7. redna seja

Občinski svet občine Ajdovščina

29. 7. 2023

Dnevni red

Točke dnevnega reda
Gradivo
Pred prvo točko dnevnega reda
1. Potrditev zapisnika 6. redne seje ter potrditev poročila o izvajanju sklepov 6. redne seje
2. Vprašanja in pobude
3. Pravilnik o štipendiranju ter nagradah za izjemne dosežke in uspehe dijakov in študentov – 2. obravnava
4. Sklep o sprejemu letnega poročila ter sklep o uporabi presežka prihodkov nad odhodki Javnega stanovanjskega sklada Občine Ajdovščina
5. Rebalans proračuna Občine Ajdovščina za leto 2023 in Sprememba proračuna Občine Ajdovščina za leto 2024 – 1. obravnavi
6. Dopolnjen osnutek Občinskega podrobnega prostorskega načrta za izvedbo protipoplavnih ukrepov na reki Vipavi na območju gospodarske cone Batuje – seznanitev
7. Sklep o določitvi območja rezerviranih parkirnih površin – območje ob Občini Ajdovščina
8. Sklep o uporabi normativov in soglasje k sistemizaciji Otroškega vrtca Ajdovščina 2023/24
9. Sklep o odvzemu statusa javno dobro
10. Imenovanja
11. Informacije
12. Sklep – odločitev v zvezi z nasprotjem interesov