23. redna seja Občinskega sveta Občine Ajdovščina

Občinski svet občine Ajdovščina

14. 10. 2021

Zapisnik

Pred prvo točko dnevnega reda

Skrajšani zapisnik

Predlog skrajšanega zapisnika 23. redne seje Občinskega sveta Občine Ajdovščina, ki je bila 14. oktobra 2021, s pričetkom ob 15.30. Seja je potekala v dvorani OŠ Otlica.

Sejo je vodil Tadej Beočanin, župan Občine Ajdovščina.

Prisotni člani sveta: od 26 članov prisotnih 24 članov, opr. Miha Kapelj, David Koren, Andreja Škvarč

Ostali prisotni:

 • Mojca R. PLANINC, občinska uprava
 • Zlata ČIBEJ, občinska uprava
 • Katarina AMBROŽIČ, občinska uprava
 • Alenka Č. KOBOL, občinska uprava
 • Karmen SLOKAR, občinska uprava
 • Irena RASPOR, občinska uprava
 • Vida ŠUŠTAR, občinska uprava
 • Tina VELIKONJA, občinska uprava
 • Nastja Zadravec, občinska uprava
 • Alenka TRATNIK, Primorske novice
 • Karin ZORN, RTV Koper
 • Ana Štokelj, Primorski val

Predsedujoči je najprej pozdravil prisotne in besedo predal gostiteljici.

DANIJELA LIKAR je izrekla dobrodošlico vsem prisotnim ter jim zaželela uspešno delo.

Predsedujoči je odprl je razpravo o dnevnem redu.

Vprašal je, če je kaka pripomba na dnevni red? Ker ni želel nihče razpravljati, je predlagal, da glasujejo.

H glasovanju se je prijavilo 22 svetnikov. ZA je glasovalo 22 svetnikov. Predsedujoči je ugotovil, da je sprejet naslednji dnevni redu.

DNEVNI RED:

 1. Potrditev zapisnika ter poročil o izvajanju sklepov 22. redne seje in 8. korespondenčne seje;
 2. Informacije in pobude;
 3. Rebalans proračuna Občine Ajdovščina za leto 2021 – I. obravnava;
 4. Sklep o spremembah in dopolnitvah načrtov ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Ajdovščina za leto 2020 in 2021 – I. obravnava;
 5. Pravilnik o prenehanju veljavnosti Pravilnika o oddajanju nepremičnin v najem ali uporabo – I. obravnava;
 6. Odlok o prevzemu veljavnosti občinskega prostorskega načrta Občine Vipava na delu območja občine Ajdovščina – I. obravnava;
 7. Odlok o uporabi javnih površin za namen organizacije prireditev v občini Ajdovščina – I. obravnava;
 8. Sklep o odvzemu statusa javno dobro;
 9. Sklep o odvzemu statusa javno dobro-vode in vzpostavitvi javno dobro-cesta;
 10. Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja:
 • Mnenje - imenovanje ravnateljice Otroškega vrtca Ajdovščina
1. Potrditev zapisnika ter poročil o izvajanju sklepov 22. redne seje in 8. korespondenčne seje

Predsedujoči je odprl razpravo o zapisniku in poročilu.

Ker ni želel nihče razpravljati, je predsedujoči predlagal glasovanje o zapisniku 22. seje.

H glasovanju se je prijavilo 20 svetnikov. ZA je glasovalo 20 svetnikov. Predsedujoči je ugotovil, da je zapisnik sprejet.

Predsedujoči je predlagal glasovanje o zapisniku 8. korespondenčne seje.

ZA je glasovalo 20 svetnikov. Predsedujoči je ugotovil, da je zapisnik sprejet.

Predsedujoči je predlagal glasovanje o poročilu o izvajanju sklepov 22. redne seje ter 8. korespondenčne seje;

ZA je glasovalo 20 svetnikov. Predsedujoči je ugotovil, da je poročilo sprejeto.

Potrditev zapisnika 22. redne seje
Potrditev zapisnika 8. korespondenčne seje
Potrditev poročila o izvajanju sklepov 22. redne in 8. korespondenčne seje
2. Informacije in pobude

UROŠ ŠTOR je rekel, da starejši občani sporočajo, da zelo težko pridejo s telefonom do osebnega zdravnika. Razume, da imajo veliko dela, vendar starejši ne znajo operirati z računalniki, zato prosi, da se jim skušajo sestre oglasiti. Nanj so se obrnili dve občanki, ki sta dobili kazen redarstva pri C3 nasproti bankomata zaradi parkiranja. Ogledal si je in tam ni jasno, ali si v prekršku ali ne. Če je prepovedano, je treba označiti.

TADEJ BEOČANIN je povedal, da so telefonsko naročanje v ZD precej uredili. Sedaj velja sistem, da centrala zabeleži zgrešene klice in jih medicinsko osebje vrača. V osnovi ne bi smelo več prihajati do težav. Lahko še dodatno informirajo občane in apelirajo, da se čim več poslužujejo elektronskega naročanja tisti, ki s tem nimajo problema. V okviru delovnega časa jih je res težko dobiti, zato so uvedli sistem vračanja klicev. Kar se tiče parkiranja, se v osnovi izogibajo pretiranega postavljanja signalizacije. Parkiranje je prepovedano povsod tam, kjer ni dovoljeno. To generalno pravilo mora vsak voznik poznati. Pogledati bodo lokacijo, če je dvomljiva, praviloma pa se ne sme parkirati, če parkirišče ni označeno. Z vidika urejanja prostora je ocena, da ne pretiravajo s prometno signalizacijo.

ADAM RASPOR se je navezal na vprašanje v vezi z odlaganjem blata. Podan je bil podatek o količini proizvedenega blata. Rad bi še odgovor, kolikšna količina konča na kompostu, koliko se deponira v centru, in kakšna količina se odda v Avstrijo. Okoljevarstveno dovoljenje ni bilo dano za odlaganje blata, ampak je razbrati, da je blato pakirano v pakete skupaj s kompostom v dovoljenih procentih. Apelira na g. Vidmarja, da stvari pogledajo, če se bo odlagalo na deponiji Slanega blata. V Dolgi Poljani namreč za vasjo ne bi dovolili deponirati blata, ker imajo tri izvire v vasi. Prosi za dopolnitev odgovora.

TADEJ BEOČANIN je dejal, da je mogoče prehitro ocenil, da se bo odlagalo na Slanem blatu, ker se stvari preverja kot ideja. Bodo pa KSD prosili za podatke, ki jih želi.

JANEZ TRATNIK je rekel, da se je čez poletje skozi občino vozilo (po njegovi oceni) čez 10.000 kubikov materiala nad Žapuže. Prav je, da se to ve, da ne bo prišlo čez 5 let do plazenja, ki ga bo morala reševati občina. Prosi, da raziščejo in podajo odgovor. V vrtec je dober vpis. Kako je možno, da dobi mesto otrok iz druge občine, ne iz matične in to kljub temu, da je o tem odločala komisija. Koliko naših otrok je v vrtcih drugih občin? V Latniku imajo zakupljeno določeno količino strani. Pogrešal je objavo rezultatov Moje pobude, kar občane sigurno zanima. Redno pa so objavljene razne novičke. Primerno bi bilo, da jo zamenjajo s konkretnejšo vsebino. Nikoli ne pišejo o delu svetnikov, o čem odločajo, kakšne so njihove odločitve. Prav bi bilo, da občinske službe vnesejo informacije v to glasilo.

TADEJ BEOČANIN je povedal, da so imeli glede odvoza gradbenega materiala več razgovorov. Zaradi prevoza so bile poškodovane ceste, in so tja usmerili tudi inšpektorje. Odreagirali so tam, kjer je bilo možno. Gre za pomemben problem, ki se lahko v naslednjih letih stopnjuje. Upa na sistemske rešitve, oz. določitve lokacij, kjer bo možno odlagati. Številke o vpisu v vrtce bodo dali naknadno, kako poteka presoja, bo povedala Katarina.

KATARINA AMBROŽIČ je povedala, da o presežnih vpisih odloča komisija, ki je sestavljena iz predstavnikov staršev, obeh občin in zaposlenih v vrtcih. Vsi otroci so vodeni pod šifro, torej komisija ne more vedeti, kateri otrok je zadaj. Vpis izvedejo na podlagi dokazil, ki jih starši priložijo in točkovanje izvedejo na podlagi pravilnika.

JANEZ TRATNIK je menil, da bi morali pravilnik oblikovati tako, da imajo prednost otroci iz naših občin.

KATARINA AMBROŽIČ je povedala, da pravilnik opredeljuje, da imajo v Ajdovščini prednost otroci iz Ajdovščine, oz. v Vipavi iz Vipave. Mogoče grejo z drugimi točkami toliko točk čez, da so vseeno vpisani.

JANEZ TRATNIK je prosil, da preverijo, če so njegove trditve pravilne (vpisan otrok iz druge občine).

KATARINA AMBROŽIČ je rekla, da prav sigurno tega ne more potrditi, ker so otroci vodeni pod šifro, vendar bo preverila.

TADEJ BEOČANIN je glede vsebine v Latniku dejal, da bodo vložili več energije v to, da bo več splošne informatike obdelane.

JOŽKO PREMRN je rekel, da ga glede na zakonsko omejitev zadolževanja občin zanima, koliko se občina še lahko zadolži oz. koliko je še ta razlika glede na to, da so bili konec leta 2020 zadolženi nekaj manj kot 16 mio. in sicer lahko izračunajo na datum 15. 10..

TADEJ BEOČANIN je dejal, da so podatki nekoliko relativni. Maksimalno zadolženost se izračuna glede na odplačilo glavnice in obresti v prihodnjih letih, in je podatek odvisen, kakšna je ročnost kreditov. Izračun bodo naredili na običajno prakso – 10-letne kredite.

JOŽKO PREMRN je predlagal, da bi izračun naredili na 15. 10. in na take kredite, kot jih imajo.

TADEJ BEOČANIN je dejal, da ne obstaja univerzalni odgovor. Če vzamejo kredit za 20 let, je znesek višji, kot če ga vzamejo za 10 let.

DEJAN ŠKVARČ je rekel, da se je peljal po cesti od Eurospina navzdol proti Petrolu. Tam je treba voziti 20 / uro, oz. bi morali dodati 10 cm asfalta. Poleti so na igrišču za Policami opazili ogromno iztrebkov. Ali je možno postaviti kako ograjo oz. se je mogoče že uredilo? V zadnjem Latnik je pisalo, da je bil državni sekretar navdušen, ko je videl celotni okoliš in ureditev sončne elektrarne. Ta ista šola je imela 5 let porazen gimnazijski vpis. Čudno, da ne privabijo dovolj dijakov in tega ni možno povezovati s sončno infrastrukturo. Občinski svet ni nikoli razpravljal o učinkih pravilnika o subvencioniranju dijakov. Večkrat je že opozoril na to problematiko in je vedno dobil sprenevedajoč odgovor. Predlaga, da se mu predstavi, koliko občinskih sredstev je bilo izplačanih iz tega naslova in kakšni so rezultati finančnih vzpodbud. Predvsem pa želi doseči, da ne bi problematičnega vpisa ponovno reševali še s kakšnim občinskim sofinanciranjem. Ob sprejemanju pravilnika so bila dana zagotovila, da gre za začasno pomoč. Vprašuje se o odgovornosti občinske kadrovske politike, ki podpira tak način vodenja edine srednje šole v Ajdovščini.

TADEJ BEOČANIN je povedal, da je cesta v stari obrtni coni bivšega Kovinskega v zasebni lasti in občina nima pristojnosti. Dogovarjajo pa se za odkup. Če bodo uspeli, bodo zagotovili sanacijo cestišča. Glede igrišča je bila tudi pobuda OŠ za ograjo. Če pa je igrišče v okviru Zavoda za šport, pa imajo tam stvari ustrezno urejene. Bodo preverili. Glede učinkov pravilnika je šlo za začasen ukrep, ki se letos ne izvaja več v 1. letnikih. To obdobje se je izteklo avgusta letos. Subvencije se podeljujejo še tistim, ki so bili v preteklosti prejemniki in so dosegali določene standarde. Točne številke jim bodo dali v pisnem odgovoru. Ukrep je bil učinkovit, saj je vpis rasel, letos pa je padel. Nikakor pa ne gre vpisa vrednotiti samo skozi en ukrep. Veliko je različnih dejavnikov, številčnost generacije, subjektivna odločitev učencev,...

ALOJZ KLEMENČIČ je rekel, da bi rad izvedel, kakšni so učinki ukrepa sterilizacije mačk. V javnih občilih je zaznal poročilo, da je občina šla na dražbo upravne stavbe Primorja. Začetna vrednost presega gornji limit, ki ga kdorkoli na občini ima oz. bi potreboval sklep občinskega sveta. Naša komunala je bila druga dražeča oseba, kar je tudi zelo vprašljivo. Brez sklepa lastnika je to neodgovorno. Ugotavlja, da je priprava poslovnika in popravek statuta politični nateg. Imeli so sestanke, dajali predloge, pa ni nič. 6 mesecev pred lokalnimi volitvami tega nima smisla nadaljevati.

TADEJ BEOČANIN je povedal, da se ukrep sterilizacije mačk dobro izvaja in jim bodo pripravili podatke. Učinek pri zapuščenih mačkah pa se bo pokazal v nekaj letih. Ne drži, da se je dražbe udeležila občina, niti komunala. Udeležili so se je kot skupni kupec, občina del, KSD del, za kar so sklenili predhodni dogovor. Komunala je dražila v imenu obeh. Bil je še tretji partner in sicer privatni, vsak za del, ki ga je potreboval. S skupno ponudbo so bili neuspešni. KSD je imela soglasje skupščine, in določene maksimalne vrednosti, do katerih lahko draži. Nihče torej ni nastopal samostojno, ampak kot skupni dražitelj. Za prodaje občinskega premoženja vrednosti nad pol milijona se terja soglasje občinskega sveta, nakupi so urejeni s sklepom o razpolaganju z nepremičninami, ki ga je skupaj s proračunom oz. rebalansom občinski svet potrdil. Kar se tiče poslovnika in statuta ima slabo vest. Govorili pa so, da bo to za bodoče svetnike. Žal ni uspel sestaviti dovolj kompromisnega predloga, da bi jim ga dal v odločanje. Zadeva stoji pri njemu, za kar se opravičuje.

MARJAN VIDMAR je dal priznanje KSD. Kupili so namreč novo roko za čiščenje brežin in tako očiščenih brežin ne vidiš nikjer.

ANGEL VIDMAR je povedal, da se za območje Slanega blata v Lokavcu ne bodo strinjali za odlaganje česar koli. Pozitivna zakonodaja namreč govori, da je blato iz ČN neke vrste strup. Tudi če ga redčijo, strup še vedno ostane, čeprav v manjši količini. Predlaga, da kot solastniki komunale prekinejo vse postopke v zvezi s tem. V Lokavcu imajo vodovarstveno območje. Levo in desno od zajetja Skuk sta dva objekta. V enem se izvaja taka dejavnost, ki zastruplja okolje s svincem. Prosi, da ugotovijo, kaj se dogaja in če so pridobljena vsa dovoljenja za aktivnosti, ki na tem območju potekajo.

TADEJ BEOČANIN je dejal, da bodo preverili glede emisij svinca, ker mu ni poznano. Glede blata pa so s KSD že sprejeli dogovor, da bodo v primeru obstoja bojazni krajanov ustavili vse postopke ne glede na pozitivne učinke. Težko je odstopiti od projekta, dokler nimajo znanih vseh parametrov. Kaj so pozitivni učinki odlaganja ob ničelnem negativnem vplivu na okolje: bistveno bi se znižala cena za čiščenje in odvajanje odpadnih voda, saj sedaj ogromnega blata odpeljejo, kar je velik strošek; Plazišče slanega blata je treba čim prej ozeleniti, in s tem utrditi. Pridobili bi zelo kvalitetni humus in hitro ozelenili površino. Poleg tega bi zemljino dodatno utrdili. Nič se ne odlaga, želijo pa krajanom predstaviti pozitivne učinke, ki jih dejanje kot tako omogoča. Ne občina ne komunala ne bo nič naredila, prav pa je, da razmislek opravijo, ker je veliko doprinosa. Če se bo ugotovilo, da se lahko poslabšuje stanje voda (Lokavšček), bodo vse aktivnosti ustavili. Država plačuje za humus, ki ga eni izvajalci odlagajo na območju Slanega blata, vendar je humus polen plastičnih delcev. Že večkrat so opozorili izvajalca, kaj pripelje s čistim humusom in so tudi že čistili. Težav je ogromno, zato ideja izvira iz iskanja rešitve za ozelenitev slanega blata.

ALOJZ KLEMENČIČ je dejal, da je strokovno vprašanje, ne politično, kam odložiti blato. Opozoril pa je, da nihče nikoli ne govori o lastnikih teh zemljišč. Dela se, kot da je vse naše. Posekalo se je vse rastlinje. Lastniki so predlagali, da naj nekdo kupi, pa jim je bilo na začetku celo predlagano, da naj dajo zemljo zastonj. Nihče ne more na tujo lastnino voziti kar koli.

TADEJ BEOČANIN je dejal, da tam teče intervencija zaradi naravne nesreče velike razsežnosti. Za sanacijo plazu je odgovorna država in lahko tam počne kar hoče, da zavaruje ostale pred nadaljnjim plazenjem. Tečejo pa že pogovori z ministrstvom, da rešijo to zadevo. Ministrstvo pravi, da naj kupuje občina. Pristali so na to, da bi se pogovarjali z lastniki, odkupuje pa naj ministrstvo. Upa, da bodo lastniki v kratkem obdobju dobili ustrezne ponudbe za tista zemljišča.

ANGEL VIDMAR je ponovil, da je razredčen strup še vedno strup in blato ga vsebuje. Lokavčani ne želijo tega. Najbolje bi bilo, da slano blato, ki se intenzivno zarašča, pustijo pri miru. Dejansko je res, kar je rekel, g. Klemenčič, vendar se morajo zavedati, da je to naravna nesreča, sanacija še vedno poteka. Vsako leto pridejo k njemu, da naj se pogovori z lastniki, da dovolijo dostop delavnim strojem do plazu. Intervencija ne more trajati toliko časa. Urediti je treba lastniška razmerja, dostopne poti,… Njegova nestrokovna ocena je, da bo preostanek enkrat prišel v dolino. Glede plastike na odlagališču imajo dovolj služb, da bi to rešile.

TADEJ BEOČANIN je dejal, da je država zagotavljala majhne zneske, ki so bili dovolj za najnujnejša vzdrževalna dela, nikakor pa ne za trajno sanacijo. Zadnje obdobje so se zneski bistveno povečali in upa, da bo plaz v naslednjih 4-letih dokončno saniran.

JANEZ TRATNIK je rekel, da je v Primorskih novicah bral o naselju s hiškami za 50.000 eur za mlade družine. Prosil je župana za kako informacijo, da bodo svetniki seznanjeni.

TADEJ BEOČANIN je dejal, da tem prispevkom manjka samo ta del, da so se zavezali, da do konca leta definirajo lokacijo, kjer bi ta projekt lahko izvedli. Če je ne bodo definirali do konca leta, bo občina od tega odstopila. Imajo 5 lokacij, 3 v mestu 2 izven, vendar bodo videli, kje in kako bodo uspeli skleniti ustrezne dogovore. Odziv je bil velik in upa, da bodo našli skupni jezik, da bi se projekt realiziral na naših tleh. Ko bodo konkretnejše informacije, jih bodo posredovali.

3. Rebalans proračuna Občine Ajdovščina za leto 2021

TADEJ BEOČANIN je podal uvodno obrazložitev. IGOR ČESNIK je povedal, da so na 3 odborih in komisiji za kmetijstvo sprejeli pozitivno mnenje, in predlagajo občinskemu svetu, da rebalans sprejme. KATJA MUŽINA je povedala, da so na odboru za gospodarstvo sprejeli pozitivno mnenje, in predlagajo občinskemu svetu, da rebalans sprejme.

JOŽKO PREMRN je rekel, da njihova svetniška skupina ni sodelovala pri oblikovanju rebalansa. Znižanje je dobra 2 mio. glede na lansko realizacijo. Če bo 22. mio prihodkov, bo dobro. Kjer so velike številke in nabor investicij, ni nekih prioritet in časovnice in je dosti usklajevanja. Nekatere investicije se zamikajo iz leta v leto. Pogreša kanalizacijo Grivče (dokumentacija),ki je bila predvidena lani, pa se bo letos zamaknila v drugo leto. Takih postavk v proračunu je preveč, oz. se premalo pogovarjajo, zakaj je tako. Prosi za razlago glede gondolske povezave Izvir Hublja -Otlica. Tam se sredstva s 5 povečujejo na 10.000. Moral bi biti cilj občine, da povežejo goro z dolino z direktno povezavo, ki bi bila atrakcija. Na robu so zelo lepi razgledi za turiste. Vipavska dolina je top in misli, da to premalo izkoristijo. Na nočitvenih kapacitetah se premalo dela. Pogreša investicije v izgradnjo komunalne infrastrukture za individualno gradnjo. Strane bodo očitno letos odpadle. Tega ne bi smeli opustiti, saj ljudje iščejo parcele. Zdravstveni kader, ki ga primanjkuje, zapušča naše kraje, ker ni gradbenih parcel. Obravnavati bi morali vsakega posameznika, ki pride in ne izpuščati priložnosti oz. ljudi. Torej, ker rebalansa niso sooblikovali, ga ne bodo podprli.

TADEJ BEOČANIN je dejal, da je ta rebalans zelo tehničen, saj gre za uskladitev zadnjih 2. mesecev. Izgradnja infrastrukture za ind. gradnjo je realizirana na področju Dobravelj, oddali so naročilo za Mizinsko vas v Lokavcu. Projekt Strane se zamika, ker niso izpolnjeni vsi pogoj, ni še pridobljeno gradbeno dovoljenje za komunalno infrastrukturo. Zastoji so pri vseh projektih (tako pri projektantih, kot pri izvajalcih) in se vedno usklajujejo. Če imajo nekje sofinanciranje, vse sile in projektante usmerijo v te projekte, tudi če ostalo zaostane. Projektanti, ki se odzivajo na razpise, so isti, zato morajo nekaj zamikati. Tudi geodete se dlje čaka. Širše pobude mogoče manjkajo, imajo pa vseeno nekaj strateških projektov - vodovod do Hrušice. Čakali so odločitev o sofinanciranju projekta, ki je kasnila, z deli pa niso smeli pričeti oz. niti ne podpisati pogodbe z izvajalcem. Žičnica Gora - sredstva se nekoliko povečujejo, ker predvidena na bi zadostovala za oblikovanje ideje, kje bo potekala oz. je teoretično izvedljiva.

Ker ni želel nihče razpravljati, je predsedujoči predlagal glasovanje o rebalansu v I. obravnavi.

H glasovanju se je prijavilo 23 svetnikov. ZA je glasovalo 20 svetnikov. Predsedujoči je ugotovil, da je Rebalans proračuna Občine Ajdovščina za leto 2021 v I. obravnavi sprejet.

Ker ni želel nihče več razpravljati, je predlagal glasovanje v II. obravnavi.

ZA je glasovalo 20 svetnikov. Predsedujoči je ugotovil, da je Rebalans proračuna Občine Ajdovščina za leto 2021 v II. obravnavi sprejet. Odlok o Rebalansu proračuna Občine Ajdovščina za leto 2021 se objavi v UL RS.

Rebalans proračuna Občine Ajdovščina za leto 2021 (I. obravnava)
Rebalans proračuna Občine Ajdovščina za leto 2021 (II. obravnava)
4. Sklep o spremembah in dopolnitvah načrtov ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Ajdovščina za leto 2020 in 2021

TADEJ BEOČANIN je podal uvodno obrazložitev. IGOR ČESNIK je povedal, da so na 3 odborih in komisiji za kmetijstvo sprejeli pozitivno mnenje, in predlagajo občinskemu svetu, da sklep sprejme.

KATJA MUŽINA je povedala, da so na odboru za gospodarstvo sprejeli pozitivno mnenje, in predlagajo občinskemu svetu, da sklep sprejme.

JANEZ TRATNIK je dejal, da raznolikost šolstva podpirajo, obnašajo pa se kot dobri skrbniki občinskega premoženja. Prosi za razlago, kaj bi bilo, če se jim podeli samo stavbna pravica, ali kaka druga možnost, da se ne bi v prihodnosti zavozilo oz. da bi imeli vse poti odprte.

TADEJA BEOČANIN je dejal, da je problem pri stavbni pravici, da ne more biti podeljena za nedoločen čas, ampak samo za določen (lahko tudi 50 let). Po izteku te pravice mora občina vrednotiti objekt in plačati vso presežno vrednost objekta, ki stoji na tistem območju, kjer je bila stavbna pravica dodeljena. V nobenem primeru se za dodelitve stavbnih pravic ne odločajo, ker je občina po izteku dolžna plačati odškodnino. Zavarujejo pa se s tem, da ima občina absolutno predkupno pravico v primeru prodaje.

ALOJZ KLEMENČIČ je rekel, da bi bilo zelo korektno, da bi v to gradivo dali soglasje KS Ajdovščina k temu projektu. Ajdovci niso najbolj navdušeni, in ne podpirajo gradnje na vzhodu. Projekt dela gaso v gasi. Oblikovali so predlog, da naj bi se ta nadgradnja še enkrat prevetrila in predlagajo drugo stran. Kako se bodo stanovalci obnašali pri pridobitvi GD, ne ve, investitorja pa bi morali opozoriti na to. Če je moč, se stanovalcem ustreže.

TADEJ BEOČANIN je dejal, da so imeli precej razmislekov s KS Ajdovščina. Njegovo stališče je, da mnenju KS tu ne morejo slediti. Objekt bi se gradil na S objekta, kjer bi to šlo brez večjega posega v prostor. Predlog KS je, da raje uničijo park na jugu, kar je zanj slab predlog. V prvem primeru bi padli 1-2 drevesi, v drugem od 15 do 20. Izgubili bi lepo zunanjo površino. KS se je pogovarjala samo s sosedi, ki so neposredno zraven objekta, ne pa tudi s tistimi na južni strani. Kjerkoli se kaj gradi, se naleti na negativne odzive krajanov, zato imajo predpise, ki določajo maksimalne gabarite. Tistega območja ne bodo utesnili. Investitorja so opozorili na odmike, zagotavljati bodo morali nov ekološki otok. Mnenje KS, ki je bilo negativno, ni spremenilo njihove odločitve. Pretehtali so argumente, vendar druge rešitve ne gre iskati. Z vseh drugih strani bi prizidek terjal veliko več prostora. Verjame, da je vsakemu bolj všeč travnik, vendar je prostor omejena dobrina in morajo vsi sobivati.

ALOJZ KLEMENČIČ je rekel, da je škoda, da jim tega niso dodali zraven gradiva. Imeli bi občutek, kaj se dogaja, tako pa se jim skriva. Če župan nečesa ne sprejme, mora seznaniti tudi svetnike, da vejo na kak odziv bodo naleteli.

TADEJ BEOČANIN je rekel, da bodo bolj pozorni, da jim gradiva zagotovijo.

Ker ni želel nihče več razpravljati, je predsedujoči predlagal glasovanje o Sklepu o spremembah in dopolnitvah načrtov ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Ajdovščina za leto 2020 in 2021. H glasovanju se je prijavilo 23 svetnikov. ZA je glasovalo 23 svetnikov. Predsedujoči je ugotovil, da je sklep v I. obravnavi sprejet. Ker ni želel nihče več razpravljati, je predlagal glasovanje v II. obravnavi.

ZA je glasovalo 23 svetnikov. Predsedujoči je ugotovil, da je sklep v II. obravnavi sprejet.

Sklep o spremembah in dopolnitvah načrtov ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Ajdovščina za leto 2020 in 2021 (I. obravnava)
Sklep o spremembah in dopolnitvah načrtov ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Ajdovščina za leto 2020 in 2021 (II. obravnava)
5. Pravilnik o prenehanju veljavnosti Pravilnika o oddajanju nepremičnin v najem ali uporabo

VIDA ŠUŠTAR je podala uvodno obrazložitev.

IGOR ČESNIK je povedal, da so na seji odbora sprejeli pozitivno mnenje.

ALOJZ KLEMENČIČ je dejal, da je zelo umetelno, da sprejemajo pravilnik o prenehanju pravilnika. Misli, da bi lahko sprejeli sklep o prenehanju veljavnosti pravilnika. S tem, ko se občinski svet umika pri oddajanju nepremičnin in tudi cenika, odpirajo veliko čistino, kjer je možno marsikaj. Ni zadovoljen, če ni zadaj novega pravilnika.

VIDA ŠUŠTAR je pojasnila, da se te vrste akti ukinjajo na enak način, kot se sprejemajo. Ni drugega načina.

TADEJ BEOČANIN je dejal, da so veliko razmišljali, ali lahko ukinjajo pravilnik. Ugotovili so, da bi bil nov kopija zakona. Ker se državne uredbe hitro spreminjajo, bi vsakič morali sprejeti nov pravilnik. Zato so se odločili, da bodo upoštevali zakonska in uredbena določila. Edino kar vsebinsko izgubljajo glede na prakso, je to, da poda pristojen odbor mnenje k oddaji nepremične. To pa nameravajo vseeno izvajati. Vse ostalo je predpisano.

Ker ni želel nihče več razpravljati, je predsedujoči predlagal glasovanje o pravilniku v I. obravnavi. H glasovanju se je prijavilo 23 svetnikov. ZA je glasovalo 19, PROTI 4 svetniki. Predsedujoči je ugotovil, da je predlagan pravilnik v I. obravnavi sprejet.

Predsedujoči je predlagal sprejem sklepa, da izvedejo II. obravnavo pravilnika v enakem besedilu, kot je bil sprejet v I. obravnavi.

ZA je glasovalo 19, PROTI 4 svetniki. Predsedujoči je ugotovil, da je sklep sprejet.

Predsedujoči je predlagal glasovanje o pravilniku v II. obravnavi.

ZA je glasovalo 19, PROTI 4 svetniki. Predsedujoči je ugotovil, da je Pravilnik o prenehanju veljavnosti Pravilnika o oddajanju nepremičnin v najem ali uporabo v II. obravnavi sprejet.

Pravilnik o prenehanju veljavnosti Pravilnika o oddajanju nepremičnin v najem ali uporabo – I. obravnava
Pravilnik o prenehanju veljavnosti Pravilnika o oddajanju nepremičnin v najem ali uporabo – (glasovanje o sprejemu po hitrem postopku)
Pravilnik o prenehanju veljavnosti Pravilnika o oddajanju nepremičnin v najem ali uporabo – II. obravnava
6. Odlok o prevzemu veljavnosti občinskega prostorskega načrta Občine Vipava na delu območja občine Ajdovščina

IRENA RASPOR je podala uvodno obrazložitev. KAZIMIR ČEBRON je povedal, da so na odboru sprejeli pozitivno mnenje in predlagajo občinskemu svetu, da odlok sprejme.

Ker ni želel nihče razpravljati, je predsedujoči predlagal glasovanje o predlaganem odloku v I. obravnavi. H glasovanju se je prijavilo 23 svetnikov. ZA je glasovalo 22 svetnikov. Predsedujoči je ugotovil, da je predlagan odlok v I. obravnavi sprejet.

Predsedujoči je predlagal sprejem sklepa, da izvedejo II. obravnavo odloka v enakem besedilu, kot je bil sprejet v I. obravnavi.

ZA je glasovalo 22 svetnikov. Predsedujoči je ugotovil, da je sklep sprejet.

Predsedujoči je predlagal glasovanje o odloku v II. obravnavi.

ZA je glasovalo 22 svetnikov. Predsedujoči je ugotovil, da je Odlok o prevzemu veljavnosti občinskega prostorskega načrta Občine Vipava na delu območja občine Ajdovščina sprejet.

Odlok o prevzemu veljavnosti občinskega prostorskega načrta Občine Vipava na delu območja občine Ajdovščina – I. obravnava
Odlok o prevzemu veljavnosti občinskega prostorskega načrta Občine Vipava na delu območja občine Ajdovščina – (glasovanje o sprejemu po hitrem postopku)
Odlok o prevzemu veljavnosti občinskega prostorskega načrta Občine Vipava na delu območja občine Ajdovščina – II. obravnava
7. Odlok o uporabi javnih površin za namen organizacije prireditev v občini Ajdovščina

MOJCA R. PLANINC je podala uvodno obrazložitev. IGOR ČESNIK je povedal, da so se na odboru strinjali z vsebino odloka z naslednjimi popravki:

»1. V 6. členu odloka se izloči tretji (3) odstavek glede pogojev za uporabo odra, ker gre za podvajanje in je vsebina tega odstavka opredeljena v četrti alineji drugega (2) odstavka.

 1. Poenoti se poimenovanja - v deveti alineji prvega (1) odstavka 11. člena se beseda pokrivanje nadomesti z besedo prekrivanje. KATJA MUŽINA je povedala, da so se na odboru strinjali s predlogi popravkov odbora za finance ter z vsebino odloka, z naslednjim popravkom: V 13. členu se izloči četrta alineja, ki se glasi: »- prekritje arheoloških prezentacijskih polj v Kastri.«

Ker ni želel nihče več razpravljati, je predsedujoči predlagal glasovanje o predlaganem odloku v I. obravnavi s popravki, ki sta jih predlagala odbora. H glasovanju se je prijavilo 23 svetnikov. ZA je glasovalo 23 svetnikov. Predsedujoči je ugotovil, da je predlagan odlok s popravki v I. obravnavi sprejet.

Predsedujoči je predlagal sprejem sklepa, da izvedejo II. obravnavo odloka v enakem besedilu, kot je bil sprejet v I. obravnavi.

ZA je glasovalo 23 svetnikov. Predsedujoči je ugotovil, da je sklep sprejet.

Predsedujoči je predlagal glasovanje o odloku v II. obravnavi.

ZA je glasovalo 23 svetnikov. Predsedujoči je ugotovil, da je Odlok o uporabi javnih površin za namen organizacije prireditev v občini Ajdovščina sprejet.

Odlok o uporabi javnih površin za namen organizacije prireditev v občini Ajdovščina (I. obravnava)
Odlok o uporabi javnih površin za namen organizacije prireditev v občini Ajdovščina (glasovanje o sprejemu po hitrem postopku)
Odlok o uporabi javnih površin za namen organizacije prireditev v občini Ajdovščina (II. obravnava)
8. Sklep o odvzemu statusa javno dobro

TADEJ BEOČANIN je povedal, da iz sklepa odvzemajo predlog za k. o. Gojače.

VIDA ŠUŠTAR je podala uvodno obrazložitev.

KAZIMIR ČEBRON je povedal, da so sklep na odboru obravnavali in sprejeli pozitivno mnenje za vseh 9. lokacij.

Ker ni želel nihče razpravljati, je predlagal, da se sprejme naslednji sklep:

 1. Nepremičninam oz. delom nepremičnin po priloženem seznamu se odvzame status javnega dobra.
Zap. št.Parc. št.k.o.Odvzem javnega dobra parceli v celoti ali le delu po predhodni parcelaciji
1628/3Kovkcelota
2623Kovkdel po predhodni parcelaciji
3192/1Vodicedel po predhodni parcelaciji
41918/11Ajdovščinacelota
53526/2BrjeDel po predhodni parcelaciji, cca 222m2 med nepremičnino parc. št. 1279/2 k.o. 2395 Brje na zahodu in nepremičninama 1231/1 ter 1228/1, obe k.o. 2395 Brje, na vzhodu
61699/13Črničedel po predhodni parcelaciji, cca 15m2, skrajni južni del vzhodne meje nepremičnine parc. št. 1703/1 k.o. 2384 Črniče
73009Lokavecdel po predhodni parcelaciji, skrajni jug, cca 50 m2 , ob stanovanjski hiši Lokavec 116
81246/9Skriljedel po predhodni parcelaciji, ob parcelah *52, *51, *50/1, *50/3, 49/2,49/1 in *47/1
9629/18Podkrajcelota

ALOJZ KLEMENČIČ je predlagal, da se vrnejo na prejšnjo obliko sklepa in sicer, da je za vsako obrazložitvijo grafična priloga. Na nekaterih grafičnih prilogah so imena in priimki.

TADEJ BEOČANIN je rekel, da bodo naslednjič upoštevali njegov predlog in bodo pazili, da ne bo osebnih podatkov na skicah.

H glasovanju se je prijavilo 23 svetnikov. ZA je glasovalo 23 svetnikov. Predsedujoči je ugotovil, da je sklep sprejet.

Nepremičninam oz. delom nepremičnin po priloženem seznamu se odvzame status javnega dobra
9. Sklep o odvzemu statusa javno dobro-vode in vzpostavitvi javno dobro-cesta

VIDA ŠUŠTAR je podala uvodno obrazložitev.

KAZIMIR ČEBRON je povedal, da so sklep na odboru obravnavali in sprejeli pozitivno mnenje.

Ker ni želel nihče razpravljati, je predlagal, da se sprejme naslednji sklep:

H glasovanju se je prijavilo 23 svetnikov. ZA je glasovalo 22 svetnikov. Predsedujoči je ugotovil, da je sklep sprejet.

Sklep o odvzemu statusa javno dobro-vode in vzpostavitvi javno dobro-cesta