2. redna seja Občinskega sveta Občine Ajdovščina

Občinski svet občine Ajdovščina

22. 12. 2022

Zapisnik

Pred prvo točko dnevnega reda

Sejo je vodil Tadej Beočanin, župan Občine Ajdovščina.

Prisotni člani sveta: od 26 članov prisotnih 25 članov, opr. Adam Raspor, Dejan Pišot (samo prvih 15 minut)

Ostali prisotni: Mojca R. PLANINC, občinska uprava Zlata ČIBEJ, občinska uprava Katarina AMBROŽIČ, občinska uprava Janez FURLAN, občinska uprava Karmen SLOKAR, občinska uprava Alenka Č. KOBOL, občinska uprava Tina VELIKONJA, občinska uprava Nastja ZADRAVEC, občinska uprava Mateja KOKORAVEC, občinska uprava Ana ŠTOKELJ, Primorski val

Predsedujoči je najprej pozdravil prisotne. Povedal je, da so predstavniki skavtov prinesli luč miru iz Betlehema in jim predal besedo.

Predstavnica skavtov je prebrala poslanico in predala luč miru.

Predsedujoči je podelil dve priznanji za plemenito dejanje. Prislužila sta si jih Esad Bešić in Mitja Brecelj, ki sta nemudoma priskočila na pomoč občanu v nesreči in mu rešila življenje.

Predsedujoči je povedal, da so do tega dne uradne svetniške skupine prijavili svetniška skupina Socialni demokrati, ki ima 9 članov, svetniška skupina Burja, katera ima 4 člane, svetniška skupina Nova Slovenija – Krščanski demokrati, katera ima 3 člane, svetniška skupina Zveza za Primorsko, katera ima 4 člane, ter svetniška skupina Slovenska demokratska stranka, katera ima 5 članov.

TADEJ BEOČANIN je vprašal, ali je kakšna pripomba na dnevni red? Ker ni želel nihče razpravljati, je predlagal, da glasujejo.

H glasovanju se je prijavilo 23 svetnikov. ZA je glasovalo 20 svetnikov. Predsedujoči je ugotovil, da je sprejet naslednji sklep:

DNEVNI RED:

Poročilo o izvajanju sklepov 1. redne seje; Informacije in pobude: Imenovanje delovnih teles občinskega sveta in nadzornega odbora: Statutarno pravne komisije, Komisije za vloge in pobude občanov, Odbora za gospodarstvo in gospodarske javne službe, Odbora za finance in premoženjske zadeve, Odbora za družbene zadeve, Odbora za okolje in prostor, Komisije za kmetijstvo; Nadzornega odbora; Okvirni letni program dela Občinskega sveta Občine Ajdovščina za leto 2023; Kodeks ravnanja izvoljenih predstavnikov na lokalni ravni.

Potrditev dnevnega reda 2. redne seje Občinskega sveta Občine Ajdovščina
1. Poročilo o izvajanju sklepov 1. redne seje;

Predsedujoči je odprl razpravo o poročilu.

Ker ni želel nihče razpravljati, je predsedujoči predlagal glasovanje o poročilu o izvajanju sklepov 1. redne seje.

H glasovanju se je prijavilo 24 svetnikov. ZA je glasovalo 24 svetnikov. Predsedujoči je ugotovil, da je poročilo o izvajanju sklepov 1. seje sprejeto.

Poročilo o izvajanju sklepov 1. redne seje Občinskega sveta Občine Ajdovščina
2. Informacije in pobude

TADEJ BEOČANIN je razložil pomen te točke.

VALENTIN KRTELJ je vprašal glede kupa deponiranega materiala, ki se nahaja pri pokopališču v Ajdovščini.

ALENKA Č. KOBOL je odgovorila, da je to nastalo pri gradnji kolesarke steze do Lokavca. Dogovorjeno je, da bo najkasneje do primopredaje odpeljano. Odstranitev ni bila mogoča zaradi vremena. To je zapisano tudi v primopredajnem zapisniku nadzora kot pripomba nadzora.

MIHA KAPELJ je ponovno podal pobudo za ureditev obstoječega makadamskega parkirišča v C3 nasproti Banke Koper in za dograditev pločnika do prehoda za pešce.

TADEJ BEOČANIN je povedal, da se čaka zaradi celostne ureditve območja, saj je tam velik potencial za izgradnjo garažne hiše. Zadeva je predmet idejnega projektiranja. Do konca leta bo znano, kakšna naj bi bila končna ureditev.

BOGDAN SLOKAR je povedal, da na območju Lipe veter odnaša panele.

TADEJ BEOČANIN je povedal, da se bo to uredilo.

SANDI BAČAR je podal svetnikom informacijo, da je iz stranke Gibanje Svoboda izstopila svetnica Nada Pirjevec.

TADEJ BEOČANIN se je zahvalil za informacijo.

JANEZ TRATNIK je povedal, da ima nekaj vprašanj. Vprašal je, ali je uporaba pirotehnike dovoljena tekom celega leta ter ali morebiti izdaja občina soglasja za uporabo? Naslednje vprašanje je zadevalo projekt Holistic, glede katerega je postavil vprašanje že pol leta nazaj. Zanima ga, ali je ta oprema že popravljena in deluje ter kdo je plačal in koliko je stalo popravilo? Ponovno je podal pobudo, da se pozove redarsko službo na Col, na lokacijo pri šoli.

TADEJ BEOČANIN je odgovoril, da Občina nima nobenih pristojnosti v zvezi z uporabo pirotehnike. Glede opreme iz projekta Holistic nima podatka, bo pa podan pisni odgovor na to vprašanje. Redarska služba je že bila opozorjena na omenjeno lokacijo, kamor jih bodo tudi ponovno usmerili ter prosili za poročilo o ugotovljenem nadzoru.

DEJAN ŠKVARČ je vprašal glede asfaltacije pri Napoleonovem mostu v Dolgi Poljani, zakaj se je ustavilo? Ponovno je podal tudi vprašanje glede ureditve makadamskega parkirišča.

TADEJ BEOČANIN je odgovoril, da se je projekt razširil ter da bo Alenka Č. Kobol podala točnejšo informacijo. V planu je ureditev širšega območja z rušitvijo skladiščnega objekta. Idejni projekti se še pripravljajo.

ALENKA Č. KOBOL za asfaltacijo je bila sklenjena pogodba s Kolektorjem, je pa bilo potrebno predhodno urediti še vodovodno linijo. Dogovorjeno je, da se bodo v januarju sestali in se dogovorili o terminskem planu izvedbe, ki jo je potrebno zaradi nizkih temperatur prilagoditi vremenskim razmeram.

VILKO BRUS je izpostavil problem plakatiranja na brezplačnih plakatnih panojih po KS. Težava je zaradi prevelikih plakatov, podal je primer plakata za jaslice v Vipavskem križu, kateri je tako velik, da zasede celoten pano. Predlaga sistemsko ureditev največje dovoljene velikosti plakata, na primer na največ eno četrtino panoja.

3. Imenovanje delovnih teles občinskega sveta in nadzornega odbora:
 • Imenovanje Statutarno pravne komisije

LJUBOMIR VIDRIH je podal predlog komisije.

Ker ni želel nihče razpravljati, je predsedujoči predlagal, da se sprejme naslednji sklep:

»1.

Občinski svet Občine Ajdovščina potrjuje listo kandidatov z imenom Lista A in imenuje Statutarno pravno komisijo Občinskega sveta Občine Ajdovščina za mandatno obdobje 2022–2026 v sestavi:

 • Janez Tratnik, Col 90 g, 5273 Col, predsednik,
 • Bogdan Slokar, Lokavec 175 a, 5270 Ajdovščina, član,
 • Igor Česnik, Plače 24 a, 5270 Ajdovščina, član,
 • Marta Koruza, Župančičeva ulica 1 a, 5270 Ajdovščina, članica,
 • Viljem Vrtovec, Vojkova ulica 3, 5270 Ajdovščina, član.

Ta sklep velja takoj.«

H glasovanju se je prijavilo 25 svetnikov. ZA je glasovalo 25 svetnikov. Predsedujoči je ugotovil, da je sklep sprejet.

 • Imenovanje Komisije za vloge in pobude občanov

LJUBOMIR VIDRIH je podal predlog komisije.

Ker ni želel nihče razpravljati, je predsedujoči predlagal, da se sprejme naslednji sklep:

»1.

Občinski svet Občine Ajdovščina potrjuje listo kandidatov z imenom Lista A in imenuje Komisijo za vloge in pobude občanov Občinskega sveta Občine Ajdovščina za mandatno obdobje 2022–2026 v sestavi:

 • Bojan Arnol, Cesta IV. Prekomorske 2 a, 5270 Ajdovščina, predsednik,
 • Miha Kapelj, Dobravlje 100, 5263 Dobravlje, član,
 • Ana Štokelj, Planina 65, 5270 Ajdovščina, članica.

Ta sklep velja takoj.«

ZA je glasovalo 24 svetnikov. Predsedujoči je ugotovil, da je sklep sprejet.

 • Imenovanje Odbora za gospodarstvo in gospodarske javne službe

LJUBOMIR VIDRIH je podal predlog komisije.

Ker ni želel nihče razpravljati, je predsedujoči predlagal, da se sprejme naslednji sklep:

»1.

Občinski svet Občine Ajdovščina potrjuje listo kandidatov z imenom Lista A in imenuje Odbor za gospodarstvo in gospodarske javne službe Občinskega sveta Občine Ajdovščina za mandatno obdobje 2022–2026 v sestavi:

 • Angel Vidmar, Lokavec 135 d, 5270 Ajdovščina, predsednik,
 • Dragana Keber, Skrilje 22, 5263 Dobravlje, članica,
 • Valentin Krtelj, Šibeniška ulica 20, 5270 Ajdovščina, član,
 • Bojan Arnol, Cesta IV. Prekomorske 2 a, 5270 Ajdovščina, član,
 • Zvonko Vidmar, Žapuže 102, 5270 Ajdovščina, član,
 • Suzana Vidmar Kovšca, Ravne 14, 5262 Črniče, članica,
 • Alojzij Klemenčič, Stomaž 11 c, 5263 Dobravlje, član.

Ta sklep velja takoj.«

ZA je glasovalo 24 svetnikov. Predsedujoči je ugotovil, da je sklep sprejet.

 • Imenovanje Odbora za finance in premoženjske zadeve

LJUBOMIR VIDRIH je podal predlog komisije.

Ker ni želel nihče razpravljati, je predsedujoči predlagal, da se sprejme naslednji sklep:

»1.

Občinski svet Občine Ajdovščina potrjuje listo kandidatov z imenom Lista A in imenuje Odbor za finance in premoženjske zadeve Občinskega sveta Občine Ajdovščina za mandatno obdobje 2022–2026 v sestavi:

 • Miha Kapelj, Dobravlje 100, 5263 Dobravlje, predsednik,
 • Ljubomir Vidrih, Cebejeva ulica 32 a, 5270 Ajdovščina, član,
 • Nada Pirjevec, Vrtovin 27, 5262 Črniče, članica,
 • Marija Ferjančič, Budanje 4 a, 5271 Vipava, članica,
 • Tjaša Bandelj, Zavino 18 a, 5295 Branik, članica,
 • Suzana Batagelj, Kamnje 56, 5263 Dobravlje, članica,
 • Marjan Vidmar, Ustje 42, 5270 Ajdovščina, član.

Ta sklep velja takoj.«

ZA je glasovalo 24 svetnikov. Predsedujoči je ugotovil, da je sklep sprejet.

 • Imenovanje Odbora za družbene zadeve

LJUBOMIR VIDRIH je podal predlog komisije.

Ker ni želel nihče razpravljati, je predsedujoči predlagal, da se sprejme naslednji sklep:

»1.

Občinski svet Občine Ajdovščina potrjuje listo kandidatov z imenom Lista A in imenuje Odbor za družbene zadeve Občinskega sveta Občine Ajdovščina za mandatno obdobje 2022–2026 v sestavi:

 • Vilko Brus, Vrtovin 76, 5262 Črniče, predsednik,
 • Rajko Likar, Predmeja 87 a, 5270 Ajdovščina, član,
 • Dejan Škvarč, Dolga Poljana 1, 5271 Vipava, član,
 • Sandi Bačar, Kidričeva ulica 1, 5270 Ajdovščina, član,
 • Suzana Krašna, Ulica Quiliano 5, 5270 Ajdovščina, članica,
 • Nina Štrancar, Tovarniška cesta 3 č, 5270 Ajdovščina, članica,
 • Špela Lokar, Bevkova ulica 6, 5270 Ajdovščina, članica.

Ta sklep velja takoj.«

ZA je glasovalo 24 svetnikov. Predsedujoči je ugotovil, da je sklep sprejet.

 • Imenovanje Odbora za okolje in prostor

LJUBOMIR VIDRIH je podal predlog komisije.

Ker ni želel nihče razpravljati, je predsedujoči predlagal, da se sprejme naslednji sklep:

»1.

Občinski svet Občine Ajdovščina potrjuje listo kandidatov z imenom Lista A in imenuje Odbor za okolje in prostor Občinskega sveta Občine Ajdovščina za mandatno obdobje 2022–2026 v sestavi:

 • Igor Česnik, Plače 24 a, 5270 Ajdovščina, predsednik,
 • Harij Bat, Vipavski Križ 21 a, 5270 Ajdovščina, član,
 • Marjan Curk, Dolga Poljana 2 a, 5271 Vipava, član,
 • Kazimir Čebron, Brje 62, 5263 Dobravlje, član,
 • Ivan Krašna, Budanje 127 a, 5271 Vipava, član,
 • Adam Raspor, Dolga Poljana 70, 5271 Vipava, član,
 • Radovan Štor, Velike Žablje 45, 5263 Dobravlje, član.

Ta sklep velja takoj.«

ZA je glasovalo 24 svetnikov. Predsedujoči je ugotovil, da je sklep sprejet.

 • Imenovanje Komisije za kmetijstvo

LJUBOMIR VIDRIH je podal predlog komisije.

Ker ni želel nihče razpravljati, je predsedujoči predlagal, da se sprejme naslednji sklep:

»1.

Občinski svet Občine Ajdovščina potrjuje listo kandidatov z imenom Lista A in imenuje Komisijo za kmetijstvo Občinskega sveta Občine Ajdovščina za mandatno obdobje 2022–2026 v sestavi:

 • Kristjan Bratož, Selo 85 a, 5262 Črniče, predsednik,
 • Jordan Polanc, Cebejeva ulica 11 a, 5270 Ajdovščina, član,
 • Bogdan Slokar, Lokavec 175 a, 5270 Ajdovščina, član,
 • Klemen Čehovin, Gaberje 92, 6222 Štanjel, član,
 • Špela Štokelj, Planina 9, 5270 Ajdovščina, članica,
 • Božidar Škvarč, Kovk 4, 5273 Col, član,
 • Miran Kavčič, Brje 84, 5263 Dobravlje, član.

Ta sklep velja takoj.«

ZA je glasovalo 25 svetnikov. Predsedujoči je ugotovil, da je sklep sprejet.

 • Imenovanje Nadzornega odbora Občine Ajdovščina

LJUBOMIR VIDRIH je podal predlog komisije.

Ker ni želel nihče razpravljati, je predsedujoči predlagal, da se sprejme naslednji sklep:

»1.

Občinski svet Občine Ajdovščina potrjuje listo kandidatov in imenuje Nadzorni odbor Občine Ajdovščina za mandatno obdobje 2022–2026 v sestavi:

 1. Marjan Krpan, Vilharjeva ulica 24 b, 5270 Ajdovščina,

 2. Mateja Verč, Ulica Ivana Kosovela 15, 5270 Ajdovščina,

 3. Tomaž Pirjevec, Vrtovin 27, 5262 Črniče,

 4. Peter Medvešček, Gradišče 2, 5270 Ajdovščina,

 5. Zvonko Mikuš, Ulica Milana Klemenčiča 3, 5270 Ajdovščina.

Ta sklep velja takoj.«

ZA je glasovalo 25 svetnikov. Predsedujoči je ugotovil, da je sklep sprejet.

Imenovanje delovnih teles občinskega sveta in nadzornega odbora (Sklep o imenovanju Nadzornega odbora Občine Ajdovščina)
Imenovanje delovnih teles občinskega sveta in nadzornega odbora (Sklep o imenovanju Komisije za kmetijstvo)
Imenovanje delovnih teles občinskega sveta in nadzornega odbora (Sklep o imenovanju Odbora za okolje in prostor)
Imenovanje delovnih teles občinskega sveta in nadzornega odbora (Sklep o imenovanju Odbora za družbene zadeve)
Imenovanje delovnih teles občinskega sveta in nadzornega odbora (Sklep o imenovanju Odbora za finance in premoženjske zadeve)
Imenovanje delovnih teles občinskega sveta in nadzornega odbora (Sklep o imenovanju Odbora za gospodarstvo in gospodarske javne službe)
Imenovanje delovnih teles občinskega sveta in nadzornega odbora (Sklep o imenovanju Komisije za vloge in pobude občanov)
Imenovanje delovnih teles občinskega sveta in nadzornega odbora (Sklep o imenovanju Statutarno pravne komisije)
4. Okvirni letni program dela Občinskega sveta Občine Ajdovščina za leto 2023

MOJCA R. PLANINC je podala uvodno obrazložitev.

TADEJ BEOČANIN je razložil pomen okvirnega letnega programa dela.

ANGEL VIDMAR je povedal, da se je v preteklih mandatih dogajalo, da so imele seje 15 in več točk. Apelira na to, da naj se ob pripravi dnevnih redov pazi na to, da ne bodo tako obsežni kot so bili v drugi polovici prejšnjega mandata. Imeti je potrebno sprejemljivo dolg dnevni red, da se seje ne zavlečejo v neprimerne ure. Opozoril je tudi, naj se izogiba sprejemanju občinskih aktov po skrajšanjem postopku.

TADEJ BEOČANIN je povedal, da kar je mogoče, se reši prej. Dolga so predvsem poročila javnih zavodov. Je pa opomba vzeta v obzir. V dogovoru s svetniki je predvidenih 8 namesto 10 sej na leto. Skrajšanega postopka se je posluževalo zato, da se je lahko izognilo pozivom za vložitev amandmajev. Vedno se je upoštevalo, da če so bile kakšne pripombe na predlog akta, se ni opravilo druge obravnave na isti seji.

Ker ni želel nihče več razpravljati, je predsedujoči predlagal glasovanje o okvirnem programu dela.

H glasovanju se je prijavilo 25 svetnikov. ZA je glasovalo 25 svetnikov. Predsedujoči je ugotovil, da je Okvirni letni program dela Občinskega sveta Občine Ajdovščina za leto 2023 sprejet.

Potrditev okvirnega letnega programa dela Občinskega sveta Občine Ajdovščina za leto 2023
5. Kodeks ravnanja izvoljenih predstavnikov na lokalni ravni

ZLATA ČIBEJ je podala uvodno obrazložitev.

LJUBOMIR VIDRIH je povedal, da je komisija obravnavala kodeks in predlaga OS, da ga sprejme.

ANGEL VIDMAR je povedal, da zaradi določbe 10. člena Kodeksa, pri 3. točki ni glasoval.

ZLATA ČIBEJ je odgovorila, da v kolikor bi se glasovalo v zvezi z organi oz. funkcijami izven občine, bi se morali izločiti. V tem primeru pa, ko člani OS volijo svoje člane (drugi pri tem nimajo niti možnosti kandidirati), potem to ni sporno in se ni potrebno izločiti, enako stališče je zavzela tudi KPK.

Ker ni želel nihče več razpravljati, je predsedujoči predlagal glasovanje o predlaganem sklepu.

H glasovanju se je prijavilo 25 svetnikov. ZA je glasovalo 25 svetnikov. Predsedujoči je ugotovil, da je Kodeks ravnanja izvoljenih predstavnikov na lokalni ravni sprejet.

TADEJ BEOČANIN je prosil svetnike, da Kodeks podpišejo. Svetnike je povabil v avlo, da skupaj nazdravijo novemu letu ter na proslavo ob dnevu samostojnosti in enotnosti v ponedeljek, 26. 12. 2022.

Ker ni želel nihče več razpravljati, je predsedujoči zaključil sejo.

Seja je bila zaključena ob 16.15.

Potrditev kodeksa ravnanja izvoljenih predstavnikov na lokalni ravni