26. redna seja Občinskega sveta Občine Ajdovščina

Občinski svet občine Ajdovščina

31. 1. 2022

Dnevni red

Točke dnevnega reda
Gradivo
Pred prvo točko dnevnega reda
1. Potrditev zapisnika ter poročila o izvajanju sklepov 25. redne seje
2. Informacije in pobude
3. Izvajanje občinskega programa varnosti:
4. Poročili o izvajanju storitev pomoči na domu (DSO Ajdovščina, Zavod Pristan)
5. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Komunalno stanovanjska družba d.o.o. Ajdovščina
6. Odlok o spremembah Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v občini Ajdovščina
7. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Gasilsko reševalni center Ajdovščina
8. Odlok o spremembi Odloka o subvencioniranju KP za stanovanjske objekte zaradi izboljšanja opremljenosti stavbnega zemljišča na območju občine Ajdovščina
9. Dopolnitev in sprememba sklepa o uporabi normativov in soglasja k sistemizaciji Otroškega vrtca Ajdovščina
10. Sklep o podpisu pisma o nameri o prevzemu blata iz komunalnih čistilnih naprav v nadaljnjo termično predelavo
11. Sklep o sprejemu pobude za ustanovitev nove Krajevne skupnosti Male Žablje
12. Sprememba in dopolnitev Letnega programa dela Nadzornega odbora leto 2022
13. Sklep o odvzemu statusa javno dobro
14. Sklep o pridobitvi statusa javno dobro
15. Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja: