3. redna seja Občinskega sveta Občine Ajdovščina

Občinski svet občine Ajdovščina

26. 1. 2023

Dnevni red

Točke dnevnega reda
Gradivo
1. Potrditev zapisnika konstitutivne seje ter zapisnika in poročila o izvajanju sklepov2. redne seje
1. Potrditev zapisnika konstitutivne in 2. redne seje ter potrditev poročila o izvajanju sklepov 2. redne seje
3. Rebalans proračuna Občine Ajdovščina za leto 2023
4. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Ajdovščina
5.Cene in subvencije storitve pomoč družini na domu
6. Letni program izobraževanja odraslih v občini Ajdovščina za leto 2023
7. Letni program športa v občini Ajdovščina za leto 2023
8. Sklep o seznanitvi z dopolnjenim osnutkom Občinskega podrobnega prostorskega načrta za prostorsko ureditev skupnega pomena za sanacijo s plazom poškodovane državne ceste R3-609/2117 Ajdovščina–Predmeja na območju plazu Stogovce
9. Sklep o zagotavljanju javnosti sej v mandatnem obdobju 2022–2026
10. Sklepa o odvzemu in pridobitvi statusa javno dobro
11. Letno poročilo Nadzornega odbora Občine Ajdovščina za leto 2022
12. Imenovanja
2. Informacije in pobude
3. Proračun Občine Ajdovščina za leto 2019
4. Strategija upravljanja kapitalskih naložb Občine Ajdovščina
5. Letni program izobraževanja odraslih v občini Ajdovščina za leto 2019
6. Letni program športa v občini Ajdovščina za leto 2019
7. Sklep o podaljšanju veljavnosti Lokalnega programa kulture v občini Ajdovščina za obdobje 2015-2018
8. Sklep o cenah programov Otroškega vrtca Ajdovščina;
9. Soglasje k spremembam in dopolnitvam Statuta javnega zavoda Gasilsko reševalni center Ajdovščina
10. Sklepi o odvzemu in pridobitvi statusa javnega dobra;
11. Volitve in imenovanja: