4. redna seja Občinskega sveta Občine Ajdovščina

Občinski svet občine Ajdovščina

2. 3. 2023

Dnevni red

Točke dnevnega reda
Gradivo
Pred prvo točko dnevnega reda
1. Potrditev zapisnika 3. redne seje ter potrditev poročila o izvajanju sklepov 3. redne seje
2. Informacije in pobude;
3. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Ajdovščina
4. Pravilnik o sofinanciranju mladinskih in otroških programov in projektov ter letovanj
5. Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Regijski center za ravnanje z odpadki Nova Gorica d.o.o
6. Odlok o spremembi Odloka o pokopališkem redu v Občini Ajdovščina
7. Ocena izvajanja Občinskega programa varnosti Občine Ajdovščina za leto 2022
8. Sklep o potrditvi letnega poročila o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta lokalnega energetskega koncepta in njihovih učinkih za leto 2022
9. Sklep o cenah programov Otroškega vrtca Ajdovščina;
10. Sklep o spremembi sklepa o uporabi normativov in soglasje k spremembi sistemizacije Otroškega vrtca Ajdovščina 2022/23
11. Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture