24. redna seja Občinskega sveta Občine Ajdovščina

Občinski svet občine Ajdovščina

11. 11. 2021

Zapisnik

Pred prvo točko dnevnega reda

Skrajšani zapisnik

Predlog skrajšanega zapisnika 24. redne seje Občinskega sveta Občine Ajdovščina, ki je bila 11. novembra 2021, s pričetkom ob 15.30. Seja je potekala v dvorani OŠ Budanje.

Sejo je vodil Tadej Beočanin, župan Občine Ajdovščina.

Prisotni člani sveta: od 26 članov prisotnih 23 članov, opr. Katja Mužina, Uroš Štor, Valter Polanc

Ostali prisotni:

 • Mojca R. PLANINC, občinska uprava
 • Zlata ČIBEJ, občinska uprava
 • Katarina AMBROŽIČ, občinska uprava
 • Vida ŠUŠTAR, občinska uprava
 • Tina VELIKONJA, občinska uprava
 • Nastja Zadravec, občinska uprava
 • Rosana RIJAVEC, STA
 • Ana Štokelj, Primorski val
 • Sanda Hain, občinska uprava

Predsedujoči je najprej pozdravil prisotne. Odprl je razpravo o dnevnem redu. Zahvalil se je predsedniku KS Budanje, ki jih danes gosti.

FRANC KRAŠNA je pozdravil prisotne in na kratko predstavil KS. Po končani seji jih je povabil na ogled muzeja in prostorov mladih. Investiciji sta bili izvedeni skozi projekt Moja pobuda.

ALOJZ KLEMENČIČ je predlagal, da bi premaknili 2. točko na konec dnevnega reda, da bodo pri glasovanju o ostalih točkah dnevnega reda še vsi prisotni (on in kolegica morata namreč na sklican sestanek v Zdravstveni dom Ajdovščina).

Predsedujoči se je s predlogom strinjal. Vprašal je, če je še kaka pripomba na dnevni red? Ker ni želel nihče razpravljati, je predlagal, da glasujejo.

H glasovanju se je prijavilo 22 svetnikov. ZA je glasovalo 22 svetnikov. Predsedujoči je ugotovil, da je sprejet naslednji

DNEVNI RED:

 1. Potrditev zapisnika ter poročil o izvajanju sklepov 23. redne seje;
 2. Odlok o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Občine Ajdovščina – I. obravnava;
 3. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Ljudska univerza Ajdovščina – I. obravnava;
 4. Lokalni program kulture v občini Ajdovščina za obdobje 2022-2025;
 5. Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture;
 6. Sklep o dispoziciji pozidave: Ajdovščina - Slejkoti II;
 7. Sklep o ustanovitvi stavbne pravice kot posebne pravice uporabe javnega dobra;
 8. Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja:
 • soglasje k imenovanju direktorja Lavričeve knjižnice Ajdovščina,
 1. Informacije in pobude;
1. Potrditev zapisnika ter poročil o izvajanju sklepov 23. redne seje

Predsedujoči je odprl razpravo o zapisniku in poročilu.

Ker ni želel nihče razpravljati, je predsedujoči predlagal glasovanje o zapisniku 23. seje.

H glasovanju se je prijavilo 22 svetnikov. ZA je glasovalo 22 svetnikov. Predsedujoči je ugotovil, da je zapisnik sprejet.

Predsedujoči je predlagal glasovanje o poročilu o izvajanju sklepov 23. redne seje.

ZA je glasovalo 22 svetnikov. Predsedujoči je ugotovil, da je poročilo sprejeto.

Potrditev zapisnika 23. redne seje)
Potrditev poročila o izvajanju sklepov 23. redne seje
2. Odlok o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Občine Ajdovščina

PATRIK MOČNIK je podal uvodno obrazložitev. IGOR ČESNIK je povedal, da so na skupni seji odbora za finance in odbora za družbene zadeve sprejeli pozitivno mnenje in predlagajo občinskemu svetu, da odlok sprejme.

JOŽKO PREMRN je rekel, da je stanovanjska problematika pereča. V zadnjih dveh letih se stvari v občini premikajo na bolje, žal pa še ni tistega, kar se je obljubljalo. Prav je, da se fond stanovanj osvetli in vidi sestava stanovanj, s katerimi upravlja občina. Ta informacija bi morala biti širša, v kakšnem stanju so stanovanja, kakšni so najemniki, kako se s stanovanji upravlja. Glede odloka se mu zdi, da bi ga morali razširiti. Ne samo stanovanja, ampak tudi stavbna zemljišča, ki jih ima občina namenjena za gradnjo stanovanj, bi morali dati v upravljanje sklada. Kaka zemljišča, ki jih občina ne rabi, bi lahko prodala sosedom. Stanovanjski sklad bi moral imeti vse naloge, ne samo tiste, ki jih s KSD prenašajo na sklad, ampak tudi naloge, ki jih opravlja občina. Tudi nadzor nad izvajanjem tega bi moral biti večji. V tem delu ima predlog dopolnitve, podobno kot v odloku MONG. Pisne predloge bo dal med I. in II. obravnavo. Razširiti bi morali namen delovanja sklada, določiti poslovanje sklada, merila upravičencev itd. Stvari bi morale biti javne, da bi bili občani seznanjeni. Pristojnosti ustanovitelja bi morali razširiti, naloge nadzornega sveta pa tudi nadzor nad delom sklada samega. V odloku MONG nadzor opravlja mestni svet NG. Vsak član OS lahko zahteva od direktorja kakršnekoli informacije in predlaga inšpekcijski nadzor nad stanovanjskim skladom. Glede vrednosti; če hočejo ustanoviti sklad, morajo imeti 10 mio. eur. Pri nas so nekaj nad tem, pa ga zanima, kako je bila ta tržna vrednost ocenjena. Podpira ustanovitev, vendar naj sklad bogati obstoječi fond in čim bolj gospodarno upravljal stanovanja ter daje stanovanja ljudem, ki ga potrebujejo. Noče pa, da se sklad zadolži (ima možnost do 50 % vrednosti portfelja), oz. da bi s posojili kupovali stanovanja na trgu. Če je namen boljše upravljanje fonda, ja, če je ta drugi namen, je proti.

TADEJ BEOČANIN je rekel, da je naredil razmislek o vključitvi zemljišč v sklad, in meni, da sedaj ni dobro. Občina lahko kadarkoli prenese zemljišča skladu in to z zelo jasnimi pogoji: kakšna gradnja, namen, roki … Če bi prenašali že danes, ne morejo definirati pogojev. Sklad bo potreboval pol leta, da se bo vzpostavil, občina bo raje zemljišča prenašala kasneje za konkretne projekte. Naloge občine se prenašajo na sklad. Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj ni sestavina tega odloka in tega ne bi vključevali. Kar se tiče nadzornega organa, je g. Premrn rekel, da bo dal pisni predlog in se bodo pogovorili. Cenitev je bila narejena. Ob ustanovitvi sklada, bo zadevo pregledal revizor – tako cenitev kot vse ostalo. Sklad se ustanavlja z namenom povečevanja fonda in dobrega upravljanja. Vire mora nekje dobiti – ali jih da občina, ali se bo moral dodatno zadolžiti. Osebno ocenjuje, da se bo gotovo zadolžil.

JOŽKO PREMRN je vprašal, ali se lahko pride do cenitve.

TADEJ BEOČANIN je dejal, da si lahko pride to pogledati k g. Patriku, ker je gradivo zelo obsežno in tega ne bi kopirali.

Ker ni želel nihče razpravljati, je predsedujoči predlagal glasovanje o odloku v I. obravnavi.

H glasovanju se je prijavilo 23 svetnikov. ZA je glasovalo 23 svetnikov. Predsedujoči je ugotovil, da je Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Odlok o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Občine Ajdovščina v I. obravnavi sprejet.

Odlok o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Občine Ajdovščina (I. obravnava)
3. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Ljudska univerza Ajdovščina

KATARINA AMBROŽIČ je podala uvodno obrazložitev. SUZANA KRAŠNA je povedala, da so na odboru prejeli pozitivno mnenje, in predlagajo občinskemu svetu, da odlok sprejme.

MIHA KAPELJ je ugotavljal, da so 4 predstavniki. Kaj je v primeru, da je glasovanja 2:2.

TADEJ BEOČANIN je povedal, da sklep ni sprejet. Tukaj je zakonska določba jasna (mora biti večina) in tega ne smejo spreminjati.

Ker ni želel nihče več razpravljati, je predsedujoči predlagal glasovanje o Odloku o ustanovitvi javnega zavoda Ljudska univerza Ajdovščina. H glasovanju se je prijavilo 23 svetnikov. ZA je glasovalo 22 svetnikov. Predsedujoči je ugotovil, da je odlok v I. obravnavi sprejet. Predsedujoči predlagal sprejem sklepa, da izvedejo II. obravnavo odloka v enakem besedilu, kot je bil sprejet v I. obravnavi.

ZA je glasovalo 23 svetnikov. Predsedujoči je ugotovil, da je sklep sprejet.

Ker ni želel nihče več razpravljati, je predlagal glasovanje v II. obravnavi.

ZA je glasovalo 23 svetnikov. Predsedujoči je ugotovil, da je Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Ljudska univerza Ajdovščina v II. obravnavi sprejet.

Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Ljudska univerza Ajdovščina (I. obravnava)
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Ljudska univerza Ajdovščina (glasovanje o sprejemu po hitrem postopku)
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Ljudska univerza Ajdovščina (II. obravnava)
4. Lokalni program kulture v občini Ajdovščina za obdobje 2022-2025

KATARINA AMBROŽIČ je podala uvodno obrazložitev. Predlagala je tehnično dopolnitev: pri nekaterih društvih, ki majo podsekcije, se navede tudi podsekcije, kar ne vpliva na cilj in ukrepe. SUZANA KRAŠNA je povedala, da so na odboru prejeli pozitivno mnenje in predlagajo občinskemu svetu, da program sprejme.

Ker ni želel nihče več razpravljati, je predsedujoči predlagal glasovanje o programu kulture s tehničnimi popravki. H glasovanju se je prijavilo 23 svetnikov. ZA je glasovalo 21 svetnikov. Predsedujoči je ugotovil, da je predlagan Lokalni program kulture v občini Ajdovščina za obdobje 2022-2025 sprejet.

Lokalni program kulture v občini Ajdovščina za obdobje 2022-2025
5. Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture

KATARINA AMBROŽIČ je podala uvodno obrazložitev. SUZANA KRAŠNA je povedala, da so na odboru sprejeli pozitivno mnenje in predlaga občinskemu svetu, da sklep sprejme.

Ker ni želel nihče več razpravljati, je predsedujoči predlagal glasovanje o naslednjem sklepu: »1. člen Javna infrastruktura na področju kulture postanejo naslednje nepremičnine oziroma deli nepremičnin ter oprema v teh nepremičninah, ki služi kulturnim dejavnostim:

Nepremičnina/nazivnaslovštevilka stavbeparc. Št.k. o.Skupna notranja površina
Rustjeva hišaPrešernova ulica 5, Ajdovščina1941971/1, 971/32392 Ajdovščina347,00 m2
Rustjeva hiša1942971/1, 974/22392 Ajdovščina39,00m2
Nepremičnina/nazivnaslovId. številka stavbeId. Št. stavbek. o.Skupna površina
Rustjeva hišaPrešernova ulica 5, Ajdovščina2392-1941-90019412392 Ajdovščinanerazdeljeno
Rustjeva hišaPrešernova ulica 5, Ajdovščina2392-1941-90119412392 Ajdovščinanerazdeljeno
Rustjeva hišaPrešernova ulica 5, Ajdovščina2392-1941-90219412392 Ajdovščinanerazdeljeno
 1. člen Nepremičnine iz prejšnjega člena tega sklepa se zaznamuje v zemljiški knjigi kot javna infrastruktura na področju kulture.
 2. člen Ta sklep začne veljati takoj.«

H glasovanju se je prijavilo 23 svetnikov. ZA je glasovalo 23 svetnikov. Predsedujoči je ugotovil, da je sklep sprejet.

Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture
6. Sklep o dispoziciji pozidave: Ajdovščina - Slejkoti II

IRENA RASPOR je podala uvodno obrazložitev.

KAZIMIR ČEBRON je povedal, da so sklep na odboru obravnavali in sprejeli pozitivno mnenje.

JANEZ TRATNIK je vprašal, ali bo pločnik na desni strani, če prihajaš iz smeri Cola?

IRENA RASPOR je rekla, da ni še točno znano. Počakali bodo soglasje direkcije, potem ga bodo umestili.

JANEZ TRATNIK je vprašal, če se cestišče s tem ne bo ožalo? Ali bodo lastniki dali soglasje oz. če je bilo pridobljeno soglasje.

IRENA RASPOR je rekla, da se ne bo ožalo, ker je običajno pas širši, kot je regionalna cesta. Tukaj je edini partner direkcija in se bodo dela izvajala v skladu z njihovimi navodili. To je bilo rešeno že pri prvi dispoziciji.

JANEZ TRATNIK je dejal, da je takrat urejal Rener in ve, da je bil problem.

IRENA RASPOR je rekla, da je pločnik takrat potekal po gornji strani in je bilo rešeno.

ZVONKO VIDMAR je vprašal, če je bil vodni stolp 165 m proučen?

IRENA RASPOR je pojasnila, da je predvidena hidroforska postaja.

JOŽKO PREMRN je vprašal, kako tukaj občina sodeluje? Koliko bo občina financirala oz. ali je že ocenjen strošek? Ali je sklenjena pogodba o opremljanju? Gradnja bo tam dražja, kot v dolini.

TADEJ BEOČANIN je rekel, da pogodba še ni sklenjena. V pogovorih so se dogovorili, da naj bi občina poskrbela samo za hidroforsko postajo v višini 40.000 eur. Ostalo (pločnik, cesta, ekološki otok,…) naj bi bremenilo investitorja.

MARJAN VIDMAR je dejal, da je že vprašal, kako bo s kanalizacijo spodaj ležečih hiš na Brajdi, pri katerih morajo delati vsak svojo čistilno napravo. Ali je sedaj že znano, če se bodo povezali?

IRENA RASPOR je rekla, da je predvideno, da se bo fekalni kanal navezal na kolektor na Idrijski.

MARJAN VIDMAR je vprašal, če bo šlo to kar ob cesti? (Ja.)

MIHA KAPELJ je vprašal, kaj bo v primeru, da se pločnik ne bo mogel zgraditi? Ali bo brez?

TADEJ BEOČANIN je povedal, da Upravna enota ne bo dala soglasja investitorju, če ne bo uspel zagotoviti zemljišč za pločnik. Projekt mora biti skladen z dispozicijo, ki je danes predmet obravnave. Istočasno direkcija načrtuje tudi ureditev pločnika od križišča Vipavska–Idrijska cesta do tega območja in dalje. To bo v domeni direkcije ali občine, odvisno od tega, kdaj bo šlo v izvedbo.

Ker ni želel nihče razpravljati, je predlagal, da se sprejme predlagan sklep.

H glasovanju se je prijavilo 23 svetnikov. ZA je glasovalo 22 svetnikov. Predsedujoči je ugotovil, da je sklep sprejet.

Sklep o dispoziciji pozidave: Ajdovščina - Slejkoti II
7. Sklep o ustanovitvi stavbne pravice kot posebne pravice uporabe javnega dobra

TINKARA L. FAKUČ je podala uvodno obrazložitev.

KAZIMIR ČEBRON je povedal, da so sklep na odboru za okolje in odboru za finance obravnavali in sprejeli pozitivno mnenje.

Ker ni želel nihče razpravljati, je predlagal, da se sprejme naslednji sklep:

»1. Občina Ajdovščina ustanovi na delu nepremičnine parc. št. 1537 k.o. Selo po predhodno izvedeni parcelaciji, stavbno pravico kot posebno pravico uporabe javnega dobra, in sicer za potrebe upravljanja in vzdrževanja vodnih objektov, za dobo 99 let.«

H glasovanju se je prijavilo 23 svetnikov. ZA je glasovalo 22 svetnikov. Predsedujoči je ugotovil, da je sklep sprejet.

Občina Ajdovščina ustanovi na delu nepremičnine parc. št. 1537 k.o. Selo po predhodno izvedeni parcelaciji, stavbno pravico kot posebno pravico uporabe javnega dobra, in sicer za potrebe upravljanja in vzdrževanja vodnih objektov, za dobo 99 let.
8. Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja:
 • soglasje k imenovanju direktorja Lavričeve knjižnice Ajdovščina

MATJAŽ BAJEC je podal mnenje komisije.

Ker ni želel nihče razpravljati, je predsedujoči predlagal, da se sprejme naslednji sklep:

»1. Občinski svet Občine Ajdovščina soglaša z imenovanjem Arturja Lipovža, Gradišča 1/c, 5270 Ajdovščina za direktorja Lavričeve knjižnice Ajdovščina.

 1. Ta sklep velja takoj. »

H glasovanju se je prijavilo 23 svetnikov. ZA je glasovalo 23 svetnikov. Predsedujoči je ugotovil, da je sklep sprejet.

Občinski svet Občine Ajdovščina soglaša z imenovanjem Arturja Lipovža, Gradišča 1/c, 5270 Ajdovščina za direktorja Lavričeve knjižnice Ajdovščina.
9. Informacije in pobude;

ANGEL VIDMAR je rekel, da je 7. 11. 2019 postavil vprašanje v zvezi z modrimi odsevniki v občini Ajdovščini, ki zmanjšujejo povoze divjadi. Ker se stanje ni bistveno spremenilo, postavlja širše vprašanje (v prilogi zapisnika).

TADEJ BEOČANIN je rekel, da so dali pobudo za odsevnike na direkcijo. Strinja se, da je bilo tega premalo. Povprašali bodo, kakšni so načrti in predlagali, da se montaža pospeši, ter preverili, kaj je s prometnim znakom. Za kolesarske enoslednice pa zadeve tečejo, v teku je tudi projektiranje premostitvenih objektov. Pričakuje, da bodo zadevo obravnavali januarja. Na OS niso dali še nobenih predlogov. Na kampiranje izven območij so opozorili inšpekcijske službe. Upa, da se bodo nadzori stopnjevali in da bodo kampiranja preprečili. Verjame, da lovcem vsaka izmed naštetih zadev povzroča težave. Prav je, da občina naredi stvari, ki so v njeni moči, da prispevajo k reševanju ciljev.

MIHA KAPELJ je vprašal, kakšno je mnenje občine glede hiše na Cesti, ki jo je uporabljal Karitas in je sedaj streha udrta. Ali jo bodo odkupili?

TADEJ BEOČANIN je pojasnil, da so že času, ko se je tam izvajal program Karitasa, večkrat predlagali, da jim objekt prodajo. Ko so dobili ponudbo Darsa, je bila zelo visoka cena glede na stanje objekta. S Karitasom so se dogovorili, da raje preselijo programe v Šturje. Bili so tudi drugi interesenti za nakup, vendar se isto zaradi cene niso odločili za nakup. Občina ne izkazuje več interesa za nakup.

ADAM RASPOR je rekel, da je danes med potjo poslušal direktorja ZD Ajdovščina, ki je govoril kar obupano. Ima ogromno okuženih med zaposlenimi. En zdravnik ima 4 ambulante. Predlagal je, da tudi občina pomaga s pozivi občanom, da ne hodijo v ZD, če ni nujno. Stanje je zelo resno. TADEJ BEOČANIN je rekel, da je splošno pomanjkanje zdravnikov alarmantno. Temo bodo obravnavali tudi na svetu regije. Direktorjev poziv bodo delili, da doseže čim več občanov. To obdobje bo treba vzdržati. Osebje v ZD daje vse od sebe.

ZVONKO VIDMAR je v imenu KS Žapuže in tudi ostalih KS podal predlog za prenos sredstev. Poldrugo leto živijo v epidemiji, marsikatere aktivnosti se ne izvajajo in zato ni priliva. KS imajo sredstva, ki so namenska (npr. krajevni praznik), porabiti pa jih ne uspejo zaradi epidemije. Predlaga, da se ta sredstva podeli nazaj KS za vzdrževanje dvorane (čiščenje, elektrika, voda …)

TADEJ BEOČANIN je dejal, da so že večkrat razpravljali o tem in do sedaj je bila odločitev, da do prenosov ne prihaja. Če bo izguba na dvoranskem delu, bo treba sredstva zagotavljati iz proračuna. Tak prenos v njegovih očeh ni možen, ker povzroča sistemske težave.

DAVID KOREN je rekel, da je bila po njegovi pobudi tabla Ajdovščina pri Mercatorju odstranjena, nove pa ni. Kaj je s talnimi lučmi v Vipavskem Križu? Že aprila je predlagal menjavo tistih, ki ne svetijo. Včeraj je bil tam in ne sveti skoraj nobena. Kdo ni opravil svojega dela?

TADEJ BEOČANIN je pojasnil, da je bila tabla odstranjena, nova lokacija pa naj bi bila v bližini turističnega centra. Še vedno tečejo usklajevanja z Zavodom za varstvo kulturne dediščine, kje je tabla lahko nameščena. Glede luči pa bodo preverili, kje se je zadeva ustavila.

JANEZ TRATNIK je povedal, da je dobil pojasnilo, zakaj je otrok, ki ni iz občine, vpisan v vrtec, kjer je omejitev. Otroka eno leto prej vpišejo v vrtec in imajo zato prednost za premestitev v katerokoli enoto. To je treba spremeniti, oz. da vsaj ne bi vpisovali v tisti vrtec, kjer je problem vpisa. Dobil je odgovor medobčinske redarske službe glede odvoza materiala iz gradbene jame, kjer navajajo enormne količine. Zanima ga ocena, kakšna je ta količina? Prebivalci si zaslužijo odgovor, če so slučajno ogroženi. V Latniku je bil naslov »Na Gori je že optika«. Pisati bi moralo na Otlici ali Predmeji. Tudi sam se ima za prebivalca Gore, pa nima optike. Parkiranje za pošto v Ajdovščini je križem kražem, oz. so vsi po pločnikih. Ali se redarsko službo poveča, ali pa se jim naroči tudi večerne obhode. Zanima ga parcela 1318/1 k.o. Ajdovščina, med reko Hubelj in C2 - parkirišče. Parcelo je prodajalo Primorje v stečaju, občina pa ni uveljavljala predkupne pravice. Lastnik je podjetje Portico d.o.o., Lokarjev drevored 1, ki je bilo ustanovljeno pred pol leta. Kaj se tam dogaja?

TADEJ BEOČANIN je rekel, da bodo pogledali stvari v vrtcu, če so res možne zlorabe in popravili pravilnik, če bo treba.

MOJCA PLANINC je rekla, da od Medobčinskega inšpektorata ni možno pričakovati oceno odvoženega materiala. Mogoče imajo zapisano štev. kamionov, pa jih bo prosila za ta podatek.

TADEJ BEOČANIN je rekel, da gre pri naslovu članka za razhajanje. Tudi zanj je Col Gora, vendar bodo to lokalno rešili. Pošta že dlje časa išče nadomestni prostor za paketni center oz. dostavo le-teh, saj res prihaja do hudih obremenitev tistega dela. Iščejo sistemsko rešitev, v vmesnem času pa bodo poostrili nadzor. Pred časom je bila razpisana dražba za zemljišče med reko Hubelj in C2. V tem delu občina ni lastnica. Z drugim potencialnim kupcem so stopili v dogovore in uspeli dogovoriti predpogodbo (v izogib višanja cene eden drugemu), da se del tiste parcele prenaša na občino po odkupni ceni. Izvaja se parcelacija. Kupili bodo po enaki ceni, kot je bila dosežena na dražbi – izklicna cena. Na enak način pristopajo pri vseh nepremičninah, ki se prodajajo in uveljavljajo predkupno pravico. Tak način je smiseln, da zagotavljajo javni interes in dosegajo najnižje cene. Edinkrat, ko niso dosegli dogovora, je bilo pred meseci, ko je šla cena gor več kot za faktor 2 in občina ni mogla kandidirati. Del zemljišča bo prišlo v javno last, mogoče bo realizirano že letos.

DEJAN ŠKVARČ je vprašal glede bivših vojaških objektov pri izviru Hublja (na desni strani). Te parcele so v lasti RS, nekaj je privatnih. S spremembo OPN bo namen spremenjen in bo namenjen turizmu. Ali imajo že kaj konkretnega v načrtu? Dosti ljudi ga je opozorilo na slabo osvetlitev v križišču pri Andlovcu v smeri do cerkvice sv. Martina. Ali lahko preverijo, ker je tam velika fluktuacija ljudi? Posreduje pa tudi pobudo za pločnik od Andlovca do cerkve. Pri avtobusni postaji pod Dolgo Poljano so kar velike hitrosti, in je nevarno za otroke, ki prečkajo cesto. Ve, da gre za državno cesto, vendar občina lahko kaj predlaga. Dobil je odgovor ravnatelja glede učinka pravilnika o subvencioniranju ajdovske gimnazije. Znesek 100.400 eur davkoplačevalskega denarja je kar velika štev. in si zasluži pozornost, saj problema nizkega vpisa z vsemi temi sredstvi niso rešili. Tak pristop ne vodi k rešitvi. Ravnatelj je navedel, da temu subvencioniranju ne pripisuje velike vpliva, bil pa je. Ali ste za to pripravljeni plačati 100.000 eur? V 6-letih je vpis kar 2 leti padel pod 30 učencev. Vrhunec sprenevedanja pa je, da kvaliteto šolanja izkazujejo s povečanjem dveh točk na maturi. Kvalitetno delo se izkazuje z vrhunskimi maturitetnimi rezultati, zlatimi maturanti, s čemer se ajdovska gimnazija ne more izkazovati. Kot možen vzrok ravnatelj navaja pomanjkljivo komuniciranja in premalo podatkov za laično in strokovno javnost. Kdo pa naj bi bil odgovoren za komunikacijo in podatke? Glede na vsakomesečno propagando v časopisu Latnik in možnost internetnih objav, se s tako argumentacijo ne more strinjati. Strinja se, da je gimnazijski program v Ajdovščini nujen. Jedro problema leži v krizi vodenja šole, kar odgovor vodstva šole potrjuje.

TADEJ BEOČANIN je povedal, da je na območju vojašnice deljeno lastništvo. Osebno ocenjuje, da se 20 let ne bo zgodilo nič, zato nič ne planirajo. Preverili bodo osvetlitev pri Andlovcu, oz. hitrost pri avtobusni postaji Dolga Poljana. Moment je ugoden, ker se projektira kolesarska povezava, in bi bilo smotrno urejati. Glede subvencije za gimnazijce pa ne delita mnenj, ker meni, da je bil dosežen učinek. Subvencije niso bile dane šoli, ampak dijakom. Ukrep zaradi tega podpira.

JOŽKO PREMRN je predlagal pridobitev informacije glede izgradnje optičnega omrežja v občini. Občani bi radi vedeli, kdaj bodo optiko dobili.

TADEJ BOČANIN je dejal, da bodo pridobili informacije s strani ponudnikov.

MARJAN VIDMAR je vprašal, v kakšni fazi je pridobivanje dovoljenj za most v Dolenjah. V industrijski coni pred križiščem za Slokarje je bil odpad, in bi bilo prav, da bi vedeli, kam bo šel tisti odpad. 30 let nazaj se je vse odmetavalo nekontrolirano. Ko se bo to delalo, bi lahko bile določene službe zraven, da preverijo sestavo.

TADEJ BEOČANIN je povedal, da se preklada kup zemlje z enega konca na drugega, ne ve zakaj, ni pa gradbenega izkopa.

MOJCA PLANINC je dodala, da so ugotovili, da je bil res nek material nasut, vendar sedaj ni izkopa in ne morejo vedeti, kaj je. Nadzora ne morejo izpostavljati dokler ni izkopa.

MARJAM VIDMAR je rekel, da je bilo na desni strani veliko odvoza materiala. Na levi je posek narejen in bo verjetno kmalu prišlo do odvoza. Nihče ne ve, kam in kaj se je odpeljalo.

TADEJ BEOČANIN je povedal, da imajo pri mostu Dolenje problem z enim lastnikom sosednjih zemljišč. Njegovo soglasje pa je nujno, da lahko dela izvedejo. Zato zadeva stoji. S tem lastnikom se srečujejo na več lokacijah. Upa, da bodo nekoč dosegli dogovor, poskušajo pa velikokrat.

Ker ni bilo več razprave, je predsedujoči predlagal, da zaključijo sejo.

TADEJ BEOČANIN se je vsem zahvalil. Naslednja seja bo 16. 12.

Seja je bila zaključena ob 17.35 uri .