30. redna seja Občinskega sveta Občine Ajdovščina

Občinski svet občine Ajdovščina

28. 6. 2022

Dnevni red

Točke dnevnega reda
Gradivo
Pred prvo točko dnevnega reda
1. Potrditev zapisnika in poročila o izvajanju sklepov 29. redne seje
3.       Odlok o določitvi volilnih enot in števila članov svetov krajevnih skupnosti v občini Ajdovščina –  2. obravnava
5.       Proračun Občine Ajdovščina za leto 2023 ter Proračun Občine Ajdovščina za leto 2024
6.       Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju občine Ajdovščina
8.       Odlok o določitvi stroškov lokacijske preveritve v Občini Ajdovščina
10.   Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Col
11.   Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Otlica
13.   Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Vinka Vodopivca Ajdovščina
14.   Sklep o uporabi normativov in soglasje k sistemizaciji Otroškega vrtca Ajdovščina 2022/23
15.   Soglasje k razporeditvi presežka Osnovna šola Danila Lokarja Ajdovščina
16.   Redna delovna uspešnost ravnateljev
18.   Sklep o cenah javne snage ter vzdrževanja občinskih cest, ulic, parkirišč, parkov in zelenic
19.   Sklep o potrditvi cenika uporabe tržnih prostorov in sejmišča ter najema stojnic
21.   Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja: