6. redna seja Občinskega sveta Ajdovščina - Mandat 2022 - 2026

Občinski svet občine Ajdovščina

25. 5. 2023

Dnevni red

Točke dnevnega reda
Gradivo
1. Potrditev zapisnika 5. redne seje ter potrditev poročila o izvajanju sklepov 5. redne seje
2. Vprašanja in pobude
3. Letna poročila javnih zavodov, katerih ustanovitelj je Občina Ajdovščina, in soglasja k razporeditvi presežkov (pri posameznem zavodu)
4. Odlok o subvencioniranju cepljenj – 1. obravnava
5. Odloku o subvencioniranju socialno varstvene storitve socialnega servisa – 1. obravnava
6. Pravilnik o postopku in kriterijih za vpis otrok v vrtec – 1. obravnava
7. Pravilnik o štipendiranju ter nagradah za izjemne dosežke in uspehe dijakov in študentov – 1. obravnava
8. Letno poročilo Komunalno stanovanjske družbe d.o.o. za leto 2022
9. Ceniki komunalnih storitev
10. Redna delovna uspešnost direktorjev javnih zavodov – Osnovna šola Danila Lokarja Ajdovščina, Pilonova galerija Ajdovščina
11. Sklep o izplačilu delnega povračila stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v letu 2022
12. Sklep o ukinitvi videonadzorov na javnih površinah
13. Sklep o odvzemu statusa javno dobro
14. Informacije
15. Razrešitev direktorja Javnega stanovanjskega sklada Občine Ajdovščina in pooblastilo za opravljanje funkcije direktorja.
Pred prvo točko dnevnega reda