22. redna seja Občinskega sveta Občine Ajdovščina

Občinski svet občine Ajdovščina

1. 7. 2021

Zapisnik

Pred prvo točko dnevnega reda

Skrajšani zapisnik

Predlog skrajšanega zapisnika 22. redne seje Občinskega sveta Občine Ajdovščina, ki je bila 1. julija 2021, s pričetkom ob 15.30. Seja je potekala v dvorani v Črničah.

Sejo je vodil Tadej Beočanin, župan Občine Ajdovščina.

Prisotni člani sveta:od 26 članov prisotnih 24 članov, opr. Matjaž Bajec, Katja Mužina

Ostali prisotni:

 • Mojca R. PLANINC, občinska uprava
 • Zlata ČIBEJ, občinska uprava
 • Katarina AMBROŽIČ, občinska uprava
 • Vida ŠUŠTAR, občinska uprava
 • Tina VELIKONJA, občinska uprava
 • Nastja Zadravec, občinska uprava
 • Alenka TRATNIK, Primorske novice
 • Karin ZORN, RTV Koper
 • Rosana RIJAVEC, STA
 • Ana Štokelj, Primorski val

Predsedujoči je najprej pozdravil prisotne. Odprl je razpravo o dnevnem redu. Zahvalil se je KS Črniče, ki jih danes gosti. Pri iskanju prostora, ki bi zagotavljal varnostno razdaljo in dovolj delavne površine, so se odločili za dvorano v Črničah. Skušali bodo ohranjati prakso, da vsaj eno sejo letno izpeljejo v neki krajevni skupnosti, da jih na ta način tudi obiščejo. Vprašal je, če je kaka pripomba na dnevni red? Ker ni želel nihče razpravljati, je predlagal, da glasujejo.

H glasovanju se je prijavilo 23 svetnikov. ZA je glasovalo 22 svetnikov. Predsedujoči je ugotovil, da je sprejet naslednji dnevni redu.

DNEVNI RED:

 1. Potrditev zapisnika ter poročil o izvajanju sklepov 21. redne seje ter 6. in 7. korespondenčne seje;
 2. Informacije in pobude;
 3. Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Komunalno stanovanjska družba d. o. o. Ajdovščina - II. obravnava;
 4. Odlok o dodelitvi enkratne denarne pomoči ob rojstvu ali posvojitvi otroka – II. obravnava;
 5. Odlok o subvencioniranju varstva otrok s posebnimi potrebami - I. obravnava;
 6. Sklep o uporabi normativov in soglasje k sistemizaciji Otroškega vrtca Ajdovščina;
 7. Soglasje k razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki Otroškega vrtca Ajdovščina;
 8. Sklep o odvzemu statusa javno dobro;
 9. Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja:
 • Imenovanje predstavnikov ustanoviteljice v svet zavoda - Osnovna šola Danila Lokarja Ajdovščina,
 • Imenovanje predstavnikov ustanoviteljice v svet zavoda - Otroški vrtec Ajdovščina,
 • Imenovanje predstavnikov ustanoviteljice v svet zavoda - Pilonova galerija Ajdovščina,
 • Imenovanje predstavnikov ustanoviteljice v svet zavoda - Zdravstveni dom Ajdovščina.
1. Potrditev zapisnika ter poročil o izvajanju sklepov 21. redne seje ter 6. in 7. korespondenčne seje

Predsedujoči je odprl razpravo o zapisniku in poročilu.

Ker ni želel nihče razpravljati, je predsedujoči predlagal glasovanje o zapisniku 21. seje.

H glasovanju se je prijavilo 24 svetnikov. ZA je glasovalo 24 svetnikov. Predsedujoči je ugotovil, da je zapisnik sprejet.

Predsedujoči je predlagal glasovanje o zapisniku 6. korespondenčne seje.

ZA je glasovalo 24 svetnikov. Predsedujoči je ugotovil, da je zapisnik sprejet.

Predsedujoči je predlagal glasovanje o zapisniku 7. korespondenčne seje.

ZA je glasovalo 24 svetnikov. Predsedujoči je ugotovil, da je zapisnik sprejet.

Predsedujoči je predlagal glasovanje o poročilu o izvajanju sklepov 21. redne seje ter 6. in 7. korespondenčne seje;

ZA je glasovalo 24 svetnikov. Predsedujoči je ugotovil, da je poročilo sprejeto.

Glasovanje o dnevnem redu
Potrditev zapisnika 21. redne seje
Potrditev zapisnika 6. korespondenčne seje
Potrditev zapisnika 7. korespondenčne seje
Potrditev poročil o izvajanju sklepov 21. redne seje ter 6. in 7. korespondenčne seje
2. Informacije in pobude

JANEZ TRATNIK je pohvalil, ker je malo boljše pripravljena seja. Pri sprehodu zunaj je opazil, da je tukaj vinograd prav zraven dvorane. Kako potekajo v praksi te stvari oz. kako lastnik škropi trte in ostalo?

ZVONKO VIDMAR je rekel, da je pred 12 leti vložila KS Žapuže vlogo za odstavna pasova v naselju Kožmani. Občina je predlog posredovala državi. V 6 mesecih je dobil odgovor, da naj priskrbijo statistiko o prometnih nesrečah, podatke o fluktuaciji itd ... Podatke je pridobil na Policijski postaji in jih posredoval. Takrat je bila že zgrajena hitra cesta. Vse KS do Vipave imajo odstavne pasove urejene. Večina ljudi iz teh naselij dela v Ajdovščini in se vrača po magistralni cesti. V primeru zaprtja hitre ceste zaradi burje gre ves tovorni in osebni promet skozi Žapuže do Vipave in nevarnost ostaja. Kako daleč je ta zadeva? Določene KS imajo urejeno fekalno kanalizacijo. Predlaga, da se tam opravlja tudi deratizacija.

TADEJ BEOČANIN je rekel, da so imeli včeraj sestanek z Direkcijo za infrastrukturo. Dogovorjeno je bilo, da bo v sklopu razpisa za idejno rešitev kolesarske povezave med Ajdovščino in Vipavo, ki bo zunaj v naslednjih dveh mesecih, vključen zavijalni pas za Kožmane, avtobusna čakalnica v Logu in tudi neko postajališče v delu, kjer pristajajo jadralni padalci. Projektiralo se bo z vsemi temi komponentami. Dela naj bi se pričela v prihodnjem letu. Pobudo za deratizacijo bodo posredovali na KSD. Do sedaj so bile težave v mestu, za vasi še niso slišali.

ADAM RASPOR je na pobudo občana prosil za bolj obširno poročilo, kaj se odlaga na deponijo pod Dolgo Poljano. Kaj se tam odlaga, kakšne so količine blata proizvedene v naši občini, koliko se ga deponira oz. odvaža, kam se ga odvaža. Zadnjič je bilo menda v Latniku nekaj napisano, vendar tega ni bral.

JOŽKO PREMRN je vprašal, kako daleč so Strane? Do sedaj naj bi bilo gradbeno dovoljenje sprejeto. Ali ta dinamika gre po planu? Glede umirjanja prometa na ulici Vena Pilona so se prebivalci odzvali. Danes je posredoval pismo in prosi, da naj se odgovori oz. poišče rešitev.

TADEJ BEOČANIN je dejal, da projektiranje Stran še ni zaključeno. Ko bo določeno, kje bo potekala infrastruktura, pričnejo s parcelacijo. Upa, da jo bodo do konca poletja izvedli. Za Ulico Vena Pilona bodo pripravili odgovor. Svetnikom bodo posredovali dopis skupaj z odgovorom.

ANDREJA ŠKVARČ je rekla, da se iz naše občine veliko ljudi vozi na delo v sosednje kraje. Ali je mišljeno kako parkirišče, kjer bi lahko puščali avtomobile? Sedaj jih puščajo pri Mercatorju, divje parkirišče pa je ob cesti na Planino pri izvozu za čistilno napravo. Tam je dnevno več avtomobilov. Predlagano je, da bi se kar tam uredilo parkirišče, ker vozila ne bi obremenjevala obvoznice in mesta. Ekološki otok v Skriljah naj bi se uredil, pa se ni in jo zanima, kako naprej.

TADEJ BEOČANIN je dejal, da take pobude za parkirišče še niso obravnavali. Mogoče bi jo bilo smiselno umestiti v sklop Expo Vipavske doline, saj bo tam veliko parkirišč za obiskovalce. Na drugi strani so kmetijska zemljišča in ne bo moč graditi parkirišč. Odgovor bodo dali pisno, pobuda je smiselna. O ekološkem otoku bodo dali pisni odgovor.

ANGEL VIDMAR se je zahvalil vsem, ki so se udeležili proslave ob 30-obletnici samostojnosti države. Potrudili so se, da bi bila slovesnost primerna. Dobil je informacijo, da je KSD zaprosila ministrstvo za možnost odlaganja materialov na deponiji blata Slanega blata. Ker je bil tam že odložen neprimeren material nekaj let nazaj, oz. glede na dogodke v zadnjem času, krajane skrbi, da bo odloženo nekaj, kar tja ne sodi. Prosi, da preverijo.

TADEJ BEOČANIN je pojasnil, da gre v grobem povedano v ideji za odlaganje sušenega blata, ki ima status humusa in bi se potem lahko izvajala zazelenitev, pogozdovanje itd. Nekaj pogovorov z ministrstvom je že bilo. Dogovarjali so se tudi o spremljanju odtokov v Lokavšček oz. kakršen koli negativen vpliv na okolje, česar ne bodo dopustili. Dvomi pa, da je bil predlog že uradno vložen.

DRAGOTIN ŠTOKELJ je dejal, da so dobili poročilo o izvajanju projekta Moja pobuda. Pod 9. točko so zajete Velike Žablje. Urejali so prostor pred cerkvijo in gradom – v poročilu piše, da je pobuda končana. Sredstva so bila res izčrpana, vendar pa še manjka oglasna deska in informacijska tabla. Dodatno je bil nameščen pitnik. Obljubljeno je bilo, da naj bi letos to izvedli in prosi, da se uredi.

TADEJ BEOČANIN je dejal, da se bo uredilo.

DEJAN ŠKVARČ je rekel, da ima makadamska cesta na ajdovskem polju od Mercatorja do sotočja Hublja in Vipave do Napoleonovega mostu veliko lukenj. Največ jih je pod Dolgo Poljano ob gozdičku, kjer je 20 cm premalo materiala in vedno poplavi. Lahko pošlje še slike, da bodo vedeli, kaj ima v mislih.

TADEJ BEOČANIN je dejal, da bodo pogledali z izvajalcem, kakšne so še možnosti letos, drugače pa drugo leto.

BOJAN MIKUŠ je rekal, da zopet prihaja suša in so se nanj obrnili občani, ki jih zanima, kako poteka projekt namakanja iz Vogrščka. Kdo bo iskal soglasja lastnikov, saj je potrebno pridobiti 67 % soglasij? Ali bo to občina, agencija, podjetje, svetovalna služba ….?

TADEJ BEOČANIN je rekel, da so v fazi projektiranja. Dobili so strokovne usmeritve, s katerimi bi zagotavljali nižje cene za uporabnika. Sestanek bodo imeli v prihodnjem tednu in upa, da bodo dobili rešitev. Ko bodo osnovni gabariti znani, bo občina izvedla, v sodelovanju z zunanjim izvajalcem, delavnice po Vipavski dolini. Takoj po njih bo pristopila k zbiranju soglasij, ki jih bo zbirala občina. V ta namen je predvidena zaposlitev in so jo realizirali v okviru oddelka za investicije. Mogoče jim bodo po sestanku lahko dali kako informacijo več glede same časovnice.

3. Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Komunalno stanovanjska družba d.o.o. Ajdovščina

TADEJ BEOČANIN je podal uvodno obrazložitev. ZVONKO VIDMAR je povedal, da so na odboru sprejeli pozitivno mnenje in predlagajo občinskemu svetu, da odlok sprejme.

Ker ni želel nihče razpravljati, je predsedujoči predlagal glasovanje o odloku v II. obravnavi.

H glasovanju se je prijavilo 24 svetnikov. ZA je glasovalo 24 svetnikov. Predsedujoči je ugotovil, da je Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Komunalno stanovanjska družba d.o.o. Ajdovščina v II. obravnavi sprejet.

Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Komunalno stanovanjska družba d.o.o. Ajdovščina (II. obravnava)
4. Odlok o dodelitvi enkratne denarne pomoči ob rojstvu ali posvojitvi otroka

KATARINA AMBROŽIČ je podala uvodno obrazložitev. SUZANA KRAŠNA je povedala, da so na odboru sprejeli pozitivno mnenje in predlaga občinskemu svetu, da ga sprejme.

Ker ni želel nihče več razpravljati, je predsedujoči predlagal glasovanje o Odloku o dodelitvi enkratne denarne pomoči ob rojstvu ali posvojitvi otroka v II. obravnavi. H glasovanju se je prijavilo 23 svetnikov. ZA je glasovalo 23 svetnikov. Predsedujoči je ugotovil, da je odlok v II. obravnavi sprejet.

Odlok o dodelitvi enkratne denarne pomoči ob rojstvu ali posvojitvi otroka (II. obravnava)
5. Odlok o subvencioniranju varstva otrok s posebnimi potrebami

KATARINA AMBROŽIČ je podala uvodno obrazložitev.

SUZANA KRAŠNA je povedala, da so na seji odbora sprejeli pozitivno mnenje.

BRUNA KASTELIC je vprašala, kako je mišljeno za rejnike. Ali morajo biti otroci vključeni v zavod?

KATARINA AMBROŽIČ je pojasnila, da mora biti otrok vključen v šolo oz. program vzgoje in izobraževanja, kar določa zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami. Uveljavlja se glede na stalno bivališče v občini.

ADAM RASPOR je predlagal dopolnitev 2. člena, prva alineja, kjer piše, da ima otrok stalno bivališče v občini. Predlaga dopolnitev, in sicer »otrok in vlagatelj«.

KATARINA AMROŽIČ je rekla, da ni nujno, da imata rejnik oz. skrbnik isti naslov. Namen odloka je bil, da se sofinancira varstvo za otroke, ki so iz naše občine.

ANGEL VIDMAR je rekel, da to zelo pozdravlja. Smo ena izmed prvih ali celo prva občina, ki na tak način ureja problematiko. Treba je vedeti, da bi te stvari morale biti sistemsko urejene.

TADEJ BEOČANIN je rekel, da se strinja. Par let so se pogovarjali o sistemski rešitvi, vendar niso uspeli. Cirius je registriran kot šola (sodi pod izobraževanje), program pa sodi pod socialo (MDDSZ). Ti dve ministrstvi si podajata ta problem in rešitve še ni. Zavod v Vipavi je eden redkih, ki izvaja tudi izobraževanje.

Ker ni želel nihče več razpravljati, je predsedujoči predlagal glasovanje o odloku v I. obravnavi. H glasovanju se je prijavilo 24 svetnikov. ZA je glasovalo 24 svetnikov. Predsedujoči je ugotovil, da je predlagan odlok v I. obravnavi sprejet.

Predsedujoči je predlagal sprejem sklepa, da izvedejo II. obravnavo odloka v enakem besedilu, kot je bil sprejet v I. obravnavi.

ZA je glasovalo 23 svetnikov. Predsedujoči je ugotovil, da je sklep sprejet.

Predsedujoči je predlagal glasovanje o odloku v II. obravnavi.

ZA je glasovalo 24 svetnikov. Predsedujoči je ugotovil, da je Odlok o subvencioniranju varstva otrok s posebnimi potrebami v II. obravnavi sprejet.

Odlok o subvencioniranju varstva otrok s posebnimi potrebami (I. obravnava)
Odlok o subvencioniranju varstva otrok s posebnimi potrebami (glasovanje o sprejemu po hitrem postopku)
Odlok o subvencioniranju varstva otrok s posebnimi potrebami (II. obravnava)
6. Sklep o uporabi normativov in soglasje k sistemizaciji Otroškega vrtca Ajdovščina

KATARINA AMBROŽIČ in ALENKA MOČNIK sta podali uvodno obrazložitev. SUZANA KRAŠNA je povedala, da so na odboru sprejeli pozitivno mnenje in predlagajo občinskemu svetu, da sklep sprejme.

JANEZ TRATNIK je prosil za podatke za naslednje leto, kje se je omejil vpis, oz. kje je bilo potrebno prerazporediti otroke. Zahvalil se je ravnateljici za odgovor v zvezi z diskusijo, ki sta jo imela.

ALENKA MOČNIK je dejala, da je bilo na Colu 20 otrok, ki mesta na želeni lokaciji niso dobili in so jim ponujali v drugih enotah (ob Hublju, na Ribniku, v Budanjah). Največ je bilo tega v prvem starostnem obdobju. Ostaja prostor v Črničah. Nekateri starši so z veseljem sprejeli tudi drugo lokacijo, nekateri pa se potem niso odločili za vpis. Nakazuje se, da bi s 1. 9. lahko vsak nekam vpisal otroka, je pa potem odločitev staršev ali ja ali ne.

Ker ni želel nihče več razpravljati, je predsedujoči predlagal glasovanje o predlaganem sklepu. H glasovanju se je prijavilo 24 svetnikov. ZA je glasovalo 24 svetnikov. Predsedujoči je ugotovil, da je sklep sprejet.

Sklep o uporabi normativov in soglasje k sistemizaciji Otroškega vrtca Ajdovščina
7. Soglasje k razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki Otroškega vrtca Ajdovščina

KATARINA AMBROŽIČ je podala uvodno obrazložitev. SUZANA KRAŠNA je povedala, da so na odboru za družbene in na odboru za finance sprejeli pozitivno mnenje in predlagajo občinskemu svetu, da sklep sprejme.

ANGEL VIDMAR je dejal, da imajo nekaj napisano v aktu o ustanoviti in še kje drugje, delajo pa drugače. Sicer je vse v korist vrtca, vendar pravno formalno ne stoji. V aktu piše, da se presežek upošteva pri ceni vrtca za uporabnike. Prositi je treba zakonodajalca za spremembo, če je v zakonu, če pa je samo v odloku, pa je treba spremeniti odlok.

TADEJ BEOČANIN je dejal, da se strinja, vendar se dejansko cena ne bi spremenila glede na sredstva. Boljši učinek dosegajo, če jih namenijo za investicije.

KATARINA AMBROŽIČ je rekla, da to res določa zakon o vrtcu. Z ministrstvom so imeli kar nekaj debat okrog tega. Njihovo mnenje je bilo, da je tak način dopuščen v primeru majhnih zneskov, čeprav piše drugače v zakonu. Majhni zneski cene ne spremenijo.

Ker ni želel nihče več razpravljati, je predsedujoči predlagal glasovanje o naslednjem sklepu: »Otroškemu vrtcu Ajdovščina se podaja soglasje k razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki iz leta 2020 in iz preteklih let, kot je predlagano in specificirano v prilogi tega sklepa. S tem sklepom se razveljavi sklep o razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki iz leta 2020 in preteklih let, št. 41032-2/2019, z dne 12. 3. 2021. » H glasovanju se je prijavilo 24 svetnikov. ZA je glasovalo 24 svetnik-ov. Predsedujoči je ugotovil, da je sklep sprejet.

Otroškemu vrtcu Ajdovščina se podaja soglasje k razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki iz leta 2020 in iz preteklih let, kot je predlagano in specificirano v prilogi tega sklepa. S tem sklepom se razveljavi sklep o razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki iz leta 2020 in preteklih let, št. 41032-2/2019, z dne 12. 3. 2021.
8. Sklep o odvzemu statusa javno dobro

VIDA ŠUŠTAR je podala uvodno obrazložitev.

KAZIMIR ČEBRON je povedal, da so sklep na odboru obravnavali in sprejeli pozitivno mnenje.

MITJA TRIPKOVIĆ je rekel, da manjkajo lokali Amon, pri Adrijani in pri Luni. Tudi ti segajo na javne površine in ga zanima, kakšna je situacija pri teh?

TADEJ BEOČANIN je pojasnil, da je razlika v lastništvu občine ali v statusu javno dobro. Bodo pa preverili še ostale. Nekateri letni vrtovi so že na zemljišču občine. Javnega dobra ne smejo oddati. Tukaj zemljišč ne prodajajo, ampak se dajejo v najem.

JANEZ TRATNIK je rekel, da iz lastne prakse ve, da lahko uprava proda, kadar hoče, če ni javno dobro. Tako se je zgodilo na Colu, kjer je direktorica tako odločila ne glede na drugačno mnenje krajanov. Želi, da se v teh primerih, ko ni več javno dobro, doda klavzulo, da čez leto ali dve ne pride do tega.

TADEJ BEOČANIN je rekel, da lahko dodajo v sklep, da nepremičnine pod točko 3 ne smejo biti predmet prodaje in tako zavarujejo ta območja.

MIHA KAPELJ je dejal, da manjkajo soglasja krajevnih skupnosti.

VIDA ŠUŠTAR je dejala, da je na začetku povedala, da so pridobljena soglasja KS.

KAZIMIR ČEBRON je dodal, da se nobena zadeva ne sprejema brez soglasja KS, ker odbor to zahteva.

MOJCA R. PLANINC je rekla, da so v sklep dodali: »2. Nepremičnine pod točko 3 se ne odprodajo.«

Ker ni želel nihče razpravljati, je predlagal, da se sprejme naslednji sklep:

 1. Nepremičninam oz. delom nepremičnin po priloženem seznamu se odvzame status javnega dobra.
Zap. št.Parc. št.k.o.Odvzem javnega dobra parceli v celoti ali le delu po predhodni parcelaciji
11740/12392-Ajdovščinacelota
21919/42392-Ajdovščinacelota
1826/12392-Ajdovščinadel po predhodni parcelaciji
1914/532392-Ajdovščinadel po predhodni parcelaciji
35532392-Ajdovščinadel po predhodni parcelaciji
5552392-Ajdovščinadel po predhodni parcelaciji
1721/62392-Ajdovščinadel po predhodni parcelaciji
492/12392-Ajdovščinadel po predhodni parcelaciji
481/12392-Ajdovščinadel po predhodni parcelaciji
481/22392-Ajdovščinadel po predhodni parcelaciji
17222392-Ajdovščinadel po predhodni parcelaciji
458/42392-Ajdovščinadel po predhodni parcelaciji
1047/12392-Ajdovščinadel po predhodni parcelaciji
41580/42399-Planinadel po predhodni parcelaciji
1580/52399-Planinadel po predhodni parcelaciji
52341/62388-Kamnjedel po predhodni parcelaciji
618082394-Velike Žabljedel po predhodni parcelaciji
 1. Nepremičnine pod točko 3 se ne odprodajo.

H glasovanju se je prijavilo 24 svetnikov. ZA je glasovalo 23 svetnikov. Predsedujoči je ugotovil, da je sklep sprejet.

Nepremičninam oz. delom nepremičnin po priloženem seznamu se odvzame status javnega dobra.
9. Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

TADEJ BEOČANIN je povedal, da so se pri tej točki izločili Alojz Klemenčič, Bruna Kastelic in Ljubo Vidrih (navedeni so zapustili prostor).

 • Imenovanje predstavnikov ustanoviteljice v svet zavoda - Osnovna šola Danila Lokarja Ajdovščina

UROŠ ŠTOR je podal mnenje komisije. Povedal je, da se je pri tej točki tudi na komisiji izločil Ljubomir Vidrih.

Ker ni želel nihče razpravljati, je predsedujoči predlagal, da se sprejme naslednji sklep:

»Občinski svet Občine Ajdovščina v svet zavoda Osnovne šole Danila Lokarja Ajdovščina imenuje naslednje predstavnike ustanoviteljice:

 1. Martin Krapež, Gradišče 26/b, 5270 Ajdovščina,
 2. Emil Djukić, Tovarniška cesta 3/č, 5270 Ajdovščina,
 3. Ljubomir Vidrih, Cebejeva ulica 32/a, 5270 Ajdovščina. »

H glasovanju se je prijavilo 21 svetnikov. ZA je glasovalo 19 svetnikov. Predsedujoči je ugotovil, da je sklep sprejet.

 • Imenovanje predstavnikov ustanoviteljice v svet zavoda - Otroški vrtec Ajdovščina

UROŠ ŠTOR je podal mnenje komisije.

Ker ni želel nihče razpravljati, je predsedujoči predlagal, da se sprejme naslednji sklep:

»Občinski svet Občine Ajdovščina v svet zavoda Otroškega vrtca Ajdovščina imenuje naslednje predstavnike ustanoviteljice:

 1. Nina Nagode, Ulica Ivana Kosovela 21/c, 5270 Ajdovščina,
 2. Jožica Randl Marc, Ulica Vena Pilona 24, 5270 Ajdovščina. »

ZA je glasovalo 19, PROTI 1 svetnik-ov. Predsedujoči je ugotovil, da je sklep sprejet.

 • Imenovanje predstavnikov ustanoviteljice v svet zavoda - Pilonova galerija Ajdovščina,

UROŠ ŠTOR je podal mnenje komisije. Ker ni želel nihče razpravljati, je predsedujoči predlagal, da se sprejme naslednji sklep:

»Občinski svet Občine Ajdovščina v svet zavoda Pilonove galerije Ajdovščina imenuje naslednje predstavnike ustanoviteljice:

 1. Borut Koloini, Vipavski Križ 57, 5270 Ajdovščina,
 2. Damjana Plešnar, Idrijska cesta 20, 5270 Ajdovščina,
 3. Marjan Krpan, Vilharjeva ulica 24b, 5270 Ajdovščina.«

ZA je glasovalo 19 svetnikov. Predsedujoči je ugotovil, da je sklep sprejet.

 • Imenovanje predstavnikov ustanoviteljice v svet zavoda - Zdravstveni dom Ajdovščina.

UROŠ ŠTOR je podal mnenje komisije. Ker ni želel nihče razpravljati, je predsedujoči predlagal, da se sprejme naslednji sklep: »Občinski svet Občine Ajdovščina v svet zavoda Zdravstvenega doma Ajdovščina imenuje naslednje predstavnike ustanoviteljice:

 1. Ines Pergar, Lokavec 103/a, 5270 Ajdovščina,
 2. Bruna Kastelic, Črniče 79/e, 5262 Črniče,
 3. Alojzij Klemenčič, Stomaž 11/c, 5263 Dobravlje.«

ZA je glasovalo 21 svetnikov. Predsedujoči je ugotovil, da je sklep sprejet.

TADEJ BEOČANIN se je vsem zahvalil. Zaželel jim je prijetne dopuste. Naslednja seja bo 23. 9.

Ker ni bilo več razprave, je predsedujoči predlagal, da zaključijo sejo.

Seja je bila zaključena ob 16.35 uri .

Občinski svet Občine Ajdovščina v svet zavoda Osnovne šole Danila Lokarja Ajdovščina imenuje naslednje predstavnike ustanoviteljice: 1. Martin Krapež, Gradišče 26/b, 5270 Ajdovščina, 2. Emil Djukić, Tovarniška cesta 3/č, 5270 Ajdovščina, 3. Ljubomir Vidrih, Cebejeva ulica 32/a, 5270 Ajdovščina.
Občinski svet Občine Ajdovščina v svet zavoda Otroškega vrtca Ajdovščina imenuje naslednje predstavnike ustanoviteljice: 1. Nina Nagode, Ulica Ivana Kosovela 21/c, 5270 Ajdovščina, 2. Jožica Randl Marc, Ulica Vena Pilona 24, 5270 Ajdovščina.
Občinski svet Občine Ajdovščina v svet zavoda Pilonove galerije Ajdovščina imenuje naslednje predstavnike ustanoviteljice: 1. Borut Koloini, Vipavski Križ 57, 5270 Ajdovščina, 2. Damjana Plešnar, Idrijska cesta 20, 5270 Ajdovščina, 3. Marjan Krpan, Vilharjeva ulica 24b, 5270 Ajdovščina.
Občinski svet Občine Ajdovščina v svet zavoda Zdravstvenega doma Ajdovščina imenuje naslednje predstavnike ustanoviteljice: 1. Ines Pergar, Lokavec 103/a, 5270 Ajdovščina, 2. Bruna Kastelic, Črniče 79/e, 5262 Črniče, 3. Alojzij Klemenčič, Stomaž 11/c, 5263 Dobravlje.