo treba nikoli čakati zadnjega. Če bodo spremenili, bodo stranke precej časa brez plakatnih mest. Bodo pogledali, kake so možnosti in ukrepali v skladu s tem.

MARJAN VIDMAR je dejal, da je pred 2 leti dal pobudo, da bi se zbledele table na vinskih cestah obnovile. Ali se kaj dela na tem projektu?

JANEZ FURLAN je povedal, da z RODom pripravljajo projekt, vendar bo lahko implementiran komaj leta 2023. Pred menjavo prometnih znakov morajo narediti hitro revidiranje ponudnikov, ker nekateri ne izpolnjujejo niti minimalnih pogojev. Takih ne bi več znamčili. Mogoče bi bilo smiselno, da bi vsaj tiste neberljive table zamenjali.

TADEJ BEOČANIN je predlagal, da pošlje Janezu predlog, katere table ima v mislih.

3. Izvajanje občinskega programa varnosti:

Poročilo PP Ajdovščina o delu na območju občine Ajdovščina v letu 2021

MARKO TERBOVŠEK je podal uvodno obrazložitev.

SUZANA KRAŠNA je rekla, da jo zanima podatek o narkomaniji med mladimi. Ali mu je kaj poznano, da so se začeli tudi iz drugih krajev primorske zbirati na lokacijah v Ajdovščini -Avtobusna postaja, stari mlin, zaklonišče pri Fructalu, kjer puščajo maske, pločevinke... Ajdovščina je postala pribežališče za te posebneže.

MARKO TERBOVŠEK je dejal, da o mladoletnikih ne more govoriti. Mamila v občini so, že v tem letu so imeli zaseg drog. Da se tudi drugi srečujejo tu, je obveščen. Obvestili so ga tudi, da so v stare mlinu vrata ponovno odprta. V tem tednu so večkrat preverjali, vendar do sedaj niso dobili še nikogar. Vrata bodo ponovno zaprli. Drogeraši vedno krožijo, naši so pa lahko v Novi Gorici. Prodaja je. Na tem se dela veliko.

TADEJ BEOČANIN je rekel, da so se z Lukom Jejčičem, direktorjem KSD dogovorili, da opravljajo redne preglede teh lokacij. Če bodo kje vrata zopet odprli, jih bodo takoj zamenjali.

SUZANA KRAŠNA je rekla, da si je šla sama ogledati, zaklonišče in stari mlin, in je odpadkov vseh vrst, ni da ni.

JANEZ TRATNIK je pohvalil delo policije in komandirja, ki si je vzel na znanje njegovo lansko pripombo ter se malo bolj potrudil pri izdelavi poročila. Še vedno ni preglednic, da bi primerjali med leti. Zanima ga, ali je kaj novega z brezpilotnim letalom.

MARKO TERBOVŠEK je rekel, da ni nič novega. Zadevo obravnava kriminalistična policija iz Nove Gorice, zato ne ve nič konkretnega.

BOJAN MIKUŠ je vprašal, ali so se letos kaj kadrovsko okrepili, ali še vedno krpajo z Novo Gorico?

MARKO TERBOVŠEK je rekel, da ni nihče odšel in dobili so 4 nove, oz. se še ena šola. Tako so nekako uspeli reševati situacije zaradi covida. Sedaj bodo videli, kako bodo reševali migrante na J meji.

TADEJ BEOČANIN se je zahvalil komandirju.

 • Poročilo Medobčinske uprave Mestne občine Nova Gorica, Občine Ajdovščina in Občine Brda – medobčinske inšpekcije in medobčinske redarske službe v letu 2021

DUŠAN BREMEC je podal uvodno obrazložitev.

SUZANA KRAŠNA je prosila za obrazložitev, kakšne pristojnosti imajo redarji v zvezi s parkiranjem na zemljiščih, ki niso v lasti občine. Konkretno za stanovanjskimi bloki pri zdravstvenemu domu - desna stran urgence so modre cone, levo je prosto parkiranje oz. je nekaj belih označb. Ta zemljišča so v privatni lasti.

DUŠAN BREMEC je dejal, da je ena njihovih pomembnejših nalog svetovanje in ozaveščanje. Mirujoč promet je osnovna naloga redarstva in je tu največ aktivnosti. Ne glede na lastnino površin, ki so namenjene za parkiranje, in so dane v splošno rabo, lahko ukrepajo tudi na takih zemljiščih. Kjer pa privatnik parkiranje omeji s prometno signalizacijo, kot je pri ZD, je zemljišče privatno in tam nimajo pooblastila. Pristojni so torej na površinah, ki so dane v javno rabo oz. se odvija javni promet.

JANEZ TRATNIK je dejal, da glede tabel v poročilu ni najbolj zadovoljen. Za prihodnje leto bi lahko naredili malo primerjave z lanskim letom po določenih sklopih. Pohvalil bi redarsko službo, enakega mnenja pa ne more deliti z inšpekcijskih delom. Zato g. Bremca vprašuje, kako je zadovoljen s svojim delom. Ne zdi se mu prav, da je odziv 3 mesece in več. Ko inšpekcijska služba pride na mesto, da obvestilo ali mogoče kako odločbo. O takih stvareh, ki so širšega pomena, bi morala biti obveščana tudi KS oz. občina. Prav bi bilo, da vpleteni dobijo informacijo.

DUŠAN BREMEC je rekel, da ocenjuje delo inšpekcije kot dobro, ker so imeli 30 % delovne sile. Po informaciji pošlje najprej redarsko službo, da dobi mnenje, če je lokacija nevarna za javni promet. Če ni, lahko gredo na teren čez pol leta oz. čez leto. 3 mesečni rok je zelo hiter glede na kadrovsko zasedbo. Če s plugom porine kamenje na travnik, to ni nujno, ker ni nevarnosti za javni red in mir. Ko je ogrožen promet, nemudoma ukrepajo. Tabele lahko drugo leto pripravijo drugače. V prekrškovnem postopku so kot organ samostojni in ni treba obveščati ostalih. Svojega postopka ne komentirajo komer koli. Pomembno je, da se vzpostavi korekten stik in se v postopku ugotovi. Sodeluje s prijavitelji, ki pa jih po zakonu ne smejo izdati. Medsosedske spore naslovi na civilno pravo.

JANEZ TRATNIK je dejal, če jih KS obvesti o nepravilnost, ali jih lahko čez pol let vpraša, kako zadeva napreduje?

DUŠAN BREMEC je dejal, da lahko. Ima 61 predsednikov KS, oz. 48.000 ljudi. KS so prvi pokazatelj nečesa. KS je informator, ki ima svoj položaj. Zaradi bolniške se fizično ni dalo več kontaktirati.

ALOJZ KLEMENČIČ je rekel, da ob cestah na fasadah oz. s tablami vabijo k dejavnostim, ki jih že dolgo ni več. Prosi, da 1X na leto opravijo pregled in opozorijo lastnike, da jih morajo odstraniti. Kako poteka vnos kazni v sistem? Kdo lahko vnaša kazni v sistem oz. jih briše ven? Nekdo je rekel, da že napiše kazen, potem pa priteče ženička, ki je šla po plenice in je ne more kaznovati. Iz poročila izhaja, da se pojavljajo odlagališča odsluženih vozil. Ali so to parkirišča, gozdovi, privatne parcele, kje? Z izjavo, da so tudi parkirišča pred blagovnicami v njihovi pristojnosti, ga begajo. Prejšnja medobčinska uprava je to eksplicitno zanikala, oz. so trdili, da tudi s pooblastilom lastnika, nimajo tam kaj delati. Če je neko parkirišče pred veleblagovnico, in ga lahko lastnik kadarkoli zapre, ter je označeno, da je parkiranje dovoljeno za kupce, ne more biti javno parkirišče. Zdi se mu, da tam nimajo nobene dolžnosti, niti nobene pravice.

DUŠAN BREMEC je pojasnil, da imajo poseben program – prekrškovni. Vse je digitalno in praktično se brisati ne da. Če se kaj popravlja, je evidentirano in je potrebno utemeljiti. Brisanje prekrškov je kaznivo dejanje in tega ni. Pooblaščena uradna oseba (redar, inšpektor) ima jasna pravila in vse evidentirano. Zapuščena vozila se nahajajo v ulicah v centru Ajdovščine ali po vaseh. Ukrepajo lahko samo na javnih površinah. Na privatni njivi te pristojnosti nimajo. Lahko pa napiše zapisnik in posreduje zadevo kmetijski inšpektorici. Imajo pristojnosti na vseh prometnih površinah, ki so dane v javno rabo – vsem pod enakimi pogoji. Tukaj izvajajo nadzor, tudi pred veleblagovnicami, predvsem invalidska parkirna mesta kaznujejo. Da pa bi preverjali, da je res kupec in upravičen do parkiranja, ne zmorejo. Njegova izjava je preverjena.

ALOJZ KLEMENČIČ je vprašal, kako naj uporabniki vejo, kaj je dano v javno uporabo.

DUŠAN BREMEC je pojasnil, da po prometni signalizaciji. Če piše privatna lastnina, ne bodo ukrepali.

ALOJZ KLEMENČIČ je rekel, da nihče ne more od njega zahtevati, da na svojo parcelo postavlja prometni znak. Saj ni res to. Kar ni jasno označeno, da je javno, ni javno.

TADEJ BEOČANIN je rekel, je parkirišče dano v javno uporabo, če je označeno s prometnim znakom za parkirišče. Drži, da je ta informacija povsem nova za občinski svet, ker je bilo rečeno, da tam nimajo pristojnosti.

ANGEL VIDMAR je rekel, da mu številke na 15 str. ne grejo skupaj - 517 prekrškov, 872 opozoril. Ali so ga izrekli tudi takrat, ko prekrška ni bilo? Izdanih plačilnih nalog je 42, plačanih kazni 94.

DUŠAN BREMEC je povedal, da so ta opozorila pisna, ne ustna in so evidentirana v sistemu. V času covida so bila pisna opozorila in je šlo za prekršek. 517 je bilo opozoril na avtu, s čemer se prične postopek. Kazen lahko nekdo plača v 14 dneh, drugače sledi opozorilo in je še enkrat možno plačilo v 8 dneh. Izdali so 42 plačilnih nalogov, od 517 jih je 94 plačalo v tistih 8 dneh.

MARJAN VIDMAR je povedal, da je z redarji lepo delati, saj so na njihovem območju lepo počistili okolico. Redarji ne smejo posegati na privatno zemljišče. Kaj lahko naredijo občani, če nekdo pusti na njihovem zemljišču star avto? Ljudje nimajo denarja za tožbo.

DUŠAN BREMEC je dejal, da na privatni travnik redar ne sme stopiti, inšpektor pa lahko, če zbira dokaze. Lastnik naj poizve, kdo je pustil vozilo in ga prosi, da ga odstrani. Napiše lahko pismo, da naj lastnik vozilo odstrani in ga pusti nekaj časa na vozilu. Če ga ne, naroči odstranitev vozila, oz. ga premakne na kraj, kjer ne škodi. Drugače se lahko gre tudi v tožbo.

ALOJZ KLEMENČIČ je dejal, da je bila pred časom že predlagana rešitev, da se vozilo potegne na javno dobro. g. Bremec je navedel toliko novitet, ki se razlikujejo od prej, da bi predlagal posebno točko na to temo. Lahko bodo morali popravljati odlok.

JANEZ TRATNIK je dejal, da je pred pol leta vprašal glede problematike za pošto v Ajdovščini. Zadnjič je še vedno naletel na isti problem.

DUŠAN BREMEC je rekel, da so sigurno na tej lokaciji vsak dan in kaznujejo. Nemogoče je pričakovati, da bodo vsi problemi rešeni. Večina ljudi ne ve, da tam kjer ni črte, ne smejo parkirati. Ne more zagotoviti celodnevne prisotnosti.

 • Poročilo občinske uprave o izvajanju ukrepov Občinskega programa občine Ajdovščina v letu 2021

MOJCA R. PLANINC je podala uvodno obrazložitev.

Ker ni želel nihče več razpravljati, je predsedujoči predlagal glasovanje o Oceni izvajanja Občinskega programa varnosti Občine Ajdovščina.

H glasovanju se je prijavilo 23 svetnikov. ZA je glasovalo 23 svetnikov. Predsedujoči je ugotovil, da je Ocena izvajanja Občinskega programa varnosti sprejeta.

Glasovanje o Oceni izvajanja Občinskega programa varnosti Občine Ajdovščina
4. Poročili o izvajanju storitev pomoči na domu (DSO Ajdovščina, Zavod Pristan)

TANJA S. SLEMIČ in IVANA LAVRENČIČ sta podali uvodno obrazložitev. SUZANA KRAŠNA je rekla, da so poročili vzeli na znanje in ni bilo pripomb.

Ker ni želel nihče več razpravljati, je predsedujoči ugotovil, da so se s poročili seznanili.
5. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Komunalno stanovanjska družba d.o.o. Ajdovščina

JANEZ FURLAN je podal uvodno obrazložitev. KATJA MUŽINA je povedala, da so na odboru prejeli pozitivno mnenje, in predlagajo občinskemu svetu, da odlok sprejme.

Ker ni želel nihče razpravljati, je predsedujoči predlagal glasovanje o odloku v II. obravnavi.
 H glasovanju se je prijavilo 22 svetnikov. ZA je glasovalo 22 svetnikov.  Predsedujoči je ugotovil, da je predlagan odlok v II. obravnavi  sprejet.
Glasovanje o Odloku o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Komunalno stanovanjska družba d.o.o. Ajdovščina v II. obravnavi
6. Odlok o spremembah Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v občini Ajdovščina

JANEZ FURLAN je podal uvodno obrazložitev. KATJA MUŽINA je povedala, da so na odboru prejeli pozitivno mnenje, in predlagajo občinskemu svetu, da odlok sprejme.

Ker ni želel nihče razpravljati, je predsedujoči predlagal glasovanje o odloku v I. obravnavi.
 H glasovanju se je prijavilo 24 svetnikov. ZA je glasovalo 24 svetnikov.  Predsedujoči je ugotovil, da je predlagan odlok v I. obravnavi  sprejet. 

Predsedujoči je predlagal sprejem sklepa, da izvedejo II. obravnavo odloka v enakem besedilu, kot je bil sprejet v I. obravnavi.

ZA je glasovalo 24 svetnikov. Predsedujoči je ugotovil, da je sklep  sprejet.

Ker ni želel nihče razpravljati, je predlagal glasovanje v II. obravnavi.

ZA je glasovalo 23 svetnikov. Predsedujoči je ugotovil, da je Odlok o spremembah Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v občini Ajdovščina v II. obravnavi  sprejet.
Glasovanje o Odloku o spremembah Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v občini Ajdovščina v II. obravnavi
Glasovanje o sklepu, da izvedejo II. obravnavo odloka v enakem besedilu, kot je bil sprejet v I. obravnavi
Glasovanje o Odloku o spremembah Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v občini Ajdovščina v I. obravnavi
7. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Gasilsko reševalni center Ajdovščina

ZLATA ČIBEJ je podala uvodno obrazložitev. KAZIMIR ČEBRON je povedal, da so na odboru sprejeli pozitivno mnenje, in predlagajo občinskemu svetu, da odlok sprejme.

JANEZ TRATNIK je vprašal, zakaj ne bi v odloku spremenili več stvari, če se že spreminja. Pred sabo ima zapisnik z 24. 10. 2018, kjer je župan odobril, da bodo strokovni svet sestavljali tudi vodje izmen. Iz zapisnika 5. 3. 2020 izhaja, da je predsednik sveta zavoda obljubil, da se bo pozanimal, pa ni bilo nič. Lahko bi vse točke pregledali in popravili. TADEJ BEOČANIN je dejal, da odloke vedno usklajujejo z direktorji zavodov. Očitno se je to izpustilo. ALOJZ KLEMENIČ je vprašal, ali je to javna služba ali tržna dejavnost? TADEJ BEOČANIN je dejal, da je tržna dejavnost. Ker ni želel nihče več razpravljati, je predsedujoči predlagal glasovanje o odloku v I. obravnavi. H glasovanju se je prijavilo 24 svetnikov. ZA je glasovalo 24 svetnikov. Predsedujoči je ugotovil, da je predlagan odlok v I. obravnavi sprejet.

Predsedujoči je predlagal sprejem sklepa, da izvedejo II. obravnavo odloka v enakem besedilu, kot je bil sprejet v I. obravnavi.

ZA je glasovalo 24 svetnikov. Predsedujoči je ugotovil, da je sklep  sprejet.

Ker ni želel nihče več razpravljati, je predlagal glasovanje v II. obravnavi.

ZA je glasovalo 24 svetnikov. Predsedujoči je ugotovil, da je Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Gasilsko reševalni center Ajdovščina v II. obravnavi  sprejet.
Glasovanje o Odloku o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Gasilsko reševalni center Ajdovščinav II. obravnavi
Glasovanje o sklepu, da izvedejo II. obravnavo odloka v enakem besedilu, kot je bil sprejet v I. obravnavi
Glasovanje o Odloku o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Gasilsko reševalni center Ajdovščina v I. obravnavi
8. Odlok o spremembi Odloka o subvencioniranju KP za stanovanjske objekte zaradi izboljšanja opremljenosti stavbnega zemljišča na območju občine Ajdovščina

TOMAŽ KANDUS je podal uvodno obrazložitev. KAZIMIR ČEBRON je povedal, da so na odboru za okolje sprejeli pozitivno mnenje, in predlagajo občinskemu svetu, da odlok sprejme.

KATJA MUŽINA je dodala, da so tudi na odboru za gospodarstvo sprejeli pozitivno mnenje.

JANEZ TRATNIK je vprašal, ali bodo s tem odlokom tudi tisti, ki bodo legalizirali, morali plačati komunalni prispevek?

TOMAŽ KANDUS je dejal, da tisti, ki legalizira, mora že sedaj plačati. Tukaj gre samo za primer, ko je vodovod ali kanalizacija na novo. Zakon nam namreč nalaga, da moramo po uradni dolžnosti odmeriti komunalni prispevek, kadar gre za izboljšanje zemljišča. 2017 pa je občinski svet sprejel sklep o subvencioniranju tega prispevka.

JANEZ TRATNIK je rekel, da bodo v Podkraju na novo zgradili kanalizacijo in bodo morali za tisti del še vsi plačati prispevek.

TOMAŽ KANDUS je rekel, da bodo po uveljavitvi tega odloka upravičenci za subvencijo, če danes zgradijo. Če bodo začeli graditi po uveljaviti odloka, bodo zavezanci za plačilo.

TADEJ BEOČANIN je pojasnil: ko se v nekem kraju na novo zgradi kanalizacija, je občina po uradni dolžnosti dolžna izdati odločbe o komunalnem prispevku, ki bi ga morali vsi, ki imajo že zgrajene hiše, plačati. Zato so leta 2017 sprejeli odlok, da se to istočasno subvencionira. Tisti, ki že imajo zgrajeno hišo, ne plačajo ničesar. S tem popravkom samo definirajo to obdobje od izgradnje infrastrukture vezano na novogradnje v tistem lokalnem okolju.

Ker ni želel nihče več razpravljati, je predsedujoči predlagal glasovanje o odloku v I. obravnavi. H glasovanju se je prijavilo 24 svetnikov. ZA je glasovalo 24 svetnikov. Predsedujoči je ugotovil, da je predlagan odlok v I. obravnavi sprejet.

Predsedujoči je predlagal sprejem sklepa, da izvedejo II. obravnavo odloka v enakem besedilu, kot je bil sprejet v I. obravnavi.

ZA je glasovalo 24 svetnikov. Predsedujoči je ugotovil, da je sklep  sprejet.

Ker ni želel nihče razpravljati, je predlagal glasovanje v II. obravnavi.

ZA je glasovalo 24 svetnikov. Predsedujoči je ugotovil, da je Odlok o spremembi Odloka o subvencioniranju KP za stanovanjske objekte zaradi izboljšanja opremljenosti stavbnega zemljišča na območju občine Ajdovščina v II. obravnavi  sprejet.
Glasovanje o Odloku o spremembi Odloka o subvencioniranju KP za stanovanjske objekte zaradi izboljšanja opremljenosti stavbnega zemljišča na območju občine Ajdovščina v II. obravnavi
Glasovanje o sklepu, da izvedejo II. obravnavo odloka v enakem besedilu, kot je bil sprejet v I. obravnavi
Glasovanje o Odloku o spremembi Odloka o subvencioniranju KP za stanovanjske objekte zaradi izboljšanja opremljenosti stavbnega zemljišča na območju občine Ajdovščina v I. obravnavi
9. Dopolnitev in sprememba sklepa o uporabi normativov in soglasja k sistemizaciji Otroškega vrtca Ajdovščina

KATARINA AMBROŽIČ je podala uvodno obrazložitev. SUZANA KRAŠNA je povedala, da so na odboru sprejeli pozitivno mnenje in predlagajo občinskemu svetu, da sprejme naslednji sklep:

»Spremeni se 3. točka sklepa o uporabi normativov in soglasja k sistemizaciji Otroškega vrtca Ajdovščina, ki je bil sprejet na 22. seji dne 1. 7. 2021, tako da se glasi: »3. Sistemizira se tudi delovna mesta, ki so financirana izven ekonomske cene: Mobilni strokovni delavci za individualno delo z otroki s PP 2 Spremljevalec gibalno oviranemu otroku 8 Logoped – vzgojitelj za dodatno strokovno pomoč 1
Ta delovna mesta se financirajo izven ekonomske cene; stroške specialno rehabilitacijskega pedagoga in logopeda krijeta občini glede na kraj bivališča otroka s PP in po dejanskem številu opravljenih ur obravnave, stroške dela spremljevalca gibalno oviranih otrok krije občina stalnega bivališča otroka. Občinski svet pooblasti župana posamezne občine ustanoviteljice, da za delovna mesta, ki se financirajo izven ekonomske cene, sam sprejeme potrebne spremembe in dopolnitve sistemizacije, na podlagi izkazane potrebe vrtca.«

 1. Ta sklep velja s sprejetjem.

  Ker ni želel nihče razpravljati, je predsedujoči predlagal glasovanje o sklepu. H glasovanju se je prijavilo 24 svetnikov. ZA je glasovalo 24 svetnikov. Predsedujoči je ugotovil, da je sklep sprejet.

Glasovanje o dopolnitvi in spremembi sklepa o uporabi normativov in soglasja k sistemizaciji Otroškega vrtca Ajdovščina